Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 5803-XI
Прийняття: 25.04.1988
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 19, ст. 480 )

( Указ затверджено Законом Української РСР N 6009-XI ( 6009-11 ) від 04.06.88, ВВР, 1988, N 24, ст. 588 )

Відповідно до Законів СРСР від 30 червня 1987 року "Про порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян" і від 20 жовтня 1987 року "Про внесення змін до Закону СРСР "Про порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян", Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня 1988 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів СРСР у зв'язку з Законом СРСР "Про порядок оскарження в суд неправомірних дій службових осіб, що ущемляють права громадян" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР ( 1502-06 ) такі доповнення і зміни:

1. Доповнити Кодекс главою 31-А такого змісту:

"Глава 31-А СКАРГИ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ СЛУЖБОВИХ ОСІБ, ЩО УЩЕМЛЯЮТЬ ПРАВА ГРОМАДЯН

Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою в суд

Громадянин має право звернутися в суд із скаргою, якщо вважає, що діями службової особи ущемлено його права.

У суд може бути оскаржено дії, одноособово здійснені службовими особами від свого імені або від імені органу, який вони представляють.

Стаття 248-2. Дії службових осіб, які підлягають судовому оскарженню

До дій службових осіб, вчинених з порушенням закону, з перевищенням повноважень, що ущемляють права громадян, належать дії, в результаті яких:

громадянина незаконно позбавлено можливості повністю або частково здійснити право, надане йому законом чи іншим нормативним актом;

на громадянина незаконно покладено якийсь обов'язок.

Стаття 248-3. Межі дії цієї глави

Не може бути оскаржено в суд відповідно до цієї глави дії службових осіб, щодо яких кримінально-процесуальним, цивільним процесуальним законодавством, законодавством про порядок розгляду трудових спорів, про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, про адміністративні правопорушення, індивідуальну трудову діяльність та іншим законодавством Союзу РСР і Української РСР передбачено інший порядок оскарження, а також дії, пов'язані з гарантуванням обороноздатності країни і державної безпеки.

Стаття 248-4. Подання скарги

Скаргу на дії службової особи за розсудом громадянина може бути подано в суд після оскарження цих дій вищестоящим у порядку підлеглості службовій особі чи органу або безпосередньо в суд.

Скаргу на дії службової особи може бути подано в суд громадянином, його представником, а також за проханням громадянина - належно уповноваженим представником громадської організації, трудового колективу.

Скарга на дії службової особи подається в районний (міський) народний суд за місцем роботи службової особи, чиї дії оскаржуються.

Стаття 248-5. Строки для звернення в суд із скаргою

Скаргу може бути подано в суд у місячний строк, обчислюваний з дня, коли громадянинові стало відомо про неправомірні щодо нього дії службової особи, або з дня одержання відмови у задоволенні скарги вищестоящими в порядку підлеглості службовою особою чи органом, або з дня закінчення встановленого законом строку для розгляду скарги.

Стаття 248-6. Розгляд скарги

Розгляд скарги судом і виконання рішення суду здійснюються за правилами цивільного судочинства, з тими винятками і доповненнями, які встановлено цією главою, іншими законодавчими актами Союзу РСР і Української РСР.

Скарга розглядається судом у десятиденний строк, як правило у відкритому засіданні, з участю громадянина, який подав скаргу, і службової особи, дії якої оскаржуються.

Якщо громадянин або службова особа, чиї дії оскаржуються, не можуть з'явитися в суд з поважних причин, справу може бути розглянуто з участю представника громадянина, який подав скаргу, або представника службової особи.

Неявка в судове засідання з неповажних причин громадянина, який подав скаргу, або службової особи, дії якої оскаржуються, або їх представників не є перешкодою для розгляду скарги, проте суд може визнати явку громадянина, який подав скаргу, і службової особи, чиї дії оскаржуються, обов'язковою.

У судовому розгляді можуть брати участь представники громадських організацій і трудових колективів, а також службові особи вищестоящих у порядку підлеглості органів або їх представники.

Судом повинні бути досліджені матеріали вищестоящих у порядку підлеглості службових осіб чи органів, які визнали законними оскаржувані дії службової особи, а також може бути вислухано пояснення інших осіб, досліджено необхідні документи та інші докази.

Стаття 248-7. Рішення суду по скарзі

За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.

Якщо суд визнає оскаржувані дії службової особи неправомірними, він постановляє рішення про обгрунтованість скарги і обов'язок відповідної службової особи усунути допущене порушення права громадянина.

Якщо суд встановить, що оскаржувані дії було вчинено відповідно до закону, в межах повноважень службової особи і право громадянина не було ущемлено, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.

Рішення суду по скарзі для усунення допущених порушень закону чи іншого нормативного акта надсилається службовій особі, дії якої було оскаржено, або вищестоящим у порядку підлеглості органу чи службовій особі.

Про заходи, вжиті для виконання рішення суду по скарзі, повідомляється суду і громадянинові не пізніше ніж у місячний строк з моменту постановлення рішення суду. В разі невиконання рішення суд вживає заходів, передбачених статтею 417 цього Кодексу.

Стаття 248-8. Окрема ухвала суду

Якщо при розгляді скарги суд прийде до висновку, що було порушено встановлений порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, мали місце тяганина, затиск критики, переслідування за неї, а також інші порушення законності, суд постановляє окрему ухвалу і надсилає її вищестоящим у порядку підлеглості службовій особі чи органу. Зазначені службова особа чи орган зобов'язані в місячний строк повідомити суду про заходи, вжиті по окремій ухвалі.

Якщо при розгляді скарги суд виявить ознаки злочину в діях службової чи іншої особи, він повідомляє про це прокурора або порушує кримінальну справу.

Стаття 248-9. Оскарження і опротестування рішення суду

Рішення суду по скарзі може бути оскаржено і опротестовано за правилами цивільного судочинства.

Принесення протесту зупиняє виконання рішення.

Стаття 248-10. Розподіл витрат, пов'язаних з розглядом скарги

Витрати, пов'язані з розглядом скарги, може бути покладено судом на громадянина, якщо суд постановить рішення про відмову у задоволенні його скарги, або на службову особу, якщо встановить, що її дії є незаконними".

2. Пункт 10 статті 70 доповнити словами "крім випадків, зазначених у статті 248-10 цього Кодексу".

3. Пункт 2 частини першої статті 236 замінити двома пунктами такого змісту:

"2) по скаргах на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень;

3) по скаргах на неправомірні дії службових осіб, що ущемляють права громадян, віднесені законом до компетенції судів".

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.

4. У статті 324 слово і цифри "статтею 235" замінити словом і цифрами "статтями 235 і 248-8".

5. Статтю 331 доповнити частиною другою такого змісту:

"Принесення протесту на рішення суду, прийняте по скарзі на неправомірні дії службової особи, що ущемляють права громадянина, зупиняє виконання рішення до закінчення провадження у порядку нагляду".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 25 квітня 1988 р.
N 5803-XI