Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 578-VIII
Прийняття: 02.07.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 34, ст.336)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 6, ст. 40, № 17, ст. 118; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2015 року № 335-VIII) такі зміни:

1) у статті 8:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. У структурі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України";

б) у частині четвертій слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

в) у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";

пункт 1 після слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;

2) у статті 81:

а) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором України осіб.

Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

2. Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.

Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:

1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;

2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Генеральним прокурором України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб. Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, про кандидатів, які подали заяву про участь в конкурсі, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.

Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на розгляд Генерального прокурора України.

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання";

б) у частині п’ятій:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"5. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України".

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

у першому реченні абзацу другого слово "відділів" замінити словами "управлінь, відділів", а слова "старших прокурорів і" виключити;

в) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;

3) у частині першій статті 9:

а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";

б) у пункті 3 слова "у встановленому цим Законом порядку" замінити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

в) у пункті 5 слова "в тому числі керівників та заступників керівників підрозділів Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом порядку" замінити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

г) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України";

ґ) доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України";

д) пункт 7 після слова "щодо" доповнити словом "внутрішньої";

4) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох заступників" замінити словами "та не більше трьох заступників";

5) у частині першій статті 11:

а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";

б) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити словами "та місцевих";

в) пункти 5 та 7 викласти в такій редакції:

"5) у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у регіональній прокуратурі";

"7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом";

г) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словами "регіональної та місцевої";

6) у частині другій статті 12 слова "та трьох заступників" замінити словами "та не більше двох заступників";

7) у частині першій статті 13:

а) у пункті 1 слова "державними органами, особами" замінити словами "особами, підприємствами";

б) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у місцевій прокуратурі";

в) доповнити пунктами 41 та 42 такого змісту:

"41) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;

42) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій";

8) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:

"1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15000 осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10000 осіб";

9) у частині першій статті 15:

а) пункт 5 доповнити словами "(у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України)";

б) пункти 6 та 7 доповнити словами "(у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України)";

в) пункти 8-13 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах регіональної)";

г) пункти 14-19 доповнити словами "(у тому числі військової прокуратури на правах місцевої)";

10) у частині четвертій статті 17:

а) в абзаці першому слово "(віддані)" замінити словами "(віддані) в письмовій формі";

б) в абзаці другому слова "за його вимогою" виключити;

11) частину четверту статті 18 доповнити реченням такого змісту: "За відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для прокурорів";

12) пункт 3 частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:

"3) діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України";

13) частину п’яту статті 23 виключити;

14) у статті 24:

абзац другий частини третьої виключити;

частину четверту після слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України";

15) у статті 26:

а) у частині першій:

пункт 1 після слів "інші місця" доповнити словами "до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи";

у пункті 3 слово "перевіряти" замінити словами "знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти";

у пункті 6 слова "в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами та цифрою "зазначених у пункті 1 цієї частини";

б) у частині другій:

після слів "у кримінальних справах" доповнити словами "а також", а після слів "особистої свободи громадян" - словами "в органах та установах";

доповнити реченням такого змісту: "У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів";

в) у частині третій слова "іншому місці, в якому особа примусово тримається згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами та цифрою "інших місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті";

г) частину четверту після слів "кримінальних справах" доповнити словами "та справах про адміністративні правопорушення";

16) у частині четвертій статті 27:

а) абзац перший доповнити словами "за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі";

б) абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України";

в) в абзаці п’ятому слова "Вищі офіцерські звання" замінити словами "Військові звання вищого офіцерського складу";

г) в абзаці сьомому слова "Військові звання офіцерів" замінити словами "Військові звання офіцерського складу";

17) частину першу статті 35 після слів "Керівник прокуратури" доповнити словами "за наслідками спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством";

18) в абзаці першому частини першої статті 38:

перше речення після слів "може бути переведений" доповнити словами "за його згодою";

у другому реченні слова "Таке переведення" замінити словами "Переведення до органу прокуратури вищого рівня";

19) статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду

1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах другій і третій цієї статті) є посади:

1) Генерального прокурора України;

2) першого заступника Генерального прокурора України;

3) заступника Генерального прокурора України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

6) керівника регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.

2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора;

2) першого заступника Головного військового прокурора;

3) заступника Головного військового прокурора;

4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

6) військового прокурора регіону;

7) першого заступника військового прокурора регіону;

8) заступника військового прокурора регіону;

9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

11) військового прокурора гарнізону;

12) першого заступника військового прокурора гарнізону;

13) заступника військового прокурора гарнізону;

14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;

15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.

3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є посади:

1) заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6-8, 11 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 12 та 13 частини першої цієї статті, здійснюється за поданням керівника місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1-8, 11-13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, здійснюється військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, - військовим прокурором гарнізону.

Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років.

5. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.

6. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копія відповідного рішення Генерального прокурора України надсилається до Ради прокурорів України та прокурору, якому відмовлено у призначенні на адміністративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити таку відмову до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

7. Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній посаді закінчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорів України для призначення на цю адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини, що свідчать про невідповідність прокурора вимогам, передбаченим частиною п’ятою цієї статті.

8. Перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, передбачених цим Законом";

20) у частині першій статті 41:

а) в абзаці першому цифри "41" виключити, а цифри "11-13" замінити цифрами "11";

б) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону)";

в) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

"Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 та 5 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону, - керівником регіональної прокуратури, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини першої статті 39 цього Закону, - керівником місцевої прокуратури з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті";

г) доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-8, 11-13 частини другої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9 та 10 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури регіону, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.

Звільнення з адміністративної посади, передбаченої частиною третьою статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону, за рекомендацією Ради прокурорів України";

21) частину першу статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. Якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу  встановлено факти порушення прокурором прав осіб або вимог закону, таке рішення може бути підставою для дисциплінарного провадження";

22) у статті 46:

а) пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:

"4) з прокурором, стосовно якого надійшла скарга (заява), припинено правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону";

б) друге речення абзацу третього частини п’ятої після слів "копія цього рішення" доповнити словами "у семиденний строк", а після слів "Генеральному прокурору України" - словами "керівнику регіональної, місцевої прокуратури відповідно до визначених цим Законом повноважень";

23) перше речення частини першої статті 48 після слова "більшістю" доповнити словом "голосів";

24) частину шосту статті 49 викласти в такій редакції:

"6. У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановила неналежне виконання ним посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, Комісія у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади";

25) у частині другій статті 51:

а) у пункті 1 слова "керівників регіональної прокуратури" виключити;

б) доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - стосовно прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";

в) у пункті 2 слова "керівників місцевих прокуратур" замінити словами "прокурорів місцевих прокуратур";

г) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) військовий прокурор регіону - стосовно прокурорів відповідної військової прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової прокуратури регіону";

26) частину другу статті 69 після слова "голосування" доповнити словами "простою більшістю голосів";

27) у статті 77:

а) пункт 5 частини першої після слів "про накладення на прокурора" доповнити словами "Генеральної прокуратури України, регіональної та";

б) в абзаці другому частини другої слово "члена" виключити, а слова "член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія";

в) у частині третій слова "члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії", а слово "він" замінити словом "вона";

28) частину дев’яту статті 78 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом";

29) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:

"1. Національна академія прокуратури України є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів.

На Національну академію прокуратури України не поширюється законодавство про вищу освіту.

Для забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів до Національної академії прокуратури України можуть відряджатися прокурори";

30) у статті 81:

а) у частині другій:

в абзаці першому слова "та доплат" замінити словами "премій та надбавок";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Преміювання прокурорів здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці";

б) у частині сьомій:

слово "доплата" замінити словом "надбавка";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам затверджується Кабінетом Міністрів України";

в) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, встановлених цим Законом".

У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною дев’ятою;

31) у частині другій статті 85:

а) в абзаці другому слова "військової прокуратури" замінити словами "військових прокуратур";

б) в абзаці третьому слова "військової прокуратури" замінити словами "військових прокуратур", а слово "Міністерством" замінити словами "за рахунок Міністерства";

32) у розділі ХІІ "Прикінцеві положення":

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім:

пункту 5 розділу XII (крім підпунктів 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;

статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2016 року;

статті 12 та Додатка до цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності з 15 грудня 2015 року";

б) підпункт 1 пункту 3 доповнити словами "(їх дія поширюється на осіб, яким присвоєно класні чини до набрання чинності цим Законом), статті 55 щодо посвідчення працівника прокуратури, статті 2 у частині підстав звільнення з посади Генерального прокурора України, а також статті 13 щодо функціонування в системі органів прокуратури міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратур, яка втрачає чинність з 15 грудня 2015 року";

33) у розділі ХІІІ "Перехідні положення":

а) доповнити пунктами 11 і 12 такого змісту:

"11. До утворення місцевих прокуратур їх повноваження здійснюють міські, районні, міжрайонні, районні у містах прокуратури. На зазначений період за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури.

12. Дисциплінарні провадження, розпочаті до 15 квітня 2016 року, закінчуються в порядку, що діяв на момент їх порушення. Звільнення прокурорів з адміністративних посад в порядку дисциплінарного провадження з урахуванням підпункту 4 пункту 51 Розділу ХІІІ "Перехідні положення" здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України у випадках, якщо відповідно до вимог цього Закону їх призначення на такі адміністративні посади здійснювалося за рекомендацією Ради прокурорів України";

б) в абзаці другому пункту 2 слово "відряджається" замінити словами "може відряджатися";

в) доповнити пунктами 51 та 61 такого змісту:

"51. До набрання чинності положеннями, передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону:

1) прокурорами місцевих прокуратур призначаються:

а) особи, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, - за умови успішного проходження ними тестування та подальшого стажування строком до одного року. На таких осіб поширюються вимоги частин першої та п’ятої статті 27 цього Закону, крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права;

б) особи, які мають досвід прокурорської діяльності, проте на день набрання чинності цим Законом не працюють в органах прокуратури, - за  умови успішного проходження ними тестування;

в) прокурори, які на день набрання чинності цим Законом працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, - за умови успішного проходження ними тестування.

Проведення тестування, стажування здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України;

2) призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється за результатами чотирирівневого відкритого конкурсу, порядок проведення якого затверджується Генеральним прокурором України. Проведення конкурсу забезпечують п’ять конкурсних комісій, до складу кожної з яких входять:

а) чотири особи, визначені Генеральним прокурором України;

б) три особи, визначені Верховною Радою України.

Конкурсні комісії є повноважними за умови входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі невизначення Верховною Радою України в установленому порядку жодної особи комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб. Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, про кандидатів, які подали заяву про участь в конкурсі, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

При призначенні на адміністративні посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону, обов’язкового врахування потребують професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності кандидата,  а також наявність у нього стажу роботи на посаді прокурора не менше трьох років або в галузі права - не менше п’яти років.

Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну із зазначених адміністративних посад подаються на розгляд осіб, уповноважених цим Законом приймати рішення про їх призначення на ці посади;

3) призначення на адміністративні посади у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу у порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону, конкурсною комісією, до складу якої входять:

а) чотири особи, визначені Генеральним прокурором України;

б) сім осіб, визначених Верховною Радою України;

4) прокурори призначаються на посади та звільняються з посад, у тому числі адміністративних, без рекомендації Ради прокурорів України чи подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів уповноваженими приймати такі рішення особами;

5) дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1795-XII;

6) кількість прокурорів та інших працівників органів прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України затверджується без погодження з Радою прокурорів України";

"61. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для виконання вимог цього Закону здійснюється у двотижневий строк з дня набрання чинності положеннями, передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону";

34) Додаток "Перелік і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур" викласти в новій редакції (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 липня 2015 року
№ 578-VIIIДодаток
до Закону України "Про прокуратуру"
від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII
в редакції Закону від 2 липня 2015 року № 578-VIII

Перелік
і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур

Назва місцевої прокуратури / Територіальна юрисдикція

Автономна Республіка Крим

Бахчисарайська місцева прокуратура
Бахчисарайський район
Сімферопольський район

Джанкойська місцева прокуратура

місто Джанкой
Джанкойський район
Красногвардійський район
Нижньогірський район

Євпаторійська місцева прокуратура

місто Євпаторія
місто Саки
Сакський район

Керченська місцева прокуратура

місто Керч
Ленінський район

Красноперекопська місцева прокуратура

місто Армянськ
місто Красноперекопськ
Красноперекопський район
Первомайський район
Роздольненський район
Чорноморський район

Сімферопольська місцева прокуратура

місто Сімферополь
Феодосійська місцева прокуратура
Білогірський район
Кіровський район
Совєтський район
місто Судак
місто Феодосія

Ялтинська місцева прокуратура

місто Алушта
місто Ялта

Вінницька область

Бершадська місцева прокуратура

Бершадський район
місто Ладижин
Крижопільський район
Піщанський район
Теплицький район
Тростянецький район
Чечельницький район

Вінницька місцева прокуратура

місто Вінниця
Вінницький район

Жмеринська місцева прокуратура

Барський район
місто Жмеринка
Жмеринський район
Тиврівський район
Шаргородський район

Калинівська місцева прокуратура

Калинівський район
місто Козятин
Козятинський район
Літинський район
Погребищенський район
місто Хмільник
Хмільницький район

Могилів-Подільська місцева прокуратура

місто Могилів-Подільський
Могилів-Подільський район
Мурованокуриловецький район
Томашпільський район
Чернівецький район
Ямпільський район

Немирівська місцева прокуратура

Гайсинський район
Іллінецький район
Липовецький район
Немирівський район
Оратівський район
Тульчинський район

Волинська область

Володимир-Волинська місцева прокуратура

місто Володимир-Волинський
Володимир-Волинський район
Горохівський район
Іваничівський район
Локачинський район
місто Нововолинськ
Турійський район

Маневицька місцева прокуратура

Камінь-Каширський район
Ківерцівський район
Любешівський район
Маневицький район
Рожищенський район

Ковельська місцева прокуратура

місто Ковель
Ковельський район
Любомльський район
Ратнівський район
Старовижівський район
Шацький район

Луцька місцева прокуратура

місто Луцьк
Луцький район

Дніпропетровська область

Дніпродзержинська місцева прокуратура

місто Дніпродзержинськ
Криничанський район

Дніпропетровська місцева прокуратура № 1

Амур-Нижньодніпровський район міста Дніпропетровська
Індустріальний район міста Дніпропетровська
Самарський район міста Дніпропетровська

Дніпропетровська місцева прокуратура № 2

Бабушкінський район міста Дніпропетровська
Жовтневий район міста Дніпропетровська
Солонянський район

Дніпропетровська місцева прокуратура № 3

Дніпропетровський район
Кіровський район міста Дніпропетровська

Дніпропетровська місцева прокуратура № 4

Ленінський район міста Дніпропетровська
Красногвардійський район міста Дніпропетровська

Жовтоводська місцева прокуратура

Верхньодніпровський район
місто Вільногірськ
місто Жовті Води
П’ятихатський район
Софіївський район

Криворізька місцева прокуратура № 1

Дзержинський район міста Кривий Ріг
Довгинцівський район міста Кривий Ріг
міста Кривий Ріг
Інгулецький район міста Кривий Ріг
Широківський район

Криворізька місцева прокуратура № 2

Жовтневий район міста Кривий Ріг
Криворізький район
Тернівський район міста Кривий Ріг

Криворізька місцева прокуратура № 3

Саксаганський район міста Кривий Ріг
Центрально-Міський район міста Кривий Ріг

Нікопольська місцева прокуратура

Апостолівський район
місто Марганець
місто Нікополь
Нікопольський район
місто Орджонікідзе
Томаківський район

Новомосковська місцева прокуратура

Магдалинівський район
місто Новомосковськ
Новомосковський район
Петриківський район
Царичанський район

Павлоградська місцева прокуратура

місто Павлоград
Павлоградський район
Петропавлівський район
місто Першотравенськ
місто Тернівка
Юр’ївський район

Синельниківська місцева прокуратура

Васильківський район
Межівський район
Покровський район
місто Синельникове
Синельниківський район

Донецька область

Артемівська місцева прокуратура

місто Артемівськ
Артемівський район
місто Дебальцеве

Волноваська місцева прокуратура

Волноваський район
Володарський район
Мар’їнський район
місто Вугледар
місто Докучаєвськ
Старобешівський район
Тельманівський район

Горлівська місцева прокуратура

місто Горлівка

Донецька місцева прокуратура № 1

Будьонівський район міста Донецька
Калінінський район міста Донецька
Пролетарський район міста Донецька

Донецька місцева прокуратура № 2

Ворошиловський район міста Донецька
Київський район міста Донецька

Донецька місцева прокуратура № 3

Кіровський район міста Донецька
Куйбишевський район міста Донецька

Донецька місцева прокуратура № 4

Ленінський район міста Донецька
Петровський район міста Донецька

Єнакіївська місцева прокуратура

місто Єнакієве
місто Жданівка
місто Харцизьк

Краматорська місцева прокуратура

місто Краматорськ
місто Дружківка

Красноармійська місцева прокуратура

місто Авдіївка
Великоновосілківський район
місто Димитров
Красноармійський район
місто Красноармійськ
місто Новогродівка
місто Селидове
Ясинуватський район

Костянтинівська місцева прокуратура

місто Дзержинськ
місто Добропілля
Добропільський район
місто Костянтинівка
Костянтинівський район
Олександрівський район

Макіївська місцева прокуратура № 1

Гірницький район міста Макіївки
Совєтський район міста Макіївки
Центрально-Міський район міста Макіївки

Макіївська місцева прокуратура № 2

місто Ясинувата
Кіровський район міста Макіївки
Червоногвардійський район міста Макіївки

Маріупольська місцева прокуратура № 1

Жовтневий район міста Маріуполя
Приморський район міста Маріуполя
Першотравневий район

Маріупольська місцева прокуратура № 2

Іллічівський район міста Маріуполя
Новоазовський район
Орджонікідзевський район міста Маріуполя

Слов’янська місцева прокуратура

місто Красний Лиман
Краснолиманський район
місто Слов’янськ
Слов’янський район

Шахтарська місцева прокуратура

Амвросіївський район
місто Іловайськ
місто Кіровське
місто Сніжне
місто Торез
місто Шахтарськ
Шахтарський район

Житомирська область

Бердичівська місцева прокуратура

Андрушівський район
місто Бердичів
Бердичівський район
Любарський район
Ружинський район
Чуднівський район

Житомирська місцева прокуратура

місто Житомир
Житомирський район

Коростенська місцева прокуратура

місто Коростень
Коростенський район
Лугинський район
Народицький район
Овруцький район
Олевський район

Коростишівська місцева прокуратура

Брусилівський район
Володарсько-Волинський район
Коростишівський район
Малинський район
Радомишльський район
Попільнянський район
Черняхівський район

Новоград-Волинська місцева прокуратура

Баранівський район
Романівський район
Ємільчинський район
місто Новоград-Волинський
Новоград-Волинський район
Червоноармійський район

Закарпатська область

Берегівська місцева прокуратура

місто Берегове
Берегівський район
Виноградівський район

Мукачівська місцева прокуратура

Воловецький район
місто Мукачеве
Мукачівський район
Свалявський район

Тячівська місцева прокуратура

Рахівський район
Тячівський район

Ужгородська місцева прокуратура

Великоберезнянський район
Перечинський район
місто Ужгород
Ужгородський район
місто Чоп

Хустська місцева прокуратура

Іршавський район
Міжгірський район
місто Хуст
Хустський район

Запорізька область

Бердянська місцева прокуратура

місто Бердянськ
Бердянський район
Куйбишевський район
Приморський район
Розівський район
Чернігівський район

Енергодарська місцева прокуратура

Васильківський район
Великобілозерський район
місто Енергодар
Кам’янсько-Дніпровський район
Михайлівський район

Запорізька місцева прокуратура № 1

Жовтневий район міста Запоріжжя
Заводський район міста Запоріжжя
Шевченківський район міста Запоріжжя

Запорізька місцева прокуратура № 2

Запорізький район
Комунарський район міста Запоріжжя
Орджонікідзевський район міста Запоріжжя

Запорізька місцева прокуратура № 3

Ленінський район міста Запоріжжя
Хортицький район міста Запоріжжя

Мелітопольська місцева прокуратура

місто Мелітополь
Веселівський район
Мелітопольський район
Приазовський район
Якимівський район

Токмацька місцева прокуратура

Гуляйпільський район
Вільнянський район
Новомиколаївський район
Оріхівський район
Пологівський район
місто Токмак
Токмацький район

Івано-Франківська область

Івано-Франківська місцева прокуратура

місто Івано-Франківськ

Калуська місцева прокуратура

місто Болехів
Долинський район
місто Калуш
Калуський район
Рожнятівський район

Коломийська місцева прокуратура

місто Коломия
Коломийський район
Косівський район
Снятинський район

Надвірнянська місцева прокуратура

Богородчанський район
Верховинський район
Надвірнянський район
місто Яремче

Тисменицька місцева прокуратура

місто Бурштин
Галицький район
Городенківський район
Рогатинський район
Тисменицький район
Тлумацький район

Київська область

Білоцерківська місцева прокуратура

місто Біла Церква
Білоцерківський район
Володарський район
Сквирський район
Ставищенський район
Тетіївський район

Бориспільська місцева прокуратура

Баришівський район
місто Березань
місто Бориспіль
Бориспільський район
Згурівський район
місто Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький район
Яготинський район

Броварська місцева прокуратура

місто Бровари
Броварський район
Іванківський район
місто Славутич
Поліський район
місто Прип’ять
місто Чорнобиль

Києво-Святошинська місцева прокуратура

Вишгородський район
місто Васильків
Васильківський район
місто Ірпінь
Києво-Святошинський район
місто Буча
місто Обухів
Обухівський район
Макарівський район

Кагарлицька місцева прокуратура

Богуславський район
Кагарлицький район
Миронівський район
місто Ржищів
Рокитнянський район
Таращанський район

Фастівська місцева прокуратура

Бородянський район
місто Фастів
Фастівський район

Кіровоградська область

Знам’янська місцева прокуратура

місто Знам’янка
Знам’янський район
Маловисківський район
Новомиргородський район
Олександрівський район
місто Світловодськ
Світловодський район

Кіровоградська місцева прокуратура

місто Кіровоград
Кіровоградський район

Новоукраїнська місцева прокуратура

Бобринецький район
Вільшанський район
Гайворонський район
Голованівський район
Добровеличківський район
Новоархангельський район
Новоукраїнський район
Ульяновський район

Олександрійська місцева прокуратура

Долинський район
Компаніївський район
Новгородківський район
місто Олександрія
Олександрійський район
Онуфріївський район
Петрівський район
Устинівський район

Луганська область

Алчевська місцева прокуратура

місто Алчевськ
місто Брянка
Перевальський район

Краснолуцька місцева прокуратура

місто Антрацит
Антрацитівський район
місто Красний Луч

Краснодонська місцева прокуратура

місто Краснодон
Краснодонський район
Лутугинський район

Лисичанська місцева прокуратура

місто Лисичанськ
місто Первомайськ
Попаснянський район

Луганська місцева прокуратура № 1

Артемівський район міста Луганська
Кам’янобрідський район міста Луганська
Ленінський район міста Луганська

Луганська місцева прокуратура № 2

Жовтневий район міста Луганська
Станично-Луганський район

Свердловська місцева прокуратура

місто Ровеньки
місто Свердловськ
Свердловський район

Сєвєродонецька місцева прокуратура

Кремінський район
Новоайдарський район
місто Рубіжне
місто Сєвєродонецьк

Старобільська місцева прокуратура

Біловодський район
Білокуракинський район
Марківський район
Міловський район
Новопсковський район
Сватівський район
Старобільський район
Троїцький район

Стахановська місцева прокуратура

місто Кіровськ
Слов’яносербський район
місто Стаханов

Львівська область

Городоцька місцева прокуратура

Городоцький район
Мостиський район
Яворівський район

Дрогобицька місцева прокуратура

місто Борислав
місто Дрогобич
Дрогобицький район
місто Трускавець

Золочівська місцева прокуратура

місто Новий Розділ
Золочівський район
Миколаївський район
Перемишлянський район

Львівська місцева прокуратура № 1

Галицький район міста Львова
Личаківський район міста Львова
Сихівський район міста Львова

Львівська місцева прокуратура № 2

Залізничний район міста Львова
Шевченківський район міста Львова

Львівська місцева прокуратура № 3

Франківський район міста Львова
Пустомитівський район

Самбірська місцева прокуратура

місто Самбір
Самбірський район
Старосамбірський район
Турківський район

Стрийська місцева прокуратура

місто Моршин
Жидачівський район
Сколівський район
місто Стрий
Стрийський район

Червоноградська місцева прокуратура

Жовківський район
Сокальський район
місто Червоноград

Радехівська місцева прокуратура

Радехівський район
Бродівський район
Буський район
Кам’янка-Бузький район

Миколаївська область

Вознесенська місцева прокуратура

Веселинівський район
місто Вознесенськ
Вознесенський район
Доманівський район
Єланецький район
Новоодеський район

Миколаївська місцева прокуратура № 1

Березанський район
Заводський район міста Миколаєва
Миколаївський район
місто Очаків
Очаківський район
Центральний район міста Миколаєва

Миколаївська місцева прокуратура № 2

Жовтневий район
Ленінський район міста Миколаєва
Корабельний район міста Миколаєва

Первомайська місцева прокуратура

Арбузинський район
Братський район
Врадіївський район
Кривоозерський район
місто Первомайськ
Первомайський район
місто Южноукраїнськ

Баштанська місцева прокуратура

Баштанський район
Березнегуватський район
Казанківський район
Новобузький район
Снігурівський район

Одеська область

Білгород-Дністровська місцева прокуратура

Арцизький район
місто Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський район
Тарутинський район
Татарбунарський район
Саратський район

Ізмаїльська місцева прокуратура

Болградський район
місто Ізмаїл
Ізмаїльський район
Кілійський район
Ренійський район

Іллічівська місцева прокуратура

Біляївський район
місто Іллічівськ
Овідіопольський район
місто Теплодар

Котовська місцева прокуратура

Ананьївський район
Балтський район
Кодимський район
місто Котовськ
Котовський район
Красноокнянський район
Любашівський район
Савранський район

Одеська місцева прокуратура № 1

Київський район міста Одеси

Одеська місцева прокуратура № 2

Малиновський район міста Одеси

Одеська місцева прокуратура № 3

Приморський район міста Одеси

Одеська місцева прокуратура № 4

Суворовський район міста Одеси
Комінтернівська місцева прокуратура
Комінтернівський район
місто Южне
Миколаївський район
Березівський район

Роздільнянська місцева прокуратура

Великомихайлівський район
Іванівський район
Роздільнянський район
Фрунзівський район
Ширяївський район

Полтавська область

Кобеляцька місцева прокуратура

Глобинський район
Карлівський район
Кобеляцький район
Козельщинський район
Машівський район
Новосанжарський район
Решетилівський район
Чутівський район

Кременчуцька місцева прокуратура

місто Комсомольськ
місто Кременчук
Кременчуцький район

Лубенська місцева прокуратура

Гребінківський район
Лохвицький район
місто Лубни
Лубенський район
Оржицький район
Пирятинський район
Семенівський район
Хорольський район
Чорнухинський район

Миргородська місцева прокуратура

Великобагачанський район
Гадяцький район
Диканський район
Зіньківський район
Котелевський район
місто Миргород
Миргородський район
Шишацький район

Полтавська місцева прокуратура

місто Полтава
Полтавський район

Рівненська область

Дубенська місцева прокуратура

Демидівський район
місто Дубно
Дубенський район
Млинівський район
Радивилівський район

Здолбунівська місцева прокуратура

Гощанський район
Здолбунівський район
Корецький район
Костопільський район
місто Острог
Острозький район

Рівненська місцева прокуратура

місто Рівне
Рівненський район

Сарненська місцева прокуратура

Березнівський район
Володимирецький район
Дубровицький район
Зарічненський район
місто Кузнецовськ
Рокитнівський район
Сарненський район

Сумська область

Конотопська місцева прокуратура

Білопольський район
Буринський район
місто Конотоп
Конотопський район
Путивльський район

Охтирська місцева прокуратура

Великописарівський район
Краснопільський район
місто Охтирка
Охтирський район
Тростянецький район

Роменська місцева прокуратура

місто Лебедин
Лебединський район
Липоводолинський район
Недригайлівський район
місто Ромни
Роменський район

Сумська місцева прокуратура

місто Суми
Сумський район

Шосткинська місцева прокуратура

місто Глухів
Глухівський район
Кролевецький район
Середино-Будський район
місто Шостка
Шосткинський район
Ямпільський район

Тернопільська область

Кременецька місцева прокуратура

Збаразький район
місто Кременець
Кременецький район
Лановецький район
Підволочиський район
Шумський район

Теребовлянська місцева прокуратура

місто Бережани
Бережанський район
Бучацький район
Козівський район
Монастирський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район

Тернопільська місцева прокуратура

Зборівський район
місто Тернопіль
Тернопільський район

Чортківська місцева прокуратура

Борщівський район
Гусятинський район
Заліщицький район
місто Чортків
Чортківський район

Харківська область

Ізюмська місцева прокуратура

Борівський район
Дворічанський район
місто Ізюм
Ізюмський район
місто Куп’янськ
Куп’янський район
Шевченківський район

Лозівська місцева прокуратура

Балаклійський район
Барвінківський район
Близнюківський район
місто Лозова
Лозівський район

Первомайська місцева прокуратура

Зачепилівський район
Кегичівський район
Красногородський район
Нововодолазький район
місто Первомайськ
Первомайський район
Сахновщинський район

Харківська місцева прокуратура № 1

Дзержинський район міста Харкова
Ленінський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура № 2

Жовтневий район міста Харкова
Київський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура № 3

Фрунзенський район міста Харкова
Орджонікідзевський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура № 4

Московський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура № 5

Комінтернівський район міста Харкова
Червонозаводський район міста Харкова

Харківська місцева прокуратура № 6

Харківський район
місто Люботин

Дергачівська місцева прокуратура

Богодухівський район
Валківський район
Дергачівський район
Золочівський район
Коломацький район
Краснокутський район
місто Люботин

Чугуївська місцева прокуратура

Великобурлуцький район
Вовчанський район
Зміївський район
Печенізький район
місто Чугуїв
Чугуївський район

Херсонська область

Бериславська місцева прокуратура

Бериславський район
Білозерський район
Великоолександрівський район
Високопільський район
Нововоронцовський район

Генічеська місцева прокуратура

Генічеський район
Новотроїцький район
Чаплинський район

Каховська місцева прокуратура

Великолепетиський район
Верхньорогачицький район
Горностаївський район
Іванівський район
місто Каховка
Каховський район
Нижньосірогозький район

Новокаховська місцева прокуратура

місто Гола Пристань
Голопристанський район
Каланчацький район
місто Нова Каховка
Скадовський район
Цюрупинський район

Херсонська місцева прокуратура

місто Херсон

Хмельницька область

Городоцька місцева прокуратура

Віньковецький район
Волочиський район
Городоцький район
Чемеровецький район
Ярмолинецький район

Кам’янець-Подільська місцева прокуратура

Дунаєвецький район
місто Кам’янець-Подільський
Кам’янець-Подільський район
Новоушицький район

Старокостянтинівська місцева прокуратура

Білогірський район
Красилівський район
Летичівський район
місто Старокостянтинів
Старокостянтинівський район
Старосинявський район
Теофіпольський район

Хмельницька місцева прокуратура

місто Хмельницький
Деражнянський район
Летичівський район
Хмельницький район

Шепетівська місцева прокуратура

Ізяславський район
місто Нетішин
Полонський район
місто Славута
Славутський район
місто Шепетівка
Шепетівський район

Черкаська область

Звенигородська місцева прокуратура

місто Ватутіне
Звенигородський район
Катеринопільський район
Корсунь-Шевченківський район
Лисянський район
Тальнівський район

Золотоніська місцева прокуратура

Драбівський район
місто Золотоноша
Золотоніський район
місто Канів
Канівський район
Чорнобаївський район

Смілянська місцева прокуратура

Городищенський район
Кам’янський район
місто Сміла
Смілянський район
Чигиринський район
Шполянський район

Уманська місцева прокуратура

Жашківський район
Маньківський район
Монастирищенський район
місто Умань
Уманський район
Христинівський район

Черкаська місцева прокуратура

місто Черкаси
Черкаський район

Чернівецька область

Сторожинецька місцева прокуратура

Герцаївський район
Глибоцький район
Новоселицький район
Сторожинецький район

Кельменецька місцева прокуратура

Кельменецький район
місто Новодністровськ
Сокирянський район
Хотинський район

Кіцманська місцева прокуратура

Вижницький район
Путильський район
Кіцманський район
Заставнівський район

Чернівецька місцева прокуратура

місто Чернівці

Чернігівська область

Менська місцева прокуратура

Городянський район
Корюківський район
Менський район
місто Новгород-Сіверський
Новгород-Сіверський район
Семенівський район
Сосницький район
Щорський район

Ніжинська місцева прокуратура

Бобровицький район
Козелецький район
Куликівський район
місто Ніжин
Ніжинський район
Носівський район

Прилуцька місцева прокуратура

Варвинський район
Ічнянський район
місто Прилуки
Прилуцький район
Срібнянський район

Бахмацька місцева прокуратура

Бахмацький район
Борзнянський район
Коропський район
Талалаївський район

Чернігівська місцева прокуратура

місто Чернігів
Куликівський район
Ріпкинський район
Чернігівський район

місто Київ

Київська місцева прокуратура № 1
Голосіївський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 2
Дарницький район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 3
Деснянський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 4
Дніпровський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 5
Оболонський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 6
Печерський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 7
Подільський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 8
Святошинський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 9
Солом’янський район міста Києва

Київська місцева прокуратура № 10
Шевченківський район міста Києва

Військові прокуратури

Військова прокуратура Центрального регіону України:

Військова прокуратура Київського гарнізону
Військова прокуратура Харківського гарнізону
Військова прокуратура Житомирського гарнізону
Військова прокуратура Дарницького гарнізону
Військова прокуратура Вінницького гарнізону
Військова прокуратура Полтавського гарнізону
Військова прокуратура Сумського гарнізону
Військова прокуратура Черкаського гарнізону
Військова прокуратура Чернігівського гарнізону
Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону
Військова прокуратура Деснянського гарнізону

Військова прокуратура Південного регіону України:

Військова прокуратура Одеського гарнізону
Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону
Військова прокуратура Миколаївського гарнізону
Військова прокуратура Запорізького гарнізону
Військова прокуратура Донецького гарнізону
Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону
Військова прокуратура Луганського гарнізону
Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону
Військова прокуратура Криворізького гарнізону
Військова прокуратура Херсонського гарнізону

Військова прокуратура Західного регіону України:

Військова прокуратура Львівського гарнізону
Військова прокуратура Хмельницького гарнізону
Військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону
Військова прокуратура Рівненського гарнізону
Військова прокуратура Ужгородського гарнізону
Військова прокуратура Луцького гарнізону
Військова прокуратура Тернопільського гарнізону
Військова прокуратура Чернівецького гарнізону

Інші військові прокуратури (на правах місцевих), які створюються в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або проведення антитерористичної операції та в силу інших виключних обставин.