Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 575-VI
Прийняття: 23.09.2008
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про сільськогосподарський перепис

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 9, ст.115)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, №  4, ст.61
№ 5495-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 50, ст.698
№ 985-IX від 05.11.2020
№ 2524-IX від 16.08.2022}

{У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі статистики" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики" у відповідному відмінку згідно  із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}


Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні основи підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, а також регулює відносини суб’єктів сільськогосподарського перепису, визначає їх права, обов’язки та відповідальність, установлює гарантії держави щодо захисту конфіденційної інформації, отриманої у процесі проведення сільськогосподарського перепису.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

виробники сільськогосподарської продукції - сільськогосподарські товаровиробники, фізичні особи (у тому числі домогосподарства, фізичні особи, що здійснюють діяльність, пов’язану з веденням особистого селянського господарства, самозайняті особи у сфері сільського господарства), які займаються сільськогосподарською діяльністю;

{Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5495-VI від 20.11.2012; в редакції Закону № 985-IX від 05.11.2020}

домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи;

інструментарій сільськогосподарського перепису - переписна документація, інструктивні (методичні) та інші матеріали, що використовуються під час підготовки, проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;

календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, а також оброблення та поширення його результатів, - перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт у процесі сільськогосподарського перепису з установленням строків їх виконання та визначенням відповідальних виконавців;

користувач - юридична або фізична особа, яка використовує дані сільськогосподарського перепису;

первинні дані - інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, надана респондентами під час статистичних спостережень;

переписна документація - форми державних статистичних спостережень, переписні листи, анкети, формуляри для запису відповідей на зазначені в них запитання згідно з програмою сільськогосподарського перепису та інструкції (вказівки) щодо їх заповнення;

програма розроблення матеріалів сільськогосподарського перепису - система угруповань та комбінацій ознак, за допомогою яких первинні дані сільськогосподарського перепису перетворюються в сукупність зведених знеособлених і узагальнених величин;

програма сільськогосподарського перепису - перелік запитань щодо різноманітних характеристик стану та структури сільського господарства, явищ та процесів у цій галузі;

респонденти - виробники сільськогосподарської продукції, які підлягають сільськогосподарському перепису;

сільськогосподарський перепис - періодичне державне статистичне спостереження, що включає в себе збирання даних, які на встановлену дату характеризують стан та структуру сільського господарства, явища і процеси в цій галузі, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;

тимчасовий персонал - спеціально підготовлені особи, які залучаються до підготовки, проведення, оброблення та узагальнення результатів сільськогосподарського перепису на терміни, встановлені Кабінетом Міністрів України, і мають відповідне посвідчення.

Стаття 2. Правова основа сільськогосподарського перепису

Правовою основою сільськогосподарського перепису є Конституція України, Закон України "Про офіційну статистику", цей Закон, інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини в галузі статистики, інформації та інформатизації.

{Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2524-IX від 16.08.2022}

Стаття 3. Мета проведення сільськогосподарського перепису

Метою проведення сільськогосподарського перепису є:

отримання цілісних, об’єктивних та достовірних даних щодо різноманітних характеристик галузі сільського господарства;

отримання зведених даних для аналізу динаміки основних показників сільськогосподарської діяльності респондентів і забезпечення проведення державних статистичних спостережень та відповідних розрахунків у період між сільськогосподарськими переписами;

визначення структурних змін у сільському господарстві для інформаційного забезпечення управління, прогнозування соціально-економічного розвитку та розроблення державної політики в цій галузі;

отримання даних про малі територіальні одиниці та детальних комбінаційних групувань структурних ознак суб’єктів сільськогосподарської діяльності для розроблення на місцевому та регіональному рівнях заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток відповідних територій.

Стаття 4. Суб’єкти сільськогосподарського перепису

До суб’єктів сільськогосподарського перепису належать:

респонденти;

тимчасовий персонал;

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи (їх філії, представництва, відділення тощо), що відповідно до статті 10 цього Закону залучаються до підготовки і проведення, оброблення, узагальнення, поширення та використання результатів сільськогосподарського перепису відповідно до їх повноважень;

користувачі.

Стаття 5. Види сільськогосподарського перепису

Сільськогосподарський перепис може бути загальним і тематичним.

Загальний сільськогосподарський перепис - суцільне або несуцільне статистичне спостереження щодо комплексної характеристики стану і структури галузі сільського господарства.

Тематичний сільськогосподарський перепис - періодичне суцільне або несуцільне статистичне спостереження щодо окремих напрямів діяльності, явищ та процесів у сільському господарстві.

Стаття 6. Підстава та періодичність проведення сільськогосподарських переписів

Підставою для проведення сільськогосподарського перепису є рішення Кабінету Міністрів України.

Загальний сільськогосподарський перепис проводиться один раз на десять років у строки, узгоджені з проведенням всесвітніх сільськогосподарських переписів.

У період між загальними сільськогосподарськими переписами з метою більш глибокого вивчення окремих явищ та процесів у сільському господарстві проводяться тематичні сільськогосподарські переписи.

Перепис поголів’я худоби проводиться один раз на п’ять років, а інші тематичні сільськогосподарські переписи проводяться в разі потреби у строки, визначені Кабінетом Міністрів України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики.

{Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

Розділ II. МЕТОДИ І ПРОГРАМА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ, ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Стаття 7. Методи проведення сільськогосподарського перепису

Сільськогосподарський перепис може проводитися такими методами:

1) заповнення респондентами - юридичними особами відповідної переписної документації на основі первинних облікових документів;

2) заповнення тимчасовим персоналом переписної документації щодо респондентів - фізичних осіб, що здійснюється шляхом:

отримання відповідей від респондентів на запитання згідно з програмою перепису без їх документального підтвердження;

обходу (безпосереднього відвідування) за усною згодою респондентів їх земельних ділянок, господарських будівель та споруд для перерахунку (обміру) обстежуваних об’єктів (площ посівів, поголів’я худоби тощо).

Відповіді від респондентів можуть отримуватися також поштою, засобами електронного зв’язку тощо.

Конкретні методи проведення сільськогосподарського перепису та засоби отримання інформації, встановлені частиною першою цієї статті, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Стаття 8. Програма сільськогосподарського перепису

Програмою загального сільськогосподарського перепису передбачаються запитання, що дозволяють ідентифікувати респондентів стосовно їх загальних характеристик; земельних ресурсів та їх використання; сільськогосподарських культур; тварин; меліорації та агрохімічних заходів; сільськогосподарських машин і техніки; сільськогосподарських будівель та споруд, зайнятих в сільськогосподарському виробництві; інших виробничих сільськогосподарських ресурсів.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5495-VI від 20.11.2012}

Програма тематичного сільськогосподарського перепису формується за переліком запитань відповідно до визначеної тематики та мети його проведення.

Перелік запитань, що включаються до програми сільськогосподарського перепису, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Не підлягають включенню до програми сільськогосподарського перепису запитання, відповіді на які не призначаються для статистичних цілей.

Проект програми загального сільськогосподарського перепису, методи його проведення та інструментарій, основні організаційні заходи опрацьовуються в міру потреби під час проведення пробного перепису на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Основні організаційно-методологічні принципи проведення сільськогосподарського перепису

Основними організаційно-методологічними принципами проведення сільськогосподарського перепису є:

регулярність і періодичність з метою забезпечення послідовності та зіставлення отримуваних результатів;

загальність і одномоментність, що передбачають охоплення опитуванням респондентів, на яких поширюється дія цього Закону, та отримання від них даних за станом на єдиний установлений момент часу;

єдність програми і методів його проведення та оброблення результатів;

конфіденційність первинних даних, що передбачає забезпечення їх захисту в порядку, встановленому законом;

централізоване керівництво і координація всіх робіт, пов’язаних з підготовкою, проведенням, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів.

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ

Стаття 10. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики:

забезпечує організацію проведення сільськогосподарського перепису;

розробляє програму проведення сільськогосподарського перепису та його інструментарій, методологічне забезпечення з урахуванням міжнародних вимог та стандартів, узагальнених пропозицій, що надходять від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та інших юридичних осіб у межах їх повноважень;

{Абзац третій частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

розробляє календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, методи оброблення та програму розроблення матеріалів перепису.

{Абзац четвертий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

2. Центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики, затверджує програму проведення сільськогосподарського перепису та його інструментарій, методологічне забезпечення, календарний план підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, методи оброблення та програму розроблення матеріалів перепису.

{Статтю 10 доповнено новою частиною другою згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

3. Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

сприяють залученню тимчасового персоналу, у тому числі осіб з числа незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості;

забезпечують створення безпечних умов праці тимчасового персоналу та збереження переписної документації;

здійснюють спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги громадськості до сільськогосподарського перепису.

{Частину четверту статті 10 виключено на підставі Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

5. Для підготовки і проведення загального сільськогосподарського перепису з метою координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень Кабінет Міністрів України утворює Міжвідомчу комісію сприяння проведенню загального сільськогосподарського перепису під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України або віце-прем’єр-міністра України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Відповідні комісії утворюються на рівні Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських та районних державних адміністрацій. До складу комісій можуть залучатися представники відповідних наукових установ, громадських організацій, асоціацій тощо.

6. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішення про проведення сільськогосподарського перепису, компенсуються за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 11. Тимчасовий персонал

Для підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення та узагальнення його результатів залучається тимчасовий персонал - громадяни України, які досягли 18-річного віку, з числа зайнятого та незайнятого населення.

Виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису та обробленням і узагальненням його результатів, особами з числа незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, визнаними в установленому порядку безробітними, вважається виконанням оплачуваних громадських робіт. За такими особами на період підготовки і проведення сільськогосподарського перепису та оброблення його результатів зберігається статус безробітного і здійснюється виплата допомоги по безробіттю.

Особам, які залучаються до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, видаються відповідні посвідчення.

Порядок залучення та умови оплати праці тимчасового персоналу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Фінансування робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів

Заходи щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів затверджує Кабінет Міністрів України.

Фінансування робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням його результатів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Розділ IV. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ

Стаття 13. Права та обов’язки респондентів

Респонденти мають право:

знати, які первинні дані про них збираються під час проведення сільськогосподарського перепису, з якою метою вони збираються, як, ким і для чого використовуються;

ознайомлюватись із записами в переписній документації, що стосуються їх особисто;

вимагати від тимчасового персоналу пред’явлення відповідного посвідчення. У разі відмови в такому пред’явленні респонденти не зобов’язані давати відповіді на запитання, передбачені програмою сільськогосподарського перепису.

Респонденти сільськогосподарського перепису зобов’язані безоплатно, за встановленою формою та у визначений строк, надавати повну та достовірну інформацію відповідно до переліку запитань, передбачених програмою сільськогосподарського перепису.

Стаття 14. Права та обов’язки тимчасового персоналу

Тимчасовий персонал, який залучається до сільськогосподарського перепису, має право:

під час проведення сільськогосподарського перепису протягом строку, установленого центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері статистики, відвідувати домогосподарства з метою виконання покладених на нього обов’язків;

{Абзац другий частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

на оплату праці за виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису, обробленням та узагальненням його результатів.

Тимчасовий персонал зобов’язаний:

перед початком опитування пред’явити респонденту відповідне посвідчення та поінформувати респондента про його права та обов’язки;

під час опитування ставити виключно ті запитання, що передбачені програмою сільськогосподарського перепису;

якісно та в установлені строки виконувати роботи відповідно до своїх повноважень, чітко й достовірно записувати дані, що повідомляє респондент, не допускати перекручення їх змісту;

неухильно дотримуватися вимог законодавства щодо заборони повідомляти будь-кому, крім респондента, зміст заповненої стосовно нього переписної документації.

Стаття 15. Права та обов’язки центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також інших юридичних осіб, що залучаються відповідно до їх повноважень до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису

Права та обов’язки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та його посадових осіб під час проведення сільськогосподарського перепису визначаються Законом України "Про офіційну статистику".

{Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 2524-IX від 16.08.2022}

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також інші юридичні особи, що залучаються відповідно до їх повноважень до підготовки і проведення сільськогосподарського перепису:

мають право подавати пропозиції щодо вирішення питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням сільськогосподарського перепису;

зобов’язані в установлені строки і в повному обсязі виконувати роботи, передбачені календарним планом підготовки і проведення сільськогосподарського перепису, а також оброблення, узагальнення та поширення його результатів.

Стаття 16. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають право на отримання зведених знеособлених даних сільськогосподарського перепису на умовах та в порядку, визначених Законом України "Про офіційну статистику".

{Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2524-IX від 16.08.2022}

Користувачі-респонденти мають право на вільний і безоплатний доступ до даних сільськогосподарського перепису, що стосуються їх особисто.

При використанні даних сільськогосподарського перепису користувачі зобов’язані посилатися на їх джерело.

Стаття 17. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ V. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПЕРЕПИСУ

Стаття 18. Захист первинних даних, отриманих у процесі проведення сільськогосподарського перепису

Первинні дані, отримані у процесі проведення сільськогосподарського перепису, відповідно до Закону України "Про офіційну статистику" є конфіденційною інформацією, що охороняється в установленому законом порядку. Дані, що стосуються безпосередньо респондента, не підлягають поширенню без його попередньої згоди і використовуються виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.

{Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2524-IX від 16.08.2022}

Первинні дані сільськогосподарського перепису не мають права вимагати державні органи, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, інші юридичні особи, об’єднання громадян та інші особи з метою використання їх для прийняття рішень стосовно конкретного респондента. Первинні дані сільськогосподарського перепису не можуть бути підставою для оподаткування респондентів.

{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

Заповнені бланки, інша переписна документація з первинними даними підлягають зберіганню в недоступних для неуповноважених осіб приміщеннях протягом трьох років, а первинні дані в електронному вигляді - до наступного відповідного сільськогосподарського перепису. Після закінчення зазначених строків переписна документація з первинними даними щодо конкретних респондентів підлягає знищенню в установленому порядку.

Стаття 19. Поширення результатів сільськогосподарського перепису

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, забезпечує поширення основних результатів сільськогосподарського перепису на паперових, магнітних та інших носіях інформації або в електронному вигляді відповідно до програми розроблення матеріалів сільськогосподарського перепису.

{Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
23 вересня 2008 року
№ 575-VI