Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 5498-VI
Прийняття: 20.11.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 52, ст.729)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170):

у пункті "б":

підпункт 2 доповнити словами "залучення роботодавців до надання місць для проходження виробничої практики учнями професійно-технічних навчальних закладів";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) надання допомоги випускникам загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності у працевлаштуванні";

у підпункті 8 слова "професійно-технічних закладах освіти" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладах";

підпункт 9 після слова "неповнолітнім" доповнити словом "учням".

2. У Законі України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 8, ст. 67; 2008 р., № 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 22 червня 2012 року № 5026-VI):

1) у частині першій статті 9:

абзац третій після слів "організація здійснення державної політики в галузі професійно-технічної освіти" доповнити словами "розроблення стратегії розвитку професійно-технічних навчальних закладів";

доповнити абзацами такого змісту:

"організація і проведення конкурсів на заміщення вакантних посад директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності та подання за їх результатами кандидатур на призначення відповідно до статті 24 цього Закону;

проведення атестації директорів професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, пропозицій щодо формування мережі професійно-технічних навчальних закладів;

погодження положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти;

здійснення контролю за виконанням керівниками професійно-технічних навчальних закладів своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом);

здійснення у межах своїх повноважень контролю за працевлаштуванням випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням;

забезпечення зберігання установчих документів професійно-технічних навчальних закладів, рішень та протоколів засідань їх виконавчих органів;

інші повноваження відповідно до закону";

2) статтю 14 доповнити частиною другою такого змісту:

"Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади";

3) у статті 21:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Положення про структурний підрозділ юридичної особи, який має здійснювати діяльність у сфері професійно-технічної освіти, розробляється та затверджується його засновником за погодженням відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".

У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

4) у статті 24:

частину другу викласти в такій редакції:

"Директор професійно-технічного навчального закладу державної форми власності призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Директор призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Керівники професійно-технічних навчальних закладів усіх форм власності проходять атестацію у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти";

5) у статті 26:

абзац третій частини восьмої викласти в такій редакції:

"державний кваліфікаційний екзамен (кваліфікаційний екзамен) або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює";

у частині тринадцятій слова "Міністерством праці та соціальної політики України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин";

6) у статті 28:

частину першу після слів "час викладача" доповнити словами "педагога професійного навчання";

частину третю після слів "роботи викладача" доповнити словами "педагога професійного навчання";

7) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах є нормативно-правовим актом, який визначає:

код секції (підсекції), код та назву розділу (група, клас, підклас) за Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" або номер групи загальних професій;

назву професії (професійну назву роботи) за Національним класифікатором України "Класифікатор професій";

належність робітничих професій (розряд, клас, категорія, група) для первинної професійної підготовки відповідно до атестаційного рівня професійно-технічного навчального закладу, а також професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг;

можливість перепідготовки за технологічно суміжною професією та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах на виробництві, у сфері послуг";

8) у статті 32:

у частині першій слова "основних обов’язкових засобів навчання" виключити;

частину другу виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Державні освітні стандарти з конкретних професій розробляються на основі державного стандарту професійно-технічної освіти і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади";

9) у статті 36:

у першому реченні частини другої слова "програмами професійно-технічної освіти" замінити словами "програмами первинної професійної підготовки";

у частині третій слова "курсової підготовки" замінити словами "професійно-технічного навчання, у тому числі";

10) у статті 41 слова "діти, які залишились без піклування батьків" замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування";

11) у назві та тексті статті 43 слова "діти, які залишилися без піклування батьків" в усіх відмінках замінити словами "діти, позбавлені батьківського піклування" у відповідному відмінку;

12) у частині першій статті 45 слова "педагоги з професійного навчання" замінити словами "педагоги професійного навчання";

13) у статті 49:

у частині першій слова "державними професійно-технічними навчальними закладами" замінити словами "професійно-технічними навчальними закладами державної або комунальної форми власності";

частину другу викласти в такій редакції:

"Об’єкти права власності закріплюються засновником за професійно-технічним навчальним закладом державної або комунальної форми власності або установою професійно-технічної освіти на праві оперативного управління";

частину четверту після слів "у державній" доповнити словами "або комунальній";

у частині п’ятій слова "державних професійно-технічних навчальних закладів" замінити словами "професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності";

у частині сьомій слова "інших (крім державної) формах" замінити словами "приватній формі";

14) у частині другій статті 50 слова "професійно-технічної підготовки робітників" замінити словами "професійної підготовки кваліфікованих робітників (первинної професійної підготовки)";

15) у статті 51:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"професійну підготовку кваліфікованих робітників (первинну професійну підготовку) понад державне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до договорів, укладених з юридичними та фізичними особами";

абзац третій після слова "освітніх" доповнити словами "та інших".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5498-VI