Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 547
Прийняття: 12.07.2005
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 12 липня 2005 р. N 547 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п ) "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1044) зміни, що додаються.

2. Дозволити Національній академії державного управління при Президентові України здійснювати в 2005 році прийом слухачів за державним замовленням:

1) за денною формою навчання за спеціальністю "державне управління" - без обмеження стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування; категорії посад; перебування у кадровому резерві; загального трудового стажу та наявності диплома про повну вищу освіту з відзнакою;

2) за вечірньою та заочною формою навчання за спеціальністю "державне управління" - без обмеження часу перебування у кадровому резерві;

3) за заочною та заочно-дистанційною формою навчання на факультеті вищих керівних кадрів за спеціальністю "управління суспільним розвитком" - без обмеження стажу роботи та перебування у кадровому резерві.

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 547

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 ( 468-2004-п )

1. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзацах третьому і четвертому підпункту 1, першому реченні абзацу першого підпункту 2 пункту 3, абзаці першому пункту 4, підпункті 3 пункту 5, абзаці третьому пункту 16 слова "загальний трудовий стаж" в усіх відмінках замінити словами "страховий стаж за період роботи на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання" у відповідному відмінку;

2) в абзаці першому пункту 5 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Секретаріатом Президента України";

3) у першому реченні абзацу другого пункту 11 слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Секретаріатом Президента України";

4) абзац третій пункту 12 виключити;

5) у пункті 15:

в абзаці другому слова "письмового екзамену" замінити словами "комп'ютерного тестування";

абзац третій виключити;

абзац шостий доповнити словами "що визначає професійні якості вступника";

в абзаці восьмому слова "за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Відомості про осіб, зарахованих на навчання, надсилаються Академією до Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Головдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування";

6) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

"Слухачі Академії, які навчаються за вечірньою, заочною чи заочно-дистанційною формою підготовки, перед початком кожного семестру подають Академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи, організації";

7) абзац перший пункту 20 доповнити словами "за підписом ректора, скріпленим печаткою Академії";

8) абзац другий пункту 22 виключити;

9) друге речення абзацу першого пункту 26 після слів "зобов'язаний відшкодувати" доповнити словом "державі";

10) у другому реченні абзацу третього пункту 2 додатка 1 до Положення слова "(в особі органу, що направив на навчання)" виключити.

2. У пункті 6 Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, затвердженого зазначеною постановою, слова "Адміністрації Президента України" замінити словами "Секретаріаті Президента України".

3. У Положенні про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому зазначеною постановою:

у першому реченні абзацу першого пункту 6 і додатку 1 до Положення слова "Адміністрацією Президента України" замінити словами "Секретаріатом Президента України";

у пункті 9 слова "інформує Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрацію Президента України про його працевлаштування та" виключити;

пункт 11 після слова "відшкодувати" доповнити словом "державі".