Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 541-VIII
Прийняття: 18.06.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 32, ст.315)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 67 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії".

У зв’язку з цим частини п’яту - восьму вважати відповідно частинами шостою - дев’ятою.

2. Статтю 152 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Не допускається забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії".

3. Пункт 4 частини п’ятої статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446) викласти в такій редакції:

"4) зупинення рішень Національного банку України, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії".

4. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) у статті 1:

а) доповнити визначенням термінів такого змісту (в алфавітному порядку):

"міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту - прийняті Радою з Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту, схвалених Наглядовою Радою Професійної Практики";

"фінансова стабільність - стан фінансової системи, в якому вона здатна належним чином забезпечити можливість ефективно виконувати свої ключові функції, такі як фінансове посередництво та забезпечення здійснення платежів, і таким чином сприяти стійкому економічному зростанню, а також протистояти негативному впливу кризових явищ на економіку";

б) визначення терміна "офіційне видання Національного банку України" викласти в такій редакції:

"офіційне видання Національного банку України - друковане видання Національного банку, зареєстроване у встановленому порядку"; 

в) у визначенні терміна "ставки рефінансування Національного банку України" слово "комерційним" виключити;

г) останній абзац викласти в такій редакції:

"Терміни "асоційована особа", "ділова репутація", "істотна участь" розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про банки і банківську діяльність";

2) у частині третій статті 3 слова "доходи його кошторису" замінити словами "частина його прибутку до розподілу";

3) у статті 4:

а) частину першу після слова "кошторису" доповнити словами "адміністративних витрат";

б) у частині другій слова "перебуває у його повному господарському віданні" замінити словами "закріплено за ним на праві господарського відання";

4) у статті 5:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 5. Кошторис адміністративних витрат";

б) у частині першій слова "кошторис доходів та витрат" замінити словами "кошторис адміністративних витрат";

в) частину другу викласти в такій редакції:

"Національний банк України включає до кошторису адміністративних витрат прогнозовані витрати, в тому числі амортизаційні відрахування, резерви під знецінення активів, інвестиції, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку України, а також витрати на виплату винагороди членам Ради Національного банку за виконання ними своїх функцій з деталізацією розміру, посад та періодичності їх виплат";

г) частину четверту доповнити словами "які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку";

5) у статті 51:

а) частину п’яту замінити двома частинами такого змісту:

"Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності за рахунок прибутку до розподілу забезпечує формування загальних резервів у розмірі 10 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.

Рада Національного банку має право прийняти рішення про додаткове спрямування прибутку до розподілу на формування інших резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку, у розмірі до 2 відсотків від обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку та на збільшення статутного капіталу Національного банку".

У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

б) у частині сьомій слова "формування загальних резервів у розмірі, передбаченому частиною п’ятою" замінити словами "спрямування прибутку до розподілу на цілі, визначені частинами п’ятою та шостою";

в) доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку";

6) частину третю статті 6 після слова "сприяє" доповнити словами "фінансовій стабільності, в тому числі";

7) у частині першій статті 7:

а) пункт 12 виключити;

б) пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) аналізує та прогнозує динаміку макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників, у тому числі складає платіжний баланс";

в) доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) здійснює аналіз стану фінансової системи щодо фінансової стабільності";

8) статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:

"Рада Національного банку здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку";

9) статті 9 та 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку

Рада Національного банку:

1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;

2) здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики;

3) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;

4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис витрат Національного банку на наступний рік;

5) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року;

6) приймає рішення про спрямування прибутку до розподілу на збільшення статутного капіталу Національного банку та формування резервів, які є джерелом фінансування інвестицій, що спрямовуються на забезпечення діяльності Національного банку;

7) затверджує Регламент Ради Національного банку України, положення про Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку;

8) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку;

9) визначає порядок, періодичність проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку та затверджує річний план його проведення, затверджує положення про підрозділ внутрішнього аудиту;

10) затверджує до 1 листопада звітного року аудиторську фірму для проведення аудиту річної фінансової звітності Національного банку, визначену за результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";

11) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, звіт про виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік, оприлюднює затверджену Радою Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

12) затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях;

13) оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для Правління Національного банку; вносить Правлінню Національного банку рекомендації стосовно:

методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;

окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;

політики курсоутворення та валютного регулювання;

розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;

вдосконалення платіжної системи;

інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку;

14) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;

15) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників;

16) створює Аудиторський комітет та інші робочі органи Ради Національного банку, визначає їх склад та керівників;

17) призначає на посаду та звільняє з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

18) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Голови Національного банку за поданням Голови Національного банку;

19) здійснює нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту;

20) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку, крім Голови Національного банку. Розмір щорічної винагороди члена Ради Національного банку України не може бути вищим за чотирикратний максимальний розмір заробітної плати члена Правління Національного банку.

У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов’язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Голови Національного банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.

Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку

До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.

Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.

Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.

Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або є членом Кабінету Міністрів України, або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади (заступника керівника) та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або є керівником (заступником керівника) підприємства, установи та організації, або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є посадовою особою, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку.

Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, встановленим частинами третьою та четвертою цієї статті.

Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою. Одна й та сама особа не може бути призначена членом Ради Національного банку більше ніж на два строки поспіль.

Призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Ради Національного банку відповідно до вимог частини четвертої статті 11 цього Закону.

Член Ради Національного банку звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку його повноважень або у разі:

1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;

2) визнання його судом недієздатним;

3) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації;

4) відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку поспіль;

5) невиконання обов’язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров’я) більше чотирьох місяців поспіль;

6) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку;

7) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом Ради Національного банку (відповідно до частин третьої та четвертої цієї статті).

У разі смерті, визнання в установленому порядку безвісно відсутньою чи оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою.

Президент України звільняє призначених ним членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу, в якому мають бути зазначені підстави для звільнення.

Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення.

Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв’язку з його відставкою або в разі звільнення його з посади з інших підстав, визначених цим Законом.

Члени Ради Національного банку (крім Голови Національного банку) за виконання своїх функцій отримують винагороду за рахунок Національного банку. Розмір винагороди визначається відповідно до методики, затвердженої Радою Національного банку за поданням Правління Національного банку.

Інформація про розмір винагороди, отриманої кожним членом Ради Національного банку, підлягає опублікуванню у складі річної фінансової звітності Національного банку.

Членам Ради Національного банку оплачуються витрати, здійснені у зв’язку з виконанням ними своїх повноважень, відповідно до Регламенту Ради Національного банку України.

Матеріально-технічне та організаційне забезпечення роботи Ради Національного банку та її робочих органів здійснює Національний банк відповідно до кошторису адміністративних витрат";

10) у статті 11:

а) доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Рада Національного банку діє відповідно до Регламенту Ради Національного банку України, що затверджується на її засіданні".

У зв’язку з цим частини першу - сьому вважати відповідно частинами другою - восьмою;

б) у частині другій слова "одного разу на квартал" замінити словами "десяти разів на рік";

в) у частині четвертій слово "десяти" замінити словом "шести";

11) частину третю статті 12 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"інформує у порядку, визначеному Регламентом Ради Національного банку України, Президента України або Верховну Раду України про виникнення підстав для звільнення з посади призначених ними членів Ради Національного банку".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

12) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 3, 4, 6, 8-10, 12, 15, 17, 18, 20 статті 9 цього Закону, є обов’язковими для виконання Правлінням Національного банку";

13) розділ II доповнити статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Аудиторський комітет

Рада Національного банку утворює Аудиторський комітет з метою оцінки надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку, повноти та достовірності річної фінансової звітності Національного банку.

Аудиторський комітет є консультативним робочим органом Ради Національного банку та діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.

До складу Аудиторського комітету, крім членів Ради Національного банку, можуть входити незалежні експерти. Незалежним експертом може бути особа, яка має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у цих галузях, досвід роботи за фахом не менше 10 років та має бездоганну ділову репутацію, зокрема не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.

На незалежних експертів поширюються обмеження, встановлені частиною четвертою статті 10 та частиною першою статті 65 цього Закону.

Кількість членів Аудиторського комітету не може бути більшою ніж п’ять осіб.

Засідання Аудиторського комітету проводяться не рідше десяти разів на рік";

14) у статті 15:

а) у частині першій:

у пункті 1:

абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:

"про застосування заходів впливу (санкцій) до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інших законів України";

абзац двадцять четвертий виключити;

доповнити абзацами двадцять сьомим і двадцять восьмим такого змісту:

"про створення комітетів Правління Національного банку;

про делегування частини своїх повноважень окремим комітетам Правління Національного банку, передбаченим частинами четвертою та п’ятою статті 17 цього Закону";

у пункті 2 слова "річний звіт" замінити словами "річну фінансову звітність", а слова "кошторису доходів та витрат" замінити словами "кошторису адміністративних витрат";

пункт 3 після слів "структурні підрозділи" доповнити словами "(крім положення про підрозділ внутрішнього аудиту)", а після слів "керівників підрозділів" - словами "(крім керівника підрозділу внутрішнього аудиту)";

доповнити пунктами 31 та 32 такого змісту:

"31) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку;

32) визначає перелік структурних підрозділів, що забезпечують виконання функцій Національного банку";

пункт 9 замінити двома пунктами такого змісту:

"9) розробляє та подає на затвердження Раді Національного банку методику визначення винагороди членам Ради Національного банку, крім Голови Національного банку;

10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та не віднесені до повноважень Голови Національного банку та Ради Національного банку";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"Правління Національного банку несе колегіальну відповідальність за діяльність Національного банку в межах компетенції членів Правління. Голова Національного банку несе відповідальність за діяльність Національного банку перед Президентом України та Верховною Радою України";

15) статті 16 та 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Склад та порядок формування Правління Національного банку

Правління Національного банку є колегіальним органом та складається з шести осіб: Голови Національного банку, першого заступника та заступників Голови Національного банку.

Правління Національного банку очолює Голова Національного банку.

Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку та його комітетів

Порядок організації та проведення засідань Правління Національного банку визначається Регламентом Правління Національного банку України.

Рішення Правління Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів. Кожний член Правління Національного банку має один голос. Голова Національного банку має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Правління Національного банку під час прийняття рішень.

Засідання Правління Національного банку є правомочним, якщо на ньому присутні не менше чотирьох членів Правління Національного банку.

Правління Національного банку має право утворити Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем та делегувати йому повноваження щодо здійснення банківського регулювання та нагляду, в тому числі застосування до банків та інших осіб, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України, заходів впливу (санкцій), передбачених законами України, крім заходів, передбачених пунктами 111-13 частини першої статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Правління Національного банку має право утворити Комітет з управління активами та пасивами Національного банку та делегувати йому повноваження щодо прийняття рішень з питань управління активами і пасивами, у тому числі золотовалютним резервом України, забезпечення моніторингу ризиків і фінансових результатів за операціями з активами і пасивами Національного банку";

16) у статті 18:

а) у частині другій слово "підряд" замінити словом "поспіль";

б) у частині восьмій:

пункт 2 після слів "про відставку" доповнити словами "із зазначенням аргументів такого рішення";

у пункті 9 слово "підряд" замінити словом "поспіль";

в) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Голова Національного банку на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, доповідає про результати діяльності на посаді Голови Національного банку".

У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;

17) у статті 19:

а) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) керує діяльністю Національного банку у межах компетенції, визначеної цим Законом";

б) у пункті 4 слово "Правління" замінити словами "прийняті Правлінням";

в) пункт 5 викласти у такій редакції:

"5) вносить Раді Національного банку подання про призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку, розподіляє обов’язки між заступниками Голови Національного банку";

г) у пункті 6 слова "розпорядчі акти" замінити словами "акти організаційно-розпорядчого характеру";

ґ) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) ініціює перед Радою Національного банку проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку";

д) пункт 8 виключити;

18) у статті 20:

а) частини першу та другу замінити трьома частинами такого змісту:

"Голова Національного банку має п’ятьох заступників, у тому числі одного першого заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.

Заступник Голови Національного банку призначається на посаду на строк, що відповідає терміну повноважень Голови Національного банку. Призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Національного банку здійснюється таким чином, щоб було забезпечено можливість проведення засідання Правління Національного банку відповідно до вимог частини третьої статті 17 цього Закону.

Одна й та сама особа не може бути призначена на посаду заступника Голови Національного банку більше ніж два строки поспіль".

У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

б) у частині шостій слова "другою та третьою" замінити словами "четвертою та п’ятою";

в) у частині сьомій слова "погоджує кандидатуру" замінити словами "призначає особу", а слова "другою та третьою" - словами "четвертою та п’ятою";

г) частину восьму замінити трьома частинами такого змісту:

"Заступник Голови Національного банку звільняється з посади у таких випадках:

1) закінчення строку повноважень;

2) подання заяви про звільнення за власним бажанням із зазначенням аргументів такого рішення;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

4) на підставі рішення суду про визнання особи недієздатною;

5) втрати бездоганної ділової репутації;

6) встановлення факту надання недостовірних відомостей при призначенні на посаду заступника Голови Національного банку;

7) смерті або на підставі рішення суду про визнання в установленому порядку особи безвісно відсутньою чи про оголошення особи померлою;

8) невиконання посадових обов’язків, у тому числі за станом здоров’я, протягом більш як чотири місяці поспіль;

9) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути заступником Голови Національного банку (відповідно до частин четвертої та п’ятої цієї статті).

Рада Національного банку звільняє з посади заступника Голови Національного банку у випадку, передбаченому пунктом 2 частини восьмої цієї статті, на своєму засіданні після його доповіді про результати діяльності на посаді.

Заступник Голови Національного банку, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови";

19) статтю 21 виключити;

20) у статті 22:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"До структури Національного банку входять центральний апарат, відокремлені підрозділи та юридичні особи, створені Національним банком для забезпечення його діяльності, які здійснюють діяльність виключно в межах завдань та функцій Національного банку, встановлених законом";

б) частину третю виключити;

в) у частині четвертій:

у першому реченні слова "відомчу охорону, озброєну" замінити словами "право створювати підрозділ відомчої охорони, озброєний";

у другому реченні слова "Відомча охорона" замінити словами "Підрозділ відомчої охорони", а слова та цифри "частинами другою і третьою статті 15" замінити словами та цифрами "частинами третьою і четвертою статті 15";

21) статтю 23 виключити;

22) у статті 24:

а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою;

б) у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, а також інша необхідна інформація";

в) у частині четвертій слова та цифри "в порядку, передбаченому статтями 9 та 51 цього Закону" замінити словами "в порядку, передбаченому цим Законом";

23) у пунктах 1 та 3 частини першої статті 25 слово "комерційних" виключити;

24) у частині першій статті 42:

у пункті 1 слово "комерційним" виключити;

пункт 81 виключити;

25) у пункті 2 частини другої статті 48 слова "доходів та" замінити словом "адміністративних";

26) у статті 52:

а) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку.

Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку";

б) частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:

"Голова Національного банку або за його дорученням один із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу";

27) частину третю статті 53 викласти в такій редакції:

"Законодавче регулювання питань, пов’язаних з виконанням Національним банком своїх функцій, установлюється або змінюється виключно цим Законом. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до цього Закону";

28) статтю 56 викласти у такій редакції:

"Стаття 56. Акти Національного банку

Національний банк видає нормативно-правові акти та розпорядчі акти.

Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов’язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.

Національний банк видає розпорядчі акти з питань організаційно-розпорядчого характеру або індивідуальної дії, які не є нормативно-правовими актами. Розпорядчі акти оприлюднюються та набирають чинності в порядку, встановленому Національним банком.

Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно із законом пом’якшують або скасовують відповідальність.

Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом), які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Національного банку (крім нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом) набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо більш пізній строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Офіційним опублікуванням нормативно-правового акта Національного банку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань - "Офіційному віснику України", газетах "Урядовий кур’єр", "Голос України" або перше розміщення на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України.

Нормативно-правові акти Національного банку, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню та доводяться до відома юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється їх дія, у порядку, встановленому Національним банком.

Нормативно-правові акти Національного банку, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності у порядку, встановленому цими актами.

Акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України";

29) частину другу статті 57 викласти в такій редакції:

"Для підготовки грошово-кредитної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації та аналізу фінансової стабільності, а також аналізу та прогнозу динаміки макроекономічних, грошово-кредитних, валютних та фінансових показників Національний банк має право безоплатно отримувати необхідну інформацію від органів державної влади і органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності";

30) у статті 64:

а) у частині першій слова "оплати праці" виключити;

б) частину восьму викласти в такій редакції:

"Структура та розмір оплати праці службовців Національного банку визначаються Правлінням Національного банку відповідно до законодавства про оплату праці";

31) доповнити статтею 641 такого змісту:

"Стаття 641. Правовий захист

Члени Правління Національного банку та інші працівники Національного банку, члени Ради Національного банку повинні неухильно дотримуватися Кодексу етики працівника Національного банку та уникати будь-яких ситуацій, внаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.

Члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку, залучені експерти не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національного банку. Національний банк забезпечує правовий захист членів Правління Національного банку, інших службовців, членів Ради Національного банку, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення надання правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов’язані із виконанням ними своїх повноважень.

Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національного банку та/або залучених експертів, відшкодовується Національним банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).

Національний банк відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку.

Відшкодування Національним банком згідно із законодавством та страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національного банку (його працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством";

32) статтю 65 викласти в такій редакції:

"Стаття 65. Заборонена діяльність

На членів Правління Національного банку та інших службовців Національного банку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів виникає, якщо члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку мають приватні інтереси, які впливають або ймовірно можуть вплинути на неупереджене та об’єктивне виконання ними своїх обов’язків.

Службовцям Національного банку та їхнім родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами банків, споріднених та афілійованих з банками осіб, у тому числі учасників банківської групи, крім випадків, передбачених законодавством";

33) назву розділу XII викласти в такій редакції:

"Розділ XII
ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ, СТАТИСТИКИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ, МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ, ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ, БАНКІВСЬКОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ";

34) у статті 67:

а) у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) для банків, розташованих на території України (резидентів і нерезидентів), банківських груп, учасників банківських груп та інших фінансових установ - для складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації";

пункт 2 після слів "статистики платіжного балансу" доповнити словами "міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу";

б) частину другу після слова "банками" доповнити словами "небанківськими фінансовими установами";

35) у статті 68:

а) у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) публікує в офіційних виданнях, а також на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку щорічний та квартальні баланси Національного банку";

у пункті 2 слова "журнал "Вісник Національного банку України" замінити словами "інші видання в електронному або друкованому форматах";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Національний банк інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування відповідних відомостей на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку та в офіційних виданнях Національного банку, проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший передбачений законом спосіб";

в) у частині п’ятій слова "на своєму офіційному веб-сайті" замінити словами "на сторінках офіційного Інтернет-представництва";

36) статтю 69 викласти в такій редакції:

"Стаття 69. Внутрішній аудит

Національний банк утворює підрозділ внутрішнього аудиту, який здійснює оцінювання ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та виконання управлінських функцій, що забезпечуються структурними підрозділами Національного банку, у відповідності з міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту.

Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі положення, що затверджується Радою Національного банку.

Внутрішній аудит у структурних підрозділах Національного банку здійснюється згідно з порядком та річним планом, що затверджуються Радою Національного банку за поданням Аудиторського комітету.

Голова Національного банку має право ініціювати проведення позапланового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.

Підрозділ внутрішнього аудиту діє незалежно при проведенні внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку. Підрозділ внутрішнього аудиту регулярно інформує Раду Національного банку, Голову Національного банку та Правління Національного банку про результати проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту призначається Радою Національного банку строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути призначена керівником підрозділу внутрішнього аудиту більше ніж на два строки поспіль.

Керівником підрозділу внутрішнього аудиту може бути особа, яка відповідає вимогам, встановленим частиною третьою статті 10 цього Закону, а також має досвід роботи у відповідних сферах (аудиту, бухгалтерського обліку, управління ризиками) не менше п’яти років.

На керівника підрозділу внутрішнього аудиту також поширюються обмеження, встановлені частиною п’ятою статті 20 цього Закону.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту звільняється з посади Радою Національного банку за наявності підстав, визначених у частині восьмій статті 20 цього Закону";

37) у статті 70:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Аудит річної фінансової звітності Національного банку, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, проводиться не рідше одного разу на рік аудиторською фірмою, яка має досвід проведення аудиту центральних банків. Аудит річної фінансової звітності Національного банку проводиться за міжнародними стандартами аудиту";

б) у частині другій слово "визначає" замінити словом "затверджує", а слова "поданням Правління Національного банку" замінити словами "результатами проведення процедури закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель";

в) у частині третій слово "підряд" замінити словом "поспіль";

г) у частині четвертій слова "доходів та" замінити словом "адміністративних";

38) частину другу статті 73 викласти в такій редакції:

"Переважне і безумовне право реалізується Національним банком шляхом списання у безспірному порядку заборгованості з рахунків банку і відчуження майна, що перебуває у заставі як забезпечення вимог Національного банку, та задоволення вимог за рахунок чистого доходу від їх відчуження. Національний банк здійснює відчуження майна, набутого у власність, у рахунок погашення боргу за наданими банкам кредитами для підтримки ліквідності у визначеному ним порядку, без погодження з іншими органами державної влади";

39) доповнити статтею 74 такого змісту:

"Стаття 74. Оскарження рішень Національного банку

Рішення Національного банку України, його службовців можуть бути оскаржені до суду виключно з метою встановлення законності таких рішень.

Оскарження рішення, акта або дії Національного банку України не зупиняє їх виконання. Забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів Національного банку України, а також встановлення для Національного банку України заборони або обов’язку вчиняти певні дії не допускається".

5. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2014 р., № 32, ст. 1129; 2015 р., № 6, ст. 41, № 17, ст. 122):

1) частину дванадцяту статті 42 виключити;

2) у частині четвертій статті 70 слова "в офіційному виданні Національного банку України - журналі "Вісник Національного банку України" замінити словами "на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України";

3) частини другу - шосту статті 79 виключити.

6. Частину третю статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2014 р., № 46, ст. 2048) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Національного банку України".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 5 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом Верховна Рада України та Президент України формують склад Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України) відповідно до їх конституційних повноважень у спосіб, що забезпечить дотримання вимог частини сьомої статті 10 Закону України "Про Національний банк України". Члени Ради Національного банку України призначаються на посади із зазначенням для кожного із них (окремо для призначених Президентом України та окремо для призначених Верховною Радою України) окремого строку повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім років. На таких членів Ради Національного банку України положення першого речення частини шостої статті 10 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.

3. У разі невиконання Верховною Радою України та Президентом України пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону всі члени Ради Національного банку України, призначені суб’єктом, який допустив невиконання пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, вважаються такими, які припинили повноваження.

4. Правління Національного банку України, сформоване до набрання чинності цим Законом, продовжує виконувати свої повноваження до формування нового складу Правління Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України" у кількості, що забезпечує можливість проведення засідання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про Національний банк України".

Заступники Голови Національного банку України, призначені на посади до дня набрання чинності цим Законом, продовжують здійснювати свої повноваження та входять до нового складу Правління Національного банку України. Голова Національного банку України після набрання чинності цим Законом визначає строк повноважень таких заступників Голови Національного банку України у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного заступника Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень становить сім років з дня набрання чинності цим Законом) визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім років з дня набрання чинності цим Законом. На таких заступників Голови Національного банку України положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.

Заступники Голови Національного банку України, які вперше після набрання чинності цим Законом призначаються Радою Національного банку України відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України", мають призначатися у спосіб, що забезпечить дотримання вимог другого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України". Для кожного такого заступника Голови Національного банку України визначається окремий строк повноважень - відповідно чотири, п’ять, шість, сім років. На таких заступників Голови Національного банку України (крім Першого заступника Голови Національного банку України, для якого строк виконання повноважень визначається сім років) положення першого речення частини другої статті 20 Закону України "Про Національний банк України" не поширюється.

5. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту, призначений до набрання чинності цим Законом, здійснює свої повноваження протягом строку, визначеного частиною шостою статті 69 Закону України "Про Національний банк України", перебіг якого обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.

6. Національному банку України, Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 червня 2015 року
№ 541-VIII