Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 524-IX
Прийняття: 04.03.2020
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 38, ст.279)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2011-IX від 26.01.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) статтю 32 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

2) частину першу статті 41 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом України "Про запобігання корупції".

2. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) у частині п’ятій статті 101 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

2) у статті 102:

у частині четвертій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

доповнити частиною п’ятою та приміткою такого змісту:

"5. Кандидати на прийняття на службу цивільного захисту до призначення на посаду зобов’язані повідомити керівництву відповідного органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких їм осіб.

Примітка. Термін "близькі особи" вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

3) у статті 106:

у частині другій:

у пункті 10 слово "безпосереднім" замінити словом "прямим";

доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) у разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "пряме підпорядкування" у цьому Кодексі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

4) у частині четвертій статті 107 слова "в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції";

5) у статті 129:

у частині двадцять шостій слово "безпосереднім" замінити словом "прямим";

у частині двадцять восьмій слова "адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією".

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) у примітці до статті 45 цифри "368-369-2" замінити цифрами "368, 368-3-369, 369-2, 369-3";

2) у статті 369-2:

абзац перший частини першої доповнити словами "або місцевого самоврядування";

абзац перший частини другої, абзац перший частини третьої після слів "виконання функцій держави" доповнити словами "або місцевого самоврядування";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу".

4. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 3:

у пункті 1:

у підпункті "а" слова "член Ради Національного банку України" виключити;

підпункт "ї" викласти в такій редакції:

"ї) Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступники, радники, помічники, уповноважені, прес-секретар Президента України, помічники суддів";

підпункт "а" пункту 2 після слів "частини першої цієї статті" доповнити словами "члени Ради Національного банку України (крім Голови Національного банку України)";

2) у пункті 7 частини першої статті 11 слово "корупціогенних" замінити словом "корупційних";

3) в абзаці другому частини четвертої статті 13-1 слова та цифри "частиною третьою статті 53" замінити словами та цифрами "частинами першою і третьою статті 53-4";

4) абзац шостий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

"Антикорупційні програми та зміни до них підлягають погодженню Національним агентством у визначеному ним порядку";

5) у підпункті "а" пункту 4 частини другої статті 20:

слова "корупціогенних факторів" замінити словами "корупційних ризиків", а слова "зазначених факторів" - словами "зазначених ризиків";

6) в абзацах першому і другому частини першої статті 27 слова і цифру "підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1" замінити словом і цифрою "пункті 1";

7) у статті 46:

абзац третій пункту 1 частини першої після слова "конкурсної" доповнити словами "чи дисциплінарної";

у примітці до статті слова "цього Закону" замінити словами та цифрою "з урахуванням положень статті 1 цього Закону", а слово "дітьми" - словами "неповнолітніми дітьми станом на останній день звітного періоду";

8) абзац четвертий частини першої статті 47 після слів "серії та номера паспорта громадянина України" доповнити словами "унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі", а після слів "(крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт)" - словами "номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій установі";

9) абзац перший частини першої статті 50 після слів "ознак незаконного збагачення" доповнити словами "чи необґрунтованості активів".

5. У Законі України "Про місцеві вибори" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366; із змінами, внесеними Законом України від 19 грудня 2019 року № 396-IX):

1) пункт 8 частини першої статті 38 викласти в такій редакції:

"8) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожною особою, включеною до виборчого списку кандидатів у депутати від відповідної місцевої організації партії, відповідно до статті 45 цього Закону";

2) пункт 7 частини першої статті 39 викласти в такій редакції:

"7) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кожним кандидатом у депутати відповідно до статті 45 цього Закону";

3) пункт 7 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:

"7) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости відповідно до статті 45 цього Закону";

4) у статті 45:

у назві слова "Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру" замінити словом "Декларування";

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

частину другу виключити.

6. В абзаці шістнадцятому пункту 37 частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-IX слова "Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції" замінити словами "Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники".

7. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12 із наступними змінами):

1) у статті 27:

у пункті 3 частини шостої слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких їм осіб";

2) пункт 10 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:

"10) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

3) у пункті 4 частини першої статті 43 слова "декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" замінити словами "декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

4) у частині першій статті 51:

у пункті 3 слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі";

5) у статті 54:

у назві слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

у тексті статті слова "адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією";

6) у статті 55:

у назві та тексті статті слова "безпосереднє підпорядкування" у всіх відмінках замінити словами "пряме підпорядкування" у відповідному відмінку;

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Терміни "пряме підпорядкування" та "близькі особи" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції";

7) у пункті 4 частини першої статті 64 слова "адміністративне корупційне правопорушення" замінити словами "адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією".

8. У Законі України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2041):

1) у частині восьмій статті 3 слова "за попередній рік деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складених за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "за минулий рік деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

2) у статті 5:

у частині п’ятій:

у пункті 2:

слова "про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій особою за минулий рік за формою, що встановлена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Пункт 2 цієї частини не застосовується до курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, а також до категорій осіб, які відповідно до частини п’ятої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" звільняються від обов’язку подання декларації";

у частині дев’ятій:

слово "копії" замінити словом "копія", а слова "та декларації" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Абзац перший цієї частини не поширюється на посадових та службових осіб, військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань на час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (операції Об’єднаних сил)";

у частині десятій слова "та копії декларації особи" виключити;

3) у частині другій статті 6 слова та цифри "статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Закону України "Про запобігання корупції";

4) в абзаці другому частини другої статті 7 слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції".

9. У пункті 6 Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 28, ст. 940) слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

10. У статті 9 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594; 2016 р., № 3, ст. 35):

у частині сьомій:

в абзаці першому слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особи, які претендують на зайняття посад у головному органі військового управління Національної гвардії України, оперативно-територіальних об’єднаннях Національної гвардії України та їх органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я чи установах, що не входять до складу оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України, повинні письмово повідомити відповідних керівників про близьких осіб, які проходять службу або працюють у Національній гвардії України";

у частині восьмій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

11. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222, № 49, ст. 2056; 2018 р., № 36, ст. 272; 2019 р., № 21, ст. 81):

1) у статті 7:

у частині першій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:

"Особи, які претендують на зайняття посади членів Кабінету Міністрів України, до призначення на посаду зобов’язані повідомити керівництву Кабінету Міністрів України про працюючих у цьому органі близьких їм осіб";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

2) пункт 4 частини п’ятої статті 8 викласти в такій редакції:

"4) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

3) пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:

"4) копією декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

4) пункт 2 частини першої статті 18 доповнити словами "наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб".

12. У пункті 1 частини першої статті 7 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 27, ст. 282) слова та цифри "у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами та цифрами "у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції".

13. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 89, № 38, ст. 501):

1) у частині третій статті 7:

в абзаці першому слова "декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

в абзаці третьому слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції";

2) у частині третій статті 8:

в абзаці першому слова "декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

в абзаці третьому слова "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Про запобігання корупції".

14. У статті 5 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2014 р., № 22, ст. 816):

у частині другій слова "яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування" замінити словами "уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформленій за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України "Про запобігання корупції".

15. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):

у другому реченні частини третьої статті 74 слова "декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у частині другій статті 205 слова "про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

16. У Дисциплінарному статуті служби цивільного захисту, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 12, ст. 178):

1) у статті 67 слова "корупційні діяння" виключити;

2) у статті 85-1:

у частині першій слова "корупційного правопорушення, недотримання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції";

у частині третій слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншими особами, не може бути звільнена зі служби чи змушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або піддана іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції".

17. У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245; 2013 р., № 14, ст. 89):

1) у статті 14:

частини шістнадцяту та сімнадцяту викласти в такій редакції:

"Особа рядового або начальницького складу органу внутрішніх справ, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншими особами, не може бути звільнена зі служби чи змушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або піддана іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу.

Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

у частині вісімнадцятій слова "корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції";

2) у частині шостій статті 17 слова "корупційне адміністративне правопорушення" замінити словами "адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією".

18. У Законі України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409 із наступними змінами):

1) у статті 14:

у частині другій:

в абзаці другому слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

в абзаці третьому слова "за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у частині третій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у частині восьмій:

в абзаці третьому слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

в абзаці четвертому слова "за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом";

в абзаці сьомому слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

абзаци восьмий і дев’ятий викласти в такій редакції:

"Особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншими особами, не може бути звільнена зі служби чи змушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або піддана іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу.

Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

2) статтю 14-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 14-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Особи рядового чи начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

3) у статті 15:

у частині третій:

в абзаці першому слова "безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими" замінити словами "прямому підпорядкуванні або бути прямо підпорядкованими";

в абзаці другому слова "безпосереднє підпорядкування" замінити словами "пряме підпорядкування";

в абзаці третьому слова "або відсутності згоди на нього" виключити;

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Терміни "пряме підпорядкування", "близькі особи" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".

19. У статті 7 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2013 р., № 14, ст. 89):

у частині другій слова "корупційних правопорушень" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у частині сьомій слова "до органу, який вносить пропозиції щодо їх призначення, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

доповнити частиною восьмою і приміткою такого змісту:

"8. На членів Комісії поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".

Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

20. Частину третю статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:

"3. На депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".

Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом".

21. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 490; 2014 р., № 12, ст. 178):

1) у частині другій статті 45 слова "корупційних діянь чи інших" виключити;

2) у частині другій статті 84 слова "корупційного правопорушення або невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції";

3) у частинах п’ятій і шостій статті 85 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

4) статтю 87-1 викласти в такій редакції:

"87-1. Військовослужбовець, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншими особами, не може бути звільнений зі служби чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу.

Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

5) у другому реченні статті 91-1 слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією".

22. У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132; 2015 р., № 35, ст. 339):

1) у статті 16:

у частині третій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у частині четвертій слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

у частині п’ятій слова "за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у частині шостій слова "за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у частині сьомій слова "поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції";

у частині восьмій слова "корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

2) статтю 16-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 16-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Військовослужбовці Управління державної охорони України зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

3) у статті 16-2:

у частині першій слова "безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими" замінити словами "прямому підпорядкуванні або бути прямо підпорядкованими";

у частині другій слова "безпосереднє підпорядкування" замінити словами "пряме підпорядкування";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Термін "пряме підпорядкування" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

23. У статті 5 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99; 2013 р., № 14, ст. 89):

у частині третій слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

у частині четвертій слова "до органу, який здійснює призначення, декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у частині п’ятій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у частині сьомій слова "поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".

24. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Фінансовий контроль

1. Народний депутат України зобов’язаний перед вступом на посаду подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", якщо така декларація за цей період не подавалася раніше.

2. Народний депутат України зобов’язаний щороку протягом здійснення своїх повноважень подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом".

25. У статті 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):

1) у частині першій слово "безпосереднім" замінити словом "прямим";

2) у частині третій слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією".

26. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132):

1) у статті 19:

у частині четвертій слова "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "Законом України "Про запобігання корупції";

у частині п’ятій слова "за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у частині шостій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у частині сьомій слова "за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом";

у частині восьмій слова "поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції";

у частині дев’ятій слова "корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:

"Співробітник Служби безпеки України, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншими особами, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу.

Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, встановленими Законом України "Про запобігання корупції";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

2) статтю 19-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 19-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Співробітники Служби безпеки України зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

3) у статті 19-2:

у частині першій слова "безпосередньому підпорядкуванні" замінити словами "прямому підпорядкуванні", а слова "безпосередньо підпорядкованими" - словами "прямо підпорядкованими";

у частині другій слова "безпосереднє підпорядкування" замінити словами "пряме підпорядкування";

примітку викласти в такій редакції:

"Примітка. Термін "пряме підпорядкування" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

27. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):

1) в абзаці першому пункту 2 статті 8 слова "безпосереднім підпорядкуванням" замінити словами "прямим підпорядкуванням", а слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" - словами "корупційне правопорушення або адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією";

2) у статті 10-1:

в абзацах першому, другому і четвертому пункту 14 слова "безпосереднім підпорядкуванням" замінити словами "прямим підпорядкуванням";

в абзаці першому пункту 15 слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

3) у пункті 2 статті 15:

в абзаці першому слова "безпосереднім підпорядкуванням" замінити словами "прямим підпорядкуванням";

в абзаці третьому слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією".

28. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43 із наступними змінами):

1) статтю 5 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. На державних службовців поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції";

2) у пункті 5 частини шостої статті 14 слова "корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

3) у пункті 5 частини другої статті 19 слова "корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

4) частину першу статті 84 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) наявність у державного службовця реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб".

29. У Законі України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379; 2020 р., № 2, ст. 5):

1) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. На працівників поліції (поліцейських та державних службовців) поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції";

2) у пункті 9 частини першої статті 26 слова "корупційних правопорушень" замінити словами "правопорушень, пов’язаних з корупцією";

3) у частині першій статті 77:

у пункті 9 слово "безпосереднім" замінити словом "прямим";

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб".

30. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):

1) в абзаці десятому частини третьої статті 11 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

2) частину третю і примітку статті 15 викласти в такій редакції:

"3. Працівники Державного бюро розслідувань зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

Примітка. Термін "близькі особи" у цій статті вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

31. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208 із наступними змінами):

1) у статті 14:

у частині третій слова "за місцем майбутньої служби" виключити;

у частині четвертій слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у частині десятій слова "корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

2) статтю 14-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 14-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

3) у пункті 19 частини першої статті 19 слова "корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності" замінити словами "кримінальним та іншим правопорушенням".

32. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360):

1) у частині другій статті 19:

у пункті 5 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у пункті 8 слова "декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

2) у статті 20:

у пункті 7 частини другої слова "декларацію, передбачену Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

у пункті 6 частини сьомої слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією".

33. Частину першу статті 65 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2015 р., № 32, ст. 315) викласти в такій редакції:

"На членів Правління Національного банку, інших службовців Національного банку та членів Ради Національного банку України поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції". Члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку, члени Ради Національного банку зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

34. У частині першій статті 11 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2013 р., № 14, ст. 89; 2017 р., № 48, ст. 436) слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією".

35. У статті 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2013 р., № 17, ст. 154, № 23, ст. 218):

1) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особи, які претендують на зайняття посади в місцевій державній адміністрації, до призначення на посаду зобов’язані повідомити керівництву відповідного органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких осіб".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

2) частину третю викласти в такій редакції:

"Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути народними депутатами України, суміщати свою службову діяльність з іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання прибутку";

3) доповнити частиною п’ятою та приміткою такого змісту:

"На посадових осіб місцевих державних адміністрацій поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".

Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

36. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому статті 59 слова "корупційне правопорушення" замінити словами "адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією", а слова "корупційного правопорушення" - словами "адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією";

2) в абзаці дев’ятнадцятому статті 67 слово "корупційні" замінити словами "правопорушення, пов’язані з корупцією".

37. У Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175 із наступними змінами):

1) статтю 5 доповнити частиною четвертою та приміткою такого змісту:

"Особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких осіб.

Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

2) частину третю статті 7 після слів "На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія" доповнити словами "Закону України "Про запобігання корупції" та";

3) у частині третій статті 20 слова "корупційні правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язані з корупцією".

38. У частині другій статті 6 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251; 2013 р., № 14, ст. 89) слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією".

39. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890):

1) у статті 11:

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особи, які претендують на зайняття посад у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

2) у статті 12:

у частині четвертій слова "безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими" замінити словами "прямому підпорядкуванні або бути прямо підпорядкованими";

у частині п’ятій слова "безпосереднє підпорядкування" замінити словами "пряме підпорядкування";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Військовослужбовці, державні службовці та інші працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "пряме підпорядкування" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції".

40. У статті 5 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2013 р., № 14, ст. 89; 2018 р., № 6-7, ст. 39):

1) у частині чотирнадцятій:

у першому реченні слова "корупційне або" виключити;

у другому реченні слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

2) частини сімнадцяту та вісімнадцяту викласти в такій редакції:

"Посадових осіб Державної спеціальної служби транспорту, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", вчинених іншими посадовими особами, не може бути звільнено із служби чи змушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або піддано іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу.

Викривачі корупції користуються також іншими правами та гарантіями захисту, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".

41. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 329; 2013 р., № 14, ст. 89; 2017 р., № 14, ст. 159):

1) в абзаці третьому частини восьмої статті 20 слова "поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом" замінити словами "поширюється дія Закону";

2) статтю 20-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 20-1. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Військові посадові особи зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

42. У Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50; 2019 р., № 44, ст. 277):

1) у частині четвертій статті 4 слова "корупційних правопорушень" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

2) в абзаці другому частини першої статті 17 слова "корупційних правопорушень" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

3) у тексті Закону слова "законодавство у сфері запобігання і протидії корупції" замінити словами "законодавство у сфері запобігання корупції".

43. У Законі України "Про Національне антикорупційне бюро України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051 із наступними змінами):

1) у статті 10:

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особи, які претендують на зайняття посад у Національному бюро, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Термін "близькі особи" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції";

2) у статті 13:

у частині першій:

у пункті 2 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

у пункті 5 слово "безпосередньо" замінити словом "прямо";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Працівники Національного бюро зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".

44. В абзаці другому частини п’ятої статті 11 Закону України "Про Конституційний Суд України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 35, ст. 376) слова "поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені для них Законом" замінити словами "поширюється дія Закону".

45. У пункті 13-3 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2017 р., № 40-41, ст. 383): слово "посадового" замінити словом "службового", а слова "корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" - словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією".

46. У Законі України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168; 2016 р., № 10, ст. 103):

1) в абзаці третьому частини другої статті 21-1 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

2) в абзаці третьому частини восьмої статті 21-3 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією".

47. У пункті 3 частини першої статті 44 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 29, ст. 535) слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією".

{Пункт 48 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2011-IX від 26.01.2022}

49. У Законі України "Про Український культурний фонд" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 19, ст. 238):

1) в абзаці четвертому частини третьої статті 5 слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

2) у статті 6:

в абзаці четвертому частини третьої слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією";

в абзаці п’ятому частини п’ятої слова "корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

3) в абзаці четвертому частини другої статті 11 слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією".

50. У пункті 3 частини третьої статті 7 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31) слова "корупційного правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язаного з корупцією".

51. У Законі України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119):

1) у пункті 5 частини першої статті 38 слова "корупційне правопорушення або" виключити;

2) у пункті 5 частини четвертої статті 42 слова "корупційне або" виключити.

52. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25):

1) у пункті 5 частини третьої статті 9 слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

2) у пункті 5 частини шостої статті 21 слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

3) у статті 22:

у пункті 5 частини третьої слова "корупційне правопорушення" замінити словами "правопорушення, пов’язане з корупцією";

у частині шостій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, перевіряє, чи не мають члени спеціальної конкурсної комісії потенційного чи реального конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та чи не є близькими особами згідно із Законом України "Про запобігання корупції". У разі виявлення у особи потенційного чи реального конфлікту інтересів, який матиме постійний характер і не зможе бути врегульований в інший спосіб, зокрема шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу, запрошується наступна за рейтингом особа";

в абзаці третьому слова "конфлікту інтересів" замінити словами "потенційного чи реального конфлікту інтересів, який матиме постійний характер і не зможе бути врегульований в інший спосіб, зокрема шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу".

53. Розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 47, ст. 311) доповнити пунктами 1-1 і 1-2 такого змісту:

"1-1. Встановити, що в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік інформація зазначається згідно з вимогами, що діяли до введення в дію передбачених цим Законом змін до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції". Особи, віднесені цим Законом до суб’єктів декларування, у деклараціях за 2019 рік зазначають інформацію за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.

1-2. Зміни до Закону України "Про запобігання корупції" у частині автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі обов’язків з проведення повної перевірки декларацій, вводяться в дію з 1 червня 2020 року".

54. Статтю 53 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу, провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі, провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 6 розділу I цього Закону, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 року № 361-IX.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, необхідні для забезпечення реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 березня 2020 року
№ 524-IX