Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4910-VI
Прийняття: 07.06.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 18, ст.162)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1089-IX від 16.12.2020}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці першому частини першої статті 148-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "який займає монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій" замінити словами "телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг".

2. Пункт 2 статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2004 р., № 13, ст. 181) викласти в такій редакції:

"2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій".

3. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 13, ст. 181; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у статті 1:

в абзаці четвертому частини першої слова "(монопольне утворення)" виключити;

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Терміни "суб’єкт господарювання", "конкуренція", "ринок товару (товарний ринок)", "товар", "органи влади", "органи адміністративно-господарського управління та контролю" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";

2) у частині першій статті 2:

в абзаці першому слова "за участю суб’єктів природних монополій" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках, не застосовується до діяльності таких суб’єктів у сферах, що не належать до природних монополій та суміжних ринків, визначених цим Законом";

3) назву статті 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що діють на суміжних ринках";

4) частину другу статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій";

5) абзац шостий статті 13 викласти в такій редакції:

"визначають суб’єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону, та складають і ведуть реєстри таких суб’єктів природних монополій у відповідній сфері";

6) абзац другий статті 14 викласти в такій редакції:

"отримувати від суб’єктів природних монополій, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб інформацію, необхідну для здійснення покладених на них функцій".

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 та підпунктів 1, 2 і 5 пункту 3 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 червня 2012 року
№ 4910-VI