Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4712-VI
Прийняття: 17.05.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 8, ст.76)

Верховна Рада України  постановляє:

1. Внести до Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 p., № 34, ст. 228 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 2:

у частині першій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій (далі - цілісні майнові комплекси підприємств), їх структурних підрозділів";

в абзаці третьому слова "об’єкти незавершеного будівництва, приміщення" замінити словами "приміщення (після виділення їх в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) на підставі розподільного балансу), об’єкти незавершеного будівництва";

в абзаці шостому слова "житловий фонд та інші об’єкти соціальної інфраструктури (далі - об’єкти соціальної інфраструктури)" та "статутних фондів" замінити відповідно словами "об’єкти житлового фонду, гуртожитки та інші об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори)" та "статутного капіталу";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Не можуть бути об’єктами передачі з державної у комунальну власність:

цілісні майнові комплекси підприємств, що провадять діяльність, передбачену частинами першою і другою статті 4 Закону України "Про підприємництво";

цілісні майнові комплекси казенних підприємств;

майно підприємств, списане в установленому законодавством порядку;

об’єкти, право власності на які не зареєстровано в установленому законом порядку (крім об’єктів житлового фонду та гуртожитків, нерухомого військового майна, яке вивільняється у процесі реформування Збройних Сил України);

об’єкти, будівництво яких фактично продовжується за рахунок державних капітальних вкладень, до введення їх в експлуатацію;

об’єкти, щодо яких є відповідне рішення про їх приватизацію";

2) у статті 4:

у частині третій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"органом охорони культурної спадщини - щодо передачі об’єктів культурної спадщини, які є пам’ятками".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"підприємством - щодо передачі цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, закріпленого за таким підприємством";

доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"трудовим колективом підприємства - щодо об’єктів, споруджених за рахунок коштів такого підприємства. Згода трудового колективу підприємства надається у формі витягу з протоколу загальних зборів (конференції представників) трудового колективу";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. У разі якщо передача об’єктів з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо передачі зазначених об’єктів погоджуються ініціаторами такої передачі, зазначеними у статті 3 цього Закону, та подаються до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

У пропозиціях зазначаються:

у разі передачі цілісного майнового комплексу підприємства - найменування підприємства, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходження, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства, стан приватизації (корпоратизації) підприємства в разі прийняття рішення про його приватизацію (корпоратизацію) на поточний момент;

у разі передачі акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств - дані про уповноважену особу, що здійснює управління зазначеними акціями (частками, паями) (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичної особи, найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і місцезнаходження - для юридичної особи), дата укладення та строк дії договору про управління такими акціями (частками, паями), а також дані про реєстратора (найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходження), який веде реєстр власників іменних цінних паперів, що передаються (у разі існування акцій у документарній формі), або про зберігача (найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходження), який здійснює зберігання цінних паперів, що передаються, та облік прав власності на них (у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення);

у разі передачі закріпленого за підприємством нерухомого майна - назва майна, його місцезнаходження, найменування підприємства-балансоутримувача, його місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства.

До пропозицій щодо передачі цілісних майнових комплексів підприємств, акцій (часток, паїв) додаються:

копії статуту (положення) підприємства (господарського товариства) і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

копії документів фінансової звітності, зокрема балансу, звіту про фінансові результати, про рух коштів, про обсяг кредиторської та дебіторської заборгованості за два останні календарні роки та на останню звітну дату, підписані уповноваженою особою юридичної особи, що подала документи, і засвідчені її печаткою;

бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування) з визначенням етапів та строків його реалізації, а також джерел фінансування видатків на його реалізацію, розроблений на підставі розрахунків щодо забезпечення ефективного використання цього майна та затверджений органом, уповноваженим управляти державним майном, що передається, а також органом місцевого самоврядування, якому передаються підприємство або акції (частки, паї) у майні господарського товариства;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

виписка про стан особового рахунка власника акцій, що передаються, - у разі існування акцій у документарній формі;

виписка про стан рахунка в цінних паперах власника акцій, що передаються, - у разі існування акцій у бездокументарній формі або їх знерухомлення.

До пропозицій щодо передачі нерухомого майна додаються:

техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання цього майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання, добудову, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний та поточний ремонт;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

титули будов та проектно-кошторисна документація на об’єкти незавершеного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі пропозицій, внесених з дотриманням вимог цього Закону, готує і подає за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики та Фондом державного майна України, а у разі передачі цілісних майнових комплексів підприємств - з центральним органом виконавчої влади в галузі статистики проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України";

у частині п’ятій:

слова "Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України" та "підприємством" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики" та "підприємством-балансоутримувачем";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"До пропозицій додаються характеристика майна і виписка про його вартість за даними бухгалтерського обліку, техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання цього майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання";

3) у статті 41:

у назві та частинах першій і другій слова "об’єктів соціальної інфраструктури" замінити словами "об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури";

частину другу після слова "підприємств" доповнити словами "на балансі яких перебувають ці об’єкти";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Рішення щодо передачі об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність приймаються органами, уповноваженими управляти державним майном, самоврядними організаціями за згодою відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах рад, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за згодою районних або обласних рад.

Пропозиції щодо передачі об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам, погоджуються з цими підприємствами, а щодо передачі об’єктів житлового фонду (крім гуртожитків) та інших об’єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємств, - також з трудовими колективами цих підприємств. Пропозиція вважається погодженою з трудовим колективом підприємства за наявності рішення загальних зборів трудового колективу, прийнятого більшістю голосів від загальної кількості працівників підприємства.

Пропозиції щодо передачі у комунальну власність побудованих за рахунок державних капітальних вкладень об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури, які не увійшли до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), не потребують погодження з такими товариствами та їх трудовими колективами";

4) у назві та тексті статті 42 слова "об’єктів соціальної інфраструктури" замінити словами "об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури";

5) частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:

"4. Пропозиції щодо передачі об’єктів з комунальної у державну власність, яка здійснюється без надання згоди Кабінетом Міністрів України, погоджуються відповідно до абзаців другого, п’ятого і шостого частини третьої статті 4 цього Закону, а також з центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики та центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики";

6) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. З державної у комунальну власність передаються безоплатно такі об’єкти:

житлові будинки та гуртожитки, зокрема військових містечок, що вивільняються в процесі реформування Збройних Сил України (разом з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями), у тому числі ті, будівництво яких не завершено;

об’єкти соціальної інфраструктури державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", розташовані на території міста Славутича, та інші об’єкти (будівлі, споруди, приміщення, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва), які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах спеціальної економічної зони "Славутич" з метою створення додаткових робочих місць.

Також передаються безоплатно за умови взяття органами місцевого самоврядування зобов’язання використовувати за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну власність такі об’єкти:

навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, у тому числі ті, будівництво яких не завершено;

нерухоме майно для розміщення органів місцевого самоврядування (у разі відсутності власних приміщень), розвитку мережі закладів, зазначених в абзаці п’ятому цієї частини;

цілісні майнові комплекси підприємств теплопостачання, теплоелектроцентралі, котельні з тепловими мережами, які виробляють теплову енергію для споживачів послуг житлово-комунальної сфери, бюджетних установ та організацій;

об’єкти інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного та газового господарства (включаючи мережі, споруди, устаткування), пов’язані з постачанням споживачам води, газу, відведенням і очищенням стічних вод, а також об’єкти благоустрою населених пунктів;

військові містечка (майнові комплекси), інше нерухоме та окреме індивідуально визначене (рухоме) військове майно (крім усіх видів озброєння, бойової техніки та боєприпасів), яке вивільняється в процесі реформування Збройних Сил України і не планується до використання у Збройних Силах України та не включено до відповідного переліку військового майна, яке підлягає відчуженню (крім житлових будинків та гуртожитків, безоплатна передача яких здійснюється відповідно до абзацу другого частини першої цієї статті);

цілісні майнові комплекси підприємств та об’єкти міського і приміського транспорту, дорожнього господарства, спеціалізовані підприємства з установлення та експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху разом з майном, яке вони обслуговують, а також акції (частки, паї) господарських товариств, утворених на базі їх майна (у разі, якщо щодо них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності);

аеропорти цивільної та колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту і Міністерства оборони України;

водогосподарські та гідротехнічні споруди, інженерна інфраструктура меліоративних систем та її окремі об’єкти (крім інженерної інфраструктури загальнодержавних меліоративних систем та її окремих об’єктів).

Безоплатно можуть передаватися також інші об’єкти права державної власності, визначені частиною першою статті 2 цього Закону, якщо такі об’єкти не менш як два рази пропонувалися до приватизації конкурентними способами, але не були продані";

у першому реченні абзацу третього частини другої слово "підприємства" замінити словами "цілісні майнові комплекси підприємств";

у частині третій слово "підприємств" замінити словами "цілісних майнових комплексів підприємств";

7) доповнити статтею 71 такого змісту:

"Стаття 71. Нікчемність правочину щодо відчуження майна у приватну власність

1. Правочин, наслідком якого стало відчуження у приватну власність або нецільове використання об’єктів, зазначених в абзацах п’ятому - дванадцятому частини першої статті 7 цього Закону, є нікчемним".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 травня 2012 року
№ 4712-VI