Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 468
Прийняття: 14.04.2004
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 14 квітня 2004 р. N 468 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 255 ( 255-2013-п ) від 01.04.2013 }

Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 N 665 ( 665-2009-п ) від 01.07.2009 N 564 ( 564-2010-п ) від 07.07.2010 N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011 N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 N 478 ( 478-2012-п ) від 31.05.2012 }

{ Додатково див. Постанову КМ N 559 ( 559-2012-п ) від 20.06.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України;

Положення про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України;

перелік органів, установ, організацій, у яких в 2012-2017 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління". { Абзац п'ятий пункту 1 в редакції Постанов КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

2. Установити, що на аспірантів денної форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України з числа випускників Національної академії, які мають кваліфікацію магістра державного управління або магістра управління суспільним розвитком, та докторантів, які є її випускниками, закінчили навчання в аспірантурі Національної академії та навчаються в докторантурі за державним замовленням чи які до зарахування в докторантуру мали ранг державного службовця не нижче п'ятого, поширюється порядок стипендіального забезпечення, визначений пунктом 18 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 619 ( 619-2002-п ) "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Української Академії державного управління при Президентові України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 979).

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

ПОЛОЖЕННЯ про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України

1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) проводить підготовку фахівців для роботи на посадах першої - четвертої категорії в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також для відповідного кадрового резерву.

Національна академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань "державне управління" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Організація навчання слухачів в Національній академії здійснюється за державним замовленням і за договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.

Строк навчання слухачів у Національній академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною - 30 місяців.

2. На навчання до Національної академії за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління" (крім спеціальності "державна служба") приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).

3. На навчання за державним замовленням за денною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються особи, що працюють:

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи, організації), мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік або страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності (далі - підприємства), мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як три роки та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії;

в органах, установах, організаціях та на підприємствах, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах не менш як один рік або диплом про повну вищу освіту з відзнакою та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії. Кількість таких осіб повинна становити не більш як 20 відсотків плану прийому на навчання за денною формою.

Прийом на навчання до Національної академії за державним замовленням за денною формою здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, організацій.

4. На навчання за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою за спеціальностями галузі знань "державне управління" приймаються за рекомендацією органів, установ, організацій особи, що не досягли 50 років, перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як три роки на момент подання документів до приймальної комісії та зараховані до кадрового резерву для роботи на посадах першої - четвертої категорії.

5. На навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління", освітньо-професійні програми яких передбачають підготовку фахівців для роботи на посадах першої - третьої категорії, до Національної академії (м. Київ) за заочною і заочно-дистанційною формою за рекомендацією органів, установ, організацій та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України приймаються особи, що на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 50 років, а також: { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

працюють в органах, установах, організаціях на посадах керівників першої - третьої категорії та спеціалістів третьої категорії або зараховані до кадрового резерву на такі посади;

займають посади керівників державних підприємств, установ, організацій I-II номенклатурних груп, мають страховий стаж за період роботи на підприємствах, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання не менш як п'ять років - за рекомендацією органу, установи, організації, до сфери управління яких належать або у підпорядкуванні яких перебувають зазначені державні підприємства, установи, організації.

Народні депутати при вступі до Національної академії подають, крім документів, визначених пунктом 13 цього Положення, рекомендацію Голови Верховної Ради України або особи, що його заміщує. Навчання народних депутатів України здійснюється відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).

6. Договори-направлення та рекомендації органів, установ, організацій щодо осіб, які вступають на навчання до Національної академії, оформляються за формою згідно з додатками.

7. На навчання за заочною формою приймаються:

державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади не нижче третьої категорії, а також які проживають у Житомирській, Київській та Чернігівській областях і займають посади четвертої - сьомої категорії, - до Національної академії (м. Київ) та її регіональних інститутів;

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади четвертої - сьомої категорії, - до регіональних інститутів Національної академії.

Прийом на навчання осіб, що мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту, за договорами до регіональних інститутів Національної академії за професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування спеціальностями здійснюється відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених МОНмолодьспортом. Після успішного завершення навчання їм присвоюється кваліфікація фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ). { Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

8. Громадяни іноземних держав приймаються на навчання до Національної академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених між Національною академією і зарубіжними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених такими договорами, контрактами.

9. До Національної академії на навчання за державним замовленням не приймаються особи, що раніше навчалися за державним замовленням і одержали диплом магістра за спеціальностями галузі знань "державне управління", та особи, щодо яких існують установлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям і перебуванням на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.

10. План прийому на навчання розробляється Національною академією відповідно до державного замовлення та договорів.

11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців для роботи в органах, установах, організаціях здійснюється Національною академією та Нацдержслужбою в установленому порядку. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

Для навчання осіб з числа кримськотатарської молоді, які перебувають у кадровому резерві органів державної влади та органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим в Національній академії (м. Київ), виділяються в межах державного замовлення п'ять місць за денною та десять місць за заочною формою навчання. Зазначені особи приймаються на навчання за рекомендацією Ради міністрів Автономної Республіки Крим на конкурсній основі і повинні відповідати умовам прийому до Національної академії.

12. Органи, установи, організації подають:

до Національної академії не пізніше ніж за три місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, що рекомендуються для участі у конкурсному відборі на навчання, та пропозиції щодо їх подальшого перебування на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, затверджені відповідно на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних рад;

до Національної академії (м. Київ) не пізніше ніж за два місяці до початку вступних екзаменів відомості про осіб, які вступають на навчання за спеціальностями галузі знань "державне управління", освітньо-професійні програми яких передбачають підготовку осіб для роботи на посадах першої - третьої категорії.

13. До заяви про вступ до Національної академії додаються особова картка державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників), автобіографія, медична довідка встановленої форми, п'ять фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, додатка до нього, трудової книжки, засвідченої відділом кадрів, а також картки фізичної особи - платника податків та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку. { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту. { Пункт 13 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

Особи, які вступають на навчання за денною формою, подають копію договору-направлення, засвідчену в установленому порядку.

Особи, які вступають до Національної академії на навчання за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, подають рекомендацію органу, установи, організації, де вони працюють або перебувають у кадровому резерві.

Вступники з числа керівників державних підприємств, установ та організацій I-II номенклатурних груп подають рекомендацію центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають такі підприємства, установи, організації.

Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.

14. Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерела фінансування.

Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується президентом Національної академії.

До складу приймальної комісії входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Національної академії, провідні фахівці та вчені. Головою приймальної комісії є президент Національної академії.

Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, організовує консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення результатів, залучає до проведення вступних екзаменів кваліфікованих спеціалістів.

Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні - липні.

Президент Національної академії має право прийняти рішення про додатковий набір у липні - серпні за окремим конкурсом відповідно до встановлених правил. Зарахування на навчання здійснюється не пізніше 30 серпня.

15. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів, а саме:

комп'ютерного тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

Вступники на навчання за денною формою додатково складають вступні екзамени з іноземної мови.

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

Приймальна комісія за результатами вступних екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Національної академії, яке затверджується наказом її президента.

У разі успішного складення вступних екзаменів поза конкурсом приймаються особи, які відповідають умовам прийому до Національної академії та:

яким Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) і "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) надане таке право;

є переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Зазначені особи приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання.

Відомості про вступників, зарахованих на навчання, надсилаються Національною академією до Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Нацдержслужби, органів, установ, організацій для планування подальшої роботи зазначених осіб на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування. { Абзац одинадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

16. У разі зарахування до Національної академії на навчання за денною формою працівник органів, установ, організацій та підприємств звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).

На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування в Національній академії посада, яку вони займали до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.

Час навчання в Національній академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 24 цього Положення, зараховуються випускникам Національної академії до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу до Національної академії вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання розпочали роботу у відповідному органі. { Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478 ( 478-2012-п ) від 31.05.2012 }

17. Особи, прийняті на навчання за денною формою, зараховуються на період навчання органами, установами, організаціями до кадрового резерву на посади, що визначено договорами-направленнями.

Слухачі Національної академії, які навчаються за вечірньо-заочною, заочною чи заочно-дистанційною формою, перед початком кожного семестру подають Національній академії довідку з місця роботи, скріплену печаткою відповідного органу, установи, організації.

18. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 1,5 максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства. Слухачам, які на момент зарахування на навчання до Національної академії за денною формою не перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більше одного максимального посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого законодавством.

{ Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2009-п ) від 01.07.2009; в редакції Постанови КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

19. Слухачам з інших міст, які навчаються за денною формою за державним замовленням, надається місце для проживання у гуртожитках Національної академії.

20. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, видається документ про освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку "відмінно" з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку "добре" з інших навчальних дисциплін, склали державні екзамени і захистили магістерську роботу з оцінкою "відмінно".

21. Слухачі після завершення навчання відраховуються з Національної академії наказом президента Національної академії.

Слухач може бути достроково відрахований:

за власним бажанням (зазначене відрахування слухача у разі навчання за державним замовленням відбувається за згодою органу, установи, організації, яка направила його на навчання);

за станом здоров'я на підставі медичного висновку;

за невиконання всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки або за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку. Такі слухачі відраховуються з Національної академії без права на поновлення;

якщо слухач зарахований на навчання і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів після їх початку;

за невиконання зобов'язань, передбачених договором-направленням;

якщо слухач навчався за державним замовленням за заочною, вечірньою, вечірньо-заочною чи заочно-дистанційною формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування (крім випадків, коли звільнення проводилося відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) або через призначення відповідно до законодавства інших осіб чи у разі дострокового припинення повноважень осіб, які перебували на виборних посадах, після проведення виборів).

У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням та без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, проводиться протягом 10 наступних днів додаткове зарахування слухачів. На звільнені місця за рішенням приймальної комісії зараховуються особи, які склали вступні екзамени, але не пройшли за конкурсом.

У разі припинення навчання з поважної причини слухач може бути поновлений на навчанні за державним замовленням за умови, що слухач має право навчатись за відповідною формою та за наявності вакантних місць у межах ліцензованого обсягу.

Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерську роботу з поважних причин, президент Національної академії може дозволити повторне складення державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.

{ Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

22. Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу чи проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також припинення перебування на службі в органах, установах, організаціях за власним бажанням, такий слухач відраховується з Національної академії без права на поновлення.

Органи, установи, організації повинні поінформувати Національну академію про припинення державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача Національної академії за власним бажанням, який навчається за державним замовленням за вечірньо-заочною, заочною або заочно-дистанційною формою.

23. Переведення слухачів на навчання в межах Національної академії (м. Київ) та її регіональних інститутів, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом президента Національної академії за наявності вакантних місць та за умови, що слухач має право навчатися за відповідною формою.

24. Особам, які закінчили навчання в Національній академії за денною формою і отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.

25. Особи, які навчаються в Національній академії, мають право на пільги, передбачені законодавством.

Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньо-заочної, заочної та заочно-дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.

26. Випускники Національної академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов'язані відпрацювати на посадах в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Національної академії не менш як п'ять років. Аспіранти і докторанти, які навчалися за денною формою за державним замовленням і після закінчення навчання не почали займатися науково-педагогічною чи науковою діяльністю у сфері державного управління, зобов'язані відпрацювати на зазначених посадах не менш як п'ять років. { Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2009-п ) від 01.07.2009 }

Випускники Національної академії працевлаштовуються на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку.

{ Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006; в редакції Постанови КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Додаток 1 до Положення
Зразок
ДОГОВІР-НАПРАВЛЕННЯ
до Національної академії державного управління
при Президентові України

від ___ ____________ 200_ р.        N _____
__________________________________________________________________
(повне найменування органу державної влади, __________________________________________________________________
органу місцевого самоврядування, установи, організації)
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника органу, __________________________________________________________________
установи, організації)
та _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи особи, __________________________________________________________________
яка направляється на навчання)
уклали цей Договір про підготовку магістра за спеціальністю
"________________________________________________________________"
(повна назва)

1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація зобов'язуються:

зарахувати на період навчання в Національній академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) до кадрового резерву

__________________________________________________________________
(прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)
на посаду ________________________________________________________
_________________________________________________________________;
(назва та категорія посади)

створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;

надати випускнику після закінчення навчання в Академії посаду не нижче четвертої категорії або ту, на якій він перебуває в кадровому резерві згідно з договором-направленням або, як виняток, не нижче тієї, яку він займав до вступу в Академію, рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також можливість реалізації переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування його до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії;

забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника Національної академії також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи зміни керівника органу, установи, організації.

2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:

оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями галузі знань "державне управління";

прибути після закінчення Національної академії на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування до відповідного органу, установи, організації в установлений строк і відпрацювати на посаді державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не менш як 5 років. У разі відрахування з Національної академії, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації магістра за відповідними спеціальностями галузі знань "державне управління", в установленому порядку.

3. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

Цей Договір припиняє дію:

після закінчення строку, на який його укладено;

за згодою сторін (оформляється протоколом);

у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в установленому порядку).

Цей Договір набирає чинності з дня підписання його обома
сторонами і діє до ___ ____________ 200_ р. (визначається
відповідно до нормативного строку навчання та строку відпрацювання
на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування
не менш як 5 років).

Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, другий - в особи, яка направляється на навчання.

4. Адреси сторін:

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація:

__________________________________________________________________
Особа, яка направляється на навчання:
__________________________________________________________________
(місце постійного проживання) __________________________________________________________________
паспорт __________________________________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий)
Керівник органу державної      Особа, яка направляється на
влади, органу місцевого навчання
самоврядування, установи,
організації
__________________________     __________________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)
____________ ____________     ____________ ____________
(дата) (підпис) (дата) (підпис)
М.П.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006, N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Додаток 2 до Положення

РЕКОМЕНДАЦІЯ

__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу місцевого
самоврядування, установи, організації)
__________________________________________________________________
рекомендує відповідно до статті 29 Закону України "Про державну
службу" для вступу до Національної академії державного
управління при Президентові України на навчання за формою_________ __________________________________________________________________
(вечірньо-заочна, заочна, заочно-дистанційна) _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові вступника) _________________________________________________________________,
(дата народження)
який (яка) займає посаду__________________________________________
(найменування)
в________________________________________________________________,
(місце роботи)
має страховий стаж (стаж державної служби) ________________ і
зарахований (зарахована) до кадрового резерву для прийняття на
посаду державного службовця (посадової особи місцевого
самоврядування) __________________________________________________________________
(найменування, категорія) __________________________________________________________________
(дата та номер наказу чи розпорядження)

Під час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові вступника)
користуватиметься пільгами, передбаченими законодавством для осіб,
які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих
навчальних закладах.
________________________ ________________ ______________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП
____ _____________200_ р.
__________________________________________________________________
(місцезнаходження органу, установи, організації)

{ Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

ПОЛОЖЕННЯ про стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

{ У тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

1. Стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчаються за денною формою, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи, організації), в тому числі у тих, де слухачі перебувають у кадровому резерві відповідно до договорів-направлень (додаток 1 до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України). Стажування є невід'ємною складовою частиною програми підготовки в Національній академії магістрів за спеціальностями галузі знань "державне управління". { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006, N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Стажування проводиться загальним строком до двох місяців.

Зміст та строки стажування визначаються індивідуальними програмами, що розробляються Національною академією за погодженням із зазначеними органами, установами, організаціями, і затверджуються президентом (віце-президентом) Національної академії з урахуванням напрямів досліджень за тематикою магістерських робіт. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Стажування в органах, установах, організаціях на посадах, на яких слухачі перебувають у кадровому резерві, визначених договорами-направленнями є обов'язковим і проводиться у визначений програмою стажування строк. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006 }

2. Стажування проводиться з метою:

набуття слухачами досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ, організацій на посадах майбутньої служби;

перевірки професійної компетентності і ділових якостей слухачів;

проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;

підготовки слухачами аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.

3. Перелік органів, установ, організацій, у яких проводиться стажування слухачів, погоджений з цими органами, установами, організаціями, затверджується Кабінетом Міністрів України на строк до 5 років.

4. Керівництво стажуванням слухачів здійснюють науково-педагогічні працівники Національної академії та працівники органів, установ, організацій, де проводиться стажування.

Норми часу для розрахунку та обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників Національної академії - керівників стажування слухачів визначаються наказом президента. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 766 ( 766-2006-п ) від 31.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Працівникові органу, установи, організації робота із слухачем Національної академії, який проходить стажування, оплачується за ставками погодинної оплати праці в розмірі 0,5 години за кожний день стажування в межах фонду оплати праці цього органу, установи, організації.

На період стажування Національна академія виплачує слухачам денної форми навчання стипендію, оплачує іногороднім слухачам проїзд до місця стажування і назад, добові витрати під час перебування у дорозі та проживання в гуртожитку.

5. Слухач Національної академії за час проходження стажування повинен виконати індивідуальну програму стажування і подати звіт про нього до Національної академії та органу, установи, організації, де проводилося стажування.

Вимоги до звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються Національною академією.

6. Стажування слухачів факультету вищих керівних кадрів Національної академії може здійснюватися протягом навчального періоду за погодженням у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, органах державної влади та організовується Національною академією разом з Нацдержслужбою в узгоджені строки і в порядку, що визначається Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 ( 804-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 35).

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

7. Організаційні та правові питання стажування слухачів Національної академії, не передбачені у цьому Положенні, вирішуються згідно із законодавством.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

ПОЛОЖЕННЯ про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України

{ У тексті Положення слово "Академія" в усіх відмінках замінено словами "Національна академія" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

{ У тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

1. Випускники Національної академії державного управління при Президентові України (далі - Національна академія), які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "державне управління", працевлаштовуються тими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими установами, організаціями, на які поширюється дія Законів України "Про державну службу" ( 3723-12 ) і "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (далі - органи, установи, організації), з якими було укладено договори-направлення до Національної академії відповідно до Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Зазначені органи, установи, організації забезпечують надання випускникам посад не нижче четвертої категорії, або тих, на яких вони перебувають у кадровому резерві згідно з договорами-направленнями, або як виняток не нижче тих, які вони займали до вступу до Національної академії, рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності, а також реалізацію переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування та зарахування їх до кадрового резерву на посади першої - четвертої категорії. { Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

Відповідальність за прийняття випускників Національної академії на зазначені в договорах-направленнях посади покладається на керівника органу, установи, організації, який щороку звітує про це перед Держстатом. { Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

2. У разі ліквідації чи реорганізації органу, установи, організації, де раніше працювали або перебували в кадровому резерві випускники Національної академії та з якими вони укладали договори-направлення до Національної академії, випускників працевлаштовує орган, установа, організація, що є правонаступником, або орган, установа, організація, на які покладено виконання відповідних функцій. Зобов'язання щодо працевлаштування випускників Національної академії зберігається також у разі скорочення чисельності штату і зміни структури зазначеного органу, установи, організації. Зміна керівника органу, установи, організації не є підставою для відмови у працевлаштуванні випускників Національної академії.

3. Протягом місяця після початку навчання Національна академія подає відповідному органу, установі, організації та Нацдержслужбі відомості про вступників, які розпочали навчання. На підставі цього повідомлення зазначені орган, установа, організація зараховують слухачів Національної академії до відповідного кадрового резерву згідно з пунктом 17 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого цією постановою.

Щороку в січні органи, установи, організації, які уклали договори-направлення із слухачами Національної академії, подають до Національної академії та Нацдержслужби підтвердження щодо перебування слухачів у відповідному кадровому резерві із зазначенням повної назви посади, на яку випускників буде призначено після закінчення Національної академії.

4. Керівник органу, установи, організації здійснює призначення на посаду випускника Національної академії відповідно до штатного розпису з урахуванням вимог, зазначених у пункті 1 цього Положення.

5. За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання, та особи, яка навчається в Національній академії, можливе переміщення слухача у період його навчання у кадровому резерві зазначеного органу, установи, організації, або зарахування до кадрового резерву іншого органу, установи, організації з укладенням відповідного договору-направлення та наступним працевлаштуванням.

6. Національна академія за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України видає випускникові Національної академії направлення на роботу за зразком згідно з додатком 1, про що інформує Нацдержслужбу та орган, установу, організацію, до яких направлено випускника. У направленні зазначається строк прибуття випускника до місця призначення. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

За згодою органу, установи, організації, які направили працівника на навчання та за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України випускникові Національної академії може бути видане направлення на роботу до іншого органу, установи, організації. Підставою для видачі такого направлення є протокол про припинення за згодою сторін дії договору-направлення та письмове підтвердження про працевлаштування випускника Національної академії. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

Випускник Національної академії, який навчався за державним замовленням, зобов'язаний відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Національної академії не менш як п'ять років.

{ Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

8. Випускник Національної академії може не розпочати роботу за направленням з поважних причин, визначених в установленому порядку. Поважною причиною є також вступ випускника до закордонного навчального закладу для подальшої підготовки у галузі знань "державне управління", а також прийняття на науково-педагогічну чи наукову роботу в цій галузі.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008 }

9. Орган, установа, організація у місячний строк після прибуття випускника Національної академії надсилає Національній академії і Нацдержслужбі повідомлення за зразком згідно з додатком 2, а також інформує Національну академію та Нацдержслужбу про причини непрацевлаштування випускника.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

10. Контроль за працевлаштуванням випускників Національної академії здійснюють Національна академія і Нацдержслужб.

11. У разі неприбуття випускника Національної академії за направленням без поважної причини або його відмови від перебування на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування протягом п'яти років після закінчення Національної академії випускник зобов'язаний відшкодувати державі вартість навчання в Національній академії в установленому порядку.

( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005 )

Додаток 1 до Положення
Зразок
НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ N ___
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) __________________________________________________________________
який(а) в 200_ р. закінчив(ла) Національну академію державного
управління при Президентові України за спеціальністю "__________",
(повна назва)
отримав(ла) диплом державного зразка, кваліфікацію "_____________"
(повна назва)
і за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України,
Адміністрацією Президента України направляється в розпорядження __________________________________________________________________
(повна назва органу державної влади, органу місцевого __________________________________________________________________
самоврядування, установи, організації)
відповідно  до  Положення  про  працевлаштування  випускників
Національної академії державного управління при Президентові
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 квітня 2004 р. N 468.
Дата прибуття до місця  ___ ____________ 200_ р.
призначення

Президент Національної
академії державного
управління при
Президентові України ____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
                    _____ ____________ 200_ р.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 547 ( 547-2005-п ) від 12.07.2005, N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 } 0

Додаток 2 до Положення
Зразок

ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ

до направлення на роботу N ___  до направлення на роботу N ____
від ___ ____________ 200_ р.   від ___ ____________ 200_ р.

(підлягає поверненню до (підлягає поверненню до

Нацдержслужби в місячний Національної академії в строк) місячний строк)

________________________________ ________________________________
(повна назва органу (повна назва органу
державної влади, органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, місцевого самоврядування,
установи, організації) установи, організації) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
повідомляє  Нацдержслужбу,  що повідомляє Національну академію,
випускник(ця) Національної що випускник(ця) Національної
академії державного управління академії державного управління
при Президентові України при Президентові України
200_ року 200_ року ________________________________ ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові) _______________________________, _______________________________,
який(а) до навчання займав(ла) який(а) до навчання займав(ла)
посаду державного службовця посаду державного службовця
(посадової особи місцевого (посадової особи місцевого
самоврядування) або був(ла) самоврядування) або був(ла)
зарахований(а) до кадрового зарахований(а) до кадрового
резерву в резерву в _________________________________ ________________________________
(повна назва органу (повна назва органу
державної влади, органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, місцевого самоврядування,
установи, організації) установи, організації) ________________________________ ________________________________ _______________________________, _______________________________,
працевлаштований(а) на посаді   працевлаштований(а) на посаді
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
(назва та категорія посади) (назва та категорія посади) ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
(посада, прізвище, ім'я та (посада, прізвище, ім'я та
по батькові керівника) по батькові керівника)
____________           ____________
(підпис) (підпис)
М.П.               М.П.
___ ____________ 200_ р.     ___ ____________ 200_ р.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008, N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1318 ( 1318-2011-п )

ПЕРЕЛІК органів, установ, організацій, у яких у 2012-2017 роках проводиться стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальностями напряму "державне управління"

------------------------------------------------------------------
|Органи для проведення стажування|Квота для щорічного направлення|
|                |слухачів Національної академії |
|                | на стажування, кількість осіб |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Секретаріат Кабінету Міністрів |       25        |
|України             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінагрополітики         |        8        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МВС               |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінприроди           |        8        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінекономрозвитку        |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міненерговугілля        |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МЗС               |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінінфраструктури        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінкультури           |        8        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МНС               |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міноборони           |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МОНмолодьспорт         |       15        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МОЗ               |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінрегіонбуд          |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінсоцполітики         |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінфін             |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мін'юст             |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державіаслужба         |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрдержархів          |        1        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держветфітослужба        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДВС               |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Казначейство          |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держмитслужба          |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДМС               |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДПтС              |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДПС               |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пробірна служба         |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрдержреєстр          |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держсанепідслужба        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держгеонадра          |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держгірпромнагляд        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держекспортконтроль       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державна служба з питань    |        4        |
|інвалідів та ветеранів     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державна служба інтелектуальної |        3        |
|власності            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держмолодьспорт         |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держстат            |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держлікслужба          |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДСКН              |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДСЗПД              |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держслужба соцзахворювань    |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держфінмоніторинг        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укравтодор           |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держводагентство        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держекоінвестагентство     |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держенергоефективності     |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держінвестпроект        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держінформнауки         |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держземагентство        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держлісагентство        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держрезерв           |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держрибагентство        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держкіно            |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держтуризмкурорт        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Агентство держмайна       |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДАЗВ              |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДКА               |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держархбудінспекція       |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держекоінспекція        |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДІНЗ              |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держсільгоспінспекція      |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держтехногенбезпеки       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державна інспекція з безпеки на |        3        |
|морському та річковому     |                |
|транспорті           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укртрансінспекція        |        3        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держспоживінспекція       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держпраці            |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держатомрегулювання       |  відповідно до укладених  |
|                |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держфінінспекція        |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Адміністрація          |  відповідно до укладених  |
|Держприкордонслужби       |   договорів-направлень   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Національна комісія, що здійснює|        6        |
|державне регулювання у сфері  |                |
|ринків фінансових послуг    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрєвроінфрапроект       |        2        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Пенсійний фонд України     |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Антимонопольний комітет     |        4        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держкомтелерадіо        |       10        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Фонд держмайна         |        6        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Адміністрація Державної служби |  відповідно до укладених  |
|спеціального зв'язку та захисту |   договорів-направлень   |
|інформації           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Нацдержслужба          |       20        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Територіальні підрозділи    |  4 (на кожний підрозділ)  |
|центральних органів виконавчої |                |
|влади              |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рада міністрів Автономної    |        6        |
|Республіки Крим         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська міськдержадміністрація |       20        |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Севастопольська         |        6        |
|міськдержадміністрація     |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Обласні держадміністрації    | 4 (на кожну адміністрацію)  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Районні держадміністрації (за  | 4 (на кожну адміністрацію)  |
|визначенням обласних, Київської |                |
|та Севастопольської міських   |                |
|держадміністрацій)       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Обласні, міські ради міст    | до 4 на кожну місцеву раду  |
|загальнодержавного і обласного |    (за домовленістю)    |
|значення та їх виконавчі органи |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інші органи, установи,     |    за домовленістю     |
|організації           |                |
------------------------------------------------------------------

{ Перелік в редакції Постанови КМ N 563 ( 563-2008-п ) від 25.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011; в редакції Постанови КМ N 1318 ( 1318-2011-п ) від 21.12.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 468

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 ( 283-94-п ) (ЗП України, 1994 р, N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21; 1996 р., N 20, ст. 580; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1999 р., N 29, ст. 1476; 2000 р., N 22, ст. 900; 2002 р., N 21, ст. 1045), доповнити абзацом такого змісту:

"час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 564 ( 564-2010-п ) від 07.07.2010 }