Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4661-VI
Прийняття: 24.04.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо впорядкування податкового декларування

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 7, ст.64)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 794-VII від 27.02.2014, ВВР, 2014, № 13, ст.222
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366
№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50
Кодексом
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):

1) підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 доповнити словами "крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу";

2) підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 доповнити словами "яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року";

3) абзаци перший і другий пункту 167.1 статті 167 викласти в такій редакції:

"167.1. Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті), у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

Якщо база оподаткування, яка визначена з урахуванням норм пункту 164.6 статті 164 цього розділу щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17 відсотків";

4) в абзаці другому пункту 174.3 статті 174:

слова "включається спадкоємцями до складу загального річного доходу платника податку" виключити;

абзац доповнити словами "а також іншими спадкоємцями - резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об'єктів спадщини";

5) підпункт "є" пункту 176.1 статті 176 викласти в такій редакції:

"є) подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.

Інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку, ніж зазначені в абзаці першому цього підпункту, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу, що декларується згідно з цим підпунктом.

Перерахунок податку із задекларованої річної загальної суми оподатковуваних доходів здійснюється в окремому додатку до податкової декларації у такому порядку:

задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);

із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, оподатковуються за ставкою у розмірі 15 відсотків, решта суми - за ставкою у розмірі 17 відсотків.

Нарахований податок із зменшеної загальної суми оподатковуваних доходів зменшується на суму податку, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року на доходи, зазначені в абзаці першому цього підпункту, які задекларовані платником податку. Позитивна різниця податку підлягає сплаті платником податку до відповідного бюджету в порядку, встановленому цим Кодексом";

6) у статті 179:

у пункті 179.1 слова "або інших законів України" виключити;

абзаци перший і другий пункту 179.2 замінити трьома абзацами такого змісту:

"179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

у пункті 179.9:

в абзаці третьому слова "законодавчо встановлених випадків її подання" замінити словами "встановлених цим розділом випадків її подання";

абзац четвертий виключити;

пункт 179.11 викласти в такій редакції:

"179.11. Фізичні особи, які декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", подають податкову декларацію виключно у випадках, передбачених цим розділом".

2. Статтю 13 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Державні службовці та особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016}

4. Статтю 13 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Посадові особи місцевого самоврядування та особи, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону, декларують майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

5. Статтю 25 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру

Народний депутат України декларує майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

{Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

{Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

8. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):

1) у статті 54:

пункт 7 частини четвертої викласти в такій редакції:

"7) декларувати майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

частину п'яту виключити;

2) частину першу статті 67 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий та десятий вважати відповідно абзацами десятим та одинадцятим;

3) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:

"7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4) пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:

"6) зазначення в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру завідомо неправдивих відомостей".

{Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 794-VII від 27.02.2014}

10. У Законі України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 2-3, ст. 3):

1) в абзаці першому частини третьої статті 7 слова "а також декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

2) в абзаці першому частини третьої статті 8 слова "а також декларацією про майновий стан і доходи (податковою декларацією) за рік, що передує року подання" замінити словами "а також декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що подається відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 квітня 2012 року
№ 4661-VI