Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4318-VI
Прийняття: 12.01.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 39, ст.464)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1818-IX від 21.10.2021, ВВР, 2022, № 2, ст.8}

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):

1) у частині першій статті 16:

в абзаці четвертому слова "збільшується обсяг" замінити словами "допускається збільшення обсягу";

в абзаці п’ятому слова "зменшується (збільшується) обсяг" замінити словами "допускається зменшення (збільшення) обсягу";

2) у першому реченні частини першої статті 17 слова "у межах, визначених" замінити словами "у межах і за напрямами, що визначені";

3) у статті 23:

а) частину сьому доповнити словами "а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету";

б) у частині восьмій слова "перерозподіл видатків за бюджетними програмами" замінити словами та цифрами "перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 цього Кодексу)";

4) доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку

1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду державного бюджету.

При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку передбачається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання:

державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку;

державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку;

угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій;

державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема, малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо).

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики пропозиції щодо програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), що сформовані відповідно до частини другої цієї статті та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики на підставі поданих пропозицій здійснює оцінку та відбір зазначених програм і заходів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

70 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

30 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).

За результатами здійснення оцінки та відбору центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і заходів.

4. Порядок підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів визначаються Кабінетом Міністрів України";

5) у частині другій статті 29:

у пункті 12 слова "(крім частини коштів, що зараховуються до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України)" виключити;

у пункті 23 слова "(крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України)" виключити;

у пункті 38 слова "(крім частини збору, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України)" виключити;

у пункті 44 слова "українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях" замінити словами "України в міжнародних миротворчих операціях";

після пункту 48 доповнити сімома новими пунктами такого змісту:

"49) збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна, з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку;

50) платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

51) платежі, пов’язані з виконанням Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

52) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів;

53) кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення;

54) кошти від реалізації продуктів утилізації твердого ракетного палива;

55) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла".

У зв’язку з цим пункти 49 і 50 вважати відповідно пунктами 56 і 57;

6) пункт 2 частини другої статті 30 доповнити словами "згідно із законом";

7) у пункті 2 частини першої статті 40 слова "граничний обсяг надання державних гарантій" замінити словами "граничний обсяг і напрями надання державних гарантій";

8) у статті 51:

а) частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особливості формування і використання закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету на здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном встановлюються Кабінетом Міністрів України";

б) доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. У разі утворення державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у цьому періоді здійснюється в межах видатків, передбачених державним органам, які ліквідуються або реорганізуються у зв’язку з утворенням таких нових державних органів.

У разі ліквідації або реорганізації державних органів у поточному бюджетному періоді забезпечення їх діяльності у наступному бюджетному періоді до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новим державним органам, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються";

9) частину другу статті 59 після слів "резервного фонду державного бюджету" доповнити словами "інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку";

10) частину другу статті 61 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) звіт про використання коштів державного фонду регіонального розвитку";

11) частину другу статті 67 доповнити новим абзацом такого змісту:

"2. До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64-66 і частиною першою статті 69 цього Кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених частиною другою статті 69 та частиною першою статті 71 цього Кодексу)".

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

12) у статті 69:

а) пункт 21 частини першої викласти в такій редакції:

"21) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";

б) частину другу доповнити пунктами 12-1 та 12-2 такого змісту:

"12-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження;

12-2) інші субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів";

13) у підпункті "г" пункту 3 частини першої статті 91 слова "заклади соціального захисту для бездомних громадян" замінити словами "центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб";

14) в абзаці першому пункту 3 частини третьої статті 101 слово "восьмою" замінити словом "дев’ятою";

15) у статті 105:

а) у частині другій:

пункт 2 доповнити словами і цифрами "(насамперед на завершення будівництва та реконструкції об’єктів із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків)";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) рівня забезпеченості об’єктами виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, що підвищує інвестиційну привабливість території";

пункт 5 виключити;

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) участі бюджету - отримувача субвенції:

для бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення - не менш як 1 відсоток надходжень бюджету розвитку;

для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, бюджетів міста Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - не менш як 3 відсотки надходжень бюджету розвитку;

для бюджету міста Києва - не менш як 5 відсотків надходжень бюджету розвитку";

б) у частині третій слово "здійснюється" замінити словами "здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням завдань і заходів державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку";

16) розділ VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14. Установити, що:

1) Кабінет Міністрів України забезпечує подання проектів бюджетів та кошторисів фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування на плановий рік Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому, разом з матеріалами, що згідно із статтею 38 цього Кодексу додаються до проекту закону про Державний бюджет України;

2) кошти фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування обслуговуються органами Державної казначейської служби України;

3) фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування щокварталу подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіти про виконання бюджетів та кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Міністерством фінансів України".

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1818-IX від 21.10.2021}

3. У статті 3 Закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними змінами):

1) у частині першій слова "платники збору" замінити словами "платники збору, визначені у частині другій цієї статті";

2) у частині третій:

у першому реченні слова "на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

у другому реченні слова "спеціального фонду" виключити.

{Пункт 4 розділу І втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016}

5. У статті 6 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 407; 2011 р., № 39, ст. 388):

1) у частині четвертій слова "та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України" виключити;

2) у частині п’ятій слова "та згідно із законом про Державний бюджет України на відповідний рік використовуються для фінансування заходів з утилізації озброєння, військової техніки і боєприпасів" виключити.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 9 пункту 1 розділу І цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2012 року, та підпункту 5 пункту 1 і пунктів 2-5 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 січня 2012 року
№ 4318-VI