Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 43-VIII
Прийняття: 25.12.2014
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.14)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 237) такі зміни:

1) статтю 2 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Рада національної безпеки і оборони України відповідно до цього Закону своїм рішенням, що вводиться в дію указом Президента України, затверджує Регламент Ради національної безпеки і оборони України.

Порядок роботи Ради національної безпеки і оборони України встановлюється цим Законом та Регламентом Ради національної безпеки і оборони України";

2) у частині першій статті 4:

а) в абзаці першому слова "визначених цим Законом" замінити словами "визначених Конституцією України та цим Законом";

б) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1) розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до Конституції та законів України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України, приймає рішення щодо";

доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України";

в) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) координує виконання прийнятих Радою національної безпеки і оборони України рішень, введених в дію указами Президента України, і здійснює поточний контроль діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції";

г) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) координує і контролює діяльність органів виконавчої влади з протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби із злочинністю з питань національної безпеки і оборони";

ґ) доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"Примітка. Кризовою ситуацією вважається крайнє загострення протиріч, гостра дестабілізація становища в будь-якій сфері діяльності, регіоні, країні";

3) у частині другій статті 5 слова "Прем’єр-міністра України" замінити словами "Голову Верховної Ради України";

4) частину третю статті 6 доповнити словами "а також інші особи, визначені Президентом України";

5) у статті 8:

а) у частині першій слова "Поточне інформаційно-аналітичне" замінити словами "Інформаційно-аналітичне";

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Апарат Ради національної безпеки і оборони України є юридичною особою".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

в) частину третю викласти в такій редакції:

"Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України та його структура затверджуються Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";

6) статтю 10 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади";

7) пункт 6 статті 11 викласти в такій редакції:

"6) затверджує Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру і штатну чисельність за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";

8) у статті 13:

а) частину першу доповнити пунктами 7-12 такого змісту:

"7) подає на затвердження Голові Ради національної безпеки і оборони України Положення про апарат Ради національної безпеки і оборони України, його структуру та штатну чисельність;

8) здійснює у період між засіданнями Ради національної безпеки і оборони України координацію і контроль за виконанням рішень Ради національної безпеки і оборони України центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами, військовими формуваннями у сферах державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, у воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України, у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, інформаційній, економічній, науково-технологічній, екологічній, соціальній та гуманітарній сферах відповідно до введених у дію указами Президента України рішень Ради національної безпеки і оборони України;

9) організовує роботу Ставки Верховного Головнокомандувача у разі її утворення;

10) бере участь у розгляді пропозицій щодо кандидатур на посади в органах державної влади, діяльність яких пов’язана з питаннями національної безпеки і оборони України і які призначаються на посаду Президентом України або за погодженням із Президентом України; вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо призначення і звільнення керівництва військових формувань, правоохоронних органів у межах повноважень Президента України;

11) подає пропозиції Президенту України щодо призначення заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та розподілу обов’язків між ними;

12) вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони";

б) частину другу виключити;

9) у частині першій статті 14 слово "тимчасові" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2014 року
№ 43-VIII