Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 424-V
Прийняття: 01.12.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.67 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691 N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 N 808-IX ( 808-20 ) від 17.07.2020 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 164-14:

у частині першій:

в абзаці першому слова "які не відповідають критеріям та методиці" замінити словами "не за критеріями та методикою" і доповнити абзац словами "непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом";

в абзаці другому слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити словами "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";

2) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці "органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3, 166-1 - 166-4)" слово і цифри "стаття 164-3" замінити словом і цифрами "статті 164-3, 164-14";

абзац "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)" виключити.

3. Частину другу статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):

1) в абзаці другому частини першої статті 75 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";

2) в абзаці другому частини другої статті 77 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";

3) частину дев'яту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:

"Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

4) в абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг", а слова "за рішенням органів управління такого товариства" виключити.

5. Статтю 4 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Господарський суд вирішує господарські спори у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою.

6. Статтю 8 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"7. Суд вирішує справи у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев'ятою.

7. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) частину першу статті 1 доповнити словами "та у сфері державних закупівель";

2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель";

3) пункт 18 частини першої та пункт 19 частини другої статті 7 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

4) пункт 20 частини першої статті 16 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

5) пункт 20 частини першої статті 17 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

9. Частину третю статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 31, ст. 420; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До коштів страхування на випадок безробіття застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.

10. У частині четвертій статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):

після слів "до складу Державного бюджету України" доповнити словом "та";

слова "і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування" виключити;

доповнити другим реченням такого змісту: "До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".

11. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):

1) у статті 8:

у другому реченні пункту 1 слова "у тому числі на конкурсній основі з урахуванням якості продукції та її придатності для тривалого зберігання, за прямими зв'язками з підприємствами чи через товарні біржі або інші господарські структури та за імпортом" замінити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

у пункті 4:

в абзаці третьому слова "у тому числі на конкурсній основі" виключити;

абзац четвертий виключити;

в абзаці п'ятому слова "або доручає підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, укладення державних контрактів (договорів)" замінити словами "державні контракти (договори)";

пункт 5 виключити;

2) у статті 9:

у пункті 2 слова "на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );

у пункті 3 слова "а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на акредитованих біржах" виключити.

12. Статтю 10 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

{ Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 808-IX ( 808-20 ) від 17.07.2020 }

{ Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009 }

17. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):

1) у статті 2:

частину другу викласти в такій редакції:

"Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудита, перевірки державних закупівель та інспектування";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті".

У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;

після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Порядок проведення перевірок державних закупівель визначається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудита та інспектування".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

2) пункт 8 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування, крім:

абзаців тридцять другого - тридцять п'ятого підпункту 17 пункту 1 розділу I щодо доповнення частини десятої статті 17-3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) абзацами четвертим - сьомим, які набирають чинності з 1 вересня 2007 року;

пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити скасування актів, які суперечать цьому Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити фінансування Антимонопольного комітету України для виконання ним функцій, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити порядок включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, і порядок проведення атестації викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затвердити програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель.

5. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 1 грудня 2006 року
N 424-V