Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 391-IX
Прийняття: 18.12.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 23, ст.165)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 14.1 статті 14:

1) у підпункті 14.1.6:

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Критерій, визначений цим підпунктом, щодо загальної місткості ємностей для навантаження-розвантаження та зберігання пального не застосовується до ємностей суб’єктів господарювання, які є розпорядниками хоча б одного акцизного складу".

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;

в абзаці дев’ятому слова "технічному обладнанні, пристрої" замінити словами "обладнанні чи пристрої";

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"ґ) приміщення або територія, у тому числі платника податку, де зберігається або реалізується виключно пальне у споживчій тарі ємністю до 5 літрів включно, отримане від виробника або особи, яка здійснила його розлив у таку тару";

2) у підпункті 14.1.61:

після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які належить декільком розпорядникам акцизного складу пересувного, є декількома акцизними складами пересувними, кількість яких дорівнює кількості власників пального або спирту етилового, що переміщується та/або зберігається в такому транспортному засобі.

Транспортний засіб, в якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий, право власності на які переходить від одного суб’єкта господарювання до іншого, вважається іншим акцизним складом пересувним".

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Не є акцизним складом пересувним:

транспортний засіб, що використовується суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу та платником акцизного податку, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки;

паливний бак транспортного засобу";

3) у підпункті 14.1.212:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"при використанні пального суб'єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу/акцизного складу пересувного, що передано (відпущено, відвантажено) платником акцизного податку таким суб'єктам господарювання виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки";

після абзацу десятого доповнити сімома новими абзацами такого змісту:

"До власного споживання також відносяться операції із заправлення пальним за договорами підряду при одночасному виконанні таких умов:

а) замовники за договорами підряду не здійснюють реалізацію пального іншим особам, крім реалізації бензолу поза межами митної території України в митному режимі експорту;

б) заправлення здійснюється в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, які:

призначені для виконання робіт на землях сільськогосподарського або лісового призначення, на землях, наданих гірничим підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також для виконання робіт з будівництва доріг;

належать іншим особам;

виконують роботи протягом строку дії договору підряду виключно на зазначених у цьому пункті землях, що перебувають у власності або користуванні замовника;

в) транспортні засоби, що здійснюють заправлення в паливний бак машин, механізмів, техніки та обладнання для агропромислового комплексу, у паливний бак транспортних засобів спеціального призначення або в паливний бак спеціального обладнання чи пристрою, зазначені в підпункті "б" цього підпункту, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з такого транспортного засобу".

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом вісімнадцятим;

4) підпункт 14.1.2241 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"При переході від одного суб’єкта господарювання до іншого права власності на пальне або спирт етиловий, що переміщується та/або зберігається у транспортному засобі, відбувається зміна розпорядника акцизного складу пересувного".

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати абзацами четвертим і п’ятим.

2. Пункт 78.1 статті 78 доповнити підпунктом 78.1.20 такого змісту:

"78.1.20. платником податку подано заяву про проведення перевірки до поданої заявки на поповнення обсягів залишку пального відповідно до пункту 29 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу".

3. У статті 1202:

1) пункт 1202.1 викласти в такій редакції:

"1202.1. Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації перших примірників акцизних накладних/перших примірників розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, або відсутність їх складання чи реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених за результатами проведення документальної перевірки, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі:

2 відсотки суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 2 відсотки суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані акцизні накладні, - у разі порушення терміну реєстрації або відсутності реєстрації до 15 календарних днів;

10 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 10 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані акцизні накладні, - у разі порушення терміну реєстрації або відсутності реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

20 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 20 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані акцизні накладні, - у разі порушення терміну реєстрації або відсутності реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

30 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 30 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані акцизні накладні, - у разі порушення терміну реєстрації або відсутності реєстрації від 61 до 90 календарних днів;

40 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування, або 40 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, на які не складені або не зареєстровані акцизні накладні, - у разі порушення терміну реєстрації або відсутності реєстрації на 91 і більше календарних днів";

2) у пункті 1202.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1202.2. Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації першого примірника акцизної накладної/першого примірника розрахунку коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних після спливу 10 календарних днів з дня отримання платником податку податкового повідомлення-рішення про застосування штрафу відповідно до пункту 1202.1 цієї статті";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"При реєстрації першого примірника акцизних накладних/першого примірника розрахунку коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, за відсутність реєстрації яких до платника акцизного податку було застосовано штраф, передбачений цим пунктом або пунктом 1202.1 цієї статті, штрафи за порушення платником акцизного податку граничних термінів реєстрації першого примірника такої акцизної накладної / такого першого примірника розрахунків коригування до акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних, передбачені пунктом 1202.1 цієї статті, не застосовуються".

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

4. У статті 212:

1) у пункті 212.1:

у підпункті 212.1.1 слова "яка виробляє" замінити словами "постійне представництво, які виробляють";

у підпункті 212.1.2 слова "яка ввозить" замінити словами "постійне представництво, які ввозять";

у підпункті 212.1.15 слова "яка реалізує" замінити словами "постійне представництво, які реалізують";

доповнити підпунктом 212.1.16 такого змісту:

"212.1.16. Особа - суб’єкт господарювання, постійне представництво, які використовують товари (продукцію), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом";

2) у пункті 212.3:

у підпункті 212.3.1:

в абзаці першому слова "суб’єкта господарювання, що здійснює" замінити словами "суб’єкта господарювання, постійного представництва, які здійснюють", а слова "та/або імпорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів" виключити;

абзац другий після слів "юридичних осіб" доповнити словами "постійних представництв";

у підпункті 212.3.4:

абзац перший після слів "юридичних осіб" доповнити словами "постійних представництв";

в абзаці третьому слова "і митну" виключити.

5. Пункт 213.1 статті 213 доповнити підпунктом 213.1.13 такого змісту:

"213.1.13. використання товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом".

6. У статті 215:

1) абзац четвертий пункту 215.1 доповнити словами і цифрами "у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом та коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 цієї статті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)";

2) абзац четвертий примітки до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Підвищувальний коефіцієнт 10 не застосовується для суб’єктів господарювання, які відповідно до пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу видали податковий вексель.

Товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у цьому підпункті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), оподатковуються за ставкою податку 213,5 євро за 1000 літрів".

7. Статтю 216 доповнити пунктом 216.13 такого змісту:

"216.13. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо операцій, визначених у підпункті 213.1.13 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, є дата використання товарів (продукції) як пального для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД)".

8. У статті 217:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 217. Порядок обчислення податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, а також з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, та з товарів (продукції), використаних як пальне";

2) пункт 217.1 викласти в такій редакції:

"217.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, та товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використані як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань";

3) у пункті 217.3 слова "товарів (продукції), вироблених на митній території України" замінити словами і цифрами "підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використані як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом".

9. Пункт 222.1 статті 222 викласти в такій редакції:

"222.1. Строки сплати податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, та товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТ ЗЕД), які використані як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом".

10. У пункті 229.8 статті 229:

1) підпункт 229.8.4 доповнити словами і цифрами "для палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) та 270 календарних днів - для бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД)";

2) у підпункті 229.8.10:

в абзаці другому слова "реалізації (заправлення повітряних суден) бензинів авіаційних або палива" замінити словами "заправлення повітряних суден бензинами авіаційними або паливом" та доповнити словами "або суб’єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України";

в абзаці п’ятому слова "підприємствам, установам та організаціям системи державного резерву" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву";

абзаци сьомий і восьмий замінити шістьма новими абзацами такого змісту:

"Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку за операціями, визначеними:

у підпункті 1 цього підпункту, - погашається на підставі акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, суб’єктами господарювання, визначеними у підпункті 1 цього підпункту, виходячи з обсягів пального, зазначених в таких акцизних накладних;

у підпунктах 2-4 цього підпункту, - погашається на підставі копій первинних документів та договорів на реалізацію пального, що підтверджують реалізацію пального по всьому ланцюгу реалізації пального від виробника/імпортера до суб’єктів, визначених у підпунктах 2-4 цього підпункту, поданих до контролюючого органу, та акцизних накладних, складених на такі операції та зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Податковий вексель без сплати коштами зазначеної в ньому суми акцизного податку на обсяги втрачених бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, що не перевищують нормативів втрат, затверджених Кабінетом Міністрів України, погашається на підставі копій первинних документів про втрати таких обсягів пального та акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Сума акцизного податку, сплачена виробником/імпортером до закінчення строку, на який видано податковий вексель, виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, цільове використання яких не підтверджено, враховується векселедержателем при погашенні податкового векселя. Така сума податку обчислюється виходячи з обсягу бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, цільове використання якого не підтверджено, та ставки податку, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10.

Векселедержатель перевіряє документи, надані виробником/імпортером для погашення податкового векселя, протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. За результатами перевірки векселедержатель приймає рішення про погашення податкового векселя або про здійснення процедур, передбачених підпунктом 229.8.11 цього пункту".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим;

абзац тринадцятий після слів "наземного обслуговування" доповнити словами "та суб’єктів господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України";

абзац чотирнадцятий після слів "наземного обслуговування" доповнити словами "та суб’єктами господарювання, які мають посвідчення про допуск до експлуатації постійного злітно-посадкового майданчика, видане уповноваженим органом з питань цивільної авіації відповідно до вимог авіаційних правил України";

3) перше речення підпункту 229.8.11 після слова "векселедержатель" доповнити словами "протягом п’яти робочих днів, наступних за останнім днем строку, на який видано податковий вексель";

4) доповнити підпунктом 229.8.13 такого змісту:

"229.8.13. Суб’єкти господарювання, визначені у підпунктах 2-3 підпункту 229.8.10 цього пункту, мають право реалізовувати бензини авіаційні та/або паливо для реактивних двигунів іншим особам у разі сплати акцизного податку, нарахованого на обсяги такого пального, виходячи із ставки, яка визначається як різниця між ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10, та ставкою, встановленою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу без застосування підвищувального коефіцієнта 10".

11. У статті 230:

1) у пункті 230.1:

у підпункті 230.1.2:

абзац перший після слів "у резервуарі" доповнити словами і цифрами "а для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 - також можуть бути обладнані пристроями для вимірювання рівня або відсотка пального у резервуарі";

абзац другий після слова "суміші" доповнити словами "з очищення коксового газу";

в абзаці третьому слова "тарі виробника" замінити словами "споживчій тарі";

у підпункті 230.1.3:

абзац другий після слова "суміші" доповнити словами "з очищення коксового газу";

після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Розпорядники акцизних складів, що використовують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснюють операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам, зобов’язані на кожному акцизному складі формувати дані про обсяги обігу пального за звітний календарний місяць та фактичні залишки пального станом на перший та останній дні такого місяця у розрізі кодів товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД у літрах, приведених до температури 15°С.

Для цілей статей 230-233 цього Кодексу скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном), інші гази, бутан, ізобутан за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10 обліковуються за умовним кодом 2711 у літрах, приведених до температури 15°С".

У зв’язку з цим абзаци третій - дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим - чотирнадцятим;

в абзаці п’ятому слова "та митну" виключити;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дані про фактичні залишки пального на перший та останній дні календарного місяця та про обсяг обігу пального за звітний календарний місяць формуються розпорядниками акцизних складів, що використовують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснюють операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам, після проведення останньої операції з обігу пального у звітному календарному місяці, але не пізніше 23 години 59 хвилин останнього дня звітного календарного місяця, до початку здійснення операцій з обігу пального у день, що настає за таким останнім днем звітного календарного місяця, та подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, не пізніше 15 календарних днів, що настають за останнім днем звітного календарного місяця".

У зв’язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - п’ятнадцятим;

2) в абзаці другому пункту 230.13 слова "робить відмітку на товарно-транспортній накладній, зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, про погодження його ввезення шляхом проставляння штампа "В’їзд дозволено" та особистого підпису, зазначає час в’їзду та показники пробігу транспортного засобу" виключити;

3) у пункті 230.15 слова "спирту етилового та" виключити;

4) у пункті 230.17 слова "спирту та" виключити.

12. У статті 231:

1) у пункті 231.1:

абзац одинадцятий доповнити словами і цифрами "або умовний код, визначений підпунктом 230.1.3 пункту 230.1 цієї статті";

абзац шістнадцятий доповнити словами "а для трубопровідного транспорту - назва трубопроводу. При зазначенні номера державної реєстрації (української, міжнародної або іноземної) транспортного засобу допускається використання літер (латиниця, кирилиця) та цифр без пропусків та розділових знаків. У разі якщо літерна частина номера збігається в написанні кирилицею та латиницею, вона зазначається латиницею, а якщо зустрічається специфічна літера кирилиці, літерна частина зазначається кирилицею";

абзац вісімнадцятий після слова "пального" доповнити словами "у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальну або оливороздавальну колонку";

в абзаці дев’ятнадцятому слово "ввезення" замінити словами "ввезення/вивезення", а слово "України" - словами "України/за межі митної території України";

після абзацу двадцять другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"н) ознака для зведених акцизних накладних;

о) ознака щодо реалізації пального у паливний бак транспортного засобу платника податку через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

п) ознака щодо реалізації пального з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою".

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - двадцять дев’ятим;

доповнити новими абзацами тридцятим та тридцять першим такого змісту:

"При заправленні повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів суб’єктами господарювання, визначеними підпунктом 1 підпункту 229.8.10 статті 229 цього Кодексу, акцизні накладні на такі операції складаються та реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних такими суб’єктами господарювання незалежно від того, кому належать такі бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів.

При переході права власності від одного суб’єкта господарювання до іншого на пальне, що знаходиться у транспортному засобі, змінюється розпорядник акцизного складу пересувного, а транспортний засіб стає іншим акцизним складом пересувним і на таку операцію складається акцизна накладна";

2) у пункті 231.3:

в абзаці четвертому слова "суб’єкта господарювання" виключити;

в абзаці п’ятому слова "суб’єктів господарювання (контрагентів)" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"Зведена акцизна накладна також може бути складена за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним особою, яка реалізує пальне, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг пального, реалізованого у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача через паливороздавальні або оливороздавальні колонки з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, на яке отримана відповідна ліцензія, якщо акцизні накладні не були складені на ці операції, або використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця, або втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця. У разі реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача за готівку кінцевому споживачеві, розрахунки за які проводяться через реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій, платник має право самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних на такі операції (зведені або за щоденними підсумками операцій)";

в абзаці дев’ятому слова "втраченого/зіпсованого/знищеного" замінити словами "втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування";

після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"платнику податку, суб’єкту господарювання, який не є платником податку, особі, яка не є суб’єктом господарювання, у паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

платнику податку в паливний бак транспортного засобу через паливороздавальну або оливороздавальну колонку з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним;

пального у споживчій тарі ємністю до 5 літрів (включно)";

після абзацу тринадцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою;

при заправленні повітряних суден бензинами авіаційними або паливом для реактивних двигунів".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять дев’ятим;

в абзаці дев’ятнадцятому слово "ввозить" замінити словами "ввозить/вивозить", а слово "України" - словами "України/за межі митної території України";

доповнити абзацом тридцятим такого змісту:

"Перехід права власності на пальне або спирт етиловий, що переміщується та/або зберігається у транспортному засобі, від одного суб’єкта господарювання до іншого вважається реалізацією пального або спирту етилового з одного акцизного складу пересувного до іншого. При цьому суб’єкт господарювання, від якого переходить право власності на таке пальне або спирт етиловий, вважається особою, яка реалізує пальне, а суб’єкт господарювання, до якого переходить право власності на таке пальне або спирт етиловий, вважається отримувачем пального або спирту етилового";

3) у пункті 231.6:

абзац другий після слів "при реалізації пального" доповнити словами "через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу";

після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, - протягом трьох календарних днів з дня фактичного отримання пального;

першого примірника зведеної акцизної накладної та акцизної накладної, складеної на операції, визначені в підпункті 1 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу, - не пізніше 15 календарних днів з дня їх складання".

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять другий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять четвертим;

в абзаці восьмому слова "першого примірника" виключити;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"першого примірника акцизної накладної, що складається при вивезенні пального за межі митної території України, - протягом трьох календарних днівз дня фактичного вивезення пального за межі митної території України, що підтверджено належним чином оформленою митною декларацією".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами десятим - двадцять п’ятим;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особа, яка видала податковий вексель згідно з підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 цього Кодексу, має право отримувати повідомлення в електронному вигляді з інформацією щодо всіх акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, в яких зазначений виданий нею податковий вексель, за запитом до Єдиного реєстру акцизних накладних".

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять шостим;

в абзаці шістнадцятому слова "і митну" виключити;

в абзаці двадцять третьому після слів "електронного цифрового підпису" доповнити словами "(далі - проведення технічного обслуговування)", а слова "та митну" виключити;

в абзаці двадцять четвертому:

слова "існування технічної помилки" замінити словами "проведення технічного обслуговування";

доповнити словами "та паперового примірника акцизної накладної, підписаної особою, уповноваженою на її складання";

4) у пункті 231.7:

абзац п’ятий доповнити словами і цифрами "крім розрахунків коригування, складених до акцизної накладної, у якій зазначені помилкові реквізити особи, яка отримує пальне, або допущені помилки у визначених підпунктами "з" та "и" пункту 231.1 цієї статті реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або акцизної накладної на операцію з реалізації пального або спирту етилового, яка не відбулася";

доповнити абзацами шостим - дванадцятим такого змісту:

"У разі зазначення платником податку в акцизній накладній помилкових реквізитів особи, яка отримує пальне, або допущення помилки у визначених підпунктами "з" та "и" пункту 231.1 цієї статті реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або складання акцизної накладної на операцію з реалізації пального або спирту етилового, яка не відбулася, та реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних такої акцизної накладної (першого примірника такої акцизної накладної) платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

в одному примірнику - для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в одному примірнику - для коригування складеної у двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

у двох примірниках - для коригування складеної у двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Розрахунок коригування до акцизної накладної, у якій зазначені помилкові реквізити особи, яка отримує пальне, або допущені помилки у визначених підпунктами "з" та "и" пункту 231.1 цієї статті реквізитах акцизного складу або акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або акцизної накладної на операцію з реалізації пального або спирту етилового, яка не відбулася, реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних:

особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, - розрахунок коригування, складений в одному примірнику;

отримувачем пального або спирту етилового - розрахунок коригування, складений у двох примірниках".

13. У статті 232:

1) у пункті 232.1:

абзац перший після слів "з УКТ ЗЕД" доповнити словами "та умовним кодом";

в абзаці восьмому після слова "ввезення" доповнити словами "або акцизними складами, які є ліцензійними митними складами, на яких здійснюється митне оформлення", а слово "пересувних" замінити словами "пересувних/акцизних складів";

в абзацах дев’ятому та дев’ятнадцятому слова "та митну" виключити;

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, розміщує на своєму офіційному веб-сайті відомості щодо зареєстрованих у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового акцизних складів з уніфікованими номерами та адресами їх місцезнаходження".

У зв’язку з цим абзаци десятий - двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять першим;

2) абзац сімнадцятий пункту 232.3 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"У платника податку - отримувача пального зміна показника АНаклОтр не відбувається на обсяги пального, що реалізується:

з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу або в тару споживача;

з акцизного складу, який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу;

з акцизного складу пересувного у паливний бак транспортного засобу, обладнання або пристрою";

3) підпункт "ї" підпункту 232.4.1 пункту 232.4 після слів "реалізації пального та спирту етилового" доповнити словами "або номер реєстрації транспортного засобу в уповноважених органах відповідної держави, який є акцизним складом пересувним".

14. У підрозділі 5 розділу XX "Перехідні положення":

1) у пункті 18:

абзаци другий - четвертий доповнити словами і цифрами "(крім розпорядника акцизного складу, який до 1 липня 2019 року не підпадав під визначення платника податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу)";

в абзаці четвертому слово "січня" замінити словом "квітня";

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"з 1 липня 2020 року - до розпорядника акцизного складу, який до 1 липня 2019 року не підпадав під визначення платника податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу (незалежно від загальної місткості резервуарів, розташованих на акцизному складі такого розпорядника), а також до вітчизняних підприємств, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне)";

2) у пункті 25:

абзац другий доповнити словами і цифрами "(крім штрафних санкцій за неподання електронних документів з акцизних складів, на яких розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, та з акцизних складів, розпорядники яких до 1 липня 2019 року не підпадали під визначення платника податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу)";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"Норми пункту 1281.3 статті 1281 цього Кодексу за неподання електронних документів з акцизних складів, на яких розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, починають застосовуватися з 1 квітня 2020 року";

3) доповнити пунктом 29 такого змісту:

"29. Суб’єкт господарювання, який до 1 липня 2019 року не підпав під визначення платників податку відповідно до пункту 212.1 статті 212 цього Кодексу, а з 1 липня 2019 року зареєстрований платником податку, має право одноразово, до 20 січня 2020 року включно, подати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового без сплати акцизного податку, окремо по кожному акцизному складу/акцизному складу пересувному, та заяву про проведення документальної перевірки контролюючим органом достовірності даних, зазначених у такій заявці, у разі:

1) якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

знаходилися на зберіганні у такого суб’єкта господарювання на його акцизному складі станом на 1 липня 2019 року та належали іншому суб’єкту господарювання, який не підпадав під визначення платника податку до 1 липня 2019 року;

були зазначені в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 1 липня 2019 року;

не обліковувалися в системі електронного адміністрування реалізації пального станом на 1 липня 2019 року;

2) якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

були отримані таким суб’єктом господарювання після 1 липня 2019 року, а реалізовані платником податку до 30 червня 2019 року включно;

були зазначені в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних до 1 липня 2019 року;

не обліковувалися в системі електронного адміністрування реалізації пального станом на 1 липня 2019 року.

У заявці на поповнення обсягу залишку пального, складеній платниками, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, додатково зазначається код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання, пальне якого зберігається відповідно до укладених договорів на зберігання.

Контролюючим органом у формулі, визначеній пунктом 232.3 статті 232 цього Кодексу, протягом 10 календарних днів враховується обсяг пального, підтверджений результатами проведеної контролюючим органом документальної перевірки, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Документальна перевірка відповідності даних у поданій відповідно до цього пункту заявці на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, факту постачання та відображення обсягів реалізації в системі електронного адміністрування реалізації пального до 1 липня 2019 року призначається контролюючим органом в порядку, визначеному законодавством, не пізніше 1 квітня 2020 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):

а) в абзаці першому преамбули слова "спиртом-сирцем виноградним" замінити словами "дистилятом виноградним спиртовим";

б) у статті 1:

в абзаці шістнадцятому після слів "коньячного, плодового" доповнити словами "зернового дистиляту";

визначення терміна "роздрібна торгівля пальним" доповнити словами "та/або реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів";

абзац шістдесят другий після слів "спільної діяльності" доповнити словами "для іноземного суб’єкта господарювання - найменування постійного представництва, реєстраційний номер постійного представництва";

в) у частині сьомій статті 3:

абзац четвертий доповнити словами "та договір з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією (у разі відсутності власної акредитованої лабораторії)";

в абзаці п’ятому слова "на початок виконання робіт" замінити словами "на виконання робіт", а слова "початок експлуатації" - словом "експлуатацію";

г) статтю 5 виключити;

ґ) у статті 14:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Оптова торгівля біоетанолом на території України здійснюється суб’єктами господарювання - виробниками біоетанолу за наявності ліцензії на виробництво біоетанолу".

У зв’язку з цим частини третю - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами четвертою - шістнадцятою;

перше речення частини четвертої доповнити словами "та/або зернового дистиляту";

д) у статті 15:

частину восьму доповнити словами "або місцезнаходженням постійного представництва";

після частини двадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують".

У зв’язку з цим частини двадцять першу - шістдесят другу вважати відповідно частинами двадцять другою - шістдесят третьою;

в абзаці четвертому частини тридцять восьмої слова "на початок виконання робіт" замінити словами "на виконання робіт", а слова "початок експлуатації" - словом "експлуатацію";

після частини сорок другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального".

У зв’язку з цим частини сорок третю - шістдесят третю вважати відповідно частинами сорок четвертою - шістдесят четвертою;

частину п’ятдесят третю після слів "роздрібну торгівлю" доповнити словом "зберігання";

частину п’ятдесят четверту виключити;

е) частину другу статті 17 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання послуг із зберігання пального іншим суб’єктам господарювання та/або реалізація пального іншим особам на підставі ліцензії на зберігання пального, отриманої відповідно до абзацу другого частини сорок першої статті 15 цього Закону, - 500 000 гривень".

У зв’язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять шостим;

є) у частині двадцять другій статті 18 цифри і слова "31 грудня 2019 року" замінити цифрами і словами "31 березня 2020 року";

ж) текст Закону після слів "суб’єкт господарювання" в усіх відмінках і числах доповнити словами "(у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво)" у відповідному відмінку і числі;

2) в абзаці шостому пункту 1 розділу II Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 49, ст. 399) слова і цифри "1 січня 2020 року" замінити словами і цифрами "1 квітня 2020 року. Установити, що у період з 1 квітня 2020 року по 1 липня 2020 року автоматичне зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового здійснюється у тестовому режимі".

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
18 грудня 2019 року
№ 391-IX