Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 388
Прийняття: 14.05.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. № 388
Київ

Про утворення Координаційної ради з питань туристичної діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 685 від 05.10.2016
№ 966 від 15.09.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань туристичної діяльності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань туристичної діяльності, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 р. № 388

СКЛАД
Координаційної ради з питань туристичної діяльності

Міністр культури та інформаційної політики, голова Координаційної ради

Заступник Міністра культури та інформаційної політики, заступник голови Координаційної ради

Міністр інфраструктури

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції

Заступник Голови ДРС

Заступник Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Голова підкомітету з питань туризму та курортів Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (за згодою)

Голова громадської спілки “Асоціація зіркових готелів України” (за згодою)

Президент Асоціації “Розвитку автотуризму, кемпінгу та караванінгу” (за згодою)

Голова громадської спілки “Асоціація розвитку внутрішнього та в’їзного туризму України” (за згодою)

Голова правління громадської організації “Асоціація розвитку внутрішнього туризму” (за згодою)

Президент Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, ректор Київського університету туризму, економіки і права (за згодою)

Заступник голови правління Всеукраїнського фонду сприяння міжнародному спілкуванню “Українське народне посольство” (за згодою)

Голова правління громадської організації “Українська асоціація активного та екологічного туризму” (за згодою)

Голова правління громадської спілки “Асоціація індустрії гостинності України” (за згодою)

Голова ради Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців “Всеукраїнська федерація роботодавців у сфері туризму України” (за згодою)

Президент Всеукраїнської громадської організації “Асоціація малих готелів та апартаментів України” (за згодою)

Директор з розвитку Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара (за згодою)

Директор державного підприємства “Навчально-консультаційний центр по туризму” Мінкультури (за згодою)

Керівник робочої групи з питань готельного бізнесу та туризму ТОВ “Американська торгівельна палата в Україні” (за згодою)

Заступник голови комісії з питань туризму і курортів Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (за згодою)

Виконавчий директор громадської спілки “Асоціація індустрії гостинності України” (за згодою)

Голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, президент ПрАТ “Гамалія” (за згодою)

Директор ТОВ “АРТБІЛД ХОТЕЛ ГРУП” (за згодою)

Директор підрозділу “Київський” ТОВ “Альбатрос-Тревел” (за згодою)

Генеральний директор ТОВ “Арктур” (за згодою)

Голова правління громадської організації “Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні” (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 685 від 05.10.2016, № 966 від 15.09.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 р. № 388

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань туристичної діяльності

1. Координаційна рада з питань туристичної  діяльності (далі - Координаційна рада) є тимчасовим дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

2) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

3) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

4) підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері туризму та курортів;

5) удосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму та курортів;

6) сприяння з урахуванням світового досвіду розробленню та виконанню міжнародних програм і проектів, ініціюванню укладення міжнародних договорів у сфері туризму та курортів.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану та причин виникнення проблем під час реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері туризму та курортів;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері туризму та курортів;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

5. Координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Координаційну раду очолює голова, який має заступників.

{Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

Голова Координаційної ради затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби зміни до нього.

8. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради забезпечує її секретар.

Засідання Координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Координаційної ради може прийняти рішення про проведення засідання Координаційної ради у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційної ради в такому режимі у засіданні Координаційної ради.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}

9. На своїх засіданнях Координаційна рада готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації вносяться до протоколу засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Координаційна рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює уповноважений орган виконавчої влади у сфері туризму та курортів.