Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3828-VI
Прийняття: 06.10.2011
Видавники: Верховна Рада України
                             

                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 21, ст.204 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1965-IX ( 1965-20 ) від 15.12.2021 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України ( 2456-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572):

1) у пункті 23 частини першої статті 2 слова "плату за адміністративні послуги" замінити словами "плату за надання адміністративних послуг";

2) у частині другій статті 29:

пункт 39 викласти в такій редакції:

"39) плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою, і плата за користування кредитами (позиками), залученими державою";

після пункту 44 доповнити новими пунктами 45-48 такого змісту:

"45) плата за надання адміністративних послуг;

46) збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок;

47) плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

48) плата за оформлення посвідчення закордонного українця".

У зв'язку з цим пункти 45 і 46 вважати відповідно пунктами 49 і 50;

3) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк України подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:

до 15 березня року, що передує плановому, - прогнозні монетарні показники на наступний рік;

до 1 квітня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

до 1 вересня року, що передує плановому, - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету.

Зазначені матеріали використовуються для складання проекту закону про Державний бюджет України";

4) у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

пункт 12 доповнити підпунктами 4-6 такого змісту:

"4) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на території міст обласного значення пілотних регіонів, як виняток з положень частини другої статті 65 та підпункту 1 частини першої статті 66 цього Кодексу зараховується у розмірі: 50 відсотків - до обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджетів міст обласного значення;

5) до завершення реорганізації закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах обласна рада може передавати кошти на здійснення видатків місцевих бюджетів щодо утримання закладів охорони здоров'я районній, міській (міста обласного значення) раді у вигляді міжбюджетного трансферту відповідно до районного, міського (міста обласного значення) бюджету;

6) у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет у пілотних регіонах положення статті 79 цього Кодексу застосовуються з урахуванням зміни розмежування видатків на охорону здоров'я між районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення та обласним бюджетом";

пункт 13 виключити.

2. У Законі України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 9:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України";

у пункті 10 слова "які у тижневий строк подаються Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України" виключити;

2) пункт 1 частини першої статті 15 доповнити абзацом такого змісту:

"щодо порядку перерахування прибутку до розподілу до Державного бюджету України";

3) частину четверту статті 24 виключити;

4) статтю 51 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Національний банк щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:

до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний рік;

до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;

до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1965-IX ( 1965-20 ) від 15.12.2021 }

4. У Законі України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 року N 3674-VI ( 3674-17 ):

1) частину першу статті 5 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України та їх територіальні органи, Державна служба фінансового моніторингу України і Національний банк України - у справах, пов'язаних з питаннями, що стосуються повноважень цих органів";

2) у частині другій статті 9 слова "та інше" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім
пункту 4 розділу I, який набирає чинності з дня, наступного за
днем опублікування цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 жовтня 2011 року
N 3828-VI