Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3428-IV
Прийняття: 09.02.2006
Видавники: Верховна Рада України
                             

                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо Державної спеціальної служби транспорту

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 26, ст.215 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 N 1089-IX ( 1089-20 ) від 16.12.2020 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) після слів "військ цивільної оборони" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

3. У Законі України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157, N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) абзац сьомий статті 7 після слів "утворених відповідно до законів України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту";

2) у статті 8:

абзац другий після слів "утворених відповідно до законів України" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби транспорту";

абзац третій після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту";

3) статтю 9 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби транспорту".

4. Частину другу статті 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту".

5. Частину першу статті 12 Закону України "Про оборону України" ( 1932-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "утворені відповідно до законів України" доповнити словами "Державна спеціальна служба транспорту".

6. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116) після слів "інших військових формувань" доповнити словами "а також Державної спеціальної служби транспорту".

7. У Законі України "Про Державну спеціальну службу транспорту" ( 1449-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269):

1) абзац шостий частини другої статті 1 після слів "виконання інших завдань, пов'язаних із" доповнити словами "участю в обороні держави та";

2) у статті 2:

в абзаці третьому слова "організація і" замінити словами "організація, планування і";

в абзаці десятому слово "залізниць" замінити словами "національної транспортної системи України";

3) у статті 5:

частину другу доповнити словами "а також за призовом";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і затверджується Указом Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і затвердженим Кабінетом Міністрів України";

після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"На військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту поширюється дія військових статутів Збройних Сил України".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

4) у статті 7 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства транспорту України" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту";

5) частину першу статті 10 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"організовує забезпечення на особливий період матеріально-технічних засобів, військової техніки та інших ресурсів в обсягах, необхідних для виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

6) статтю 16 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Військовослужбовці та працівники Державної спеціальної служби транспорту і члени їх сімей забезпечуються жилими приміщеннями державою. Будівництво (придбання) житла здійснюється за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Державної спеціальної служби транспорту, та інших не заборонених законом джерел".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

7) у тексті Закону слова "Міністерство транспорту України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному відмінку.

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1089-IX ( 1089-20 ) від 16.12.2020 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3428-IV