Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 339
Прийняття: 27.05.2015
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2015 р. № 339
Київ

Про затвердження Порядку фінансового забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб

Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону України “Про оборону України”, частини п’ятої статті 7 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та статті 9 Закону України “Про Збройні Сили України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансового забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 222 “Про затвердження Порядку фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1449).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2015 р. № 339

ПОРЯДОК
фінансового забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб

1. Цей Порядок визначає механізм фінансового забезпечення потреб національної оборони держави, мобілізаційної підготовки, заходів з мобілізації та Збройних Сил за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб (далі - благодійні пожертви).

Дія цього Порядку поширюється на:

Міноборони, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил - у частині додаткового фінансування завдань, визначених для них законодавством з питань забезпечення оборони держави, мобілізації, мобілізаційної та бойової готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил;

інші утворені відповідно до законів військові формування, правоохоронні органи, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Держспецтрансслужбу, Держспецзв’язку, місцеві держадміністрації (далі - державні органи), сільські, селищні та міські ради (далі - органи місцевого самоврядування) - у частині додаткового фінансування завдань, визначених для них законодавством щодо забезпечення оборони держави, мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації.

2. Для отримання благодійних пожертв Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил відкривають в органах Казначейства спеціальні реєстраційні рахунки відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Мінфіном.

Для організації збирання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) Міноборони, державні органи та органи місцевого самоврядування можуть залучати благодійні організації шляхом укладення договору про співробітництво.

Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил здійснюють збирання благодійних пожертв відповідно до вимог Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

3. Інформація про реквізити рахунків для здійснення благодійних пожертв розміщується Міноборони, державними органами, органами місцевого самоврядування, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил на власних офіційних веб-сайтах (у засобах масової інформації) або письмово повідомляється фізичним та юридичним особам, які бажають здійснити благодійну пожертву, згідно з їх зверненнями.

4. Благодійні пожертви відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку кошторисів спрямовуються:

Міноборони, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил - на виконання завдань та заходів, визначених для них Законами України “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та “Про Збройні Сили України”;

державними органами та органами місцевого самоврядування - на виконання завдань та заходів, визначених для них Законами України “Про оборону України” та “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

У разі отримання благодійних пожертв для виконання цільових заходів Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил використовують їх на виконання таких заходів відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку кошторисів.

Благодійні організації, що отримують благодійні пожертви на власні рахунки від фізичних та юридичних осіб (резидентів та нерезидентів) для виконання договорів, укладених з Міноборони та/або державними органами, органами місцевого самоврядування, перераховують їх у десятиденний строк на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони та/або державних органів, органів місцевого самоврядування.

5. Розподіл благодійних пожертв, що зараховані на спеціальні реєстраційні рахунки Міноборони та/або державних органів, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил без зазначення конкретного цільового призначення, за відповідними напрямами використання затверджується їх керівниками або уповноваженими ними особами.

Розподіл таких благодійних пожертв органами місцевого самоврядування здійснюється шляхом прийняття ними відповідного рішення.

Для забезпечення здійснення громадського контролю за використанням благодійних пожертв при Міноборони та державних органах можуть утворюватися консультативні органи, до складу яких входять представники громадських організацій (за згодою). Кількісний та персональний склад таких органів і положення про них затверджуються Міноборони та державними органами.

Органи місцевого самоврядування із зазначеною метою також можуть утворювати відповідні постійні або тимчасові органи.

6. Операції, пов’язані з використанням благодійних пожертв, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджених Мінфіном.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок благодійних пожертв здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок благодійних пожертв провадиться в установленому законодавством порядку.

8. У разі отримання благодійних пожертв у натуральній формі Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил здійснюють в установленому бюджетним законодавством порядку заходи щодо відображення вартості отриманих активів у бухгалтерському обліку виконання державного або місцевого бюджету.

9. Благодійні пожертви, що залишилися невикористаними на кінець бюджетного періоду, використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

10. З метою ефективного використання благодійних пожертв і надання можливості громадськості здійснювати контроль за таким витрачанням Міноборони, державні органи, органи місцевого самоврядування, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил оприлюднюють на власних офіційних веб-сайтах:

щомісяця до 10 числа відомості щодо обсягів отриманих на власні рахунки благодійних пожертв, їх використання із зазначенням загального обсягу отриманих та використаних благодійних пожертв, вартості конкретних закупівель, їх обсягів за кожною позицією та основних якісних характеристик;

щокварталу - зведену інформацію про обсяги отриманих благодійних пожертв, у тому числі у натуральній формі, та напрями їх використання.

Органи місцевого самоврядування, які не мають власних офіційних веб-сайтів, оприлюднюють згадану інформацію на офіційних веб-сайтах відповідних районних держадміністрацій (за місцем знаходження), військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил - на веб-сайті органу військового управління (за підпорядкованістю) або Міноборони.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про отримані та використані благодійні пожертви Міноборони, державними органами, органами місцевого самоврядування, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Контроль за цільовим та ефективним використанням благодійних пожертв, отриманих Міноборони, державними органами, органами місцевого самоврядування, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил, здійснюється в установленому законодавством порядку.