Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3370-IV
Прийняття: 19.01.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.184 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 21, ст.144 Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 Законом N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 Кодексом N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 2019-VIII ( 2019-19 ) від 13.04.2017, ВВР, 2017, N 27-28, ст.312 N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 79-IX ( 79-20 ) від 12.09.2019, ВВР, 2019, N 44, ст.277 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

2. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):

1) у статті 16:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами";

частину першу виключити;

2) у пункті 5 частини першої статті 26 слова "дозволом (ліцензією)" замінити словами "спеціальним дозволом";

3) у тексті Кодексу слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і числах виключити.

3. У пункті 1 статті 17 і частинах першій та третій статті 106 Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) слово "(ліцензія)" в усіх відмінках і числах виключити.

4. У Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., NN 47-52, ст. 349):

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Право на торговельне мореплавство

Діяльність, що входить у поняття "торговельне мореплавство", відповідно до статті 1 цього Кодексу можуть провадити суб'єкти господарювання за наявності в них відповідної ліцензії, якщо її отримання передбачено законом";

2) в абзаці чотирнадцятому частини першої статті 35 слово "ліцензію" замінити словом "дозвіл";

3) частину четверту статті 38 викласти в такій редакції:

"Дозвіл на право користування судновою радіостанцією видається центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку";

4) у частині першій статті 40 слово "ліцензії" замінити словом "дозволу";

5) частину четверту статті 116 виключити.

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

6. Частину третю статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) викласти в такій редакції:

"3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством".

7. Абзаци другий і третій частини першої статті 7 Закону України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 352) виключити.

8. Друге речення пункту 7 статті 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524; 1994 р., N 24, ст. 182) виключити.

9. В абзаці сьомому частини другої статті 11 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" ( 2673-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст. 676) слова "дозволів (ліцензій) суб'єктам господарської діяльності" замінити словами "дозволів суб'єктам господарювання".

10. В Основах законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):

1) у частині другій статті 16 слова "медичної та фармацевтичної практики" замінити словами "медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами";

2) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Господарська діяльність у галузі охорони здоров'я

Провадження господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії.

Держава підтримує господарську діяльність у галузі охорони здоров'я";

3) у частині першій статті 33 слова "відповідний дозвіл (ліцензію)" замінити словами "відповідну ліцензію";

4) у частині третій статті 74 слова "дозвіл (ліцензію) на заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю" замінити словами "ліцензію на провадження господарської діяльності".

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

12. У Законі України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233; 2005 р., N 1, ст. 1):

1) абзац другий частини другої статті 16 доповнити словами "та ліцензійну картку на автомобільний транспортний засіб у разі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів";

2) частину третю статті 30 викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва автомобілів та автобусів, повинні мати відповідну ліцензію";

3) частину другу статті 36 виключити.

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

14. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80) доповнити статтею 27-1 такого змісту:

"Стаття 27-1. Ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності

Діяльність, пов'язана з організацією та проведенням спортивних занять професіоналів та любителів спорту, а також діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".

15. Статтю 13 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з потенційною небезпекою для здоров'я людей

Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках, встановлених законом.

До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

16. Абзац шостий частини третьої статті 2 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такій редакції:

"вносити подання відповідним органам про анулювання ліцензій на право провадження окремих видів господарської діяльності у будівництві підприємств, які допускають порушення ліцензійних умов, а також на інших підставах відповідно до закону".

17. Частину другу статті 8 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) замінити двома частинами такого змісту:

"Ліцензії на провадження видів діяльності в галузі транспорту видаються відповідно до законодавства.

Разом з ліцензією на кожен автомобільний транспортний засіб видається ліцензійна картка встановленого зразка, яка підтверджує право на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортним засобом на підставі отриманої ліцензії".

18. У Законі України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86):

1) у статті 10:

у частинах першій і другій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";

у частині першій слова "встановленому Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом" замінити словами "встановленому законодавством";

2) в абзаці десятому частини першої статті 15 слова "спеціальний дозвіл (ліцензію)", "скасування" та "суб'єктами господарської діяльності" замінити відповідно словами "ліцензію", "анулювання" та "суб'єктами господарювання";

3) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами

Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами на території України здійснюється підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством.

Суб'єкт господарювання може здійснювати оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами за умови відповідності ліцензійним умовам провадження певного виду діяльності".

19. Статтю 13 Закону України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139) викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Ліцензування та сертифікація робіт на трубопровідному транспорті

Діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом, ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, здійснюється на підставі ліцензії і підлягає обов'язковій сертифікації. Ліцензії видаються в порядку, встановленому законодавством".

20. Статтю 8 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Господарська діяльність щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом провадиться на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством".

{ Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

22. Частини другу і третю статті 10 Закону України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2) замінити однією частиною такого змісту:

"Перелік видів космічної діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначається законом. Ліцензії на провадження такої діяльності видаються в порядку, встановленому законодавством".

{ Пункт 23 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 24 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2019-VIII ( 2019-19 ) від 13.04.2017 }

25. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2000 р., N 38, ст. 318; 2004 р., N 19, ст. 256):

1) у пункті 25 статті 1 слова "суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють зазначену діяльність на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, які провадять свою господарську діяльність згідно із законом";

2) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також із збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

3) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";

у частині третій слова "відповідну ліцензію" замінити словами "ліцензію на виробництво дорогоцінних металів";

4) у частині другій статті 10 слова "ліцензіями на цей об'єкт видобування" замінити словами "спеціальним дозволом на користування надрами";

5) у статті 11 слова "суб'єктами підприємницької діяльності на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "суб'єктами господарювання відповідно до закону";

6) друге речення частини першої статті 12 викласти в такій редакції: "Збирання і первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадяться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, яка видається в порядку, встановленому законодавством";

7) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:

"Торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством";

8) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком, виробництвом дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також збиранням та первинною обробкою відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".

26. В абзаці восьмому частини першої статті 12 Закону України "Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362) слова "а також ліцензування діяльності, пов'язаної з їх виробництвом та реалізацією" виключити.

27. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" ( 353-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46):

1) абзац сьомий статті 8 викласти в такій редакції:

"видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов";

2) частину другу статті 13 виключити;

3) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.

Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.

Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі топографо-геодезичної, картографічної діяльності";

4) в назві та абзаці першому статті 15 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій";

5) у статті 24:

абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:

"наявність ліцензій на виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт та дотримання встановлених ліцензійних умов";

в абзаці третьому частини п'ятої слова "суб'єктами підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктами господарювання", а слова "або порушення умов, передбачених цими дозволами" виключити;

6) в абзаці четвертому частини другої статті 26 слова "спеціальних дозволів (ліцензій)" замінити словом "ліцензій".

28. У статті 9 Закону України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області" ( 356-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 7, ст. 50):

у частині восьмій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії";

у частині дев'ятій слова "аудиторських фірм" виключити;

у частині тринадцятій слова "спеціального дозволу (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".

29. У статті 7 Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( 402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 82):

у частині третій слова "аудиторських фірм" виключити;

у частині четвертій слова "дозволи (ліцензії)" замінити словом "ліцензії".

30. У Законі України "Про гідрометеорологічну діяльність" ( 443-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 16, ст. 95):

1) у частині першій статті 6 слова "за спеціальними дозволами (ліцензіями)" виключити;

2) абзац четвертий статті 7 виключити;

3) у статті 18 слова "надання дозволів (ліцензій) на провадження гідрометеорологічної діяльності" виключити;

4) абзац шостий частини другої статті 19 виключити;

5) статтю 20 виключити;

6) абзац восьмий частини першої статті 25 виключити.

31. У частині третій статті 8 Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" ( 514-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 139) слова "аудиторських фірм" виключити.

32. У Законі України "Про металобрухт" ( 619-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 25, ст. 212; 2001 р., N 1, ст. 3; 2003 р., N 6, ст. 52; 2005 р., N 4, ст. 85):

1) в абзаці дванадцятому статті 1 слова "та отримали відповідні ліцензії" виключити;

2) статтю 4 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством".

У зв'язку з цим частини другу - дванадцяту вважати відповідно частинами третьою - тринадцятою;

3) у статті 13:

абзац дев'ятий частини першої викласти в такій редакції:

"анулює ліцензії в порядку, встановленому законодавством";

частину третю викласти в такій редакції:

"Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушень вимог цього Закону повідомляють про це центральному органу виконавчої влади з питань промислової політики. Центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики повинен повідомити про своє рішення місцевій державній адміністрації протягом тридцяти днів з дня одержання повідомлення про порушення";

4) абзац четвертий частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"анульовувати дію ліцензії в порядку, встановленому законодавством".

33. У Законі України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246):

1) у частині першій статті 17 слово "Підприємницька" замінити словом "Господарська";

2) у частині другій статті 20 слова "або відповідну ліцензію" виключити, а слова "відповідних видів проектних робіт" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві".

34. В абзаці першому частини третьої статті 4 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391) слова "дозволів (ліцензій)" замінити словами "спеціальних дозволів".

35. У Гірничому законі України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433):

1) у другому реченні частини першої статті 13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством";

2) у частині першій статті 24:

в абзаці другому слово "(ліцензію)" виключити;

абзац третій виключити.

36. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267):

в абзаці восьмому слово "(ліцензій)" виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"видача підприємствам, установам і організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) корисних копалин згідно із законодавством, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов".

{ Пункт 37 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

38. У Законі України "Про меліорацію земель" ( 1389-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90):

1) абзац восьмий статті 13 викласти в такій редакції:

"установлення єдиного порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем";

2) абзац восьмий статті 16 викласти в такій редакції:

"видача суб'єктам господарювання ліцензій на проектування, будівництво нових і реконструкцію існуючих меліоративних систем";

3) у частині першій статті 19 слова "суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єктів господарювання";

4) частину третю статті 21 викласти в такій редакції:

"Проектування будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем здійснюється спеціалізованими проектними організаціями, які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності. Відносини проектних організацій та замовників регулюються договорами, які укладаються відповідно до законодавства";

5) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:

"Роботи з будівництва нових та реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури виконуються спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, а також фізичними особами - суб'єктами господарювання, які одержали відповідно до законодавства ліцензію".

{ Пункт 39 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

40. У частинах першій і п'ятій статті 19 Закону України "Про курорти" ( 2026-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435) слова "(ліцензією)" і "(ліцензію)" виключити.

{ Пункт 41 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 79-IX ( 79-20 ) від 12.09.2019 }

{ Пункт 42 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2735-VI ( 2735-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3370-IV