Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3200-IV
Прийняття: 15.12.2005
Видавники: Верховна Рада України
                             

                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвідувальних органів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.116 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законами N 2469-VIII ( 2469-19 ) від 28.06.2018, ВВР, 2018, N 31, ст.241 N 912-IX ( 912-20 ) від 17.09.2020 N 1089-IX ( 1089-20 ) від 16.12.2020 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

2. У статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "Служби національної безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357; 2004 р., N 8, ст. 66; 2005 р., N 10, ст. 187, N 25, ст. 335):

1) у частині першій статті 5:

в абзаці третьому слово "розвідкою" виключити;

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим-дев'ятим;

абзац п'ятий після слів "розвідувальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "(агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки)";

2) статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Розвідувальним органам України надаються права, передбачені частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 в частині негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину";

3) у статті 9:

частину першу після слів "охорони вищих посадових осіб" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

частину другу після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";

у частині третій слова "прикордонної служби" замінити словами "Державної прикордонної служби України", а після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

частину восьму після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Служба зовнішньої розвідки України";

4) у статті 9-1:

частину другу після слів "органів військової контррозвідки Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

частини другу і третю після слів "Головою Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Головою Служби зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу Міністерства оборони України";

частину четверту після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України, Голова Державної прикордонної служби України, керівник розвідувального органу Міністерства оборони України";

5) у частині другій статті 9-2 слова "начальник відповідного органу або його заступник" замінити словами "посадова або службова особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право затверджувати постанову про заведення відповідної оперативно-розшукової справи".

5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 32, ст. 394):

1) у статті 10:

у другому реченні частини першої слово "розвідки" виключити;

частину другу виключити;

2) у частині першій статті 15 та пунктах 11 і 12 частини першої статті 25 слово "розвідки" виключити;

3) пункт 1-1 статті 24 виключити.

6. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107, NN 17-19, ст. 267):

1) преамбулу після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

2) частину другу статті 10 після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";

3) частину першу статті 48, частину першу статті 49 і частину другу статті 52 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) доповнити підпунктом "є" такого змісту:

"є) Служба зовнішньої розвідки України".

8. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1):

1) абзац другий пункту 2 частини першої статті 6 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а слова "інших військових формувань, створюваних Верховною Радою України" замінити словами "інших утворених відповідно до законів України військових формувань";

2) у пункті 2 частини другої статті 7 слова "і Служби безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України".

9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2005 р., N 25, ст. 335):

1) у пункті 1 статті 2:

в абзаці другому слова "розвідувального органу Міністерства оборони України" замінити словами "розвідувальних органів України";

підпункт "в" після слів "оперативно-розшуковій" доповнити словами "та розвідувальній";

2) пункт "е" статті 14 викласти в такій редакції:

"е) керівники розвідувальних органів України - щодо захисту співробітників цих органів та їх близьких родичів";

3) пункт "в" частини першої статті 15 викласти в такій редакції:

"в) щодо співробітників розвідувальних органів України та їх близьких родичів - на відповідні розвідувальні органи України";

4) частину першу статті 24 після слів "Голова Служби безпеки України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України".

10. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37; 2005 р., N 20, ст. 276):

1) у частині першій статті 20:

абзац шостий після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувальних органів України";

абзац дев'ятий після слів "Службу безпеки України" доповнити словами "розвідувальні органи України";

2) частину четверту статті 22 після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "та розвідувальних органах України";

3) пункт "г" частини першої статті 24 та частину другу статті 34 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та Служби зовнішньої розвідки України".

11. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки України".

12. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

13. Абзац третій статті 8, статтю 9 Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 912-IX ( 912-20 ) від 17.09.2020 }

15. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

16. Частину другу статті 10 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".

17. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89, N 27, ст. 209):

1) у статті 1 слово "розвідувальних" виключити;

2) у частині другій статті 7:

у пункті 1 слова "розвідувальні і" виключити;

у пункті 6 слово "розвідувальної" виключити;

3) у статті 8:

частину восьму доповнити словами "керівником розвідувального органу України або його заступниками в межах повноважень, визначених цим Законом";

частину дев'яту:

після слів "фіксації отриманих результатів" доповнити словами "їх аналізу та оперативної оцінки";

доповнити словами "а у випадках, що стосуються забезпечення безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних обліків, контррозвідувальні справи можуть вести розвідувальні органи України з дозволу їх керівників або їх заступників".

18. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335):

1) частину четверту статті 4 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Служба зовнішньої розвідки України".

У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;

2) у статті 5:

у частині першій слова "забезпечує безпеку" замінити словами "забезпечує у взаємодії з розвідувальними органами України безпеку";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Розвідувальні органи України здійснюють добування, аналітичну обробку та надання в установленому порядку розвідувальної інформації про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій за межами України, а також здійснюють заходи безпосередньої протидії терористичним загрозам життю і здоров'ю громадян України, установам та об'єктам державної власності України в разі залучення розвідувальних органів України до участі в антитерористичних операціях за межами України".

{ Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2469-VIII ( 2469-19 ) від 28.06.2018 }

{ Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1089-IX ( 1089-20 ) від 16.12.2020 }

21. Статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змісту:

"Організаційна структура розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону визначається Президентом України".

{ Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1089-IX ( 1089-20 ) від 16.12.2020 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Рекомендувати Президентові України привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3200-IV