Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 311-V
Прийняття: 02.11.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 1, ст.1 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 23, ст. 163) такі зміни:

1. Преамбулу викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на сорти рослин".

2. У статті 1:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"автор сорту (селекціонер) - людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт";

2) в абзаці четвертому слова "його власника" замінити словами "володільця патенту";

3) в абзаці п'ятому слова "власник сорту" замінити словами "володілець патенту", а слова "засвідчене патентом право на сорт" замінити словами "засвідчені патентом майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин";

4) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"власник майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту - особа, якій належить впродовж визначеного цим Законом строку і засвідчене свідоцтвом про державну реєстрацію сорту майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять шостим;

5) в абзаці дев'ятому слово "право" замінити словом "права";

6) абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"патент - охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин";

7) після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"підтримувач сорту - фізична або юридична особа, яка впродовж чинності визначеного цим Законом строку майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, засвідченого свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин, забезпечує збереженість сорту у процесі його господарського обороту шляхом підтримання ознак, породжених певним генотипом або комбінацією генотипів відповідно до прояву, що був зафіксований при державній реєстрації".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять сьомим;

8) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"посадковий матеріал - матеріальний носій сорту, рослини та їх частини, що вважаються придатними для відтворення цілісних рослин";

9) абзац вісімнадцятий після слова "розповсюдження" доповнити словами "посадкового матеріалу - матеріального носія";

10) в абзаці двадцятому слова "власників сортів рослин" замінити словами "інтелектуальної власності на сорти рослин";

11) після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"роботодавець - особа, юридична або фізична, де (або у якої) працює селекціонер за трудовим договором".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять восьмим;

12) після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин - охоронний документ, що засвідчує майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - двадцять дев'ятим;

13) в абзаці двадцять п'ятому слово "надання" замінити словом "виникнення";

14) абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"Установа - урядовий орган державного управління з питань правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики".

3. Текст статті 2 викласти в такій редакції:

"Законодавство України про права на сорти рослин базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) та складається із Цивільного кодексу України ( 435-15 ), цього Закону, міжнародних договорів у сфері охорони прав на сорти рослин, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них".

4. Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"Норми цього Закону щодо визначення придатності сорту до поширення в Україні, права на поширення в Україні не застосовуються до сортів рослин, які використовуються в декоративних цілях".

5. Доповнити статтею 3-1 такого змісту:

"Стаття 3-1. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин

Суб'єктами права інтелектуальної власності на сорт рослин є:

1) автор (автори) сорту рослин;

2) інші особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин за договором чи законом".

6. Текст статті 5 викласти в такій редакції:

"Іноземні особи і особи без громадянства набувають, здійснюють та користуються захистом прав на сорти рослин відповідно до цього Закону нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, прямо передбачених цим Законом, іншими законодавчими актами України або міжнародними договорами".

7. У статті 6:

1) абзац третій доповнити словами "призначає на посаду та звільняє з посади керівника Установи та його заступників за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики";

2) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"утворює консультативно-дорадчі органи для забезпечення ефективності реалізації своїх повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин із забезпечення конституційних прав і свобод громадян України щодо регулювання їх майнових і немайнових відносин, які виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом інтелектуальної власності на сорти рослин".

8. У статті 8:

1) у назві та абзаці першому слова "сільського господарства і продовольства" замінити словами "аграрної політики";

2) доповнити абзацами такого змісту:

"узгоджує формування і виконання міжнародних науково-технічних програм і проектів з охорони прав на сорти рослин за спільними координаційними договорами;

сприяє розвитку інноваційної діяльності в галузі сортовивчення і охорони прав на сорти рослин;

дає державне замовлення на кваліфікаційну експертизу нових сортів рослин".

9. У статті 9:

1) у частині першій:

в абзацах другому і четвертому слова "сільського господарства і продовольства" замінити словами "аграрної політики";

абзац третій після слів "заклади експертизи" доповнити словами "реєструє їх";

в абзаці чотирнадцятому слова "державного випробування" замінити словами "експертизи на придатність на поширення";

доповнити абзацами такого змісту:

"здійснює післяреєстраційне вивчення сортів, розмноження нових і перспективних сортів рослин;

створює та поширює науково-технічну продукцію;

затверджує галузеві та міжгалузеві програми науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері охорони прав на сорти рослин;

виступає замовником створення науково-технічної продукції, бере участь у впровадженні у виробництво результатів закінчених науково-технічних розробок;

бере участь у розробці нормативних документів галузевого призначення на продукцію, процеси, послуги в разі відсутності національних стандартів або необхідності встановлення вимог, що перевищують чи доповнюють вимоги національних стандартів;

організовує та бере участь у міжнародних заходах наукового спрямування (форуми, симпозіуми, конференції тощо), координує участь наукових установ у діяльності іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин;

визначає та затверджує, за погодженням з відповідними органами виконавчої влади, фінансово-економічні нормативи, розміри плати за проведення робіт, надання платних послуг закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин та здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням цих нормативів";

2) в частині другій слова "сільського господарства і продовольства" замінити словами "аграрної політики".

10. Назву розділу II викласти в такій редакції:

"Розділ II

УМОВИ НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН".

11. У статті 10:

1) у частині першій:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин;

майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Про особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить свідоцтво про авторство на сорт рослин";

3) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

"3. Про майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин свідчить патент на сорт рослин";

4) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Про майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин свідчить свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.

12. У статті 11:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього";

2) у частині другій слова "охороноздатним-придатним" замінити словом "придатним", а слово "вирізняльним" замінити словом "відмінним";

3) в абзаці четвертому частини четвертої слово "іншого" виключити, а слово "випробування" замінити словами "експертизу на придатність на поширення";

4) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"5. Сорти родів і видів, на які право власності відповідно до пункту 1 розділу IX цього Закону було обмежено, можуть бути визнані придатними для правової охорони без пред'явлення до сорту вимог частини третьої цієї статті. При цьому дата пріоритету встановлюється за датою надходження до Установи заявки на реєстрацію сорту.

Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт, встановлений статтею 39 цього Закону, скорочується на період з дати державної реєстрації сорту до дати державної реєстрації прав на сорт. Щодо таких сортів не діє тимчасова правова охорона, передбачена статтею 30 цього Закону".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

5) в абзаці першому частини шостої слово "вирізняльності" замінити словом "відмінності";

6) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження всі рослини цього сорту залишаються достатньо схожими (однорідними) за своїми основними ознаками, зазначеними в описі сорту";

7) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт не залежить від додаткових умов, що відрізняються від викладених у цій статті, якщо йому надана назва відповідно до положення статті 13 цього Закону та заявником витримані всі вимоги, передбачені цим Законом, включаючи сплату необхідних зборів".

13. Текст статті 12 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація сорту здійснюється, якщо сорт відмінний, однорідний та стабільний, йому присвоєна назва і він придатний для поширення в Україні".

14. У статті 13:

1) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Сорт повинен пропонуватися в Україні та в іншій державі-учасниці під однією і тією ж назвою за виключенням випадку, якщо така назва є неприйнятною на території України";

2) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Будь-які права, пов'язані з прийнятою назвою сорту, не повинні перешкоджати її вільному використанню у зв'язку з даним сортом, навіть після закінчення строку правової охорони цього сорту".

15. У статті 14 слова "придатний для правової охорони" замінити словами "відмінний, однорідний та стабільний", а слова "сільського господарства і продовольства" замінити словами "аграрної політики".

16. Назву розділу III викласти в такій редакції:

"Розділ III

ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН".

17. У частині третій статті 15 слова "власників сортів" замінити словами "володільців патентів", а слова "власниками прав" замінити словами "володільцями патентів".

18. У статті 16:

1) частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Якщо сорт створили спільно кілька авторів, то вони мають право на подання заявки спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Відмова одного чи кількох з них від здійснення права на подання заявки не припиняє такого права в решти співавторів сорту.

3. У разі перегляду умов договору стосовно складу авторів сорту Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як авторів, а також авторів, не зазначених у заявці, вносить зміни до відповідних документів у встановленому порядку за умови надходження клопотання до прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт та сплати відповідного збору";

2) у частині четвертій слова "належить право авторства, яке є особистим немайновим правом і охороняється" замінити словами "належать права авторства, які є особистими немайновими правами і охороняються".

19. У статті 17:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Якщо сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням трудового договору чи договору про створення за замовленням з роботодавцем з використанням ноу-хау останнього, то в разі, якщо трудовим договором чи договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером не передбачено інше, право на подання заявки на сорт належить селекціонерові та роботодавцю спільно";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Якщо трудовим договором або договором про створення за замовленням між роботодавцем і селекціонером передбачено право на подання заявки тільки роботодавцю, він повинен протягом 60 днів від дати отримання повідомлення автора сорту подати до Установи заявку на сорт чи передати право на подання заявки іншій особі або прийняти рішення про збереження відомостей про сорт як конфіденційної інформації або комерційної таємниці. У цей же строк роботодавець повинен укласти з автором сорту письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому справедливої винагороди (роялті) відповідно до економічної цінності сорту та іншої його вигоди. Установа може встановлювати мінімальні ставки зазначеної винагороди".

20. У статті 18 слова "і одержання патенту" виключити.

21. У статті 19 слова "право одержання патенту належить" замінити словами "права на сорт належать".

22. Доповнити статтею 19-1 такого змісту:

"Стаття 19-1. Право будь-якої особи

1. Будь-яка особа може подати заявку про набуття права на поширення сорту, який віднесений до загальновідомих, без прав інтелектуальної власності на нього".

23. У статті 20:

1) у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт, які має намір отримати заявник";

в абзаці сьомому слово "опис" замінити словами "технічну анкету";

в абзаці восьмому слова "(у разі необхідності)" замінити словами "(якщо в заяві позначено намір набути майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин)";

абзац дев'ятий доповнити словами "які містять методи та вихідні форми, що використовуються для його створення";

2) частину четверту виключити;

3) частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо трудовим договором або договором про створення за замовленням між автором і роботодавцем зумовлено відмову автора (авторів) від особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт, а в заяві не зазначено наміру набути немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, ім'я та адреса місця проживання автора (авторів) у заявці можуть не зазначатись";

4) третє речення частини восьмої виключити.

24. У статті 21:

1) пункт "д" частини першої викласти в такій редакції:

"д) технічну анкету сорту";

2) в абзаці другому частини другої слова "закладу експертизи" замінити словом "Установи", а слова "закладом експертизи" замінити словом "Установою";

3) у частині третій слова "заклад експертизи" замінити словом "Установа".

25. У частині третій статті 22 слова "цій частині" замінити словами "частинах першій і другій цієї статті".

26. Текст статті 23 викласти в такій редакції:

"1. З дати надходження заявки до Установи та до дати публікації відомостей про заявку згідно з вимогами пункту "б" частини п'ятої статті 26 цього Закону матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією та зберігаються Установою в таємниці. Доступ третіх осіб до матеріалів заявки в цей період забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Результати експертизи сорту вважаються конфіденційною інформацією і зберігаються Установою в таємниці. Доступ третіх осіб до результатів експертизи в період її проведення забороняється, за винятком випадків, якщо такий доступ передбачений законодавством.

Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами України".

27. У статті 25:

1) у частині третій слово "(основної)" замінити словом "(технічної)";

2) у частині четвертій слова "закладу експертизи" замінити словом "Установи";

3) в абзаці другому частини п'ятої слова "розкритих в описі" замінити словами "наведених у технічній анкеті".

28. У статті 26:

1) частину другу доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) за рішенням Установи перевіряється право заявника на подання заявки";

2) пункт "б" частини третьої викласти в такій редакції:

"б) до Реєстру заявок вносяться відомості, що містять:

номер та дату подання заявки;

дату пріоритету (якщо заявлено пріоритет);

ім'я (назву) заявника;

зазначення ботанічного таксона (українською та латинською мовами);

назву сорту";

3) у частині п'ятій:

у пункті "а" слово "можливість" замінити словом "початок";

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б) в офіційному виданні публікуються відомості про заявку, що містять:

номер та дату подання заявки;

назву сорту;

ім'я (назву) заявника або його представника".

29. У статті 27:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Кваліфікаційна експертиза починається на умовах, викладених у частині п'ятій статті 26 цього Закону, та за попередньої сплати зборів за кожний рік її проведення.

Збір має бути сплаченим протягом двох місяців після отримання заявником експертного висновку про позитивні результати формальної експертизи або звіту про результати попереднього року експертизи.

Заявник має право звернутися до Установи із заявою про перенесення строку початку кваліфікаційної експертизи";

2) у частині третій слова "підлягають державному випробуванню" замінити словами "проходять експертизу на придатність на поширення в закладах Установи", а слова "підлягають такому випробуванню" замінити словами "проходять таку експертизу";

3) у частині четвертій:

пункт "а" виключити;

пункт "в" викласти в такій редакції:

"в) визначається новизна сорту відповідно до частин третьої і четвертої статті 11 цього Закону.

Якщо в заяві зазначено намагання набути майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і встановлено, що новизна втрачена, заявникові надсилається експертний висновок про неможливість набуття майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин з цієї причини і продовження кваліфікаційної експертизи з метою набуття майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин";

у пункті "г" слово "вирізняльності" замінити словом "відмінності" і доповнити словами "а Установа визначає переліки родів і видів, сорти яких проходять цю експертизу в її закладах";

пункт "д" викласти в такій редакції:

"д) відповідно до положень статті 29 цього Закону проводиться експертиза на придатність для поширення. При цьому можуть бути враховані результати такої експертизи, проведеної компетентним органом будь-якої держави-учасника";

у пункті "е" слово "надання" замінити словом "набуття";

4) у частині шостій:

друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: "Установа чи її експертний заклад зобов'язані надати ці копії безоплатно протягом місяця від дати одержання ними запиту заявника";

в абзаці третьому друге речення виключити.

30. У статті 28:

1) частину другу виключити;

2) в абзаці другому частини четвертої слова "Заклад експертизи" замінити словом "Установа";

3) у частині дев'ятій слова "державну реєстрацію прав на сорт" замінити словами "виникнення прав на сорт";

4) в абзаці першому частини десятої слова "державну реєстрацію сорту і прав на сорт" замінити словами "виникнення прав на сорт";

5) доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Після затвердження назви сорту рішенням про виникнення прав на сорт її зміна Установою можлива, якщо встановлено, що вона більше не відповідає умовам, викладеним у статті 13 цього Закону, або володілець патенту чи будь-яка інша особа вимагає заборонити використання існуючої назви сорту.

Установа надає володільцю патенту можливість запропонувати нову назву сорту та діє далі відповідно до цієї статті.

Про зміну назви сорту інформується компетентний орган кожної держави-учасника".

31. У статті 29:

1) назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Експертиза на придатність на поширення сорту

1. Установа визначає перелік родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на поширення в її закладах. По сортах родів і видів, які не увійшли до вищезазначеного переліку, рішення приймається на підставі інформації, що надана заявником";

2) у частині другій слова "Державне випробування" замінити словами "Експертиза на придатність на поширення", а слова "згідно з методикою державного випробування, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства" виключити;

3) у частині четвертій слова "державного випробування" замінити словами "експертизи на придатність на поширення";

4) у частині п'ятій слово "випробування" замінити словом "експертизи";

5) у частині шостій слова "результати випробування" замінити словами "результати експертизи", а слова "додаткове випробування" замінити словами "додаткову експертизу";

6) у частині сьомій слова "Якщо випробування" замінити словами "Якщо експертиза", слово "його" замінити словом "її", а слова "випробування цією особою можливе лише за її дозволом" замінити словами "експертизи можливе лише з дозволу Установи".

32. У статті 30:

1) в абзаці першому частини першої слова "реєстрації сорту" замінити словами "виникнення прав на сорт";

2) друге речення частини четвертої після слів "подавця заперечення" доповнити словами "або заявника".

33. Текст статті 31 викласти в такій редакції:

"1. У разі відповідності за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого сорту вимогам цього Закону Установою приймається рішення про виникнення прав на сорт. Якщо заявлений сорт не відповідає вимогам цього Закону, приймається рішення про відмову у виникненні прав на сорт.

Про прийняте рішення повідомляється заявник.

2. Майнові права інтелектуальної власності на сорт набирають чинності з дати сплати державного мита за їх виникнення.

3. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту набирає чинності з дати сплати збору за його виникнення.

4. Державне мито за виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт і збір за виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту сплачуються протягом трьох місяців від дати надходження до заявника повідомлення. У противному разі прийняте рішення скасовується, про що заявникові надсилається повідомлення.

У разі несплати державного мита рішення скасовується в частині виникнення майнових прав інтелектуальної власності на сорт.

У разі несплати збору рішення скасовується в частині виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту".

34. У статті 32:

1) у частині першій слова "заявлений з метою набуття майнового права власника сорту" та "в межах наданого із заявкою опису сорту" виключити;

2) у частині другій слова "яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки" замінити словами "яку заявник повідомив";

3) частину третю виключити;

4) у частині четвертій слова "права власника сорту" замінити словами "прав на сорт".

35. У статті 33:

1) назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Державна реєстрація прав на сорт

1. Державна реєстрація майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати державного мита та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені цим Законом і Положенням про Реєстр патентів, вносяться до Реєстру патентів.

Державна реєстрація майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин здійснюється на підставі рішення про державну реєстрацію прав на сорт. Після сплати відповідного збору та за наявності документа про його сплату відомості, встановлені цим Законом і Положенням про Реєстр сортів, вносяться до Реєстру сортів";

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. Реєстр сортів містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях. Такими відомостями, зокрема, є";

3) пункт "д" частини другої виключити;

4) у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Реєстр патентів містить сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, які постійно зберігаються на електронному та паперовому носіях. Такими відомостями, зокрема, є";

у пункті "ж" слово "власником" замінити словами "володільцем патенту";

5) частину шосту виключити.

36. Статтю 34 після слова "відомості" доповнити словами "та опис сорту".

37. У статті 35:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Установою в місячний строк від дати державної реєстрації прав на сорт авторові (авторам) видається свідоцтво про авторство на сорт рослин, а заявникові - патент на сорт рослин і свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин";

2) частину другу виключити;

3) частини четверту і п'яту викласти в такій редакції:

"4. Якщо права на сорт набувають кілька осіб, то патент на сорт рослин та свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин видаються особі, яка зазначена в заявці першою, якщо договором між заявниками не передбачено інше. Іншим заявникам за їх клопотанням та при сплаті відповідного збору можуть бути видані завірені копії.

5. Патент, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво про авторство на сорти родів і видів, не включених до переліків родів і видів, сорти яких проходять експертизу на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також експертизу на придатність на поширення в закладах Установи, видаються під відповідальність заявників за відповідність сорту критеріям, визначеним цим Законом".

38. У статті 37:

1) у частині першій слова "особисте немайнове право авторства від дати державної реєстрації сорту" замінити словами "особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин від дати державної реєстрації прав на сорт";

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не відчужуються, не передаються і діють безстроково";

3) частину восьму доповнити словами "за умови надходження клопотання до прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт".

39. У статті 38:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. По сортах родів і видів, які не віднесені до переліку родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на поширення, що затверджується Установою, рішення про державну реєстрацію прав на сорт є одночасно рішенням про державну реєстрацію сорту";

2) частину другу виключити.

40. У статті 39:

1) назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин

1. Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослин є право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами";

2) у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може здійснювати щодо посадкового матеріалу сорту такі дії";

доповнити абзацами такого змісту:

"Володілець патенту може зумовити дозвіл певними умовами та обмеженнями.

З урахуванням положень статті 44 цього Закону дії, зазначені в пунктах "а" - "є" цієї статті відносно зібраного матеріалу сорту, отриманого в результаті використання без дозволу посадкового матеріалу сорту, потребують дозволу володільця патенту, якщо в останнього не було можливості скористатися своїм правом щодо посадкового матеріалу сорту.

З урахуванням положень статті 44 цього Закону дії, зазначені в пунктах "а" - "є" цієї статті щодо продукту, виготовленого безпосередньо із зібраного матеріалу сорту, отриманого в результаті використання без дозволу зібраного матеріалу сорту, потребують дозволу володільця патенту, якщо в останнього не було можливості скористатися своїм правом щодо зібраного матеріалу сорту";

3) у частині третій слово "власника" замінити словами "володільця патенту";

4) у частині четвертій:

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б) відповідає генотипу чи комбінації генотипів вихідного сорту, за винятком відмінностей, зумовлених походженням";

доповнити пунктом "в" такого змісту:

"в) похідні в основному сорти можуть бути отримані шляхом відбору природно індукованого мутанта чи сомаклонового варіанта або шляхом відбору рослин вихідного сорту, зворотним схрещуванням або методом генної інженерії";

5) у частині п'ятій слова "Майнове право власника сорту може" замінити словами "Майнові права володільця патенту можуть";

6) частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"6. Свої майнові права володілець патенту реалізує на власний розсуд, але при цьому не повинні порушуватися майнові права володільців патентів на інші сорти.

7. Права інтелектуальної власності на сорт рослин, які належать кільком особам спільно, здійснюються за договором між ними. У разі відсутності такого договору права інтелектуальної власності на сорт рослин, які належать кільком особам, здійснюються ними спільно".

41. Доповнити статтею 39-1 такого змісту:

"Стаття 39-1. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

1. Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослин є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами.

2. Право на дозвіл чи заборону поширення сорту полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії:

а) пропонування до продажу;

б) продаж або інший комерційний обіг;

в) зберігання для будь-якої із цілей, зазначених у пунктах "а" і "б" цієї частини".

42. У статті 40:

1) у назві слова "майнового права" замінити словами "майнових прав";

2) у частинах першій і другій слова "Власник сорту" замінити словами "Володілець патенту", а слова "своє майнове право" замінити словами "свої майнові права";

3) у частині третій:

в абзаці першому слова "Власник сорту" замінити словами "Володілець патенту", а слова "договором про виключну або невиключну ліцензію" замінити словами "ліцензійним договором";

абзаци другий і третій виключити;

4) у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Упродовж строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин володілець патенту має право в установленому порядку подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію). У цьому разі збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком опублікування такої заяви";

в абзаці другому слова "власнику сорту" замінити словами "володільцю патенту", а слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту";

5) у частині п'ятій слова "виключного права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

6) в абзаці першому частини шостої слова "виключного права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

7) у частині сьомій слова "Майнове право на сорт, що належить" замінити словами "Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, що належать", а слова "може бути передане" замінити словами "можуть бути передані".

43. У статті 41:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

2) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин обмежується строком, установленим цим Законом, та підтримується за умови сплати збору за її підтримання";

3) у частині другій:

в абзаці першому слова "патенту і засвідчуваного ним права власності на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

пункти "а" і "б" викласти в такій редакції:

"а) тридцять п'ятого календарного року, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав, для сортів деревних та чагарникових культур і винограду";

пункт "б" викласти в такій редакції:

"б) тридцятого календарного року, що відліковується з 1 січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав, для всіх інших сортів";

4) у частині третій слова "патенту і засвідчуваного ним права власності на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", а слово "нього" замінити словом "них".

44. У статті 42:

1) назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 42. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

1. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин сплачується за кожний рік починаючи з календарного року, наступного за роком державної реєстрації прав. Збір за наступний рік сплачується протягом чотирьох останніх місяців поточного календарного року. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин у першому календарному році, наступному за роком державної реєстрації, може бути сплачено також протягом перших чотирьох місяців цього року";

2) у частині другій слово "права" замінити словом "прав";

3) у частині третій:

у першому реченні слово "права" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", а у другому реченні слово "права" замінити словом "прав";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"При сплаті збору чинність права на поширення сорту відновлюється з наступного дня після внесення відомостей про це до Реєстру сортів з урахуванням положень статті 50-1";

4) у частині четвертій слова "права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин або майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин".

45. У статті 43:

1) у частині першій слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту";

2) у частині другій слова "власнику сорту" замінити словами "володільцю патенту";

3) в абзаці першому частини третьої слова "власнику сорту" замінити словами "володільцю патенту", а слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту";

4) у частині четвертій слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту", а слова "власник сорту" замінити словами "володілець патенту".

46. У статті 44:

1) у назві слова "майнового права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

2) в абзаці першому слово "власника" замінити словами "володільця патенту", а слова "майнового права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

3) у пунктах "а" і "в" слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту".

47. Статтю 45 викласти в такій редакції:

"Стаття 45. Вичерпання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії щодо будь-якого матеріалу його сорту або сорту, на який поширюються положення частини третьої статті 39 цього Закону, і одержаного безпосередньо з них продукту в разі їх збуту на території України володільцем патенту чи за його згодою, якщо такі дії:

а) не спрямовані на наступне розмноження зазначеного сорту;

б) не пов'язані з експортом посадкового матеріалу сорту до країни, в якій не охороняються майнові права інтелектуальної власності на сорти роду чи виду рослин, до якого належить зазначений сорт, крім експорту зібраного матеріалу, призначеного виключно для споживання".

48. Статтю 46 виключити.

49. У статті 47:

1) у назві слова "виключного права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

2) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не поширюються на дії будь-якої особи з посадковим матеріалом сорту, що охороняється, передбачені положеннями частини другої статті 39 цього Закону, якщо вони здійснені";

пункт "в" викласти в такій редакції:

"в) з метою створення інших сортів на основі сорту, що охороняється, крім випадків, передбачених положеннями частин третьої та четвертої статті 39 цього Закону";

3) в абзаці першому частини другої слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту";

4) у частині третій:

в абзаці першому слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту";

у пункті "в" слова "власнику сорту" замінити словами "володільцю патенту";

у пункті "г" слова "власнику сорту" замінити словами "володільцю патенту", а слова "взаємною угодою" замінити словами "взаємним договором";

5) у частині четвертій слова "власник сорту" замінити словами "володілець патенту", а слова "власнику сорту" замінити словами "володільцю патенту".

50. У назві і тексті статті 48 слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту", а слова "власник сорту" замінити словами "володілець патенту".

51. Текст статті 49 викласти в такій редакції:

"1. Будь-яка особа, яка використовує посадковий матеріал сорту, повинна застосовувати назву цього сорту навіть після закінчення строку дії правової охорони на нього.

2. При використанні сорту дозволяється поєднувати його назву зі знаками для товарів і послуг та зазначенням походження товарів. У цьому разі назва сорту повинна бути легко пізнаною".

52. Назву розділу V викласти в такій редакції:

"Розділ V

ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН ТА ВИЗНАННЯ ЇХ НЕЧИННИМИ".

53. У статті 50:

1) у назві слова "майнового права" замінити словами "майнових прав";

2) у частині першій слова "майнового права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", а слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту";

3) у частині другій слова "майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

4) у частині третій:

в абзаці першому слова "майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", а слова "центральним органом виконавчої влади з питань сільського господарства і продовольства" замінити словом "Установою";

у пункті "б" слова "власником сорту" замінити словами "володільцем патенту";

5) у частинах четвертій - шостій слова "права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин".

54. Доповнити статтею 50-1 такого змісту:

"Стаття 50-1. Припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

1. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстрацію сорту, що його засвідчує, припиняється в разі відмови власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин від підтримування сорту в Реєстрі сортів.

2. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин припиняється в разі несплати збору за підтримування чинності права в Реєстрі сортів відповідно до положень статті 42 цього Закону.

3. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин може бути припинена Установою:

а) у разі відсутності первинного насінництва сорту за інформацією Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин;

б) у разі втрати сортом однорідності чи стабільності внаслідок незабезпечення його збереженості володільцем патенту чи підтримувачем сорту і підтвердження в результаті перевірки збереженості сорту факту цієї втрати;

в) у разі порушення власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин умов підтримування господарського обігу сорту відповідно до положень статті 38 цього Закону.

4. Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин припиняється з підстав, зазначених у частині третій цієї статті, після внесення відомостей про це до Реєстру сортів.

5. Після припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин дозволяється поширення сорту до 30 червня третього року, що відліковується від дати припинення.

6. У разі усунення підстав, зазначених у частині третій цієї статті, з яких припинено майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, воно відновлюється за умови підтвердження сортом придатності для поширення в Україні, відповідно до вимог статті 14 цього Закону, з проведенням однорічного циклу кваліфікаційної експертизи за клопотанням власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин або будь-якої особи, що має можливості для підтримування господарського обороту сорту (підтримувача сорту).

Чинність майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин і свідоцтва про державну реєстрацію сорту, що його засвідчує, відновлюється після внесення відомостей про це до Реєстру сортів".

55. У статті 51:

1) у назві слова "майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

2) у частині першій слова "Власник сорту" замінити словами "Володілець патенту", слова "наданого йому майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", а слова "це право" замінити словами "ці права";

3) у частині другій слова "майнового права" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", слова "співвласників сорту" замінити словами "володільців патенту", а слово "права" замінити словом "прав";

4) у частині третій слово "права" замінити словом "прав";

5) у частині четвертій слова "Власник сорту" замінити словами "Володілець патенту", слова "майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин", а слова "майнового права" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

6) у частині п'ятій слова "власником сорту" замінити словами "володільцем патенту", а слова "майнового права" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин".

56. У статті 52:

1) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин можуть бути визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку в разі, якщо";

у пункті "а" слово "вирізненим" замінити словом "відмінним";

у пункті "в" слова "права власника сорту" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

у пункті "г" слова "право власника сорту" замінити словами "майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин";

2) у частині другій:

слова "майнового права власника сорту недійсним" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин недійсними";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин визнані недійсними, вони вважаються такими, що з самого початку не мали наслідків, визначених цим Законом".

57. У статті 53:

1) у частині першій слова "особистого немайнового права авторства на сорт" замінити словами "особистих немайнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

2) у частині другій слова "майнове право на сорт" замінити словами "майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин", а слова "майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

3) в абзаці другому пункту "г" частини четвертої слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту".

58. У статті 54:

1) у частині першій слово "право" замінити словом "права", слово "порушено" замінити словом "порушені", а слова "цього права" замінити словами "цих прав";

2) у частині третій:

у пункті "а" слово "надання" замінити словом "виникнення";

у пункті "е" слова "власника сорту" замінити словами "володільця патенту".

59. У частині першій статті 55:

у пункті "б" слова "майнового права на сорт" замінити словами "майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин";

у пункті "в" слова "власником сорту" замінити словами "володільцем патенту";

у пункті "д" слово "права" замінити словом "прав".

60. Частини третю і четверту статті 56 викласти в такій редакції:

"3. Збори сплачуються на казначейські рахунки Установи або закладів експертизи, що виконують відповідно до їхньої спеціалізації окремі завдання, визначені цим Законом.

4. Надходження від зборів мають цільове призначення і використовуються в порядку, визначеному Установою, виключно для забезпечення розвитку та функціонування закладів експертизи".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 листопада 2006 року
N 311-V