Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 305-IX
Прийняття: 03.12.2019
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 6, ст.33)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державне бюро розслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 6, ст. 55 із наступними змінами):

1) у статті 1 слова "центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою" замінити словами "державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо";

2) частину другу статті 2 виключити;

3) перше речення пункту 8 частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"8) єдиноначальності у реалізації повноважень Державного бюро розслідувань";

4) у частині першій статті 4:

а) у пункті 1 слова "визначення його загальної структури" виключити;

б) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним переліком підстав для припинення його повноважень, визначеним цим Законом";

в) пункт 4 виключити;

5) у пункті 2 частини першої статті 7 слова "територіальних органів" замінити словами "територіальних управлінь";

6) у статті 9:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи.

Організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається Президентом України";

б) у частині другій слова і цифри "становить 1 тисяча 500 осіб" замінити словами і цифрами "становить 1 тисячу 600 осіб";

в) у частинах третій і п’ятій слова "територіальні органи" та "Територіальні органи" замінити словами "територіальні управління" та "Територіальні управління";

г) у частині шостій слова "Територіальні органи" замінити словами "Територіальні управління", а слова і цифри "в порядку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону" виключити;

7) у статті 10:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор, який має першого заступника та двох заступників.

У разі відсутності Директора Державного бюро розслідувань його повноваження здійснює перший заступник Директора Державного бюро розслідувань, а в разі його відсутності - один із заступників Директора Державного бюро розслідувань згідно із розподілом обов’язків";

б) абзаци десятий та одинадцятий частини другої виключити;

в) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступники Директора Державного бюро розслідувань призначаються строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати одну і ту саму посаду або іншу із зазначених більше двох строків підряд.

Не може бути призначена на посаду Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань особа, яка:

1) підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону;

2) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання";

г) у частині четвертій:

пункт 9 виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) набуття громадянства (підданства) іншої держави";

ґ) доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:

"5. Верховна Рада України за результатами розгляду звіту Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань може визнати роботу Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.

Визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади.

6. Повноваження першого заступника Директора Державного бюро розслідувань, заступників Директора Державного бюро розслідувань припиняються у разі прийняття Директором Державного бюро розслідувань рішення про їх звільнення з відповідної посади з підстав, визначених цією статтею";

8) у статті 11:

а) у назві слова "та його заступників" виключити;

б) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).

Директор Державного бюро розслідувань звільняється з посади Президентом України за наявності підстав, визначених частинами четвертою та п’ятою статті 10 цього Закону";

в) у частині третій:

абзаци перший - четвертий викласти в такій редакції:

"3. До складу Конкурсної комісії входять:

1) три особи, визначені Президентом України;

2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового розслідування;

3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України";

після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних організацій не пізніше ніж за три місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань або протягом семи робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.

Кожна така міжнародна організація протягом п’яти робочих днів може запропонувати Кабінету Міністрів України не більше трьох кандидатів до складу Конкурсної комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу Конкурсної комісії.

Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України не пізніше ніж через 14 днів з дня надходження пропозицій міжнародних організацій".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

г) у частині шостій слова "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України" замінити словами "на Офіційному інтернет-представництві Президента України";

ґ) частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії та її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України. Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги";

д) у частині восьмій:

у пункті 5 слова "відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох кандидатів, що відповідають вимогам до першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цих посадах" виключити;

у пункті 6 слова "про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань" замінити словами "про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань";

у пункті 7 слова "всіх кандидатів у зв’язку з їх" та слово "чи" замінити відповідно словами "кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань, у зв’язку з його" та словами "та/або";

е) частину десяту викласти в такій редакції:

"10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.

Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на Офіційному інтернет-представництві Президента України";

є) в абзаці сьомому частини одинадцятої слова "на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України" замінити словами "на Офіційному інтернет-представництві Президента України";

9) у статті 12:

а) у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) організовує роботу Державного бюро розслідувань, призначає та звільняє першого заступника і заступників Директора Державного бюро розслідувань у порядку, визначеному цим Законом, а також визначає їхні обов’язки";

у пунктах 3, 5 і 9 слова "територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "територіальні управління" у відповідному відмінку;

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) повідомляє Конкурсну комісію про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань у десятиденний строк з дня вивільнення посади";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань";

доповнити пунктом 19-1 такого змісту:

"19-1) накладає стягнення на працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань на підставі рішення Дисциплінарної комісії";

б) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Повноваження, передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, щодо діяльності територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Директор Державного бюро розслідувань здійснює за поданням директорів відповідних територіальних управлінь";

в) в абзаці дев’ятому частини третьої слово "веб-порталі" замінити словом "веб-сайті";

г) у частині четвертій слова "подальшому - заступник" замінити словами "подальшому - почергово кожний із заступників";

10) у статті 13:

а) у назві слова "територіальних органів" замінити словами "територіальних управлінь";

б) у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Директори територіальних управлінь Державного бюро розслідувань та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань. Такі особи призначаються на посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону";

в абзаці другому слова "територіального органу" замінити словами "територіального управління";

абзац сьомий після слова "Керівником" доповнити словами "самостійного структурного підрозділу";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Не може бути призначена на посади директора територіального управління Державного бюро розслідувань та його заступників, керівника підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань та його заступників особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону";

в) у частині другій слова "територіального органу" замінити словами "територіального управління", а слово "веб-порталі" - словом "веб-сайті";

г) у частинах третій - п’ятій слова "територіального органу" замінити словами "територіального управління";

11) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Працівники Державного бюро розслідувань

1. До працівників Державного бюро розслідувань належать особи рядового і начальницького складу, державні службовці та особи, які уклали трудовий договір (контракт) із Державним бюро розслідувань.

2. Служба в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

3. На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Прийняття громадян України на службу до Державного бюро розслідувань без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у підрозділах Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань.

Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад Директора Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань. Типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу затверджує Директор Державного бюро розслідувань.

4. Порядок присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань регулюються цим Законом (у частині переведення працівників Державного бюро розслідувань на нижчі або рівнозначні посади та звільнення осіб рядового та начальницького складу), законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На державних службовців Державного бюро розслідувань поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади державних службовців Державного бюро розслідувань відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.

6. Порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань визначається цим Законом, Положенням про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.

На осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань поширюється Дисциплінарний статут Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Державного бюро розслідувань здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

7. Працівники Державного бюро розслідувань регулярно, не менше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.

Працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких належать виявлення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном";

12) доповнити статтею 14-3 такого змісту:

"Стаття 14-3. Переведення працівників Державного бюро розслідувань

1. Державні службовці можуть бути переведені у системі Державного бюро розслідувань за їхньою згодою без обов’язкового проведення конкурсу на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для відповідної посади, у порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".

2. Особи рядового і начальницького складу можуть бути переведені у системі Державного бюро розслідувань, у тому числі з територіального управління до центрального апарату Державного бюро розслідувань, за їхньою згодою без обов’язкового проведення конкурсу на іншу нижчу або рівнозначну вакантну або тимчасово вакантну посаду, за умови їх відповідності кваліфікаційним вимогам та критеріям професійної придатності для відповідної посади.

3. Переведення осіб рядового і начальницького складу може здійснюватися за їхньою ініціативою, ініціативою прямих керівників (начальників), керівників інших закладів, установ системи Державного бюро розслідувань, які порушили питання про переведення";

13) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється відповідно до законодавства України про публічні закупівлі";

14) у статті 23:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, у порядку, визначеному Конституцією України, цим Законом та іншими законами України";

б) пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) щороку, до 1 квітня, подає Президенту України та Верховній Раді України письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за попередній рік";

в) частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, не менше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина";

15) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

"1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників Державного бюро розслідувань у складі центрального апарату Державного бюро розслідувань та його територіальних управлінь діють підрозділи внутрішнього контролю.

Підрозділи внутрішнього контролю територіальних управлінь підпорядковуються керівнику підрозділу внутрішнього контролю у складі центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Керівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону.

Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посади керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань визначаються абзацами сьомим - дванадцятим частини першої статті 13 цього Закону";

16) у статті 25:

а) частину третю викласти в такій редакції:

"3. На підставі рішення Дисциплінарної комісії стягнення на працівника центрального апарату Державного бюро розслідувань накладає Директор Державного бюро розслідувань; на працівника територіального управління - директор відповідного територіального управління Державного бюро розслідувань.

Рішення директора територіального управління Державного бюро розслідувань про застосування дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Директора Державного бюро розслідувань або безпосередньо до суду. Рішення Директора Державного бюро розслідувань про накладання дисциплінарного стягнення може бути оскаржено безпосередньо до суду";

б) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Підставами для притягнення працівника Державного бюро розслідувань до дисциплінарної відповідальності є:

1) невиконання чи неналежне виконання обов’язків;

2) незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;

3) перевищення своїх повноважень, якщо таке перевищення не містить складу злочину або адміністративного правопорушення;

4) публічне висловлювання, що є порушенням презумпції невинуватості;

5) негативні результати перевірки на доброчесність або моніторингу способу життя працівника;

6) порушення правил професійної етики;

7) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або неправомірних особистих інтересах інших осіб;

8) інші підстави, передбачені Законом України "Про державну службу" для працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, Дисциплінарним статутом Національної поліції України для працівників Державного бюро розслідувань, які є особами рядового і начальницького складу, та Кодексом законів про працю України";

17) у статті 28:

а) у частині другій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України за поданням Директора Державного бюро розслідувань";

б) частину третю доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) розробляє та затверджує Правила професійної етики працівників Державного бюро розслідувань";

18) підпункт "б" підпункту 2 пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" після слів "галузі права" доповнити словами "у правоохоронних органах або інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України".

2. Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), доповнити главою 38-1 такого змісту:

"Глава 38-1
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПАРЛАМЕНТСЬКИМ КОНТРОЛЕМ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

Стаття 232-1. Розгляд Верховною Радою звіту Директора Державного бюро розслідувань

1. Верховна Рада один раз на рік розглядає звіт Директора Державного бюро розслідувань про результати діяльності цього органу за календарний рік, стан виконання покладених на нього завдань, додержання законодавства, прав і свобод людини і громадянина, а також напрями та шляхи підвищення ефективності діяльності Державного бюро розслідувань.

Звіт подається Державним бюро розслідувань щороку до 1 квітня.

2. Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт Директора Державного бюро розслідувань з питань, зазначених у частині першій цієї статті.

3. Звіт Директора Державного бюро розслідувань не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт - не пізніш як за 5 днів до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради передається до комітету, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, а також надається народним депутатам.

4. Після заслуховування звіту Директора Державного бюро розслідувань та співдоповіді комітету Верховної Ради, до предмета відання якого належать питання правоохоронної діяльності, проводиться обговорення звіту.

5. За підсумками обговорення звіту Верховна Рада приймає постанову про затвердження звіту та визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань задовільною чи незадовільною.

Визнання роботи Директора Державного бюро розслідувань незадовільною є підставою для звільнення зазначеної особи із займаної посади".

3. Абзац другий преамбули Дисциплінарного статуту Національної поліції України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 29, ст. 233), викласти в такій редакції:

"Дія цього Статуту поширюється на поліцейських та осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, які повинні неухильно додержуватися його вимог".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом:

1) Державне бюро розслідувань як державний правоохоронний орган є правонаступником прав та обов’язків Державного бюро розслідувань як центрального органу виконавчої влади;

2) повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються достроково.

Президент України упродовж п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом призначає тимчасово виконуючого обов’язки Директора Державного бюро розслідувань, який має повноваження Директора Державного бюро розслідувань, передбачені Законом України "Про Державне бюро розслідувань".

Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Директора Державного бюро розслідувань, забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням його обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Директора Державного бюро розслідувань, на час виконання таких обов’язків за рахунок коштів державного бюджету виплачується грошова компенсація в розмірі посадового окладу Директора Державного бюро розслідувань, передбаченого Законом України "Про Державне бюро розслідувань".

Повноваження особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора Державного бюро розслідувань, припиняються у день призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань у порядку, визначеному Законом України "Про Державне бюро розслідувань".

Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня набрання чинності цим Законом визначити (замінити) своїх представників до Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань формується органом, що здійснює забезпечення діяльності Президента України, протягом 14 днів з дня визначення представників Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України до її складу, але не пізніше 60 днів з дня дострокового припинення повноважень (звільнення) Директора Державного бюро розслідувань у порядку, встановленому законом.

Інформація про початок роботи, час та місце проведення засідань Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань оприлюднюється на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

Роботу та організаційно-технічне забезпечення Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та її членів забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

Конкурсній комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань у 60-денний строк із дня формування її персонального складу провести конкурс на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань у порядку, визначеному Законом України "Про Державне бюро розслідувань";

3) директори територіальних управлінь та інші працівники Державного бюро розслідувань продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посади або припинення їхніх повноважень на посаді відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з урахуванням внесених цим Законом змін;

4) працівники Державного бюро розслідувань, які перемогли у конкурсах для призначення на посади слідчих, оперуповноважених, продовжують здійснювати свої повноваження до їх звільнення з посади або припинення повноважень на посаді відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з урахуванням внесених цим Законом змін, у тому числі у разі визначення цих посад посадами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань;

5) для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені за їхньою згодою до Державного бюро розслідувань без обов’язкового проведення конкурсу, якщо вони до спливу строку, передбаченого абзацом другим пункту 1 розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України, проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше чотирьох місяців підряд входили до складу груп слідчих або прокурорів) у кримінальних провадженнях щодо подій, які мали місце під час мирних акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, що підлягають передачі за підслідністю до Державного бюро розслідувань, але не пізніше 11 січня 2020 року.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

вжити заходів, необхідних для реалізації цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.

5. Рекомендувати Президенту України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом затвердити положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань та порядок її формування.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2019 року
№ 305-IX