Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 2994-X
Прийняття: 11.01.1982
Видавники: Президія Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

У К А З ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1982, N 4, ст. 47 )

( Указ затверджено Законом N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від 26 січня 1981 року "Про затвердження Положення про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", від 5 травня 1981 року "Про черговість задоволення вимог про стягнення за виконавчими документами" та від 18 травня 1981 року "Про відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями державних і громадських організацій, а також службових осіб при виконанні ними службових обов'язків" ( v4892400-81 ) Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) такі зміни і доповнення:

1. Статті 249, 375 і 376 викласти в такій редакції:

"Стаття 249. Подання заяви

Заява про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню подається відповідно фінансовим відділом виконавчого комітету районної, міської або районної в місті Ради народних депутатів, або виконавчим комітетом селищної чи сільської Ради народних депутатів, або органом державного страхування в суд за місцем проживання недоїмника чи місцем знаходження його майна";

"Стаття 375. Правила про привілеєве задоволення вимог про стягнення

Законодавством Союзу РСР можуть встановлюватись правила про привілеєве задоволення вимог про стягнення, зв'язаних з діяльністю організацій залізничного, морського, річкового, повітряного транспорту, зв'язку та кредитних установ. Законодавством Союзу РСР і Української РСР можуть в окремих випадках встановлюватись правила про привілеєве задоволення інших вимог.

Стаття 376. Черговість задоволення вимог про стягнення з рахунків у кредитних установах

Черговість задоволення вимог про стягнення з рахунків, що відкриваються в кредитних установах державним підприємствам, установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, іншим громадським організаціям, встановлюється Радою Міністрів СРСР".

2. Частину першу статті 70 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) сторони - по спорах, зв'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням взяття під варту як запобіжного заходу або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт".

3. Статтю 126 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Позови про поновлення трудових, пенсійних і житлових прав, повернення майна або його вартості, зв'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням взяття під варту як запобіжного заходу, незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, можуть пред'являтися позивачем за місцем його проживання або за місцем знаходження відповідача".

У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою.

4. Пункт 2 частини другої статті 136 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) якщо у спорах про поновлення трудових, пенсійних і житлових прав, повернення майна або його вартості, зв'язаних з відшкодуванням шкоди, заподіяної громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням взяття під варту як запобіжного заходу, незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, це питання у передбачених законом випадках не вирішувалося у відповідних державних або громадських організаціях".

5. Пункт 3 частини першої статті 236 викласти в такій редакції:

"3) про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню".

6. Найменування глави 32 викласти в такій редакції:

"Глава 32

СПРАВИ ПРО СТЯГНЕННЯ З ГРОМАДЯН НЕДОЇМКИ ПО ПОДАТКАХ, САМООПОДАТКУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ І ДЕРЖАВНОМУ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ СТРАХУВАННЮ".

7. У частині другій статті 250 слова "акт про відсутність майна та довідку від інших осіб про належні з них недоїмникові грошові суми" замінити словами "акт про відсутність майна; довідка від інших осіб про належні з них недоїмникові грошові суми при відсутності майна або недостатності його для погашення недоїмки".

8. Частину другу статті 251 викласти в такій редакції:

"Якщо у суду виникнуть сумніви в правильності обчислення розміру платежу, він своєю ухвалою зупиняє провадження у справі і надсилає матеріал органові стягнення для перевірки. Провадження у справі відновлюється після перерахунку платежу органом стягнення або підтвердження заяви про стягнення його вищестоящим органом".

9. Частину першу статті 252 викласти в такій редакції:

"Суд, встановивши, що вимога про стягнення недоїмки є законною, постановляє рішення про вилучення у недоїмника майна згідно з поданим у суд актом опису, а в разі відсутності майна або недостатності цього майна для погашення недоїмки - про звернення стягнення на грошові суми, які недоїмникові належить одержати від інших осіб".

10. У статті 253 слова "органом виконання" замінити словами "органом стягнення".

11. У статті 374:

а) частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:

"При недостатності стягненої з боржника суми для задоволення всіх вимог за виконавчими документами ця сума розподіляється між стягувачами в такій черговості:

у першу чергу задовольняються:

1) вимоги про стягнення аліментів;

2) вимоги робітників і службовців, що випливають з трудових правовідносин;

3) вимоги членів колгоспів, зв'язані з їх працею в колгоспі;

4) вимоги про оплату поданої адвокатом юридичної допомоги;

5) вимоги про виплату винагороди, що належить авторам за використання твору, за відкриття, винахід, на які видано авторське свідоцтво, раціоналізаторську пропозицію і промисловий зразок, на які видано свідоцтво;

6) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

Після повного задоволення зазначених вимог задовольняються вимоги по соціальному страхуванню і вимоги громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх майну злочином або адміністративним правопорушенням;

у другу чергу задовольняються:

1) вимоги по податках і неподаткових платежах до бюджету;

2) вимоги органів державного страхування по обов'язковому страхуванню;

3) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної злочином або адміністративним правопорушенням державним підприємствам, установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, іншим громадським організаціям;

у третю чергу задовольняються

забезпечені заставою вимоги при стягнення з вартості заставленого майна;

у четверту чергу задовольняються

не забезпечені заставою вимоги державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій;

у п'яту чергу задовольняються

всі інші вимоги.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного погашення вимог попередньої черги";

б) у частині сьомій слова "пропорціонально присудженій" замінити словами "пропорціонально належній".

12. У статтях 70, 97, 126, 136, 148, 149, 152, 217, 348, 356, 404, 405, 406 і 422 слова "смертю годувальника" замінити словами "втратою годувальника".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 11 січня 1982 р.
N 2994-X