Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2982-VI
Прийняття: 03.02.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.333 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 18, ст. 124, N 29, ст. 272) такі зміни:

1) у частині першій статті 66:

у пункті 1 слова "та "Урядовий кур'єр" замінити словами "або "Урядовий кур'єр";

у пункті 5 слова "у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації" виключити;

пункт 6 виключити;

2) частини першу і другу статті 69 викласти в такій редакції:

"1. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді включає теоретичне та практичне навчання за денною (очною) чи заочною формою. Організація спеціальної підготовки здійснюється Національною школою суддів України.

2. Програма, навчальний план та порядок проходження спеціальної підготовки, а також перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть підготовку кандидатів на посаду судді, затверджуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України";

3) пункт 1 частини першої статті 82 викласти в такій редакції:

"1) організацію спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді";

4) частину першу статті 91 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) затверджує відповідно до критеріїв, визначених у положенні про порядок проходження спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, перелік юридичних вищих навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку";

5) абзац четвертий пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"частини першої статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону в частині необхідності проходження кандидатом на посаду судді спеціальної підготовки у процесі призначення на посаду судді вперше, які вводяться в дію з дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про перший добір кандидатів на посаду судді для проходження ними спеціальної підготовки";

6) пункт 7 розділу XIII "Перехідні положення" доповнити абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"Кандидати на посаду судді, які склали кваліфікаційний іспит до набрання чинності цим Законом, але не рекомендовані на посаду судді у зв'язку з відсутністю вакантних посад, призначаються на посаду судді у порядку, встановленому статтею 66 цього Закону.

Призначення на посаду судді вперше кандидатів, які подали заяву про участь у доборі на посаду судді після набрання чинності цим Законом та які до дня повного введення в дію положень частини першої статті 65, пунктів 5, 7 частини першої статті 66, статті 69, частини першої статті 70 цього Закону пройшли стадію, визначену пунктом 8 частини першої статті 66 цього Закону, здійснюється без проходження ними спеціальної підготовки".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2982-VI