Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2978-VI
Прийняття: 03.02.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин

у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.329 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 2 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "в разі" доповнити словами "відмови у наданні допуску до державної таємниці або".

2. У Законі України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2010 р., N 46, ст. 537):

1) у частині п'ятій статті 22 слова "допуск може надаватися" замінити словами "документи про надання допуску до державної таємниці можуть оформлятися";

2) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Громадянина, якому відмовлено у допуску до державної таємниці, якщо виконання трудових чи службових обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, а переміщення на інше робоче місце чи іншу посаду неможливе, може бути в передбаченому законодавством порядку переведено на іншу роботу або службу, не пов'язану з державною таємницею, чи звільнено";

3) у статті 24:

у частині першій слово "місячний" замінити словом "двомісячний";

частину третю після слів "що оформляє" доповнити словами "документи на".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2978-VI