Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 295
Прийняття: 02.04.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 2 квітня 2008 р. N 295 Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 815 ( 815-2008-п ) від 10.09.2008 N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 N 408 ( 408-2011-п ) від 13.04.2011 N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті ( 995_272 ).

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті ( 995_272 ), що додається.

Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 295

ПОЛОЖЕННЯ про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті ( 995_272 )

{ У тексті Положення слово "Мінприроди" замінено словом "Мінекоенерго" згідно з Постановою КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019 }

{ У тексті Положення слово "Мінекоенерго" замінено словом "Міндовкілля" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

1. Міжвідомча координаційна рада з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті ( 995_272 ) (далі - Міжвідомча рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворено ним для забезпечення здійснення своїх повноважень.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:

розроблення пропозицій щодо забезпечення реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті ( 995_272 ) (далі - Конвенція) та Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до неї ( 995_b99 ) (далі - Протокол); { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

забезпечення взаємодії та координації діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з реалізацією Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ); { Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

моніторинг виконання вимог Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ) під час провадження діяльності, наслідки якої можуть вплинути на навколишнє середовище у транскордонному контексті; { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ); { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

удосконалення нормативно-правової бази з питань реалізації Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ). { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан та ефективність виконання вимог Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ), готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розроблення заходів, спрямованих на забезпечення її реалізації;

{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

2) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з реалізацією Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 );

{ Підпункт 2 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

3) надає рекомендації щодо коригування передбачених у розроблених центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями проектах та програмах заходів з метою приведення їх у відповідність з вимогами Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ) з урахуванням світового досвіду у цій сфері;

{ Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

4) визначає за поданням Міндовкілля необхідність проведення наукових досліджень та експертної оцінки можливого впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, пов’язаного з діяльністю підприємств, установ та організацій, та застосування визначених Конвенцією ( 995_272 ) процедур;

{ Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

5) схвалює у випадках, передбачених законодавством, рішення про здійснення оцінки транскордонного впливу та рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля;

надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування рекомендації щодо застосування статей 2-7 Конвенції ( 995_272 ) та прийняття рішення про провадження планованої діяльності;

надає центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування рекомендації щодо застосування статей 3-13 Протоколу ( 995_b99 ) та затвердження документа державного планування;

{ Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

6) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на запобігання, зменшення та пом’якшення впливу на довкілля і здоров’я населення негативних наслідків виконання документа державного планування або запобігання, уникнення, зменшення, усунення та обмеження шкідливого впливу планованої діяльності на довкілля;

{ Підпункт 6 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

6-1) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції; { Пункт 4 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

7) здійснює контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

5. Міжвідомча рада має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

утворювати експертні та робочі групи, залучати до участі у них відповідальних працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських (за згодою їх керівників), провідних вчених і фахівців;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов'язаних з реалізацією Конвенції ( 995_272 ) та Протоколу ( 995_b99 ). { Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

5-1. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

{ Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

6. Міжвідомчу раду очолює голова, який є Міністром захисту довкілля та природних ресурсів. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 408 ( 408-2011-п ) від 13.04.2011 }

До складу Ради включаються представники центральних органів виконавчої влади, інших державних установ згідно з додатком.

Посадовий склад Міжвідомчої ради затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад - її голова. { Абзац третій пункту 6 в редакції Постанови КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

Голова Ради вносить у разі потреби за поданням відповідних центральних органів виконавчої влади, інших державних установ зміни до її складу.

{ Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }

7. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Міжвідомчої ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої ради забезпечує її секретар.

Про дату проведення засідання та порядок денний повідомляється членам Міжвідомчої ради не пізніше ніж за два дні до такої дати.

Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Міжвідомчої ради, Кабінет Міністрів України може утворити президію Міжвідомчої ради, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступник голови, секретар і члени Міжвідомчої ради. Персональний склад президії затверджує голова Міжвідомчої ради.

{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

8. Рішення Міжвідомчої ради приймається простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Ради оформляється протоколом, який підписують головуючий на засіданні і відповідальний секретар Ради.

Протокол розсилається всім членам Ради у тижневий строк з дня проведення засідання.

Член Міжвідомчої ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

9. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті в межах її повноважень, можуть бути реалізовані шляхом прийняття актів Кабінету Міністрів України або надання Прем'єр-міністром України відповідних доручень керівникам міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. { Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля схвалюється Міжвідомчою радою та після схвалення затверджується Міндовкіллям. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }

У випадках, передбачених законом, Міжвідомча рада може приймати рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

9-1. Міжвідомча рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

{ Положення доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011 }

10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої ради здійснює Міндовкілля.

{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 93 ( 93-2011-п ) від 09.02.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018 }


Додаток до Положення (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. N 826 ( 826-2020-п ))

СКЛАД Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті ( 995_272 )

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів, голова Міжвідомчої ради

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Міжвідомчої ради

Представник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, секретар Міжвідомочої ради

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра енергетики

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Голови ДСНС

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Представник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 815 ( 815-2008-п ) від 10.09.2008; в редакції Постанови КМ N 408 ( 408-2011-п ) від 13.04.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 456 ( 456-2018-п ) від 06.06.2018; в редакції Постанов КМ N 1065 ( 1065-2019-п ) від 04.12.2019, N 826 ( 826-2020-п ) від 09.09.2020 }