Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2947-VI
Прийняття: 13.01.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо компетенції правоохоронних органів в питаннях охорони підводної культурної та археологічної спадщини

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.316 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці двадцять другому пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слово і цифри "статті 185-10" замінити словом і цифрами "статті 92, 185-10".

2. У Законі України "Про виключну (морську) економічну зону України" ( 162/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 21, ст. 152):

1) частину четверту статті 13 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) спрямований на підводну культурну та/або археологічну спадщину, для недопущення порушення її суверенних прав або юрисдикції, встановлених міжнародним правом, у тому числі Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права ( 995_057 )";

2) статтю 14 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) забезпечення збереження об'єктів підводної культурної та археологічної спадщини в зоні проведення досліджень".

3. У Законі України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114; 2009 р., N 8, ст. 105; 2011 р., N 4, ст. 22):

1) абзац третій частини першої статті 1 після слів "водні об'єкти" доповнити словами "(об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини)";

2) статтю 5 доповнити частиною другою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щорічно звітує перед Кабінетом Міністрів України та громадськістю про стан збереження об'єктів культурної спадщини";

3) статтю 6 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. Органи охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій, органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування щорічно звітують перед центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та громадськістю про стан збереження об'єктів культурної спадщини".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

4) пункт "а" частини першої статті 14 доповнити словами "протягом одного року з дня одержання подання".

4. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208, N 45, ст. 357; 2008 р., N 26, ст. 243; 2009 р., N 10-11, ст. 137, N 24, ст. 298; 2010 р., N 6, ст. 46):

1) у статті 19:

пункт 22 після слів "природних ресурсів" доповнити словами "і підводної культурної та археологічної спадщини";

доповнити пунктом 24-1 такого змісту:

"24-1) охорона підводної культурної та археологічної спадщини";

2) частину першу статті 20 доповнити пунктом 26-1 такого змісту:

"26-1) зупиняти та оглядати в установленому порядку судна і плавзасоби, що знаходяться в зоні охорони підводної культурної та археологічної спадщини, перевіряти документи (дозволи), що підтверджують право на перебування в охоронюваній зоні та (чи) проведення наукових археологічних досліджень".

5. Статтю 12 Закону України "Про охорону археологічної спадщини" ( 1626-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 26, ст. 361; 2011 р., N 4, ст. 22) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"формує кваліфікаційну раду з питань видачі кваліфікаційних документів (відкритих листів)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2947-VI