Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2922-III
Прийняття: 10.01.2002
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 17, ст.117 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435 N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015, ВВР, 2015, N 40-41, ст.379 }

З метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351):

1) у статті 1:

абзаци другий, чотирнадцятий, двадцять шостий та двадцять восьмий виключити;

в абзаці п'ятому слова "у процесі їх діяльності" замінити словами "та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність" та доповнити абзац словами "та кредиторів банку";

2) у статті 7:

у пункті 9 слова "Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж" замінити словами "Державний реєстр банків";

доповнити після пункту 9 новими пунктами такого змісту:

"10) веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

11) здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку".

У зв'язку з цим пункти 10-18 вважати відповідно пунктами 12-20;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій";

доповнити після пункту 19 новим пунктом такого змісту:

"20) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку".

У зв'язку з цим пункт 20 вважати пунктом 21;

3) у статті 15:

у пункті 1:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"про застосування заходів впливу до банків та інших осіб, діяльність яких перевіряється Національним банком відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 );

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"щодо встановлення плати за надані відповідно до закону послуги (здійснені операції)";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) установлює порядок надання банківських ліцензій банкам, інших ліцензій юридичним особам на здійснення окремих банківських операцій, а також інших ліцензій та дозволів у випадках, передбачених законом";

у пункті 6 слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти";

4) у статті 26:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Нормативи обов'язкового резервування";

у частині першій слово "нормативи" замінити словом "норматив";

у пункті 1 слова "розмір обов'язкових резервів" замінити словами "норматив обов'язкового резервування";

у пункті 2 слова "норми обов'язкових резервів" замінити словами "нормативи обов'язкового резервування";

у пункті 3 слова "норм резерву" замінити словами "нормативу обов'язкового резервування";

5) у пункті 6 статті 33 слова "інших фінансово-кредитних установ" замінити словами "інших фінансових установ";

6) у частині першій статті 38 слово "комерційними" виключити;

7) у частинах першій та третій статті 39 слово "комерційні" виключити;

8) у статті 40:

частину першу після слів "електронних документів" доповнити словами "а також платіжних інструментів", слова "за допомогою електронних документів" виключити;

у частині другій слово "комерційних" виключити;

9) статтю 42 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Національний банк має право встановлювати плату за надані ним відповідно до закону послуги (здійснені операції)";

10) у статті 44:

назву статті доповнити словами "та контролю";

у частині другій:

абзац перший після слів "валютного регулювання" доповнити словами "та контролю";

у пункті 1 слово "нормативних" замінити словом "нормативно-правових";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових перевірок, за діяльністю банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, в частині дотримання ними валютного законодавства";

доповнити статтю пунктом 4 такого змісту:

"4) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю";

11) частину третю статті 55 викласти в такій редакції:

"Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням банками, їх підрозділами, афілійованими та спорідненими особами банків на території України та за кордоном, банківськими об'єднаннями, представництвами та філіями іноземних банків в Україні, а також іншими юридичними та фізичними особами банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку і економічних нормативів. Національний банк не здійснює перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності осіб, зазначених у цій статті";

12) у статті 57:

у частині першій слова "від банків інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії" замінити словами "від банків, банківських об'єднань та юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення окремих банківських операцій, а також від осіб, стосовно яких Національний банк здійснює наглядову діяльність відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), інформацію про їх діяльність";

частину другу після слів "має право" доповнити словом "безоплатно";

13) у другому реченні частини першої статті 58 слова "кредитами акціонерам та інсайдерам (пов'язаним особам)" та "великих" виключити;

14) у частині першій статті 59 слова "та кредитних установ" та "фінансових" виключити;

15) статтю 60 виключити;

16) статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Повноваження щодо здійснення регулятивних функцій

Національний банк здійснює державне регулювання діяльності банків у формах, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), як безпосередньо, так і через створений ним орган банківського нагляду";

17) у частині другій статті 65 слово "комерційних" виключити;

18) у статті 66 слова "службову таємницю або має конфіденційний характер і" замінити словами "державну таємницю, банківську таємницю або іншу конфіденційну інформацію, яка";

19) у частині першій статті 67:

у абзаці першому слова "та порядок її складання" замінити словами "(у тому числі консолідованої), порядок її складання та подання до Національного банку";

пункт 1 після слів "(резидентів і нерезидентів)" доповнити словами "банківських об'єднань";

у пункті 2 слово "підприємницької" замінити словом "господарської";

20) у частині першій статті 73 слово "комерційного" виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

3. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 1997 р., N 25, ст. 171; 2000 р., N 50, ст. 436; 2001 р., N 36, ст. 188):

1) частину п'яту статті 8 викласти в такій редакції:

"Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, то через 20 днів після її отримання така відповідь є підставою для примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ). До заяви про порушення виконавчого провадження додається відповідь боржника, а якщо в ній не зазначено розмір визнаної суми, то додається також копія претензії";

2) у статті 115 слова "цим Кодексом та" виключити;

3) частину другу статті 116 викласти в такій редакції:

"Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом".

4. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382) доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 580-VIII ( 580-19 ) від 02.07.2015 }

7. Підпункт "б" пункту 2 статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

8. У статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110):

1) у другому реченні пункту 2 слова "Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операції" замінити словами "Зупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах";

2) пункт 5 доповнити реченням такого змісту: "Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), а слово "комерційних" виключити.

9. У пункті 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292) слова "всі операції" замінити словами "видаткові операції".

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012 }

{ Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

13. Частину другу статті 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) викласти в такій редакції:

"2. Законодавство про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом при розгляді судом справи про визнання банку неплатоспроможним (банкрутом) застосовується в частині, що не суперечить нормам Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).

II. Пункт 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" ( 725/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 61) визнати таким, що втратив чинність.

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2922-III