Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2899-III
Прийняття: 20.12.2001
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 15, ст.100 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138; 1998 р., N 33, ст. 226; 1999 р., N 31, ст. 248):

1) частину другу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:

"сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та у порядку, визначених законами України";

2) абзаци другий і третій частини третьої статті 12 виключити;

3) абзац другий частини першої статті 18 після слова "законодавством" доповнити словами "(крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності)";

4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова "спрямованих на захист інвестицій" замінити словами "які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів)".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97):

1) статтю 2 після слів "валютному" та "валютного" доповнити відповідно словами "і митному" та "і митного";

2) статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 1-4 та абзацу першого статті 5, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ).

Судові рішення про застосування до підприємств з іноземними інвестиціями, їхніх дочірніх підприємств, а також філій, відділень та інших відокремлених підрозділів державних гарантій захисту інвестицій, винесені на підставі законодавчих актів, зазначених у статті 4 цього Закону, підлягають виконанню виключно в частині, що не суперечить цьому Закону".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 грудня 2001 року
N 2899-III