Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2856-VI
Прийняття: 23.12.2010
Видавники: Верховна Рада України
                             

                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 29, ст.272 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009, ВВР, 2009, N 44, ст.656 N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248 Кодексами N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019, ВВР, 2020, N 4, ст.25 N 1414-IX ( 1414-20 ) від 27.04.2021, ВВР, 2021, N 28, ст.233 N 2465-IX ( 2465-20 ) від 27.07.2022 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України ( 2456-17 ) від 8 липня 2010 року (із змінами, внесеними законами України від 7 жовтня 2010 року N 2592-VI ( 2592-17 ) та від 2 грудня 2010 року N 2756-VI) ( 2756-17 ):

1) в абзаці першому частини дев'ятої статті 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) замінити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

2) у статті 23:

а) у частині шостій слова "Верховною Радою України (Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою)" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради)";

б) у частині восьмій слова "Крим, місцевої ради)" замінити словами "Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

в) у частині дев'ятій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

3) у статті 29:

а) у частині другій:

у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити;

у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення);

4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі)";

пункт 5 виключити;

доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва";

пункти 7, 8, 13 та 19 викласти в такій редакції:

"7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);

8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України)";

"13) частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність";

"19) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України)";

пункт 20 доповнити словами "територією України";

пункт 21 викласти в такій редакції:

"21) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України";

доповнити пунктами 21-1, 21-2 та 37-1 такого змісту:

"21-1) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України);

21-2) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (якщо інше не встановлено законом про Державний бюджет України)";

"37-1) плата за подання скарги до органу оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 );

у пункті 43 цифри та слова "100 відсотків коштів" замінити словами "кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації; кошти";

б) частину четверту доповнити словами "з урахуванням норм цього Кодексу";

4) у частині першій статті 45 слова "розстрочення або відстрочення податкових зобов'язань на термін" замінити словами "розстрочення або відстрочення грошових зобов'язань платників податків чи податкового боргу на строк";

5) частину другу статті 55 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему ( 886-17 ), та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження";

6) абзац другий частини третьої статті 56 після слова "здійснюються" доповнити словами "за погодженням з Державним казначейством України";

7) у частині третій статті 59 слова "податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат" замінити словами "податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов'язань платників податків";

8) у частині третій статті 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованості" замінити словами "списаного податкового боргу", а слова "суми відстрочених та розстрочених платежів" замінити словами "про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків";

9) у статті 64:

а) у частині першій:

у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб";

у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя";

б) у частині другій:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується):

податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою такої фізичної особи";

10) частину першу статті 65 викласти в такій редакції:

"1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ) на території міста Севастополя";

11) у статті 66:

а) у частині першій:

у пункті 1 слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 899-15 ) замінити словами "згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення)";

пункти 4 і 6 викласти в такій редакції:

"4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони)";

"6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим";

б) у пункті 1 частини другої слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 899-15 ) замінити словами "згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

12) у статті 69:

а) у частині першій:

пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

"1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку на доходи фізичних осіб";

"3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об'єктів - за місцем податкової реєстрації платника збору";

пункти 5 і 6 виключити;

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) місцеві податки і збори (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах)";

б) у частині другій:

у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах";

пункт 6 виключити;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків";

13) у статті 71:

а) у частині першій:

пункт 1 виключити;

у пункті 2 слова "для суб'єктів малого підприємництва" виключити;

б) частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів";

14) у статті 108:

а) у частині п'ятій слово "збору" замінити словом "податку";

б) у першому реченні частини шостої слова "Верховною Радою України" замінити словами "Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету", а слово "перерозподіл" замінити словами "розподіл та перерозподіл";

15) абзац сьомий частини першої статті 112 доповнити словами "шляхом оцінки їх діяльності";

16) у розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

а) абзац перший пункту 1 доповнити словами і цифрами "пункту 10 частини другої статті 69, який набирає чинності з 1 січня 2014 року";

б) доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1. Установити, що:

перерозподіл видатків між місцевими, апеляційними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України;

перерозподіл видатків між місцевими та/або апеляційними судами за різними бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень Державної судової адміністрації України здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України після проведення перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до частини восьмої статті 23 цього Кодексу";

в) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Установити, що положення пункту 1 частини першої статті 69 та пункту 2 частини першої статті 71 цього Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України ( 2755-17 ) для сплати єдиного і фіксованого податків";

г) доповнити пунктами 5-1 та 9-1 такого змісту:

"5-1. Установити, що екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у таких пропорціях:

1) до спеціального фонду державного бюджету:

у 2011-2012 роках - 30 відсотків;

у 2013 році - 53 відсотки, з них 33 відсотки із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

з 2014 року - 65 відсотків, з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:

у 2011-2012 роках - 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;

у 2013 році - 47 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 33,5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 13,5 відсотка, бюджетів міст Києва та Севастополя - 47 відсотків;

з 2014 року - 35 відсотків згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу";

"9-1. Установити, що кошти фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ), Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перераховує до спеціального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштів Державне казначейство України відкриває відповідний бюджетний рахунок за надходженнями".

2. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

1) частини другу і шосту статті 16 викласти в такій редакції:

"Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України";

"Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність";

2) назву та частину першу статті 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України".

3. Розділ X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) доповнити пунктом 19 такого змісту:

"19. Авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. Абзац сьомий пункту 64.7 статті 64 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) викласти в такій редакції:

"Великий платник податків, щодо якого центральним органом державної податкової служби прийнято рішення про переведення на облік у спеціалізовану державну податкову інспекцію чи інший орган державної податкової служби, після взяття його на облік за новим місцем обліку зобов'язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку в органах державної податкової служби, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, за новим місцем обліку".

5. В останньому абзаці статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 197; 2007 р., N 3, ст. 29) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) замінити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

6. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 2010 р., NN 22-25, ст. 263):

1) третє речення статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати дивідендів";

2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова "(дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".

7. У частині дев'ятій статті 15 Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2010 р., N 30, ст. 398) слова "у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) замінити словами "у Податковому кодексі України ( 2755-17 )".

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

9. У статті 8 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2005 р., N 4, ст. 107):

у назві слова "Звільнення пенсій від податків" виключити;

частину другу виключити.

10. У статті 49 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 1993 р., N 10, ст. 76, N 26, ст. 277):

частину першу викласти в такій редакції:

"Надання податкових пільг регулюється Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

частини другу, третю, шосту та сьому виключити.

11. Статтю 11 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 524 із наступними змінами) виключити.

12. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110):

1) у частині четвертій статті 11 слова "податків та зборів (обов'язкових платежів)" замінити словами "податків та зборів";

2) у частині шостій статті 17 слова "оподаткуванню не підлягають" замінити словами "оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 )".

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

{ Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 157-IX ( 157-20 ) від 03.10.2019 }

15. Частину першу статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст. 198; 2008 р., N 52, ст. 394) викласти в такій редакції:

"Фінансування бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, інших заходів, пов'язаних з поводженням з радіоактивними відходами, здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд) в обсягах, передбачених за відповідними бюджетними програмами, а також за рахунок благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб".

16. У частині восьмій статті 15-3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175; 2005 р., N 4, ст. 91; 2010 р., N 11, ст. 111, N 30, ст. 398) слова "акцизного збору у розмірі, встановленому Законом України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) замінити словами "акцизного податку у розмірі, встановленому Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

{ Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

18. У статті 1 Закону України "Про порядок списання заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами" ( 10/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 10, ст. 84):

у частині першій слова "податках, зборах та інших обов'язкових платежах до Державного бюджету України та по внесках до державних цільових фондів, передбачених Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) замінити словами "податках та зборах, передбачених Податковим кодексом України ( 2755-17 ), інших обов'язкових платежах до Державного бюджету України і по внесках до державних цільових фондів";

частину другу виключити.

19. У частинах першій та другій статті 5 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302) слова "Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) та "податкового законодавства України" замінити словами "Податкового кодексу України ( 2755-17 )".

20. Частину другу статті 19 Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114; 2003 р., N 30, ст. 248; 2006 р., N 18, ст. 155) виключити.

21. У Законі України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351; 2010 р., N 48, ст. 564, N 49, ст. 570):

1) у частині першій статті 9:

пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

"6) затверджує Регламент Ради Національного банку України;

7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку";

пункт 10 після слів "за звітний рік" доповнити словами "які у тижневий строк подаються Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України";

2) включити статтю 50 такого змісту:

"Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

Доходи та збитки Національного банку, пов'язані із зміною оцінки активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, у зв'язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються у такому порядку:

1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів у балансі Національного банку;

2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку".

22. Абзаци восьмий та десятий частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456 із наступними змінами) виключити.

23. Статтю 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 20; 2002 р., N 14, ст. 95; 2005 р., N 3, ст. 77) виключити.

24. У статті 3 Закону України "Про тимчасовий порядок оподаткування операцій з виготовлення та продажу нафти сирої та деяких паливно-мастильних матеріалів" ( 1521-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 145) слова та цифри "підпункту 7.3.4 пункту 7.3 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) замінити словами та цифрами "пункту 187.6 статті 187 Податкового кодексу України ( 2755-17 )".

25. Частини третю - п'яту статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005 р., N 5, ст. 120; 2010 р., N 40, ст. 525) виключити.

{ Пункт 26 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1414-IX ( 1414-20 ) від 27.04.2021 }

27. В абзаці другому частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2009 р., N 30, ст. 417) слова "законами про оподаткування відносяться на валові витрати" замінити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 ) відносяться на витрати".

28. Частину другу статті 40 Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2005 р., N 5, ст. 114) виключити.

29. Частини другу, третю, п'яту та сьому статті 3 Закону України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" ( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) виключити.

{ Пункт 30 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

31. У преамбулі Закону України "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків" ( 2117-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 5) слова та цифру "частиною третьою статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) замінити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

32. В абзаці п'ятому частини п'ятої статті 85 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2010 р., N 2-3, ст. 11) слова "Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) замінити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

33. У частині другій статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64) слова "акцизного збору" замінити словами "акцизного податку".

{ Пункт 34 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

35. У Законі України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262 із наступними змінами):

1) доповнити статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій
галузі підприємств, частка держави у статутному
капіталі яких 50 відсотків та більше,
господарських товариств, 50 відсотків
та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться
у статутних капіталах інших господарських
товариств, акціонером яких є держава і володіє
в них контрольним пакетом акцій

Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, що використовуються на власні технологічні потреби), а також скрапленого газу - виключно на біржових аукціонах.

Стартова ціна (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на біржових аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржового аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої і газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на біржових аукціонах нижче стартової ціни не допускається.

Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на таких аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої і газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на біржових аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на біржових аукціонах нафти сирої і газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.

У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на біржових аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

Якщо під час чергового біржового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий біржовий аукціон, що проводиться того самого календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої і газового конденсату не відбувся на додатковому біржовому аукціоні або додатковий біржовий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої і газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового біржового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.

З метою дотримання вимог цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, що не передбачають передання права власності на них, не допускається.

Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність";

2) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів
на користування нафтогазоносними надрами

Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність";

3) статті 15 та 16 виключити.

{ Пункт 36 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

37. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у пунктах 1, 2 та абзаці першому пункту 3 статті 11 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;

2) в абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;

3) в абзаці дев'ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова "придбали спеціальний торговий патент" виключити;

4) у частині третій статті 40:

в абзаці першому слова "придбання спеціального торгового патенту" виключити;

в абзацах четвертому, п'ятому та сьомому слова "(плати за патент)" виключити;

в абзаці восьмому слова "(плати за патент)" та "(плата за патент)" виключити;

5) частини п'яту та шосту статті 54 виключити;

6) друге речення абзацу третього частини третьої статті 56 виключити;

7) у частині другій статті 72 слова "і не підлягають оподаткуванню" виключити.

38. У Переліку актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації, який додається до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" ( 1629-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 29, ст. 367):

1) у пункті 2 "Податки компаній" глави II розділу 3 слова:

"Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року N 1251 ( 1251-12 )

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 )

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР ( 334/94-ВР )

Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року N 320-XIV ( 320-14 )"

замінити словами

"Податковий кодекс України ( 2755-17 )";

2) у главі II розділу 4:

у пункті 1 "Податок на додану вартість" слова:

"Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17 грудня 1998 року N 320-XIV ( 320-14 )

Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР ( 168/97-ВР )";

"Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року N 1251 ( 1251-12 )"

замінити словами

"Податковий кодекс України ( 2755-17 )";

у пункті 2 "Акцизний збір":

у назві слова "акцизний збір" замінити словами "акцизний податок";

слова:

"Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11 липня 1996 року N 313/96-ВР ( 313/96-ВР )

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби" від 24 травня 1996 року N 216/96-ВР ( 216/96-ВР )

Закон України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року N 178/96-ВР ( 178/96-ВР )

Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР ( 30/96-ВР )";

"Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР ( 329/95-ВР )"

замінити словами

"Податковий кодекс України ( 2755-17 )".

39. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2009 р., N 43, ст. 638):

1) у статті 2:

пункт 2.16 викласти в такій редакції:

"2.16. Дериватив - стандартний документ, що відповідає визначенню, наведеному у Податковому кодексі України ( 2755-17 )";

пункт 2.20 виключити;

2) абзац четвертий підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 викласти в такій редакції:

"Уся сума торговельної надбавки (націнки), отримана з порушеннями норм цього Закону, та штраф у двократному розмірі виручки стягуються органами державної податкової служби за рішенням відповідної державної інспекції з контролю за цінами до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства (організації) порушника. Узгодження суми стягнення проводиться в порядку, передбаченому Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

3) у пункті 11.3 статті 11:

підпункти 11.3.1 та 11.3.3 виключити;

підпункт 11.3.4 викласти в такій редакції:

"11.3.4. Страховик, який сплачує відрахування до ФАСС, зобов'язаний щоквартально надавати ФАСС розрахунок за формою, встановленою відповідно до закону";

4) підпункт "а" пункту 12.3 статті 12 викласти в такій редакції:

"а) має непогашений податковий борг із загальнодержавних податків і зборів та єдиного соціального внеску (крім розстрочених або відстрочених платежів відповідно до закону)".

40. Частину першу статті 16 Закону України "Про міський електричний транспорт" ( 1914-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 548) викласти в такій редакції:

"1. Надання перевізникові земель у користування здійснюється відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ), Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) та інших нормативно-правових актів".

41. Частину третю статті 4 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" ( 2195-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94) виключити.

42. У частині третій статті 9 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 20, ст. 278) слова та цифри "пунктом 26 частини першої статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) виключити.

43. У Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430):

1) в абзаці тридцять першому статті 1 слова "Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) замінити словами "Податкового кодексу України ( 2755-17 )";

2) в абзаці другому пункту 8.2 статті 8 слова "розуміється та застосовується за правилами, визначеними Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) замінити словами "застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

3) у пункті 9.3 статті 9 слова "статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) замінити словами "Податковим кодексом України ( 2755-17 )";

4) у статті 10:

підпункт 10.2.3 пункту 10.2 після слів "визначених цією статтею" доповнити словами "та положеннями Податкового кодексу України ( 2755-17 )";

абзац другий пункту 10.5 викласти в такій редакції:

"Нарахування пені на додаткові податкові зобов'язання, розраховані внаслідок збільшення доходів підприємств паливно-енергетичного комплексу, що внесені до Реєстру, при укладанні договорів про реструктуризацію заборгованості, здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

44. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 12, ст. 74):

1) частину п'яту статті 11 доповнити шістьма абзацами такого змісту:

"Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховуються та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.

Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого становить 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України";

2) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Особливості відрахування державними
підприємствами частини прибутку (доходу)

1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" ( 1341-15 ), а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.

2. Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), запозичених для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді".

45. У Законі України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" ( 229-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 47, ст. 464; 2010 р., N 38, ст. 511):

1) у статті 17:

у частині третій слова "та щорічної її індексації відповідно до інфляції" замінити словами "(відповідно до індексу інфляції)";

частину четверту виключити;

2) у пункті 3 частини першої статті 21 слова "податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збору за першу реєстрацію транспортного засобу щодо транспортних засобів".

46. Частину дев'яту статті 32 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313) виключити.

{ Пункт 47 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2465-IX ( 2465-20 ) від 27.07.2022 }

48. У пункті 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 639-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 14, ст. 181, N 26, ст. 323; 2010 р., N 9, ст. 85) слова та цифри "крім підпункту 2 пункту 4, пунктів 5 та 11 розділу II цього Закону" замінити словами та цифрами "крім пункту 5 розділу II цього Закону, який діє до 1 квітня 2011 року, та частин першої - сьомої статті 2, статей 3 та 3-1 розділу I, підпункту 2 пункту 7 розділу II цього Закону, які діють до 1 січня 2012 року".

49. У Законі України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" ( 800-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 19, ст. 257):

1) абзац шостий частини п'ятої статті 3 викласти в такій редакції:

"При цьому нарахування пені та застосування штрафних санкцій здійснюються відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 )";

2) в абзаці другому частини одинадцятої статті 4 слова "земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) замінити словами "плати за землю, що встановлюється Податковим кодексом України ( 2755-17 )".

50. Абзац п'ятий частини другої статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" ( 906-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 26, ст. 319) виключити.

{ Пункт 51 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1474-VI ( 1474-17 ) від 05.06.2009 }

52. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529):

1) друге речення частини п'ятої статті 138 викласти в такій редакції: "Довічне грошове утримання суддям загальної юрисдикції виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету, за винятком суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, яким грошове утримання виплачується цими судами";

2) частини другу та третю статті 142 викласти в такій редакції:

"2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:

Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів;

Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.

3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також у цілому за кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.

Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку";

3) у розділі XII "Прикінцеві положення":

у першому та другому реченнях абзацу шостого пункту 1 цифри та слова "1 січня 2011 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2012 року";

у підпункті 1 пункту 2 слова та цифри "статей 43 та 44, які втрачають чинність з 1 січня 2011 року" замінити словами та цифрами "статті 43, частин п'ятої - тринадцятої статті 44, які втрачають чинність з 1 січня 2011 року, та частин першої - четвертої статті 44, які втрачають чинність з 1 січня 2012 року".

{ Пункт 53 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

{ Пункт 54 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 }

II. Визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" ( 432/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 44, ст. 318);

Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" ( 433/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 44, ст. 319).

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Підпункт 2 пункту 21 розділу I цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2856-VI