Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 272-VIII
Прийняття: 19.03.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 22, ст.152)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 p., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2015 р., № 10, ст. 58) такі зміни:

1. Частину другу статті 30 після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим та другим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу третього цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим та другим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.

2. Частину першу статті 38 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, передбачені цією статтею, не можуть змінюватися статутом акціонерного товариства".

3. У статті 41:

1) в абзацах першому і другому частини другої слова і цифри "не менш як 60" та "не менш ніж 60" замінити словами і цифрами "більш як 50";

2) частину третю виключити.

4. У частині другій статті 55:

1) друге речення виключити;

2) доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 2 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності через два місяці з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо кворуму загальних зборів акціонерних товариств з мажоритарними корпоративними правами держави" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 10, ст. 58).

3. Установити, що статути акціонерних товариств до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 березня 2015 року
№ 272-VIII