Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2670-III
Прийняття: 12.07.2001
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.234 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:

1) у статті 6:

у частині першій:

пункт 3 виключити;

у пункті 6 слова "потерпілого з обвинуваченим" замінити словами "обвинуваченого, підсудного з потерпілим", а цифру "3" виключити;

частину другу виключити;

у частині третій слова і цифри "в пунктах 1, 2, 3 і 4" замінити словами і цифрами "в пунктах 1, 2 і 4", а слова і цифри "пунктами 3 і 4" замінити словом і цифрою "пунктом 4";

у частині четвертій слова і цифри "у пунктах 3 і 4" замінити словами і цифрою "у пункті 4";

у частині шостій виключити цифру "3";

2) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"Суд вправі звільнити підсудного від кримінальної відповідальності, коли буде визнано, що на час розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною";

доповнити після частини першої новими частинами такого змісту:

"Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності підстав, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), складає мотивовану постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За наявності підстав, зазначених у статті 48 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою;

частину п'яту після слова "злочин" доповнити словами "невеликої або середньої тяжкості", слова "в силу наступної" замінити словами "з урахуванням", а слово "чесного" замінити словом "сумлінного";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Особа також може бути за вироком суду звільнена від відповідальності чи покарання на підставах, передбачених статтями 49 і 74 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )";

3) у статті 7-1:

назву та частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Стаття 7-1. Закриття кримінальної справи у зв'язку з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, із застосуванням примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки або із закінченням строків давності

Провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв'язку:

1) з дійовим каяттям;

2) з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим;

3) із застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру в порядку, передбаченому статтею 447 цього Кодексу;

4) з передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації;

5) із закінченням строків давності.

До направлення кримінальної справи до суду особі повинно бути роз'яснено сутність обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття справи з цієї підстави";

у частині третій слово "Закриття" замінити словом "Направлення", а після слова "справи" доповнити словами "до суду", слова "особа, яка вчинила діяння, що містить ознаки злочину" замінити словами "обвинувачений, підсудний";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Прокурор або слідчий в разі винесення постанови про направлення справи до суду у випадках, передбачених у частині першій статті 7-1 цього Кодексу, повинні ознайомити обвинуваченого, його захисника, потерпілого або його представника з названою постановою, а в разі їх вимоги - з усіма матеріалами справи та роз'яснити їх права, передбачені цим Кодексом";

4) статтю 7-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 7-2. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора за наявності підстав, зазначених у статті 45 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), вправі своєю мотивованою постановою направити кримінальну справу до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

За наявності підстав, зазначених у статті 45 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи";

5) у статті 7-3:

у частині третій слова "передбачене статтею 7-1 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )" замінити словами "що підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі понад п'ять років";

у частині четвертій слово "комісію" замінити словом "службу";

6) статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора вправі за наявності підстав, зазначених у статті 46 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), винести мотивовану постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

За наявності підстав, зазначених у статті 46 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи";

7) текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора на підставі, передбаченій частиною першою статті 97 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), виносять мотивовану постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. У цьому разі неповнолітньому, з додержанням вимог статей 438 і 440 цього Кодексу, пред'являється обвинувачення і після винесення постанови пред'являються всі матеріали справи. Справа із списком осіб, які підлягають виклику до суду, надсилається до суду прокурором.

За наявності підстав, зазначених у частині першій статті 97 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи";

8) у статті 10:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора вправі за наявності підстав, зазначених у статті 47 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), своєю вмотивованою постановою направити справу в суд для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності з передачею його на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням про це, прийнятим на загальних зборах. Протокол загальних зборів додається до справи";

у частині другій слова "за проханням" замінити словами "за клопотанням", слова "громадської організації чи трудового" виключити, а слова "діяння, що містить ознаки злочину, який не являє великої суспільної небезпеки" замінити словами "злочину невеликої або середньої тяжкості";

доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"За наявності підстав, зазначених у статті 47 Кримінального кодексу України, у справах, які надійшли до суду з обвинувальним висновком, суд у судовому засіданні виносить постанову про закриття справи".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою, виключивши з неї слова "громадську організацію або трудовий";

9) у тексті статті 11:

цифри "51" замінити цифрами "47", а слова "громадській організації або трудового колективу" та "їх" виключити;

доповнити частиною другою такого змісту:

"Відмова слідчого або прокурора у винесенні постанови про направлення справи в суд для звільнення від кримінальної відповідальності з передачею особи на поруки не перешкоджає колективу звернутися до суду з цим клопотанням";

10) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1 Порядок звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

Прокурор, а також слідчий за згодою прокурора на підставі, передбаченій частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), виносять мотивовану постанову про направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Якщо в ході дізнання та досудового слідства протягом строків, зазначених у частині першій статті 49 Кримінального кодексу України, не встановлено особу, яка вчинила злочин, прокурор або слідчий за згодою прокурора направляє кримінальну справу до суду для вирішення питання про її закриття за підставою, передбаченою частиною другою цієї статті.

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно з законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі, згідно з частиною четвертою статті 49 Кримінального кодексу України, не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк";

11) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Оскарження потерпілим рішення суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки, дійовим каяттям, застосуванням до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки та із закінченням строків давності

При вирішенні питання про закриття кримінальної справи відповідно до статей 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 або при застосуванні до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру відповідно до статті 7-3 цього Кодексу суд зобов'язаний з'ясувати думку потерпілого і в разі закриття справи повідомити про це потерпілого та його представника. Потерпілий або його представник можуть оскаржити рішення про закриття справи в апеляційному порядку";

12) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Відновлення справи при відмові від поручительства

Суд за наявності рішення колективу підприємства, установи чи організації, прийнятого на загальних зборах, про відмову від поручительства за взяту ними на поруки особу, яка протягом року з дня передачі її на поруки не виправдає довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та порушуватиме громадський порядок, вирішує питання про кримінальну відповідальність цієї особи.

Відновлення справи в цих випадках проводиться відповідно до глави 31 цього Кодексу";

13) частини третю і четверту статті 17 викласти в такій редакції:

"Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

Розгляд справ у апеляційному і касаційному порядку здійснюється відповідно апеляційними і касаційними судами у складі трьох суддів. Розгляд справ у виключному порядку здійснюється апеляційними і касаційними судами у складі не менше трьох суддів";

14) у статті 27:

у частині першій цифри "106" замінити цифрами "125", цифри "107" замінити цифрами "126", слова і цифри "частиною 1 статті 125 і статтею 126" виключити, цифри "198" замінити цифрами "356", а після слів "з обвинуваченим" доповнити словом "підсудним";

у частині другій цифри "117" замінити цифрами "152";

у частинах другій, третій і четвертій після слів "з обвинуваченим" доповнити словом "підсудним";

15) статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Підсудність справ апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя

Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам областей, міст Києва і Севастополя підсудні такі кримінальні справи:

1) про злочини проти основ національної безпеки України, передбачені статтями 109-114 Кримінального кодексу України ( 2341-14 );

2) про злочини, за вчинення яких Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі.

У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної місцевому суду, - апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя мають право прийняти її до свого провадження";

16) пункт 3 статті 64 викласти в такій редакції:

"3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом'якшують та обтяжують покарання";

17) у статті 71:

у частині першій цифри "178" замінити цифрами "384";

у частині другій цифри "179" замінити цифрами "385";

18) у частині четвертій статті 72 цифри "178" замінити цифрами "384";

19) у пункті 4 статті 76 цифри "120" замінити цифрами "155";

20) у частині другій статті 77 цифри і слово "178 чи 179" замінити цифрами і словом "384 чи 385";

21) у тексті Кодексу слова "попереднє слідство", "попереднього слідства", "попереднє", "попереднього" замінити відповідно словами "досудове слідство", "досудового слідства", "досудове", "досудового";

22) у частині другій статті 99 слово "комісії" замінити словом "службі", слова "товариському суду" виключити, а слова "адміністрації підприємства, установи, організації" замінити словами "власнику підприємства, установи, організації чи уповноваженому ним органу";

23) у статті 108:

у частині першій після слова "тяжким" доповнити словами "або особливо тяжким";

у частині другій слово "тяжкий" доповнити словами "або особливо тяжкий";

24) статтю 112 викласти в такій редакції:

"Стаття 112. Підслідність

У справах про злочини, передбачені статтями 115, 116, 117, 118, 119, 120, 132, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168, статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтями 191, 209, 210, 211, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 255, 256, 257, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), а також у всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та особами, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад, працівниками правоохоронних органів досудове слідство провадиться слідчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора України, його заступників, прокурора області та прирівняних до них прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися і інші злочини.

У справах про злочини, передбачені статтями 121, 122, 123, 124, частиною 2 статті 126, статтями 127, 128, 129, 130, 131, частинами 2 і 3 статті 133, статтями 134, 135, 136, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 165, 167, частиною 1 статті 168, статтями 169, 174, частинами 1 і 2 статті 176, статтями 177, 178, 179, 180, 181, частиною 1 статті 184, частинами 2, 3, 4, 5 статті 185, частинами 2, 3, 4, 5 статті 186, статтею 187, частинами 2 і 3 статті 188, статтею 189, частинами 2, 3, 4 статті 190, статтями 192, 193, частиною 2 статті 194, статтями 195, 196, 197, 198, 199, 200, частиною 2 статті 202, частиною 2 статті 203, статтею 204, частиною 2 статті 205, статтями 206, 207, 209, частиною 2 статті 213, статтями 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, частиною 2 статті 225, частиною 2 статті 226, статтями 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243, частиною 2 статті 245, частиною 2 статті 248, частиною 2 статті 249, статтями 251, 252, 254, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, частинами 2, 3, 4 статті 296, статтями 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 339, 340, 341, 344, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 389, 390, 391, 393, 394, 396 Кримінального кодексу України, а також у всіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми, досудове слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.

У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 201, 209, 255, 258, 260, 261, 294, 305, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки України.

У справах про злочини, передбачені статтями 204, 207, 208, 209, частинами 2, 3, 4 статті 212, статтями 216, 218 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими податкової міліції. Якщо під час розслідування цих злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 255, 358, 364, 366, 367 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються слідчими податкової міліції.

У справах про злочини, передбачені статтями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове слідство провадиться тим органом, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким порушено дану справу.

Якщо під час розслідування кримінальної справи буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, і які не підслідні тому органу, який здійснює у справі досудове слідство, то у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження прокурор, який здійснює нагляд за досудовим слідством, своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів";

25) у частині другій статті 121 цифри "181" замінити цифрами "387";

26) у назві і тексті статті 144 слова "німим і сліпим" замінити словами "німим, сліпим, а також особам, які визнані обмежено осудними";

27) у частині другій статті 154-1 після слова "тяжкого" доповнити словами "або особливо тяжкого", а слова "за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років" виключити;

28) у частині першій статті 159 слова "до комісії" замінити словами "до служби";

29) у частині другій статті 171 цифри "178" замінити цифрами "384";

30) статтю 187 доповнити частиною десятою такого змісту:

"Постанова виноситься в режимі, який забезпечує нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності";

31) у частині третій статті 196 цифри "178" замінити цифрами "384", а цифри "179" замінити цифрами "385";

32) у тексті статті 204 після слова "неосудному" доповнити словами "або обмежено осудному", а слова "душевною хворобою" замінити словами "психічною хворобою";

33) у статті 211:

у пункті 1 слово і цифри "статті 48" замінити словами і цифрами "статтях 49 і 106";

у пункті 2 слова і цифру "та частиною 2" виключити;

34) у пункті 1 статті 213 слова і цифри "у статтях 6, 7, 7-1, 7-2, 8, 9 і 10" замінити словами і цифрою "у статті 6";

35) у частині другій статті 223 слово "відповідальність" замінити словом "покарання";

36) у статті 232-1:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 232-1. Дії прокурора у справах, які надійшли до нього від слідчого щодо направлення в суд для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності";

у абзаці першому слово "закриту" виключити, а цифри і слово "7-3 або 9" - замінити цифрами "7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 10 і 11-1";

у пункті 1 слова "для застосування примусових заходів виховного характеру" виключити;

37) у частині першій статті 248 слова і цифри "статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9 і 10" замінити словами і цифрами "статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1";

38) у частині першій статті 282 слово і цифри "статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10" замінити словами і цифрами "статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1";

39) у статті 285 цифри "178" замінити цифрами "384";

40) у статті 295 цифри "179" замінити цифрами "385", а цифри "178" замінити цифрами "384";

41) у статті 301-1 цифри "370" замінити цифрами "317";

42) у статті 302:

у частині першій слова і цифри "статті 178 і 179" замінити словами і цифрами "статті 384 і 385";

у частині другій цифри "178" замінити цифрами "384";

43) у статті 324:

у частині першій:

у пункті 5 слово "відповідальність" замінити словом "покарання";

пункти 6 і 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 вважати відповідно пунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу України, застосовувати до підсудного примусове лікування";

у частині другій цифри "1-7" замінити цифрами "1-6";

у частині четвертій цифри "14" замінити цифрами "12";

44) у частині третій статті 327 останнє речення викласти в такій редакції: "Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє засудженого від відбування покарання на підставах, передбачених статтею 80 Кримінального кодексу України";

45) у статті 334:

у частині першій слова "ступінь винності" замінити словами "ступінь тяжкості вчиненого злочину", а слово "відповідальність" замінити словом "покарання";

частину другу викласти в такій редакції:

"Суд зобов'язаний також мотивувати призначення покарання у виді позбавлення волі, якщо санкція кримінального закону передбачає й інші покарання, не зв'язані з позбавленням волі; звільнення від відбування покарання з випробуванням; призначення покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), або перехід до іншого більш м'якого основного виду покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин; звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, та у зв'язку з закінченням строків давності виконання обвинувального вироку";

частини третю, четверту і шосту виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Якщо суд відповідно до статті 96 Кримінального кодексу України визнав за необхідне застосувати до підсудного примусове лікування, в мотивувальній частині вироку зазначаються мотиви такого рішення";

46) у статті 335:

у частині першій слова "умовне засудження" замінити словами "звільнення від відбування покарання з випробуванням";

частини другу і третю виключити;

у частині четвертій цифри "37" замінити цифрами "54", слова "військового або спеціального звання, орденів, медалей або почесного звання" замінити словами "військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу";

у частині п'ятій цифри "14" замінити цифрами "96", а слова "або встановити над ним опікування" виключити;

у частині восьмій слово "відбуття" замінити словом "відбування";

у частині дев'ятій слова "нижче найнижчої" замінити словами "нижче від найнижчої", а цифри "44" замінити цифрами "69";

частину десяту викласти у такій редакції:

"У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням відповідно до статей 75-79 і 104 Кримінального кодексу України, у резолютивній частині вироку зазначаються тривалість іспитового строку, обов'язки, покладені на засудженого, а також трудовий колектив або особа, на які, за їх згодою або на їх прохання, суд покладає обов'язок по нагляду за засудженим і проведенню з ним виховної роботи";

частини одинадцяту і дванадцяту виключити;

47) у статті 337 слова і цифри "статтями 42 і 43" замінити словами і цифрами "статтями 70 і 71";

48) частину другу статті 342 виключити;

49) у статті 346 слово "комісією" замінити словом "службою";

50) пункт 6 статті 348 доповнити словами: "його законний представник і захисник - у частині мотивів і підстав направлення справи на додаткове розслідування";

51) у статті 356:

у пункті 1 слова "Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами" замінити словами "апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя";

у пункті 2 слова "Військовими судами регіонів і Військово-Морських Сил" замінити словами "Військовими апеляційними судами регіонів і Військово-Морських Сил";

52) у статті 372:

у назві після слова "покарання" доповнити словом "ступені";

у тексті після слова "невідповідним" доповнити словом "ступеню";

53) у тексті статті 376 після цифр "10" доповнити цифрами "11-1";

54) у частині другій статті 383 після слова "вироки" доповнити словами "та постанови", а після слова "вироків" доповнити словами "та постанов";

55) частину другу статті 384 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) потерпілий, його представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого";

56) у частині другій статті 388 слова "ухвалі", "ухвали" замінити відповідно словами "постанові", "постанови";

57) у частині другій статті 398 слово "місцевого" виключити;

58) у тексті статті 400-1 після цифр "10" доповнити цифрами "11-1";

59) частину четверту статті 404 викласти у такій редакції:

"У разі звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням відповідно до статей 75 і 104 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), суд надсилає копію вироку органу виконання покарань за місцем проживання засудженого, а щодо неповнолітнього - також службі у справах неповнолітніх для здійснення контролю за його поведінкою, а щодо засуджених військовослужбовців - командирам військових частин, які відповідно до частини другої статті 76 Кримінального кодексу України здійснюють контроль за поведінкою таких засуджених";

60) статтю 405 виключити;

61) у частині першій статті 405-1 цифри "54" замінити цифрами "74";

62) у статті 407:

у назві після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування", а після слова "заміни" доповнити словами "невідбутої частини";

у частині першій після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування", цифри і букву "52 і 53" замінити відповідно цифрами і буквою "81 і 82", слово "виконанням" замінити словом "відбуванням", слова "комісії в справах неповнолітніх при виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів" замінити словами "служби у справах неповнолітніх", а слова "а щодо осіб, умовно засуджених до позбавлення волі з обов'язковим залученням до праці, - також і за спільним поданням адміністрації і громадських організацій за місцем роботи засудженого" виключити;

у частині другій після слів "звільнення від" доповнити словом "відбування";

у частині четвертій слово "виконанням" замінити словом "відбуванням", слова "або комісії в справах неповнолітніх" замінити словами "служби у справах неповнолітніх", а слова "відповідну комісію" замінити словом "їх";

у частині п'ятій після слів "засудженого від" доповнити словом "відбування", а після слова "тяжкі" доповнити словами "та особливо тяжкі";

63) статтю 407-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 407-1. Порядок звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, відповідно до статті 83 Кримінального кодексу України здійснюється суддею районного (міського) суду за місцем відбування покарання засудженим за спільним поданням органу, що відає відбуванням покарання, і спостережної комісії";

64) у статті 408:

назву та частину першу викласти у такій редакції:

"Стаття 408. Звільнення від покарання за хворобою

За наявності підстав, передбачених статтею 84 Кримінального кодексу України, суддя районного (міського) суду за місцем відбування покарання розглядає подання установи, яка відає відбуванням покарання, та висновок лікарської комісії і звільняє засудженого від покарання чи подальшого його відбування";

у частині другій слово "відбуття" замінити словом "відбування", а слова "чи передати його на піклування органів охорони здоров'я" замінити словами "відповідно до статей 92-95 Кримінального кодексу України";

у частині третій слово "відбуття" замінити словом "відбування", а слова "на душевну" замінити словами "на психічну";

65) статтю 408-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 408-1. Порядок звільнення від покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку

Звільнення засудженого від призначеного йому покарання з підстав, передбачених частиною першою статті 78 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), здійснюється суддею районного (міського) суду за місцем проживання засудженого за заявою засудженого або за поданням прокурора чи органу, що відає відбуванням покарання";

66) у статті 408-2:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 408-2. Порядок скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням

Скасування звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням, призначеного вироком суду відповідно до статей 75 і 104 Кримінального кодексу України, здійснюється суддею районного (міського) суду за місцем проживання засудженого за поданням органу виконання покарання, а щодо неповнолітнього - за спільним поданням органу, який відає відбуванням покарання та службою у справах неповнолітніх, за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 78 Кримінального кодексу України";

частини другу і третю виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"При розгляді передбачених у цій статті питань у судовому засіданні беруть участь представники органів, які відають відбуванням покарання і на які згідно з частиною другою статті 76 Кримінального кодексу України покладено контроль за поведінкою таких засуджених";

67) у статті 408-3:

назву та частину першу викласти у такій редакції:

"Стаття 408-3. Порядок скасування звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

За наявності підстав, передбачених частинами четвертою і п'ятою статті 83 Кримінального кодексу України, суддя районного (міського) суду за поданням органу кримінально-виконавчої системи за місцем проживання засудженої розглядає питання про скасування звільнення її від відбування покарання або заміну його більш м'яким покаранням чи направлення засудженої для відбування покарання, призначеного за вироком";

частину другу виключити;

у частині третій слова "підстави застосування або скасування відстрочки відбування покарання" замінити словами "обставини, передбачені частинами четвертою і п'ятою статті 83 Кримінального кодексу України";

68) у статті 409:

частину першу викласти у такій редакції:

"Питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку, включаючи застосування кримінального закону, що має зворотну силу, відповідно до частин другої і третьої статті 5 Кримінального кодексу України, вирішуються судом, який постановив вирок";

у частині третій слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 54" замінити словами і цифрою "частинами другою і третьою статті 5";

у частині четвертій слова "чи інвалідністю" виключити, а слова і цифри "статей 408 і 408-1" замінити словом і цифрами "статті 408";

частину п'яту виключити;

69) статтю 409-1 виключити;

70) у статті 410:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 410. Порядок заміни штрафу покаранням у виді громадських робіт, виправних робіт штрафом, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні";

частину першу виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"Питання про заміну штрафу покаранням у виді громадських робіт відповідно до частини четвертої статті 53 Кримінального кодексу України, виправних робіт штрафом відповідно до частини третьої статті 57 Кримінального кодексу України, позбавлення волі триманням у дисциплінарному батальйоні відповідно до частини першої статті 62 Кримінального кодексу України, обмеження чи позбавлення волі службовим обмеженням для військовослужбовців відповідно до частини першої статті 58 Кримінального кодексу України вирішується суддею районного (міського) суду за поданням органу, що відає відбуванням покарання, або за клопотанням колективу";

у частині четвертій слова "комісією у справах неповнолітніх" замінити словами "службою у справах неповнолітніх";

частину сьому виключити;

71) у частині третій статті 411 "чи інвалідністю" виключити;

72) у статті 411-1:

у частині першій слова і цифри "відповідно до статті 14" замінити словами і цифрами "відповідно до статті 96";

у частині другій слова і цифри "відповідно до частини 2 статті 14 Кримінального кодексу України або частини 2 статті 77 Виправно-трудового кодексу України ( 3325-07 )" замінити словами і цифрами "відповідно до статті 96 Кримінального кодексу України ( 2341-14 )";

73) у статті 413 цифри "43" замінити цифрами "71", а слова "ухвалою Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, якщо хоча б один з вироків постановлено Верховним Судом Республіки Крим, обласним, Київським і Севастопольським міськими судами, міжобласним судом, військовим судом регіону, Військово-Морських Сил" замінити словами "ухвалою апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя, якщо хоча б один з вироків постановлено апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя, військовими апеляційними судами регіонів, Військово-Морських Сил";

74) у статті 414:

у назві виключити слова "погашення і";

частину першу викласти у такій редакції:

"Клопотання осіб, які відбули покарання, і колективу підприємства, установи чи організації про дострокове зняття судимості відповідно до статті 91 Кримінального кодексу України розглядаються суддею районного (міського) суду за місцем постійного проживання осіб, щодо яких порушені клопотання";

перше речення частини другої викласти у такій редакції: "Клопотання про зняття судимості розглядається за участю особи, яка його порушила, а у разі звернення з клопотанням колективу підприємства, установи, організації - за участю також їх представника";

у частині четвертій слова "про погашення судимості та про дострокове зняття судимості" виключити;

у частині шостій слова "погашенні чи" виключити;

75) у статті 414-1:

назву та частини першу і другу викласти у такій редакції:

"Стаття 414-1. Порядок розгляду клопотань про включення часу відбування виправних робіт до загального трудового стажу

Питання про включення до загального трудового стажу часу відбування виправних робіт у випадках, передбачених Виправно-трудовим кодексом України ( 3325-07 ), вирішується суддею районного (міського) суду за місцем проживання особи, яка відбула покарання.

Зазначене питання розглядається суддею щодо особи, яка відбула покарання, за її клопотанням. До клопотання повинні бути додані копія вироку, довідка про відбування покарання і характеристика власника підприємства, установи чи організації або уповноваженого ним органу про роботу і поведінку особи в період відбування нею покарання";

у частині третій слова "виконанням покарання, який порушив клопотання" замінити словами "виконанням покарання";

76) у статті 416:

частину першу викласти у такій редакції:

"Застосування примусових заходів медичного характеру, встановлених статтею 94 Кримінального кодексу України, до осіб, які визначені у статті 93 Кримінального кодексу України, проводиться за ухвалою суду або постановою судді";

77) у статті 417:

у назві після слова "неосудних" доповнити словами "або обмежено осудних";

частину першу викласти у такій редакції:

"Досудове слідство в справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені особами у стані неосудності або обмеженої осудності, а також про злочини осіб, які вчинили його у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку, проводиться органами досудового слідства за правилами, передбаченими статтями 111-130, 148-222 цього Кодексу";

у частині другій слова "та її душевне захворювання" замінити словами "та її психічне захворювання";

у частині третій після слова "неосудності" доповнити словами "або обмежену осудність", а слова "на душевну хворобу" замінити словами "на психічну хворобу";

78) у назві статті 418 після слова "неосудних" доповнити словами "або обмежено осудних";

79) у пункті 3 статті 420 після слова "неосудності" доповнити словами "або обмеженої осудності", а слова "та душевну хворобу" замінити словами "на психічну хворобу";

80) у статті 421:

у частині першій після слова "неосудності" доповнити словами "або обмеженої осудності", а слова "душевну хворобу" замінити словами "психічну хворобу";

у частині другій після слова "неосудність" доповнити словами "або обмежена осудність";

81) у частині другій статті 422 після слова "неосудності" доповнити словами "або обмеженої осудності";

82) у частині першій статті 423 слова "душевного захворювання" замінити словами "психічного захворювання", після слова "неосудність" доповнить словами "або обмежена осудність", а слово "відбуття" замінити словом "відбування";

83) статтю 425 викласти у такій редакції:

"Стаття 425. Здійснення провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів

Порядок провадження у справах про злочини, передбачені частиною 1 статті 133, статтею 164, частиною 1 статті 185, частиною 1 статті 186, частиною 1 статті 188, частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 194, частиною 1 статті 202, частиною 1 статті 203, частиною 1 статті 205, частиною 1 статті 212, частиною 1 статті 213, частиною 1 статті 225, частиною 1 статті 226, частиною 1 статті 245, статтями 246, 247, частиною 1 статті 248, частиною 1 статті 249, статтею 250, частиною 1 статті 296, статтею 395 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) визначається загальними правилами цього Кодексу за винятками, встановленими статтями цієї Глави";

84) у статті 442:

у назві та частині першій слова "комісій та інспекцій у справах неповнолітніх", "комісію та інспекцію в справах неповнолітніх" замінити відповідно словами "служби у справах неповнолітніх та міліції у справах неповнолітніх", "службу у справах неповнолітніх та міліцію у справах неповнолітніх";

у частині другій слова "комісії в справах неповнолітніх" замінити словами "служби у справах неповнолітніх";

у частині третій слова "інспекції в" замінити словами "міліції у";

85) статтю 445 викласти у такій редакції:

"Стаття 445. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку

При постановленні вироку, крім питань, зазначених у статті 324 цього Кодексу, суд зобов'язаний в разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням чи застосування до нього покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, обговорити питання про необхідність призначення неповнолітньому громадського вихователя";

86) в абзаці третьому статті 446 слова "умовного засудження" виключити, а слова "відстрочки виконання вироку відповідно до статті 46-1" замінити словами "звільнення від покарання з випробуванням відповідно до статті 104";

87) у частині першій статті 447 слова "що не являє великої суспільної небезпеки" замінити словами "невеликої або середньої тяжкості", а слово і цифри "статтею 11" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 105";

88) у частині першій статті 448:

в абзаці першому після слова "ухвали" доповнити словами "або постанови";

у пункті 3 слово і цифри "статтею 11" замінити словами і цифрами "частиною другою статті 105";

89) у назві та тексті статті 449 після слів "ухвали", "на ухвалу" доповнити відповідно словами "постанови", "постанову".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2001 року, крім пунктів 13, 41, 50, 54, 55, 56, 57 розділу I та пункту 2 розділу II цього Закону, які набирають чинності з дня опублікування.

2. У розділі II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України ( 2533-14 )" від 21 червня 2001 року:

у пункті 9 після слів "вироки військових судів гарнізонів" доповнити словами "а також постанови президій Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів";

у пункті 10 цифри "400-10" замінити цифрами "400-9".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 2001 року
N 2670-III