Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2621-VIII
Прийняття: 22.11.2018
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 2, ст.9)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2465-IX від 27.07.2022}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У частині першій статті 2:

1) пункт 16 після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласною радою";

2) пункт 33 після слів "бюджету Автономної Республіки Крим" доповнити словом "обласного";

3) пункт 35 після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласної ради".

2. Абзац третій частини другої статті 10 виключити.

3. У статті 16:

1) у частині третій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій можуть здійснювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради та всі міські ради. Інші місцеві зовнішні запозичення можуть здійснювати лише Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Київська, Севастопольська міські ради, міські ради міст обласного значення";

в абзаці третьому після слів "належить Автономній Республіці Крим" доповнити словами "обласній раді", а слова "міської ради" замінити словами "обласної ради, міської ради";

2) у частині шостій:

абзац перший після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласних рад";

абзац третій після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласна чи";

3) абзац перший частини сьомої після слів "Верховна Рада Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласна рада", а після слів "боргових зобов’язань Автономної Республіки Крим" - словами "обласної ради".

4. У статті 17:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Місцеві гарантії можуть надаватися за рішенням:

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної міської ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки міста або Автономної Республіки Крим, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;

відповідної обласної ради для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення";

2) частину п’яту після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласною радою", а після слів "Верховною Радою Автономної Республіки Крим" - словом "обласною";

3) частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Розмір та вид майнового забезпечення суб’єктів господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим - щодо майна Автономної Республіки Крим, обласна чи міська рада - щодо відповідного комунального майна)";

4) частину сьому після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласної ради";

5) у частині восьмій:

абзац перший після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласною радою", а після слів "Автономної Республіки Крим" - словами "обласної ради";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Якщо договором між Кабінетом Міністрів України (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією чи виконавчим органом міської ради за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної чи міської ради) та суб’єктом господарювання передбачаються зобов’язання такого суб’єкта з погашення та обслуговування кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста), невиконання або неналежне виконання таких зобов’язань за договором тягне перехід до держави (Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста) права стягнення простроченої заборгованості у повному обсязі незалежно від стану виконання державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) зобов’язань за такими кредитами (позиками)";

6) абзаци перший і другий частини дев’ятої, частини десяту, тринадцяту, чотирнадцяту після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласною радою";

7) частину десяту після слів "Автономній Республіці Крим" доповнити словами "обласній раді";

8) абзац перший частини п’ятнадцятої після слів "Верховна Рада Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласні ради";

9) доповнити частиною шістнадцятою такого змісту:

"16. Забороняється надання державних (місцевих) гарантій суб’єкту господарювання, який має прострочену заборгованість перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), іншу заборгованість з погашення раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або податковий борг перед державним (місцевим) бюджетом".

5. У частині третій статті 18:

1) абзац перший після слів "Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласною радою";

2) абзац другий після слова "відповідної" доповнити словами "обласної чи".

6. У статті 22:

1) пункт 1 частини другої після слів "Верховний Суд" доповнити словами "вищі спеціалізовані суди";

2) у частині сьомій слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива".

7. У частині шостій статті 23:

у першому реченні слово "функцій" замінити словами "функцій, завдань";

доповнити третім реченням такого змісту: "У разі здійснення передачі бюджетних призначень за загальнодержавними видатками і кредитуванням (крім міжбюджетних трансфертів) може передбачатися збільшення видатків за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади, видатків на оплату праці працівників бюджетних установ шляхом зменшення відповідних бюджетних призначень, які мають таке саме цільове обмеження".

8. У статті 24-1:

1) у частині другій:

абзац перший доповнити словами "а також на реалізацію проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету";

абзац другий доповнити словами і цифрами "а на реалізацію проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" - не більше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку";

2) у частині третій:

в абзацах першому та другому слова "у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "у сфері фізичної культури і спорту, та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету";

в абзаці п’ятому слова "у сфері фізичної культури і спорту" замінити словами "у сфері фізичної культури і спорту, і результатів відбору проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету";

3) частину четверту після слів "проектів регіонального розвитку" доповнити словами "та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету";

4) частину п’яту після слів "проектами регіонального розвитку" доповнити словами "та проектами - переможцями "Всеукраїнського громадського бюджету".

9. У статті 24-2:

1) пункти 1 та 2 частини третьої доповнити словами і цифрою "(з них не менше 5 відсотків коштів - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд)";

2) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Видатки за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цієї статті, здійснюються за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, в обсязі, передбаченому згідно з умовами відповідних запозичень.

Кошти державного дорожнього фонду, сформовані за рахунок джерел, визначених пунктом 1 частини другої цієї статті, за виключенням коштів, що спрямовуються за напрямом, визначеним пунктом 3 частини третьої цієї статті, розподіляються таким чином:

60 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 1 частини третьої цієї статті;

35 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 2 частини третьої цієї статті;

5 відсотків - за напрямом, визначеним пунктом 4 частини третьої цієї статті".

10. В абзаці третьому частини п’ятої статті 28 слова "коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)" замінити словами "бюджетних коштів".

11. У статті 29:

1) у частині другій:

у пункті 3 цифри "50" замінити цифрами "37";

у пункті 5 цифри "75" замінити цифрами "70";

пункт 16-1 викласти в такій редакції:

"16-1) 45 відсотків екологічного податку (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі)";

пункт 23 після слів "крім штрафів, визначених" доповнити словами і цифрами "пунктом 13-5 частини третьої цієї статті";

2) у частині третій:

пункт 13 після слів "програм допомоги" доповнити словами "і грантів";

доповнити пунктами 13-4 та 13-5 такого змісту:

"13-4) 26 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;

13-5) 50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі".

12. У частині четвертій статті 30:

у пункті 12 слова "програм допомоги" замінити словами "програм та заходів у рамках програм допомоги і грантів";

доповнити пунктами 15-1 та 21 такого змісту:

"15-1) ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів в лісовому фонді (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-4 частини третьої статті 29 цього Кодексу)";

"21) здійснення заходів із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу), у тому числі здійснення таких заходів Міністерством внутрішніх справ України та Національною поліцією України (за рахунок 40 відсотків джерел, визначених пунктом 13-5 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".

13. У статті 51:

1) частини першу і другу після слова "поліцейські" у всіх відмінках доповнити словами "співробітники Служби судової охорони" у відповідному відмінку;

2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"3. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом відповідних послуг у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

4. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, природний газ та інші енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетних зобов’язань та не здійснюють платежів за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 цього Кодексу), до погашення такої заборгованості".

14. Частину другу статті 55 доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"програму державних гарантій медичного обслуговування населення".

15. Пункт 9-1 частини другої статті 60 після слів "відповідно Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласними радами та".

16. Пункт 12 частини другої статті 61 після слів "відповідно Автономною Республікою Крим" доповнити словами "обласними радами та".

17. У статті 64:

1) у частині першій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";

доповнити пунктом 4-3 такого змісту:

"4-3) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів";

у пунктах 36-1, 36-2 і 36-3 слова "що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад" виключити;

пункт 38 після слів "адміністративні штрафи" доповнити словами "та інші штрафні санкції";

2) у частині другій:

в абзаці першому слова "Податок на доходи фізичних осіб" замінити словами "Податок на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного абзацом п’ятим цієї частини статті);

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), сплачується таким податковим агентом або такою фізичною особою до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису)".

18. Пункт 2 частини першої статті 66 виключити.

19. Назву статті 67-2 доповнити словами "та/або операції Об’єднаних сил".

20. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 3-2 такого змісту:

"3-2) 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів".

21. Пункт 5 частини першої статті 69-1 виключити.

22. Пункт 6 частини другої статті 71 після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласної ради".

23. У статті 74:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Місцеві запозичення здійснюються з метою фінансування бюджету розвитку:

бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань Верховної Ради Автономної Республіки Крим та міських рад, спрямованих на задоволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і територіальних громад міст;

обласних бюджетів та використовуються для створення, приросту чи оновлення стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, що забезпечують виконання завдань обласних рад, спрямованих на задоволення спільних інтересів територіальних громад області, відновлення та реконструкцію об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення";

2) частину четверту після слів "Автономної Республіки Крим" доповнити словами "обласних рад";

3) частину п’яту доповнити словами і цифрами "а в частині обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, відповідні видатки також можуть здійснюватися із спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету)";

4) у частині сьомій слова "відповідна міська рада" замінити словами "відповідні обласна та міська ради".

24. У статті 76:

1) назву доповнити словами "предмет регулювання рішення про місцевий бюджет";

2) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У рішенні про місцевий бюджет видатки та кредитування за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету повинні бути деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків бюджету і класифікації кредитування бюджету".

25. Підпункт "в" пункту 9 частини першої статті 87 викласти в такій редакції:

"в) державну підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів) згідно з порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України".

26. У частині першій статті 89:

1) у підпункті "в" пункту 2 слова "міста чи району), дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та сім’ї патронатних вихователів" замінити словами "міста, району чи об’єднаної територіальної громади)";

2) у пункті 4:

у підпункті "а" слова "міста чи району)" замінити словами "міста, району чи об’єднаної територіальної громади), малі групові будинки", а слова "компенсації фізичним особам" замінити словами "дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; компенсації фізичним особам";

у підпункті "б":

абзац третій після слів "вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності";

доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:

"підтримка малих групових будинків".

27. У частині першій статті 90:

1) у підпункті "а" пункту 2 слова "та дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей і сімей патронатних вихователів" виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) програми природоохоронних заходів місцевого значення, проекти реструктуризації та ліквідації об’єктів підприємств гірничої хімії, підземного видобутку залізної руди, консервації ртутного виробництва, утримання водовідливних комплексів".

28. У частині першій статті 91:

підпункт "е" пункту 3 викласти в такій редакції:

"надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів на виконання програм (проектів, заходів) відповідного адміністративно-територіального рівня";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення";

пункт 20-4 після слів "вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності".

29. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

"6-1) субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".

30. У статті 102:

1) частину третю викласти в такій редакції:

"3. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; постраждалим учасникам Революції Гідності; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; звільненим із служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини третьої статті 57 Закону України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також здійснюються видатки на доставку громадянам повідомлень про призначення субсидії";

2) частину четверту після слів "вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною" доповнити словами "постраждалим учасникам Революції Гідності".

31. Друге речення абзацу другого частини другої статті 103-1 доповнити словами і цифрами "а також на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету".

32. У статті 103-2:

1) у пункті 5 частини першої слова "(крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів)" виключити;

2) пункт 1 частини третьої після слів "професійно-технічних навчальних закладах" доповнити словами і цифрами "державної та комунальної власності, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності".

33. Включити статтю 103-3 такого змісту:

"Стаття 103-3. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовується на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми сліпими та із зниженим зором, глухими та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектра) у закладах та установах освіти відповідно до частини другої цієї статті.

2. За рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюються видатки на:

1) оплату праці фахівців (перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України) на основі укладених цивільно-правових договорів за:

проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) відповідно до індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів);

надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг із забезпечення освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності;

2) придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу, спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти;

3) оснащення кабінетів та/або ресурсних кімнат у відповідних закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування).

3. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами.

Розподіл субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями відповідно до кількості осіб з особливими освітніми потребами, та затверджується рішенням про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням про обласний бюджет.

4. Залишки коштів за субвенцією на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції".

34. Частину п’яту статті 103-6 після слів "визначеному обласними державними адміністраціями," доповнити словами "за погодженням з Кабінетом Міністрів України".

35. В абзаці другому частини другої статті 108 слова "а освітньої субвенції і медичної субвенції двічі на місяць" замінити словами "освітньої і медичної субвенцій - двічі на місяць, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - один раз на місяць".

36. Частину першу статті 110 доповнити словами і цифрами "а також за надходженням закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та за використанням коштів місцевих бюджетів у частині видатків, передбачених пунктом 2 частини першої статті 82 цього Кодексу, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню".

37. Абзац третій частини першої статті 119 доповнити словами "(включаючи порядок та умови надання субвенцій)".

38. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

1) пункт 1-1 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень пункту 8 частини першої статті 87, пункту 3 частини першої статті 89, пункту 3 частини першої статті 90 та частини першої статті 103-4 цього Кодексу, реалізуються пілотні проекти з надання державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів, а також відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) в абзаці першому пункту 10 цифри "2018" замінити цифрами "2020";

3) у пункті 20:

в абзаці першому цифри "2018" замінити цифрами "2019";

у другому реченні абзацу п’ятого цифри "2017" замінити цифрами "2018";

4) підпункт 3 пункту 23-1 доповнити словами "та/або операції Об’єднаних сил";

5) пункт 40 викласти у такій редакції:

"40. Установити, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, з метою забезпечення адресності та недопущення призначення, нарахування та/або здійснення неправомірних соціальних виплат Міністерство фінансів України має право на безоплатне отримання інформації, що містить банківську таємницю, персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Для отримання та обробки таких персональних даних Міністерство фінансів України не потребує отримання на це згоди фізичних осіб, при цьому обробка та захист персональних даних здійснюються з додержанням законодавства про захист персональних даних та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок здійснення верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат визначається Кабінетом Міністрів України";

6) абзац другий пункту 42 викласти в такій редакції:

"При цьому, до 20 відсотків такої підтримки використовується сільськогосподарськими товаровиробниками для закупівлі у вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки та обладнання (2017 рік - 10 відсотків, 2018 рік - 15 відсотків), а також спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси";

7) доповнити пунктом 47 такого змісту:

"47. Установити, що до 2023 року (включно) частина чистого прибутку, що відповідно до пункту 17 частини другої статті 29 цього Кодексу та статті 11-1 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" підлягає спрямуванню до Державного бюджету України державними унітарними підприємствами, що перебувають у віданні Національної академії наук України, залишається у розпорядженні таких державних унітарних підприємств, що перебувають у віданні Національної академії наук України, та спрямовується ними виключно на проведення своєї ініціативної наукової та науково-технічної діяльності, фінансове забезпечення інновацій та розширення власної матеріально-технічної бази".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року, крім підпункту 5 пункту 38 розділу I та підпункту "в" підпункту 10 пункту 2 розділу II цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) частину третю статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) прийняття рішень щодо здійснення місцевих зовнішніх запозичень і надання місцевих гарантій відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України";

2) у Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60 із наступними змінами):

а) абзац другий пункту 2 частини четвертої статті 3 доповнити словами і цифрами "а також на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, у розмірі не більше 10 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік для відповідного місцевого бюджету";

б) у статті 4:

частину третю після слів "інших надходжень до відповідних бюджетів" доповнити словами "(включаючи місцеві зовнішні запозичення)";

частину четверту після слів "що належать до комунальної власності" доповнити словами "на обслуговування місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями, залученими для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах";

3) перше речення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) після слова "передбачених" доповнити словами "законом про Державний бюджет України на відповідний рік";

4) частину першу статті 37 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2007 р., № 20, ст. 282) викласти в такій редакції:

"1. Посадовий оклад Голови Комісії становить 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, заступників Голови, секретаря Комісії - 27 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, члена - 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Перелік та розміри додаткових до посадового окладу виплат Голові, заступникам Голови, секретарю Комісії та членам Комісії визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 7 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу";

5) пункт 8 частини першої статті 12 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2017 р., № 1, ст. 6) доповнити словами "а також автомобільних доріг загального користування державного значення у разі наявності відповідного рішення обласної ради";

{Підпункт 6 пункту 2 розділу II втратив чинність на підставі Закону № 2465-IX від 27.07.2022}

7) у статті 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84) цифри "2015" замінити цифрами "2020";

8) у розділі IV "Прикінцеві положення" Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; 2017 р., № 2, ст. 26; 2018 р., № 2, ст. 8):

а) у пункті 6 цифри "2018" замінити цифрами "2019";

б) у пункті 7 цифри "2019" замінити цифрами "2020";

9) у статті 6 і пункті 7 частини першої статті 7 Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 220; 2017 р., № 18, ст. 220) слова "що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива";

10) у Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 36, ст. 360; 2017 р., № 2, ст. 25, № 7-8, ст. 50; 2018 р., № 6-7, ст. 45):

а) у статті 7:

пункт 1 частини першої доповнити абзацом  чотирнадцятим такого змісту:

"надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки та використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню";

у частині другій слова "органи місцевого самоврядування" замінити словами "органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування";

б) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Особливості здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки, трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню

1. Рахункова палата здійснює заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо:

1) законності, повноти нарахування, своєчасності сплати і зарахування до місцевих бюджетів закріплених за ними загальнодержавних податків і зборів або їх частки;

2) правильності визначення та розподілу, своєчасності і повноти перерахування трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, законності та ефективності використання таких трансфертів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів;

3) законності та ефективності використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню.

2. Рахункова палата має право запитувати та одержувати у державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування наявну в них інформацію і документацію про:

1) надходження закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів або їх частки;

2) визначення, розподіл, перерахування та використання трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;

3) використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню";

в) у статті 24:

у частині першій:

слова "Заробітна плата" замінити словами "Посадовий оклад";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Членам Рахункової палати можуть встановлюватися надбавки, доплати, премії та інші виплати в межах відповідних бюджетних призначень у порядку та розмірах, визначених рішенням Рахункової палати";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Членам Рахункової палати надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 45 календарних днів";

11) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 20 грудня 2016 року № 1794-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 27) цифри "2019" замінити цифрами "2027".

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 листопада 2018 року
№ 2621-VIII