Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2620-IV
Прийняття: 02.06.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу України і статті 32 Цивільного кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.352 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Сімейного ( 2947-14 ) та Цивільного кодексів України ( 435-15 ) такі зміни:

1. У статті 177 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах.

Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси";

доповнити після частини першої двома новими частинами такого змісту:

"2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

видавати письмові зобов'язання від імені дитини;

відмовлятися від майнових прав дитини.

3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

частину сьому доповнити словами "та повернути доходи, одержані від управління її майном".

2. В абзаці другому частини другої статті 32 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) слова "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника" замінити словами "згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2620-IV