Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2602-IV
Прийняття: 31.05.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 25, ст.337 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 21, ст. 252; 2001 р., N 45, ст. 237; 2003 р., N 39, ст. 333; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) такі зміни:

1. У статті 19:

1) у частині першій слова і цифри "загальної чисельності працюючих, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця, якщо інше не передбачено законом" замінити словами і цифрами "середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 чоловік - у кількості одного робочого місця";

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів визначається виключно цим Законом. Якщо іншими законами встановлюються нормативи робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів, які відрізняються від зазначених у цій статті, застосовуються положення цього Закону".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2. Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:

"Порушення термінів сплати штрафних санкцій тягне за собою нарахування пені на суму заборгованості по сплаті штрафних санкцій в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за кожний календарний день її прострочення, включаючи день сплати".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 31 травня 2005 року
N 2602-IV