Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2597-IX
Прийняття: 20.09.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) доповнити словами "члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, які не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті, посадові особи та інспектори Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, члени Ради Аудиторської палати України, посадові особи Аудиторської палати України та працівники комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та комітетів з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів".

2. Частину першу статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542; 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторської палати України, які законом визнані виконавчими документами".

3. У Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 9, ст. 50 із наступними змінами):

1) у статті 1:

у частині першій:

у пункті 2 слова "включена до Реєстру" замінити словами "зареєстрована у Реєстрі";

у пункті 4 слова "аудиторська мережа (мережа)" замінити словами "аудиторська мережа", а після слів "та/або аудитори" доповнити словами "інші юридичні особи";

пункти 5-7 і 9 викласти в такій редакції:

"5) аудиторська фірма - юридична особа, яка провадить аудиторську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом та міжнародними стандартами аудиту, а також може надавати неаудиторські послуги;

6) аудиторський звіт - документ, підготовлений суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, комбінованої фінансової звітності);

7) аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту, стандартів аудиту Великої Британії або Сполучених Штатів Америки, та з урахуванням вимог цього Закону";

"9) добра репутація аудитора - репутація, за якої протягом двох років поспіль до аудитора не застосовувалося стягнення три і більше разів або не накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону двічі протягом 12 календарних місяців";

доповнити пунктами 9-1-9-3 такого змісту:

"9-1) добра репутація аудиторської фірми - репутація, за якої до аудиторської фірми не застосовувалося стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності три та більше разів протягом 24 календарних місяців;

9-2) електронний кабінет - це інформаційно-комунікаційна система Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, що забезпечує електронну форму взаємодії між Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, іншими фізичним і юридичними особами з питань реалізації ними прав та обов’язків, визначених цим Законом;

9-3) інше обов’язкове завдання - завдання з огляду проміжної фінансової звітності (проміжної консолідованої фінансової звітності) або завдання з надання інших аудиторських послуг, надання яких вимагається відповідно до законодавства, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних стандартів аудиту, за результатами виконання якого законодавством вимагається оприлюднення та/або подання Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, органам державної влади або органам місцевого самоврядування звіту суб’єкта аудиторської діяльності";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) міжнародні стандарти аудиту - сукупність професійних стандартів, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості (управління якістю), які визначені міжнародними стандартами контролю якості (управління якістю), аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятими Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, які оприлюднені Міжнародною федерацією бухгалтерів";

доповнити пунктом 14-1 такого змісту:

"14-1) неаудиторські послуги - інші послуги, крім аудиторських послуг, які надаються суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до законодавства";

у пункті 15 слово "провадить" замінити словами "провадила та не провадить";

пункт 16 викласти в такій редакції:

"16) обов’язковий аудит фінансової звітності - аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання  (їх груп), утворень без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати таку фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність), користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також комбінованої (субконсолідованої) фінансової звітності банківських груп та небанківських фінансових груп, інших утворень, які відповідно до законодавства зобов’язані надати таку звітність разом зі звітом суб’єкта аудиторської діяльності, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом";

доповнити пунктом 16-1 такого змісту:

"16-1) повноправне членство аудитора у професійній організації аудиторів та бухгалтерів - членство (участь) аудитора (за наявності) в одній із професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, інформація про яке подана аудитором до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності для оприлюднення";

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності - фізична особа, юридична особа та/або утворення без статусу юридичної особи, пов’язані із суб’єктом аудиторської діяльності відносинами власності та/або контролем, та/або управлінням, що може впливати на умови або економічні результати його діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв, визначених Податковим кодексом України для пов’язаних осіб";

доповнити пунктами 17-1,17-2 та 18-1 такого змісту:

"17-1) професійна організація аудиторів та бухгалтерів - громадська організація, утворена відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання" для реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, професійних та інших інтересів аудиторів та бухгалтерів, має всеукраїнський статус та серед загальної кількості членів якої не менше 50 відсотків складають аудитори та/або бухгалтери;

17-2) професійний скептицизм - ставлення аудитора до отриманої інформації при провадженні аудиторської діяльності, яке включає критичний підхід та уважність до обставин, які можуть вказувати на можливі викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та критичну оцінку аудиторських доказів";

"18-1) професійні обов’язки - це обов’язки аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, визначені цим Законом, нормативно-правовими актами з питань аудиторської діяльності, прийнятими відповідно до цього Закону, та міжнародними стандартами аудиту";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19) Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності  (далі - Реєстр) - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право на провадження аудиторської діяльності в Україні, а також містить іншу інформацію відповідно до вимог цього Закону";

у пункті 21 слова "включений до Реєстру" замінити словами "зареєстрований у Реєстрі";

доповнити пунктом 22 такого змісту:

"22) спільне проведення аудиту фінансової звітності - проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) двома або більше суб’єктами аудиторської діяльності, призначеними відповідно до цього Закону, відповідно до укладеного договору з визначенням розподілу завдань між такими суб’єктами аудиторської діяльності та наданням спільного аудиторського звіту";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Терміни "бухгалтерський облік", "фінансова звітність", "консолідована фінансова звітність", "користувачі фінансової звітності", "звіт про управління", "група", "велика група", "середня група", "національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку", "міжнародні стандарти фінансової звітності", "підприємства, що становлять суспільний інтерес", "великі підприємства", "середні підприємства", "малі підприємства" у цьому Законі вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Інші терміни, що застосовуються в цьому Законі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами України.

У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Закону, для регулювання відносин у сфері аудиторської діяльності застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Закону";

2) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Вимоги цього Закону щодо особливостей організації, проведення аудиту та надання інших аудиторських та неаудиторських послуг, встановлені до підприємств, що становлять суспільний інтерес, поширюються також на політичні партії, які отримують фінансування з державного бюджету, державні підприємства (крім тих, що відповідають критеріям малого підприємства та мікропідприємства), Національний банк України, банківські групи, небанківські фінансові групи";

3) частину першу статті 3 після слів "нормативно-правовими актами" доповнити словами "з питань аудиторської діяльності";

4) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Аудитор набуває права на провадження аудиторської діяльності після підтвердження кваліфікаційної придатності, набуття практичного досвіду в порядку, визначеному цим Законом, та реєстрації у Реєстрі. Аудитор має право провадити аудиторську діяльність одноосібно лише після реєстрації його у Реєстрі як суб’єкта аудиторської діяльності";

частину третю виключити;

у частині четвертій слова "до якої було застосовано протягом останнього року стягнення у вигляді виключення з Реєстру за подання до Реєстру недостовірної інформації" замінити словами "реєстрація якої у Реєстрі протягом останнього року була скасована на підставі рішення, прийнятого  у порядку, визначеному цим Законом";

доповнити частинами сьомою та восьмою такого змісту:

"7. Аудитор повинен мати добру репутацію.

8. Аудитор втрачає право на провадження аудиторської діяльності після скасування його реєстрації у Реєстрі з підстав, передбачених цим Законом. Така особа набуває права на провадження аудиторської діяльності лише після підтвердження кваліфікаційної придатності в порядку, визначеному цим Законом, та реєстрації в Реєстрі";

5) у статті 5:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Юридична особа, яка не відповідає вимогам цієї статті, не має права використовувати у своєму найменуванні термін "аудиторська фірма";

частину другу доповнити реченням такого змісту: "До розміру частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, не зараховується частка аудиторської фірми у власному статутному капіталі";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Керівником аудиторської фірми не може бути аудитор, до якого протягом двох останніх років поспіль застосовувалися стягнення два і більше разів або накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Керівник аудиторської фірми не може бути працівником іншої аудиторської фірми, крім аудиторських фірм, засновником (учасником) яких він є";

у частині п’ятій слова "включення її до Реєстру" замінити словами "реєстрації її у Реєстрі";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Аудиторська фірма повинна мати добру репутацію. Реєстрація аудиторської фірми, яка втратила добру репутацію, у Реєстрі скасовується на підставі відповідного рішення, прийнятого у порядку, визначеному цим Законом";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі скасування реєстрації аудиторської фірми у Реєстрі на підставі рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації у зв’язку з втратою нею доброї репутації або про застосування до аудиторської фірми стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації повторна реєстрація такої аудиторської фірми у Реєстрі можлива не раніше ніж через рік після прийняття такого рішення";

6) у статті 6:

частину першу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств (їх груп) або інших утворень без статусу юридичної особи та послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, лише після внесення інформації про такого суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів Реєстру.

Для надання суб’єктом аудиторської діяльності аудиторських послуг суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, у тому числі підприємствам, що становлять суспільний інтерес, або суб’єктам господарювання, утворенням без статусу юридичної особи, які відповідно до вимог законодавства зобов’язані оприлюднити та/або подати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншим органам державної влади або органам місцевого самоврядування звіт суб’єкта аудиторської діяльності за результатами виконання такого завдання, інформація про такого суб’єкта аудиторської діяльності має бути внесена до відповідного розділу Реєстру";

частину третю виключити;

у частині четвертій:

абзаци перший - десятий замінити тринадцятьма абзацами такого змісту:

"4. Цим Законом встановлюються обмеження на одночасне надання суб’єктами аудиторської діяльності підприємствам, що становлять суспільний інтерес, послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та надання такими суб’єктами аудиторської діяльності та/або пов’язаними з ними особами таких неаудиторських послуг:

1) складання податкової звітності, розрахунку податків, інших обов’язкових зборів та платежів, представництва юридичних осіб у спорах із зазначених питань;

1-1) надання консультаційних послуг з питань оподаткування, а також, у разі, коли допомога суб’єкта аудиторської діяльності не вимагається законодавством, послуг з визначення державних дотацій та податкових пільг;

2) послуги, що передбачають участь у процесі прийняття управлінських рішень або виконання будь-яких функцій з управління підприємством, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту;

3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю або процедур з управління ризиками, що пов’язані з формуванням фінансової інформації, а також розробка та впровадження інформаційних систем, пов’язаних з фінансовою інформацією;

5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта  із забезпечення ведення господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва інтересів у суді;

6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та відповідає за складання фінансової звітності;

7) послуги з оцінки, у тому числі виконані у зв’язку з наданням актуарних послуг чи послуг супроводу судового процесу;

8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з емісією цінних паперів юридичних осіб;

9) послуги, пов’язані з функцією внутрішнього аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, якому надаються послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

10) послуги, пов’язані з просуванням акцій юридичної особи, якій надаються послуги з обов’язково аудиту, торгівля чи підписка на акції такої юридичної особи.

Суб’єкт аудиторської діяльності та/або пов’язані з ними особи, та/або учасник аудиторської мережі, до якої належить такий суб’єкт аудиторської діяльності, має право надавати послуги, передбачені пунктами 1-1 та 7 частини четвертої цієї статті, у разі якщо".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

частину п’яту виключити;

7) у статті 7:

абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Договором про надання аудиторських послуг може бути передбачено можливість застосування суб’єктом аудиторської діяльності при наданні аудиторських послуг (крім послуг з обов’язкового аудиту або послуг з виконання інших обов’язкових завдань) стандартів аудиту Великої Британії або Сполучених Штатів Америки";

частину п’яту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Звіти за результатами виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності та інших обов’язкових завдань складаються відповідно до вимог закону, нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, міжнародних стандартів аудиту та оформлюються у письмовій формі (паперовій або електронній).

Аудиторський звіт в паперовій формі може бути підготовлений щодо фінансової звітності, складеної в паперовій формі. Аудиторський звіт в електронній формі, за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, складається щодо фінансової звітності, складеної в електронній формі";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Суб’єкт аудиторської діяльності, який виконує інше обов’язкове завдання, зобов’язаний забезпечити складання аудитором, який виконує таке завдання, робочих документів аудитора для кожного іншого обов’язкового завдання з урахуванням вимог до робочих документів, встановлених частиною четвертою статті 24 цього Закону";

8) у статті 9:

у частині першій слова "фінансова звітність якої перевіряється" замінити словами "та іншого утворення без статусу юридичної особи, фінансова звітність яких перевіряється";

частину другу після слів "юридичною особою" доповнити словами "та іншим утворенням без статусу юридичної особи";

9) у статті 10:

частини першу, третю та четверту викласти в такій редакції:

"1. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності мають право надавати послуги з аудиту, огляду фінансової звітності та виконувати інші завдання з надання впевненості, за умови що такий аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його власники (засновники, учасники), посадові особи, ключові партнери з аудиту та залучені до надання таких послуг працівники незалежні від юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи, фінансова звітність яких підлягає перевірці, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень такої юридичної особи та іншого утворення без статусу юридичної особи. Вимога щодо забезпечення незалежності поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності";

"3. Аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язані утриматися від надання аудиторських послуг у разі загрози моральним принципам, майновим інтересам, захисту особистості та сімейних відносин, примушення до вчинення певних дій внаслідок фінансових, особистих, договірних, трудових та інших відносин між аудитором, суб’єктом аудиторської діяльності, його пов’язаними особами, його аудиторською мережею та іншою особою, здатною вплинути на результат аудиторських послуг, та юридичними особами, іншими утвореннями без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, внаслідок чого об’єктивна, раціональна та обізнана третя сторона, беручи до уваги застосовані запобіжні заходи, може дійти висновку, що незалежність аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності не дотримана.

4. Забороняється надання аудиторських послуг, у разі якщо аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи та залучені до надання аудиторських послуг особи, включаючи працівників суб’єкта аудиторської діяльності та інших осіб, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб:

1) є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці або мають суттєвий та прямий інтерес в отриманні вигоди від юридичної особи, утворення без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, якій надаються аудиторські послуги, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) перебували протягом періодів, зазначених у частині першій цієї статті, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, якій надаються аудиторські послуги, що можуть призвести до конфлікту інтересів";

у частині шостій слова "фінансова звітність якої підлягає перевірці" замінити словами "та іншого утворення без статусу юридичної особи, яким надаються аудиторські послуги";

у частині сьомій слова "незалежності протягом трьох місяців" замінити словами "незалежності аудитор та суб’єкт аудиторської діяльності протягом трьох місяців мають";

абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції:

"8. Аудитор, ключовий партнер з аудиту, посадові особи та особи, які залучалися до надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, включаючи працівників суб’єкта аудиторської діяльності та інших залучених осіб, протягом щонайменше одного року, а у разі проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, - протягом щонайменше двох років після надання відповідних послуг не мають права";

10) третє речення частини першої статті 11 викласти в такій редакції: "Строк зобов’язань щодо збереження конфіденційності інформації, а також випадки, в яких аудитори та/або суб’єкти аудиторської діяльності мають право передавати третім особам отриману під час надання послуг інформацію, можуть бути визначені договором";

11) у статті 14:

друге речення частини другої викласти в такій редакції:

"У разі спільного проведення аудиту фінансової звітності аудиторський звіт підписується кожним аудитором, який провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець, або провадить незалежну професійну діяльність у разі проведення ним аудиту одноосібно, а від аудиторських фірм, щонайменше, їх ключовими партнерами";

у частині третій:

пункти 3 та 5 викласти в такій редакції:

"3) чітко висловлена думка аудитора немодифікована або модифікована (думка із застереженням, негативна) або відмова від висловлення думки, про те, чи розкриває фінансова звітність або консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та об’єктивно фінансову інформацію згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавства з питань її складання. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності не може висловити аудиторську думку, звіт повинен містити відмову від висловлення думки";

"5) про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління (консолідованому звіті про управління), який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер";

у пункті 7 слова "включення до Реєстру" замінити словами "реєстрацію у Реєстрі";

у частині четвертій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторських завдань без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень для надання послуг з обов’язкового аудиту";

підпункти "а" - "г" пункту 3 викласти в такій редакції:

"а) опис та оцінку найбільш значущих ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності), що перевіряється, у тому числі внаслідок шахрайства;

б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності) для кожного опису та оцінки найбільш значущих ризиків у звітності, що перевіряється;

в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків;

г) якщо це доречно, основні застереження щодо таких ризиків";

пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"4) пояснення щодо того, якою мірою вважалось можливим виявити порушення, включаючи шахрайство, під час обов’язкового аудиту;

5) підтвердження того, що думка аудитора, наведена в аудиторському звіті, узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету;

6) твердження про ненадання неаудиторських послуг, визначених статтею 6 цього Закону, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи під час проведення аудиту";

доповнити абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим такого змісту:

"В аудиторському звіті, за виключенням підтвердження, наданого відповідно до пункту 5 цієї частини, не має бути будь-яких посилань на додатковий звіт для аудиторського комітету.

Суб’єкту аудиторської діяльності забороняється в аудиторському звіті використовувати згадування про Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та/або Національний банк України, та/або Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у будь-який спосіб, який би вказував чи наводив на думку, що цей аудиторський звіт схвалений або затверджений такими органами.

Зміст аудиторського звіту має бути зрозумілим та не викликати двозначності розуміння";

перше речення частини п’ятої після слів "аудиторської діяльності" доповнити словами "(спільне проведення аудиту)";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть встановити додаткові вимоги до інформації, що має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації, а також встановити відповідно до законодавства вимоги стосовно додаткових звітів суб’єктів аудиторської діяльності щодо юридичних осіб, які підлягають регулюванню.

Аудиторський звіт, підготовлений за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами і яка подається в єдиному електронному форматі, надається разом з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) згідно із законодавством в єдиному електронному форматі";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та/або Аудиторська палата України, та/або Національний банк України, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при виконанні повноважень, визначених законом, не можуть впливати на зміст складеного суб’єктом аудиторської діяльності аудиторського звіту за результатами обов’язкового аудиту конкретної фінансової звітності (крім випадків реалізації повноважень із забезпечення якості аудиторських послуг відповідно до вимог цього Закону). Не є впливом на зміст аудиторського звіту реалізація Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повноважень, передбачених частиною шостою цієї статті";

12) у статті 15:

у частині четвертій:

у пункті 3 слова "які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності" виключити;

пункт 4 доповнити словами "або які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю оформлює матеріали про адміністративні правопорушення (у тому числі за зверненням користувачів фінансової звітності), пов’язані з порушенням законодавства в частині ненадання інформації до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених цим Законом, за нестворення аудиторського комітету або непокладання відповідних функції на орган (підрозділ) у випадках та порядку, визначених цим Законом (якщо адміністративні або інші стягнення не накладаються відповідно до іншого закону), за порушення, визначеного цим Законом, порядку призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та за неоприлюднення фінансової звітності разом з аудиторським звітом (крім вчинення порушення порядку оприлюднення фінансової звітності банками, небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на регульованих ринках капіталу або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків, оформлення матеріалів щодо яких здійснює відповідний уповноважений орган). Документальне оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зазначені у цьому абзаці, здійснюється у порядку, визначеному Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю";

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "конфлікту інтересів" замінити словами "реального чи потенційного конфлікту інтересів або втручання її органів управління у виконання делегованих повноважень, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень";

пункти 1 та 2 виключити;

пункт 3 доповнити словами "проведення інших перевірок, передбачених цим Законом";

пункт 4 доповнити словами "та аудиторів, крім випадків, визначених цим Законом";

після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Аудиторській палаті України та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, за умови що їх організаційна структура унеможливлює виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів або втручання їх органів управління на виконання делегованих повноважень та які відповідають встановленим вимогам, за рішенням Ради нагляду можуть бути делеговані такі повноваження:

1) контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності, проведення інших перевірок, передбачених цим Законом;

2) контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів.

Вимоги до професійних організацій аудиторів та бухгалтерів та порядок делегування таких повноважень затверджуються Радою нагляду".

У зв’язку з цим частини шосту - шістнадцяту вважати відповідно частинами сьомою - сімнадцятою;

частини сьому та восьму викласти в такій редакції:

"7. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю здійснює нагляд за виконанням Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень.

Для здійснення такого нагляду Аудиторська палата України та професійні організації аудиторів та бухгалтерів, яким були делеговані певні повноваження, подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звіти про виконання делегованих повноважень за формою, затвердженою Радою нагляду. Радою нагляду та Інспекцією може аналізуватися інша інформація з відкритих джерел про діяльність Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів.

У разі виникнення у Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів, якій були делеговані певні повноваження, реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання делегованих повноважень або втручання її органів управління на виконання делегованих повноважень, Аудиторська палата України, така професійна організація або інша особа, якій стало відомо про такі обставини, зобов’язана негайно повідомити про це Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

8. У разі систематичного (два і більше разів) протягом двох років невиконання Аудиторською палатою України або професійною організацією аудиторів та бухгалтерів, якій делеговані певні повноваження, рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при виконанні ними делегованих повноважень, втручання їх органів управління на виконання делегованих повноважень, що вплинуло на об’єктивність або неупередженість рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, допущення Аудиторською палатою України систематичних порушень вимог пунктів 2-7 частини шостої та частини сьомої статті 47 цього Закону або встановлення невідповідності професійної організації встановленим вимогам Рада нагляду приймає рішення про відкликання таких делегованих повноважень. У такому разі повторне делегування повноважень Аудиторській палаті Україні або професійній організації аудиторів та бухгалтерів можливе не раніше ніж через рік після прийняття Радою нагляду рішення про відкликання делегованих повноважень.

Радою нагляду може бути прийнято рішення про дострокове повторне делегування повноважень Аудиторській палаті Україні або професійній організації аудиторів та бухгалтерів після усунення виявлених недоліків";

у частині дев’ятій:

пункти 1-3 та 7-9 викласти в такій редакції:

"1) отримувати інформацію про аудитора (суб’єкта аудиторської діяльності) та/або пов’язаних з ним осіб, яка стосується виконання таким аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) своїх професійних обов’язків та/або дотримання вимог цього Закону;

2) отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію стосовно аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язану з виконанням аудитором (суб’єктом аудиторської діяльності) професійних обов’язків, оприлюдненням фінансової звітності разом з аудиторським звітом, а також щодо виконання Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень;

3) проводити перевірки аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону";

"7) отримувати від Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яким делеговані певні повноваження, звіти про виконання ними делегованих повноважень та проводити перевірки Аудиторської палати України і таких професійних організацій аудиторів та бухгалтерів з метою забезпечення дотримання ними вимог законодавства при виконанні делегованих повноважень;

8) розглядати та переглядати рішення, прийняті Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, в межах виконання ними делегованих повноважень;

9) надавати обґрунтовані рекомендації щодо дій, які необхідно здійснити Аудиторській палаті України та професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів для належного виконання повноважень, делегованих їм у порядку та на умовах, визначених цим Законом";

доповнити пунктами 10-13 такого змісту:

"10) отримувати інформацію про аудиторські комітети, утворені підприємствами, що становлять суспільний інтерес, або призначені ними органи (підрозділи), на які покладено відповідні функції, а також їх звіти;

11) надавати підприємствам, що становлять суспільний інтерес, рекомендації щодо забезпечення діяльності аудиторських комітетів або призначених органів (підрозділів), на які покладено відповідні функції, відповідно до вимог цього Закону;

12) вносити пропозиції органам державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері аудиторської діяльності та брати участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

13) здійснювати міжнародне співробітництво в межах повноважень, визначених цим Законом";

доповнити абзацами п’ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:

"Аудитори, суб’єкти аудиторської діяльності та інші юридичні особи і фізичні особи зобов’язані надати на запит Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію, зазначену у пунктах 1, 2, 7, 10 цієї частини, та копії документів не пізніше 20 робочих днів з дня отримання запиту.

Ненадання або несвоєчасне надання інформації без поважних причин, неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, відмова у наданні інформації на запит зазначеними особами тягнуть за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Листування Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з аудиторами або суб’єктами аудиторської діяльності здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг через електронний кабінет. У разі надсилання Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності документа до його електронного кабінету такому аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності на його електронну адресу, оприлюднену у Реєстрі, надсилається відповідне повідомлення.

Документ, надісланий Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності до його електронного кабінету, вважається врученим такому аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності належним чином, якщо він сформований з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг і є доступним у електронному кабінеті";

у частині десятій слово "співробітники" замінити словом "працівники";

частину дванадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зобов’язані забезпечити взаємодію для реалізації положень цього Закону";

у частині тринадцятій слова "конфлікту інтересів" замінити словами "реального чи потенційного конфлікту інтересів";

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"14. Для забезпечення фінансування діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані сплачувати такі внески на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю:

1) фіксований внесок, розмір якого становить:

три мінімальні заробітні плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес;

0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, крім обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України за поданням в установленому законодавством порядку Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, але не може бути більшим 2 відсотків суми такої винагороди.

Для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), зобов’язані сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України:

1) фіксований внесок, розмір якого становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

Сплата внесків, передбачених абзацами третім, четвертим та сьомим цієї частини, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому було складено (датовано) аудиторський звіт.

Сплата внесків, передбачених абзацами п’ятим та восьмим цієї частини, має бути здійснена суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за кварталом, в якому було складено (датовано) звіт суб’єкта аудиторської діяльності.

У разі відкликання повноважень, делегованих Аудиторській палаті України відповідно до абзацу першого частини п’ятої цієї статті, суб’єкти аудиторської діяльності з дати набрання чинності відповідним рішенням Ради нагляду сплачують внески, передбачені цією частиною, на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Витрати Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю здійснюються у межах кошторису, затвердженого Радою нагляду.

Кошторис Аудиторської палати України в частині фінансування делегованих повноважень затверджує Рада нагляду";

абзаци перший та п’ятнадцятий частини п’ятнадцятої викласти в такій редакції:

"15. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є юридичною особою публічного права, яка не має на меті отримання прибутку. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є державною установою, що виконує функції із суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, встановлені цим Законом. Статут Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";

"Річна фінансова звітність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю підлягає обов’язковій перевірці незалежним суб’єктом аудиторської діяльності, відбір якого здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Вимоги до незалежного суб’єкта аудиторської діяльності визначає Кабінет Міністрів України";

частину шістнадцяту викласти в такій редакції:

"16. Органи державної влади та інші суб’єкти не мають права втручатися в діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю з виконання ним своїх повноважень, визначених цим Законом. Рішення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю можуть бути оскаржені в судовому порядку. Оскарження рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю не зупиняє їх дії";

13) у статті 16:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Рада нагляду є вищим органом управління Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю і складається з дев’яти осіб, по два представники від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національного банку України, одного представника від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і трьох осіб з числа непрактикуючих осіб. Виконавчий директор Інспекції входить до Ради нагляду за посадою";

в абзаці другому слова "які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів" замінити словами та цифрами "які мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Кожна професійна організація аудиторів та бухгалтерів, яка має у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року, може делегувати не більше одного представника. У разі якщо загальна кількість делегованих представників більше трьох, то до номінаційного комітету обираються представники лише тих трьох професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами більшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року";

абзаци п’ятий та шостий виключити;

в абзаці сьомому слова "бездоганна репутація" замінити словами "бездоганна ділова репутація";

абзаци восьмий та одинадцятий викласти в такій редакції:

"Не можуть бути обраними до складу Ради нагляду особи, які протягом останніх трьох років до дати проведення конкурсу виконували повноваження члена Ради Аудиторської палати України або були посадовими особами професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які виконували делеговані повноваження";

"Голова Аудиторської палати України та представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів можуть брати участь у засіданнях Ради нагляду під час розгляду питань виконання Аудиторською палатою України або такими професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих їм повноважень";

у частині четвертій:

пункти 3-6, 11-14, 17, 19 викласти в такій редакції:

"3) нагляд за діяльністю Аудиторської палати України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів у частині виконання ними делегованих повноважень та участь членів Ради нагляду у роботі органів управління Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів у межах такого нагляду;

4) прийняття рішень про призначення перевірки виконання Аудиторською палатою України та/або професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень;

5) затвердження та надання Аудиторській палаті України та професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів рекомендацій щодо усунення виявлених порушень у їх діяльності при виконанні ними делегованих повноважень;

6) перегляд рішень Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, прийнятих ними в межах виконання делегованих повноважень, скасування повністю або частково протиправних рішень Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, а також вчинення інших дій щодо їх перегляду відповідно до закону";

"11) затвердження порядку документального оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;

12) затвердження форм заяв, які подаються аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності для їх реєстрації у Реєстрі, внесення до Реєстру інформації (змін до неї) та видалення реєстрової інформації з Реєстру, форм звітів про виконання делегованих повноважень Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, форм та порядку подання суб’єктами аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформації про результати їх діяльності у випадках, передбачених цим Законом;

13) отримання інформації від Інспекції, Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів з питань, віднесених до компетенції Ради нагляду;

14) затвердження графіка перевірок з контролю якості аудиторських послуг, що плануються до проведення Інспекцією разом з Аудиторською палатою України";

"17) затвердження кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та схвалення звіту про його виконання";

"19) нагляд за діяльністю комісії з атестації, скасування повністю або частково протиправних рішень комісії з атестації, а також вчинення інших дій щодо їх перегляду відповідно до закону";

доповнити пунктами 20-23 такого змісту:

"20) надання підприємствам, що становлять суспільний інтерес, рекомендацій щодо забезпечення діяльності аудиторських комітетів або призначених органів (підрозділів), на які покладено відповідні функції, згідно з вимогами цього Закону;

21) визначення порядку делегування повноважень Аудиторській палаті України та професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів і нагляду за виконанням таких повноважень;

22) прийняття рішень про делегування Аудиторській палаті України або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів повноваження з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності, або повноважень з контролю за безперервним професійним навчанням аудиторів, встановлення вимог до таких професійних організацій та прийняття рішень про відкликання повноважень, делегованих відповідно до частини п’ятої цієї статті;

23) за поданням Інспекції прийняття рішення про проведення перевірок (крім контролю якості аудиторських послуг) суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотриманням ними вимог цього Закону, нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, прийнятих відповідно до цього Закону, та міжнародних стандартів аудиту, визначення предмета таких перевірок та кількості суб’єктів аудиторської діяльності, які будуть включені до перевірки";

14) у статті 17:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Інспекцію очолює Виконавчий директор, який призначається Радою нагляду строком на п’ять років та який працює в Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за основним місцем роботи згідно з трудовим договором. Від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю трудовий договір з Виконавчим директором підписується Головою Ради нагляду.

Виконавчим директором має бути непрактикуюча особа, яка має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше десяти років, бездоганну ділову репутацію, не має конфлікту інтересів. Під час формування умов конкурсу з відбору кандидатури на посаду Виконавчого директора Радою нагляду можуть бути встановлені додаткові вимоги до кандидатів на цю посаду.

Виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти від його імені правочини, видавати накази та надавати розпорядження.

Виконавчий директор призначає та звільняє своїх заступників за погодженням з Радою нагляду, а також інспекторів та інших працівників Інспекції відповідно до трудового законодавства.

Заступником Виконавчого директора може бути непрактикуюча особа, яка має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше семи років, бездоганну ділову репутацію, не має конфлікту інтересів.

Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе персональну відповідальність за використання майна та коштів Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю і створення належних умов для діяльності Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Виконавчий директор може бути звільнений достроково у разі: відставки; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; набрання чинності обвинувальним вироком суду; накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; усунення з посади рішенням Ради нагляду за грубе порушення вимог цього Закону та Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю";

у частині другій:

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3) за дорученням Ради нагляду здійснення перевірки, підготовка та надання Раді нагляду проектів рекомендацій для удосконалення реалізації Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень;

4) за дорученням Ради нагляду проведення перевірок відомостей, що містять ознаки професійного проступку аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, та реалізація стягнень";

доповнити пунктами 6-11 такого змісту:

"6) забезпечення функціонування Реєстру відповідно до вимог закону;

7) контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів, крім тих, контроль за безперервним професійним навчанням яких делеговано Аудиторській палаті України та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів;

8) підготовка та надання Раді нагляду проектів рекомендацій для удосконалення діяльності аудиторських комітетів та органів (підрозділів), на які покладено відповідні функції;

9) документальне оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;

10) забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

11) забезпечення міжнародного співробітництва в межах повноважень Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, визначених цим Законом";

у частині четвертій слова "посадових осіб" замінити словами "посадових осіб та інспекторів";

15) статтю 18 викласти в такій редакції:

"Стаття 18. Оприлюднення інформації про діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

1. Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в обов’язковому порядку щонайменше оприлюднюється:

1) щорічна програма діяльності;

2) щорічний план-графік перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

3) щорічний звіт про діяльність та результати системи забезпечення якості, який має містити, у тому числі, інформацію про проведені перевірки, надані рекомендації, перевірку їх виконання, вжиті заходи та накладені стягнення щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, інформацію про виконання щорічної програми, основні показники виконання кошторису Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та ресурси, залучені для виконання передбачених цим Законом функцій;

4) інформація про накладені стягнення на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону;

5) інформація про делегування повноважень та про їх відкликання;

6) щорічна інформація про стан аудиторської діяльності в Україні.

2. Інформація, зазначена у пунктах 1, 3, 4, 5, 6 частини першої цієї статті, оприлюднюється відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Інформація, зазначена у пункті 2 частини першої цієї статті, оприлюднюється Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Аудиторською палатою України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних";

16) у статті 19:

частини четверту - сьому викласти в такій редакції:

"4. Особам, які під час навчання у закладах вищої освіти вивчали предмети за напрямами, зазначеними у частині другій цієї статті, протягом мінімальної кількості годин, визначеної комісією з атестації згідно із затвердженим Порядком, та успішно склали іспит, за рішенням комісії з атестації можуть бути зараховані теоретичні знання з відповідних предметів.

Особам, які склали відповідні теоретичні іспити за напрямами, зазначеними у цій статті, в професійних організаціях, які є дійсними членами Міжнародної федерації бухгалтерів та кваліфікація яких визнається органами, уповноваженими на здійснення суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, як професійна кваліфікація аудитора, за рішенням комісії з атестації зараховуються теоретичні знання відповідно до Порядку зарахування теоретичних знань.

5. Особи, які включені до публічних реєстрів аудиторів країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Японії та допущені до проведення обов’язкового аудиту, які мають намір працювати в Україні, повинні скласти спеціальний іспит з підтвердження теоретичних знань з питань законодавства України у сфері аудиторської діяльності і бухгалтерського обліку, податкового законодавства та законодавства про єдиний соціальний внесок, трудового, цивільного, господарського законодавства, у тому числі корпоративного, та законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

6. Особа, яка має вищу освіту та практичний досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, ревізії, права, фінансів, банківської справи, економіки або аудиту не менше 15 років, може бути атестована за результатами кваліфікаційного іспиту.

Особа, яка має вищу освіту, досвід роботи у вищезазначених сферах не менше 7 років, може бути атестована за результатами кваліфікаційного іспиту у разі набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності у спосіб, визначений Порядком набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності, або складання теоретичних іспитів за напрямами: міжнародні стандарти аудиту, міжнародні стандарти фінансової звітності, управління ризиками та внутрішній контроль. Аудитор, атестований за результатами складання кваліфікаційного іспиту та теоретичних іспитів за вищезазначеними напрямами, не може бути призначений ключовим партнером з обов’язкових завдань протягом трьох років після початку провадження аудиторської діяльності.

7. Кваліфікаційний іспит та іспити з теоретичних знань проводяться незалежними центрами оцінювання знань, акредитованими комісією з атестації.

Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, затверджених комісією з атестації, можуть проводити заклади вищої освіти та інші юридичні особи, професійні організації аудиторів та бухгалтерів. Кандидат в аудитори може самостійно підготуватися до складання іспитів.

Підготовку екзаменаційних завдань, рішень цих завдань та критеріїв їх оцінювання забезпечують визначені за рішенням комісії з атестації укладачі.

На підставі такого рішення між укладачем та Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в особі Виконавчого директора укладається строковий трудовий договір (контракт) з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю";

у частині восьмій:

у пункті 1 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "закладів вищої освіти";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) двох осіб - представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом  на 1 січня поточного року";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"До комісії з атестації можуть бути делеговані представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яка мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року. Якщо професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію, більше двох, то в першу чергу з їх числа до комісії з атестації включаються представники професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів. При цьому перевага надається тим професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами найбільшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року. У разі якщо професійні організації аудиторів та бухгалтерів, які є членами Міжнародної федерації бухгалтерів, серед тих професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію, відсутні, або їх менше ніж дві, то до комісії з атестації включаються представники тих професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які відповідають зазначеному критерію та мають у своєму складі повноправними членами більшу кількість аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року";

абзац восьмий виключити;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Організаційне, матеріально-технічне та методичне забезпечення діяльності комісії з атестації здійснюється Інспекцією";

у частині дев’ятій:

пункти 1, 2 та 7 викласти в такій редакції:

"1) організація розробки та подання на схвалення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю проектів Порядку складання іспитів при атестації аудиторів, Порядку набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності, Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, Порядку зарахування теоретичних знань, інших нормативно-правових актів з питань атестації та професійного навчання аудиторів;

2) затвердження програм іспитів для кандидатів в аудитори в обсязі, не меншому ніж обсяги навчальних програм закладів вищої освіти IV рівня акредитації";

"7) акредитація незалежних центрів оцінювання, визначення укладачів екзаменаційних завдань та осіб з перевірки екзаменаційних робіт";

доповнити пунктами 10 та 11 такого змісту:

"10) прийняття рішення про розподіл коштів, які надійшли за складання іспитів відповідно до затвердженого порядку;

11) встановлення компетенції за результатами складання окремих теоретичних іспитів".

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом тринадцятим;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Протиправні рішення комісії з атестації, її дії або бездіяльність, що обмежують чи порушують права юридичних або фізичних осіб, можуть бути оскаржені до Ради нагляду. Рішення Ради нагляду, прийняті за результатами такого оскарження, можуть бути оскаржені до суду";

частини десяту, дванадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції:

"10. Порядок складання іспитів при атестації аудиторів (у тому числі методика оцінювання кваліфікаційних іспитів, порядок розподілу коштів, які надійшли за складання іспитів), Порядок зарахування теоретичних знань, Порядок набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності та Порядок безперервного професійного навчання аудиторів розробляються комісією з атестації та подаються на схвалення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який після схвалення передає їх для затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту";

"12. За складання кожного теоретичного або кваліфікаційного іспиту справляється плата у розмірі, визначеному комісією з атестації, але не більше однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та розподіляються Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до затвердженого порядку та затвердженого комісією з атестації кошторису між незалежними центрами оцінювання знань, особами з перевірки екзаменаційних робіт та іншими особами, залученими до процесу організації та складання іспитів. У разі зарахування іспиту плата не справляється.

Такі кошти можуть використовуватись також для часткового покриття витрат Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, пов’язаних з оплатою праці укладачів, а також організаційним, матеріально-технічним та методичним забезпеченням діяльності комісії з атестації.

13. Свідоцтво про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту видається Інспекцією на підставі рішення комісії з атестації.

Свідоцтво є чинним протягом п’яти років з дня складення кваліфікаційного іспиту.

Відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржено до Ради нагляду. Рішення Ради нагляду, прийняті за результатами такого оскарження, можуть бути оскаржені до суду";

частину чотирнадцяту доповнити реченням такого змісту: "Вимоги до суб’єктів аудиторської діяльності, у яких особа, яка має намір бути аудитором, проходить стажування, встановлюються Порядком набуття практичного досвіду із провадження аудиторської діяльності";

частину шістнадцяту доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Аудитори зобов’язані щорічно до 1 липня року, наступного за звітним календарним роком, подавати через електронний кабінет інформацію про проходження безперервного професійного навчання за формою і в порядку, визначеними Радою нагляду, для автоматичного внесення її до Реєстру. У разі неподання аудитором через електронний кабінет такої інформації або непроходження безперервного професійного навчання упродовж року Інспекцією виноситься припис щодо необхідності термінового усунення порушення вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання та/або неприпустимості повторення такого порушення. У разі невиконання аудитором припису протягом двох місяців після його винесення або допущення аудитором повторного порушення вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання протягом двох років рішенням Ради нагляду до аудитора застосовується стягнення у вигляді попередження.

Непроходження аудитором протягом двох років поспіль безперервного професійного навчання або неподання протягом двох років поспіль для автоматичного внесення до Реєстру відповідної інформації є підставою для прийняття Радою нагляду рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації";

частину сімнадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Основними видами безперервного професійного навчання аудиторів є освітні, короткострокові та інші заходи, передбачені затвердженим Порядком, в яких аудитори беруть участь з метою дотримання вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання, а також забезпечення свого професійного розвитку, підтримання на високому рівні та удосконалення практичних навичок з аудиту і набуття нових теоретичних знань за напрямами, визначеними частиною другою цієї статті";

у частині вісімнадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"18. Освітні заходи можуть проводити";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) професійні організації аудиторів та бухгалтерів";

доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"Інформація про осіб, які проводять освітні заходи, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю на підставі заяви таких осіб та відповідного рішення комісії з атестації";

17) у статті 20:

у частині першій слова "включення до Реєстру" замінити словами "реєстрації у Реєстрі";

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Ведення Реєстру здійснюється в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри" та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Держателем та адміністратором Реєстру є Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, який забезпечує створення, функціонування та ведення Реєстру, а також здійснює його адміністрування.

Нормативно-правове регулювання питань ведення Реєстру, зокрема затвердження Порядку ведення Реєстру, та інші повноваження держателя Реєстру згідно з частиною другою статті 13 Закону України "Про публічні електронні реєстри" здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Реєстраційні дії, передбачені цим Законом та Законом України "Про публічні електронні реєстри", здійснюють публічні реєстратори. Публічним реєстратором може бути громадянин України, який є непрактикуючою особою, має вищу освіту та перебуває у трудових відносинах з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

3. Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. Реєстрова інформація (крім інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, та інформації, що не підлягає оприлюдненню відповідно до вимог цього Закону) є відкритою і загальнодоступною з можливістю безоплатного цілодобового вільного доступу та копіювання та оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" у формі відкритих даних";

у частині четвертій слова "Номер реєстрації" замінити словами "Реєстровий номер";

частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"6. У Реєстрі обов’язково міститься контактна інформація про Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, осіб, яким делеговано повноваження у порядку та на умовах, визначених цим Законом, та професійні організації аудиторів та бухгалтерів.

7. Реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, що забезпечує його сумісність та електронну взаємодію з іншими публічними електронними реєстрами, інформаційними системами та мережами, що становлять державні інформаційні ресурси";

18) у статті 21:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Розділи Реєстру та реєстрові дані про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності";

у частині другій:

в абзаці першому слово "відомості" замінити словами "реєстрові дані";

пункти 1-3, 5 та 6 викласти в такій редакції:

"1) прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) аудитора, країна громадянства;

2) реєстровий номер у Реєстрі;

3) номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів та інформація про членство в професійних організаціях аудиторів та/або бухгалтерів інших країн (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації";

"5) контактна інформація аудитора (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв’язок з аудитором (не оприлюднюється), номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки (за наявності);

6) найменування та реєстрові номери суб’єктів аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо, а також найменування та країна резиденства іноземних аудиторських фірм, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність (за наявності), із зазначенням коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи";

доповнити пунктами 7-9 такого змісту:

"7) інформація про застосовані до аудитора стягнення та накладення адміністративних стягнень за порушення вимог цього Закону (не оприлюднюється у випадках, передбачених абзацом другим частини сьомої статті 42 або абзацом другим частини другої статті 44 цього Закону);

8) інформація про повноправне членство аудитора в одній з професійних організацій аудиторів та бухгалтерів (за наявності);

9) інформація про проходження безперервного професійного навчання";

у частині третій:

в абзаці першому слова "таку інформацію" замінити словами "такі реєстрові дані";

пункт 1 після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";

у пункті 2 слова "номер реєстрації" замінити словами "реєстровий номер";

пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:

"7) інформація про органи управління аудиторської фірми, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління аудиторської фірми, дата їх обрання (призначення), реєстрові номери (за наявності), контактна інформація щодо кожної особи (номери телефонів, електронні адреси), обраної (призначеної) до органів управління;

8) кількість аудиторів, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх реєстрових номерів у Реєстрі";

пункт 11 після слова "номер" доповнити словом "чинного";

доповнити пунктами 12 та 13 такого змісту:

"12) інформація про застосовані до суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог цього Закону стягнення (не оприлюднюється у випадках, передбачених абзацом другим частини сьомої статті 42 або абзацом другим частини другої статті 44 цього Закону);

13) інформація про аудиторську мережу (у разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі)";

у частині четвертій:

абзац перший, пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"4. У відповідних розділах Реєстру містяться реєстрові дані про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання, а саме:

1) найменування, ідентифікаційний код суб’єкта аудиторської діяльності, реєстровий номер у Реєстрі;

2) перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстрового номера у Реєстрі";

пункт 3 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) дата і номер чинного рішення про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. До розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру вноситься інформація про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають досвід здійснення аудиторської діяльності не менше одного року, що підтверджується внесеною про них інформацією до розділу "Cуб’єкти аудиторської діяльності" Реєстру, та пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг, а також відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

До розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру вноситься інформація про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають досвід надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності не менше одного року, що підтверджується внесеною про них інформацією до розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру та пройшли перевірку з контролю якості аудиторських послуг, а також відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру та/або розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру, крім випадків зазначених у пунктах 2 та 3 частини чотирнадцятої статті 22 цього Закону, повторне внесення інформації про такого суб’єкта аудиторської діяльності до відповідних розділів Реєстру можливе не раніше ніж через рік після дати видалення реєстрової інформації з відповідних розділів Реєстру";

19) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Подання інформації до Реєстру

1. Інформація про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, яка має міститись у Реєстрі згідно з вимогами цього Закону, подається аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності до Інспекції за формою, затвердженою Радою нагляду, через електронний кабінет.

Під час першого подання інформації для внесення до Реєстру фізичні особи, щодо яких комісія з атестації відповідно до статті 19 цього Закону прийняла рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності, та юридичні особи, які відповідають вимогам  статті 5 цього Закону, повинні пройти електронну ідентифікацію  в електронному кабінеті. Перше внесення до Реєстру інформації про таких осіб здійснюється шляхом реєстрації їх у Реєстрі як аудиторів або суб’єктів аудиторської діяльності.

Документи для підтвердження інформації, поданої аудитором та суб’єктом аудиторської діяльності для її внесення до Реєстру, не подаються, а зберігаються в аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності і надаються у разі її перевірки.

Забороняється вимагати надання інформації, не передбаченої цим Законом.

Реєстраційні дії щодо реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, внесення інформації про них до Реєстру (змін до неї) вчиняються публічним реєстратором не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дати надходження до Інспекції відповідної заяви.

2. Аудитор протягом 30 календарних днів, а суб’єкт аудиторської діяльності протягом 10 календарних днів з того дня, коли відбулись зміни у реєстровій інформації (крім інформації про проходження аудитором безперервного професійного навчання), зобов’язані подати відповідну інформацію (зміни) до Інспекції для її внесення до Реєстру.

У разі втрати чинності рішення про проходження суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг реєстрова інформація про такого суб’єкта аудиторської діяльності видаляється публічним реєстратором з відповідних розділів Реєстру.

3. Заява аудитора або посадової особи, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою (або особи, уповноваженої керівником аудиторської фірми), яка подається для реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі, внесення до Реєстру інформації (змін до реєстрової інформації) або видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, підписується шляхом накладання електронного підпису з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. У цій заяві обов’язково міститься декларація заявника про достовірність інформації, яка подається до Реєстру, та усвідомлення відповідальності за подання недостовірної інформації або приховування інформації, яка підлягає внесенню до Реєстру відповідно до вимог цього Закону.

4. Документ, що містить інформацію про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для її внесення до Реєстру, складається державною мовою, створюється в електронній формі та подається аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності через електронний кабінет. Такий документ вважається одержаним з часу надходження заявникові відповідного повідомлення в електронній формі від публічного реєстратора, який автоматично після отримання від заявника документа надсилає йому електронне повідомлення з підтвердженням факту одержання документа.

5. Публічний реєстратор протягом трьох робочих днів після подання аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності інформації для її внесення до Реєстру здійснює перевірку такої інформації на предмет повноти та її відповідності реєстровій інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що міститься в публічних електронних реєстрах. Підставою для відмови у здійсненні реєстраційних дій є невідповідність інформації, поданої аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності для її внесення до Реєстру, реєстровій інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що міститься в публічних електронних реєстрах або виявлення недоліків в оформленні або відсутності окремої інформації про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, яка має міститись у Реєстрі згідно з вимогами цього Закону. Якщо недоліків не виявлено, відповідна інформація вноситься до Реєстру.

6. Аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності в режимі реального часу через електронний кабінет отримує інформацію про хід та результати внесення до Реєстру поданої ним інформації.

7. Повнота, достовірність та своєчасність подання інформації для внесення до Реєстру перевіряється, зокрема під час проведення перевірки контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності.

8. У разі виявлення фактів, що дають обґрунтовані підстави вважати, що інформація про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, внесена до Реєстру, є недостовірною, Інспекція має право вимагати роз’яснення або   здійснити перевірку повноти, достовірності та своєчасності подання інформації для внесення до Реєстру.

Для отримання роз’яснень або здійснення перевірки Інспекція має право вимагати від аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності надання необхідної інформації та документів. Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані не пізніше 20 робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та копії документів. Ненадання або несвоєчасне надання інформації без поважних причин, неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, відмова у наданні інформації зазначеними особами тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

9. У разі встановлення факту несуттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для внесення до Реєстру Інспекцією виноситься аудитору або суб’єкту аудиторської діяльності припис щодо необхідності усунення встановлених порушень та/або неприпустимості їх повторень.

У разі неусунення аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності несуттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації для внесення до Реєстру протягом двох місяців після винесення припису або допущення аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності повторного порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації протягом двох років поспіль рішенням Ради нагляду до аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності застосовується стягнення у вигляді попередження.

У разі встановлення факту суттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для внесення до Реєстру або неусунення аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності несуттєвого порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації для внесення до Реєстру протягом трьох місяців після застосування стягнення у вигляді попередження рішенням Ради нагляду до аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності застосовується стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру та скасування його реєстрації.

Суттєвим порушенням вважається умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, яка підлягає оприлюдненню у Реєстрі відповідно до вимог цього Закону, що призвело до введення в оману замовника аудиторських послуг та/або інших користувачів реєстрової інформації щодо відповідності аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності вимогам для проведення обов’язкового аудиту або обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.

10. Інспекція зобов’язана вести справи на кожного аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, в яких зберігається уся інформація, яка ними подавалась для внесення до Реєстру. Після скасування реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі його справа зберігається не менше ніж 10 років.

11. У разі якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності систематично (два і більше разів) не сплачує або несвоєчасно сплачує внески, передбачені частиною чотирнадцятою статті 15 цього Закону, та інші внески або платежі, рішення про сплату яких прийнято з’їздом аудиторів України відповідно до статті 48 цього Закону, Рада нагляду за поданням Інспекції щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, або Рада Аудиторської палати України щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (крім тих, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) застосовують стягнення, передбачені частиною шостою статті 42 цього Закону. Зазначені рішення можуть бути оскаржені до суду.

12. Не підлягають реєстрації у Реєстрі фізичні особи, щодо яких комісія з атестації відповідно до статті 19 цього Закону прийняла рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності, а також реєстрація у Реєстрі аудиторів, інформація про яких внесена до Реєстру, підлягає скасуванню, якщо такі фізичні особи або аудитори відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;

2) перебувають у публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України;

3) здійснюють аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єкти господарювання, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.

Скасування реєстрації таких аудиторів у Реєстрі здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Аудиторської палати України або Інспекції.

13. Не підлягають реєстрації в Реєстрі юридичні особи, а також реєстрація у Реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності, інформація про яких внесена до Реєстру, підлягає скасуванню, якщо такі суб’єкти аудиторської діяльності відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) мають у складі засновників (учасників, акціонерів) громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів аудиторської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб’єктів господарювання, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;

2) є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така аудиторська мережа не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про початок процесу втрати статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та не завершила цей процес до 31 грудня 2022 року.

Скасування реєстрації таких суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції.

14. Підставами для видалення публічним реєстратором реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності" Реєстру та/або розділу "Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" Реєстру є:

1) особиста заява суб’єкта аудиторської діяльності про видалення реєстрової інформації з відповідного розділу Реєстру;

2) рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати України про застосування до суб’єкта аудиторської діяльності за вчинення професійного проступку стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

3) втрата чинності рішення про проходження суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг;

4) недотримання суб’єктом аудиторської діяльності вимог пункту 4 частини першої статті 23 або вимог статті 43 цього Закону.

У разі видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності з відповідних розділів Реєстру із зазначених у цій частині підстав суб’єкту аудиторської діяльності до електронного кабінету надсилається відповідне офіційне сповіщення";

20) розділ V доповнити статтею 22-1 такого змісту:

"Стаття 22-1. Підстави скасування реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у Реєстрі

1. Підставами для скасування реєстрації аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі є:

1) особиста заява аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності про видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації;

2) рішення Ради нагляду щодо видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру та скасування реєстрації, прийняте за поданням Інспекції або Аудиторської палати України у разі:

а) невідповідності правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 цього Закону;

б) втрати аудитором або аудиторською фірмою доброї репутації;

в) відповідності аудитора або аудиторської фірми хоча б одному з критеріїв, зазначених у частинах дванадцятій або тринадцятій статті 22 цього Закону;

г) наявності у аудитора не погашеної чи не знятої в установленому порядку судимості або накладання протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати України про застосування до аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності стягнення за вчинення професійного проступку у вигляді видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації;

4) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, реєстрова інформація про яку міститься в Реєстрі;

5) смерть аудитора, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім у порядку, встановленому законом.

У випадках, зазначених у пунктах 2 та 3 цієї частини, аудитору та суб’єкту аудиторської діяльності до електронного кабінету надсилається офіційне сповіщення про видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування реєстрації.

2. У разі скасування реєстрації суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі рішення про проходження таким суб’єктом аудиторської діяльності перевірки з контролю якості аудиторських послуг втрачає чинність";

21) у статті 23:

пункти 2, 4, 8 та 12 частини першої викласти в такій редакції:

"2) запровадження системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю), процедур реєстрації та обліку фактів, інформація про які підлягає фіксації та розкриттю відповідно до цього Закону, механізмів внутрішнього контролю, застосування методики оцінки ризиків, заходів та засобів для захисту систем обробки інформації. Такі механізми внутрішнього контролю якості мають забезпечити виконання рішень та дотримання процедур на всіх рівнях суб’єкта аудиторської діяльності";

"4) достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту за основним місцем роботи має працювати не менше трьох аудиторів. У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за основним місцем роботи на умовах нормальної тривалості робочого часу не менше 40 годин на тиждень (крім працівників, яким законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу) має працювати не менше п’яти аудиторів, які залучаються до виконання завдань, із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону або скласти іспит за напрямом, зазначеним у пункті 7 частини 2 статті 19 цього Закону, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень відповідних знань, затверджується Радою нагляду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

"8) запровадження системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (системи управління якістю). Відповідальність за організацію і ефективне функціонування системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) несе керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при цьому ним може бути призначена відповідальна особа лише з числа аудиторів, яка є працівником суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи";

"12) постійний моніторинг, оцінювання відповідності та ефективності системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю), у тому числі щорічна оцінка системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) та вжиття відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків. Суб’єкт аудиторської діяльності може залучати для незалежного оцінювання системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) професійні організації аудиторів та бухгалтерів. Суб’єкт аудиторської діяльності має зберігати інформацію про результати оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) та вжиті заходи протягом семи років";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"2. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язані постійно забезпечувати належну якість аудиторських послуг шляхом розроблення та упровадження відповідно до міжнародних стандартів аудиту і цього Закону політик  і процедур, які складають систему внутрішнього контролю якості  (систему управління якістю), та проходити перевірки з контролю якості аудиторських послуг у передбачені цим Законом строки.

Політика та процедури, які складають систему внутрішнього контролю якості (систему управління якістю), повинні бути документально оформлені, а працівники суб’єкта аудиторської діяльності повинні бути ознайомленими з ними.

3. При наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності має враховувати масштаб та складність завдання. Суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний надати на вимогу Інспекції підтвердження прийнятності застосованих політики та процедур, які складають систему внутрішнього контролю якості (систему управління якістю), з урахуванням масштабу та складності такого завдання";

22) у статті 24:

абзац перший частини першої замінити двома новими абзацами такого змісту:

"1. Призначений відповідно до цього Закону суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний виконувати завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності особисто. При цьому не забороняється залучати до виконання завдання зовнішніх експертів та/або учасників аудиторської мережі. Допускається спільне проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єктами аудиторської діяльності, призначеними відповідно до цього Закону, з визначенням розподілу обов’язків з виконання завдання між такими суб’єктами аудиторської діяльності.

Під час виконання завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності має призначити з числа штатних кваліфікованих працівників, які працюють за основним місцем роботи, щонайменше одного ключового партнера з аудиту, виходячи при виборі з критеріїв забезпечення якості аудиту, незалежності та компетентності. Суб’єкт аудиторської діяльності має забезпечити ключового партнера з аудиту достатніми ресурсами та персоналом".

У зв’язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

абзац перший частини другої після слова "контролю" доповнити словами "якості (системи управління якістю)";

пункт 3 частини третьої після слова "інші" доповнити словами "аудиторські та неаудиторські";

у частині дев’ятій слова "мережі аудиторських фірм" замінити словами "аудиторської мережі";

23) у статті 26:

частини третю та четверту викласти в такій редакції:

"3. Якщо суб’єкт аудиторської діяльності, який здійснює обов’язковий аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, протягом трьох і більше років поспіль надає такому підприємству, його материнській компанії та/або дочірнім підприємствам інші аудиторські  (за виключенням інших обов’язкових завдань) та/або неаудиторські послуги, крім тих, що зазначені у частині четвертій статті 6 цього Закону, за умови що надання таких послуг не призводить до виникнення загроз щодо незалежності аудитора, сума винагороди за такі послуги не може перевищувати 70 відсотків середньої суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності протягом останніх трьох років поспіль за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) від такого підприємства, що становить суспільний інтерес, його материнської компанії та/або дочірніх підприємств. Порядок та методика відповідного розрахунку затверджуються Радою нагляду.

4. Якщо загальна сума винагороди, отримана суб’єктом аудиторської діяльності від підприємства, що становить суспільний інтерес, за кожен з останніх трьох років поспіль перевищує 15 відсотків загальної суми його чистого доходу від надання послуг, суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний поінформувати про це аудиторський комітет підприємства і вжити заходів для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. При цьому аудиторський комітет може прийняти рішення про проведення контрольного огляду завдання іншим суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до цього Закону має право проводити аудит фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, до затвердження аудиторського звіту";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Розрахунок загальної суми чистого доходу суб’єкта аудиторської діяльності для цілей частин четвертої та п’ятої цієї статті та частини третьої статті 29 цього Закону здійснюється суб’єктом аудиторської діяльності щорічно в порядку та за методикою, затвердженою Радою нагляду";

24) у статті 27:

частину першу після слів "суспільний інтерес" доповнити словами "пов’язані з таким суб’єктом аудиторської діяльності особи";

у частині другій слова "послуги, не пов’язані з аудитом фінансової звітності" замінити словами "неаудиторські послуги";

у другому реченні частини четвертої слова "з розробки та впровадження процедур внутрішнього контролю" замінити словами "зазначених у пункті 4 частини четвертої статті 6 цього Закону";

25) у статті 29:

частини першу та третю викласти в такій редакції:

"1. Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, наглядовою радою (у випадках, встановлених законом), засновником у недержавних унітарних підприємствах, уповноваженим органом управління державних (комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, та інформація про нього внесена до відповідного розділу Реєстру.

У разі якщо загальні збори учасників господарського товариства не можуть відбутися у зв’язку з відсутністю кворуму або обрання суб’єкта аудиторської діяльності належить до компетенції наглядової ради у випадках, встановлених законом, рішення про призначення аудитора може бути прийнято наглядовою радою такого товариства. У разі якщо наглядова рада не сформована або її створення не обов’язкове згідно із законодавством, рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності може бути прийнято виконавчим органом такого товариства.

Для спільного проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути призначено два і більше суб’єкта аудиторської діяльності у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Порядок призначення суб’єкта аудиторської діяльності для аудиту фінансової звітності політичної партії здійснюється відповідно до вимог  цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України  "Про політичні партії в Україні";

"3. На підприємствах, що становлять суспільний інтерес, проводять конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності цього підприємства. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, визначають умови конкурсу та можуть проводити прямі переговори з учасниками конкурсу. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим цим Законом до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, інформація про яких внесена до відповідного розділу Реєстру та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству.

Умови конкурсу не можуть містити обмежень щодо участі у процедурі відбору тих суб’єктів аудиторської діяльності, у яких за попередній річний звітний період загальна сума винагороди за обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, не перевищувала  15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання аудиторських послуг.

Для проведення конкурсу підприємство, що становить суспільний інтерес, має розробити та оприлюднити порядок його проведення і однозначні прозорі та недискримінаційні критерії відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд органів, що призначають суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно надається документація, яка розкриває інформацію про діяльність підприємства, що становить суспільний інтерес, та містить завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Підприємство, що становить суспільний інтерес, яке є замовником відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", здійснює відбір та призначення суб’єкта аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності у порядку, визначеному Законом України "Про публічні закупівлі".

Для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності або у закупівлі послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний забезпечити достовірність подання інформації, яка вимагається умовами такого конкурсу або закупівлі";

у частинах восьмій та одинадцятій слово "висновком" замінити словом "звітом";

26) у статті 30:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Підприємство, що становить суспільний інтерес, призначає суб’єкта аудиторської діяльності для виконання завдань з аудиту фінансової звітності щонайменше на один рік. Строк виконання таких завдань може бути продовжено відповідно до вимог цього Закону. При цьому безперервна тривалість виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності для суб’єкта аудиторської діяльності не може перевищувати десяти років";

у частині другій слово "мережі" замінити словами "аудиторської мережі";

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Після закінчення максимального строку безперервного виконання завдань, визначених у частині першій цієї статті, підприємство, що становить суспільний інтерес, може продовжити строк виконання таких завдань цим же суб’єктом аудиторської діяльності";

в абзаці першому частини п’ятої слово "трьох" замінити словом "п’яти";

в абзаці першому частини шостої слово "завдання" замінити словом "завдань";

27) у назві статті 32 слово "аудиту" замінити словами "обов’язкового аудиту";

28) у статті 34:

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються галузі, в якій підприємство провадить свою діяльність. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту";

пункт 4 частини п’ятої доповнити словами "та інших обов’язкових завдань";

доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:

"6. Вимоги цієї статті щодо створення аудиторського комітету підприємства, що становить суспільний інтерес, або покладання відповідних функцій на інший орган (підрозділ), повинні бути відображені в установчих документах такого підприємства.

7. Інформація про склад аудиторського комітету або про орган (підрозділ), на який покладено відповідні функції, оприлюднюється на веб-сайті підприємства, що становить суспільний інтерес.

8. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, з урахуванням вимог інших законів, оприлюднюють на власному веб-сайті разом з фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю), аудиторський звіт, які залишаються доступними з дня їх оприлюднення та протягом строку, встановленого законом, контактну інформацію (номери телефонів, електронна адреса) та інформацію про:

1) вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення суб’єкта аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), та його відсторонення;

2) рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про покладання відповідних функцій на орган (підрозділ);

3) склад аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції;

4) суб’єкта аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та строк, на який його призначено";

29) у статті 35:

у частині другій:

у пункті 3 слова "інших суб’єктів аудиторської діяльності" виключити;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) опис роботи, виконаної залученою іноземною аудиторською фірмою, яка не є членом аудиторської мережі";

у частині шостій слово "висновком" замінити словом "звітом";

30) абзаци перший - четвертий частини першої статті 36 замінити шістьма новими абзацами такого змісту:

"1. Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту або іншого обов’язкового завдання підприємству, що становить суспільний інтерес, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше дати підписання аудиторського звіту (якщо інше не передбачено законом), інформувати Національний банк України або Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, які відповідно до законодавства здійснюють нагляд за таким підприємством, у визначеному ними порядку про встановлені факти щодо:

1) порушення законодавства з питань, що належать до компетенції Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі в частині кількісних показників з урахуванням рівня суттєвості;

2) суттєвої загрози або сумнівів щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі;

3) наявності модифікованої думки (думки із застереженням, негативної або відмови від висловлення думки).

Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає аудиторські послуги відповідно до законодавства підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національний банк України, зобов’язаний негайно, але не пізніше дати підписання звіту суб’єкта аудиторської діяльності (якщо інше не передбачено законом), інформувати Національний банк України у визначеному Національним банком України порядку про встановлені факти недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів.

Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає аудиторські послуги відповідно до законодавства підприємству, що становить суспільний інтерес, яке є надавачем фінансових послуг, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, зобов’язаний негайно, але не пізніше дати підписання звіту суб’єкта аудиторської діяльності, інформувати Національну комісію з цінних з паперів та фондового ринку у визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку про встановлені факти недотримання встановлених пруденційних вимог та нормативів".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

31) у статті 37:

у частині першій:

в абзаці першому слова "опубліковується на веб-сторінці" замінити словами "оприлюднюється разом з річною фінансовою звітністю на веб-сайті";

в абзацах другому та третьому слово "веб-сторінці" замінити словом "веб-сайті";

у частині другій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) у разі якщо суб’єкт аудиторської діяльності є членом аудиторської мережі:

характеристику аудиторської мережі та організаційно-правових і структурних механізмів аудиторської мережі;

найменування аудиторських фірм (або прізвище та ім’я кожного аудитора, який працює одноосібно), які є членами аудиторської мережі, а також країни, в яких вони зареєстровані (щонайменше в країнах - членах Європейського Союзу);

чистий дохід, отриманий аудиторськими фірмами мережі від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за законодавством відповідних країн (щонайменше в країнах - членах Європейського Союзу)";

пункт 4 після слова "якості" доповнити словами "(системи управління якістю)";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) інформацію про дату останньої перевірки системи контролю якості (системи управління якістю)";

у пункті 6 слова "в попередньому фінансовому році" замінити словами "протягом звітного періоду";

пункт 8 після слова "безперервне" доповнити словом "професійне";

32) статті 38 та 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

1. Суб’єкти аудиторської діяльності щорічно до 30 вересня подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію про надані послуги протягом періоду, що настає з 1 липня року, що передує звітному та закінчується 30 червня поточного року.

2. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, щорічно до 30 вересня подають до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про надання аудиторських та неаудиторських послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, протягом періоду, що настає з 1 липня року, що передує звітному та закінчується 30 червня поточного року, із розкриттям щонайменше інформації про:

доходи від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

доходи від виконання інших обов’язкових завдань, крім завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

доходи від надання інших аудиторських послуг;

доходи від надання неаудиторських послуг;

іншу інформацію про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

3. Інформація, зазначена у цій статті, надсилається суб’єктами аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю через електронний кабінет в електронній формі з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг за формою і в порядку, затвердженими Радою нагляду.

Стаття 39. Зберігання документації

1. Суб’єкт аудиторської діяльності зберігає робочі документи та всі звіти протягом щонайменше семи років з дати завершення виконання завдання з аудиту фінансової звітності та/або іншого обов’язкового завдання або їх створення, якщо виконання завдання з аудиту фінансової звітності та/або іншого обов’язкового завдання не було завершено";

33) у статті 40:

частини першу - восьму викласти в такій редакції:

"1. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється шляхом проведення перевірки якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, ефективності системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (системи управління якістю), дотримання вимог цього Закону.

2. Система внутрішнього контролю якості аудиторських послуг (система управління якістю) складається з політики та процедур, розроблених та впроваджених суб’єктами аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

3. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також об’єднань страховиків, обов’язковість створення яких передбачена законом, зобов’язані проходити контроль якості аудиторських послуг не рідше ніж один раз на три роки.

Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, крім зазначених в абзаці першому цієї частини, зобов’язані проходити контроль якості аудиторських послуг не рідше ніж один раз на шість років.

4. Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, проводиться Інспекцією.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право надавати послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), проводиться комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України.

Контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір надавати послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності, проводиться за їх власною ініціативою комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або комітетами з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів за умови делегування таких повноважень Аудиторській палаті України та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів у порядку, визначеному цим Законом. Такий контроль якості здійснюється за умови відповідності суб’єкта аудиторської діяльності вимогам статті 23 цього Закону.

У разі прийняття Радою нагляду рішення про відкликання повноважень з контролю якості аудиторських послуг, делегованих Аудиторській палаті України та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, зазначених в абзацах другому та третьому цієї частини, проводиться Інспекцією.

За рішенням Ради нагляду Інспекція та комітети з контролю якості аудиторських послуг, зазначені в цій частині, проводять інші перевірки (крім перевірок з контролю якості аудиторських послуг) суб’єктів аудиторської діяльності щодо дотримання ними вимог цього Закону, нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, міжнародних стандартів аудиту тощо.

5. З метою організації проведення контролю якості аудиторських послуг Інспекція:

1) розробляє та подає на розгляд Ради нагляду Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

2) розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

3) затверджує щорічні плани-графіки проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

4) призначає інспекторів для проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

5) затверджує звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

6) затверджує рекомендації щодо усунення недоліків системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю), виявлених за результатами перевірок;

7) готує подання Раді нагляду про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг та/або інших перевірок;

8) організовує заходи з підвищення кваліфікації інспекторів Інспекції та комітетів з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів.

6. З метою організації проведення контролю якості аудиторських послуг комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів, якій делеговано такі повноваження:

1) бере участь у розробці Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

2) бере участь у розробці рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

3) розробляє щорічні плани-графіки проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок та подає їх на погодження Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

4) призначає інспекторів для проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок;

5) затверджує звіти про результати перевірок з контролю якості аудиторських послуг та про результати інших перевірок;

6) затверджує рекомендації щодо усунення недоліків системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю), виявлених за результатами перевірок;

7) готує подання Раді Аудиторської палати України про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг та/або інших перевірок.

7. Інспекцією, Аудиторською палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, яким делеговано повноваження з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит, має бути впроваджено політику та процедури незалежності інспекторів і забезпечено недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

8. Безпосередньо перевірки з контролю якості аудиторських послуг та інші перевірки здійснюються інспекторами, які працюють за основним місцем роботи у складі Інспекції або комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів. Інспектором може бути призначено особу, яка відповідає таким критеріям:

1) має досвід роботи аудитором не менше п’яти років;

2) припинила діяльність із надання аудиторських послуг одноосібно або у складі суб’єкта аудиторської діяльності;

3) підвищила кваліфікацію за відповідною програмою, затвердженою комісією з атестації.

Призначення особи на посаду інспектора комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів здійснюється після погодження такого призначення з Інспекцією.

Інспектори зобов’язані щорічно проходити підвищення кваліфікації за напрямами, визначеними Інспекцією. Проходження такого підвищення кваліфікації зараховується до безперервного професійного навчання аудиторів відповідно до затвердженого Порядку.

Перед початком проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг або інших перевірок інспектор повинен задекларувати відсутність конфлікту інтересів між ним та суб’єктом аудиторської діяльності, перевірка якого здійснюватиметься.

Інспектор може здійснювати перевірку суб’єкта аудиторської діяльності, з яким його пов’язували трудові відносини або відносини власності, контролю тощо, не раніше ніж через три роки після припинення таких відносин";

частину дев’яту після слова "якості" доповнити словами "аудиторських послуг та інших перевірок";

у частині десятій:

у пункті 1 слово "включення" замінити словом "внесення";

пункт 4 після слова "якості" доповнити словами "(системи управління якістю)";

у пункті 5 слова "щодо оцінки ефективності системи внутрішнього контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності" виключити;

частини одинадцяту - шістнадцяту та вісімнадцяту викласти в такій редакції:

"11. Під час проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг робочі документи обираються виходячи з аналізу ризиків невиконання суб’єктом аудиторської діяльності вимог та процедур, визначених міжнародними стандартами аудиту та цим Законом, під час надання аудиторських послуг, насамперед при виконанні завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності та виконанні інших обов’язкових завдань.

12. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг або інших перевірок складається звіт, який має містити основні висновки та рекомендації.

13. Висновки та рекомендації за результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг або інших перевірок з їх обґрунтуванням мають бути доведені до відома суб’єкта аудиторської діяльності та обговорені з ним до складання звіту.

14. Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та інших перевірок затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

15. У разі виявлення недоліків та порушень у системі контролю якості (системі управління якістю) суб’єктів аудиторської діяльності Інспекція та комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів надають відповідному суб’єкту аудиторської діяльності обов’язкові до виконання рекомендації щодо їх виправлення та встановлюють строк їх виправлення, але не більше  12 місяців з дати завершення перевірки. У разі виявлення суттєвих порушень у системі контролю якості (системі управління якістю) суб’єктів аудиторської діяльності такі рекомендації відповідному суб’єкту аудиторської діяльності надаються з тимчасовим зупиненням його права проводити обов’язковий аудит фінансової звітності або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, до виконання наданих рекомендацій.

Відстеження виконання суб’єктами аудиторської діяльності таких рекомендацій здійснюється Інспекцією щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес, а також щодо суб’єктів аудиторської діяльності, контроль якості аудиторських послуг яких проведено Інспекцією. Відстеження виконання обов’язкових рекомендацій іншими суб’єктами аудиторської діяльності, в тому числі контроль якості аудиторських послуг, яких проведено комітетом з контролю якості аудиторських послуг професійної організації аудиторів та бухгалтерів, здійснюється комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України.

Рішення Інспекції про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг, у тому числі з обов’язковими до виконання рекомендаціями, чинне три роки. Зазначене рішення втрачає чинність до закінчення трирічного терміну з прийняттям рішення за результатами наступного контролю якості аудиторських послуг або невиконання суб’єктом аудиторської діяльності обов’язкових до виконання рекомендацій.

Рішення комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг, у тому числі з обов’язковими до виконання рекомендаціями, чинне шість років. Зазначене рішення втрачає чинність до закінчення шестирічного терміну з прийняттям рішення за результатами наступного контролю якості аудиторських послуг або невиконання суб’єктом аудиторської діяльності обов’язкових до виконання рекомендацій.

16. У разі вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку, визначеного статтею 42 цього Закону, Інспекція направляє до Ради нагляду подання про порушення дисциплінарної справи у зв’язку з наявністю у діях суб’єкта аудиторської діяльності ознак професійного проступку. У разі якщо за результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг суб’єкта аудиторської діяльності Інспекцією виявлені суттєві порушення, які впливають на якість надання таким суб’єктом аудиторської діяльності аудиторських послуг, Рада нагляду за поданням Інспекції може прийняти рішення про зупинення права проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, до завершення розгляду дисциплінарної справи.

У разі вчинення суб’єктом аудиторської діяльності професійного проступку, визначеного статтею 42 цього Закону, комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів направляє до Ради Аудиторської палати України подання про порушення дисциплінарної справи, у зв’язку із наявністю у діях суб’єкта аудиторської діяльності ознак професійного проступку";

"18. Протиправні рішення Інспекції, які обмежують чи порушують права суб’єктів аудиторської діяльності, можуть бути оскаржені до Ради нагляду або до суду.

Протиправні рішення комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України, які обмежують чи порушують права суб’єктів аудиторської діяльності, прийняті, зокрема, за результатами перевірки контролю якості аудиторських послуг або за результатами відстеження виконання обов’язкових до виконання рекомендацій, можуть бути оскаржені до Ради Аудиторської палати України. Рішення Ради Аудиторської палати України за результатами такого оскарження можуть бути оскаржені до Ради нагляду або до суду.

Протиправні рішення комітету з контролю якості аудиторських послуг професійної організації аудиторів та бухгалтерів, якій делеговано повноваження з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит, прийняті за результатами перевірки контролю якості аудиторських послуг, можуть бути оскаржені до Ради нагляду або до суду.

Оскарження таких рішень не зупиняє їх дії";

34) у статті 42:

частини другу та третю викласти в такій редакції:

"2. Дисциплінарне провадження - це сукупність процедурних дій, що вчиняються Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторською палатою України в межах повноважень з розгляду та вирішення дисциплінарної справи, підставою для порушення якої стало письмове звернення або подання або загальнодоступна інформація, що містять відомості про наявність у діях аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності ознак професійного проступку (далі - заява (скарга).

3. Дисциплінарне провадження стосовно суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та аудиторів, при провадженні аудиторської діяльності у складі таких суб’єктів аудиторської діяльності, а також стосовно аудиторів, у інших випадках, передбачених цим Законом, здійснюється Радою нагляду.

Дисциплінарне провадження стосовно аудиторів (крім зазначених в абзаці першому цієї частини) та суб’єктів аудиторської діяльності (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) здійснюється Радою Аудиторської палати України";

у частині четвертій слово "та" замінити словами "та/або";

у частині п’ятій:

в абзаці першому слово "та" замінити словом "або";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) ухилення суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг або інших перевірок, зокрема недопуск до перевірки з контролю якості інспектора (інспекторів) або відсутність керівника та/або інших працівників суб’єкта аудиторської діяльності без поважних причин за адресою, інформація про яку міститься в Реєстрі, у визначений для проведення перевірки строк, або ненадання (надання не в повному обсязі) інформації та/або документів (доступу до робочих документів), які стосуються перевірки або вчинення інших дій, що унеможливлюють проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг";

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) невиконання рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) порушення вимог цього Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання інформації про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності для внесення до Реєстру";

доповнити пунктами 5-1 та 5-2 такого змісту:

"5-1) порушення вимог цього Закону щодо оприлюднення звіту про прозорість або оприлюднення недостовірної інформації у звіті про прозорість, щодо подання інформації до органів нагляду відповідно до статті 36 цього Закону та/або Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до статті 38 цього Закону;

5-2) невиконання аудитором вимоги щодо проходження безперервного професійного навчання або неподання відповідної інформації для внесення до Реєстру";

у частині шостій:

пункти 3 та 5 викласти в такій редакції:

"3) заборона аудитору підписувати аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, комбінованої фінансової звітності) на строк від одного місяця до трьох років";

"5) видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру та скасування його реєстрації";

доповнити абзацом такого змісту:

"У разі якщо під час дисциплінарного провадження встановлено, що висловлена думка в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, комбінованої фінансової звітності) не відповідає обставинам, або надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності без набуття відповідного права в порядку та на умовах, визначених цим Законом, окрім застосування стягнення за вчинення професійного проступку Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторською палатою України до органів державної влади, до яких має подаватися аудиторський звіт, та юридичної особи, фінансова звітність якої перевірялася, надсилається офіційна заява про невідповідність такого аудиторського звіту вимогам цього Закону";

частину сьому доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності, якого було притягнуто до професійної відповідальності, протягом двох років з дня прийняття рішення не вчинив нового професійного проступку, такий аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності вважається таким, що не має стягнень за вчинення професійного проступку.

За рішенням Ради нагляду зазначений строк може бути скорочений";

частину восьму після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рішення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторської палати України про застосування стягнення у вигляді накладення штрафу за вчинення професійного проступку, зазначеного у цій статті, є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення у визначений Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторською палатою України строк воно передається Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Аудиторською палатою України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

35) у статті 44:

друге речення частини першої виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова "номер реєстрації" замінити словами "реєстровий номер";

в абзаці другому слово "Рішення" замінити словом "Інформацію", а слово "інформації" - словом "відомостей";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. У разі скасування рішення про накладення стягнення відповідна інформація видаляється з офіційного веб-сайту Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та/або офіційного веб-сайту Аудиторської палати України, в тому числі з Реєстру, у триденний строк з дня прийняття відповідного рішення Радою нагляду або Радою Аудиторської палати України або з дня набрання рішенням суду законної сили";

36) у статті 45:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Право на звернення до Ради нагляду та/або Аудиторської палати України із заявою (скаргою) щодо дій аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, яка може бути підставою для професійної відповідальності, має кожен, кому відомі факти таких дій.

У разі виявлення у діях аудиторів та/або суб’єктів аудиторської діяльності ознак професійного проступку, Інспекція ініціює перед Радою нагляду, а комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів перед Радою Аудиторської палати України питання про надання доручення про проведення перевірки такого аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності Інспекцією або комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України";

у частині третій слова "стосовно аудитора або суб’єкта" замінити словами "стосовно аудитора та/або суб’єкта";

абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:

"Негайному розгляду підлягають заяви (скарги) від Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, контролюючого органу, до якого подається фінансова звітність разом з аудиторським звітом відповідно до законодавства, органу державного фінансового контролю та інших уповноважених органів управління";

частини п’яту, восьму та дев’яту викласти в такій редакції:

"5. За дорученням Ради нагляду Інспекція проводить перевірку відомостей, зазначених у заяві (скарзі).

Перевірка відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що надходять до Аудиторської палати України, проводиться комітетом з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України за дорученням Ради Аудиторської палати України";

"8. Ненадання або несвоєчасне надання інформації без поважних причин, неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, відмова у наданні інформації на запит Інспекції або комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.

9. За результатами перевірки відомостей, зазначених у заяві (скарзі), складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки про наявність або відсутність ознак професійного проступку у діянні аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності та пропозиції щодо порушення дисциплінарної справи/відмови у порушенні дисциплінарної справи";

в абзаці першому частини десятої слово "або" замінити словами "та/або", а після слів "контролю якості" доповнити словами "аудиторських послуг";

частини одинадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції:

"11. За результатами розгляду заяви (скарги) про професійний проступок аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, довідки, відповідних матеріалів Рада нагляду більшістю голосів членів Ради нагляду, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності.

За результатами розгляду заяви (скарги) про професійний проступок аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, довідки, відповідних матеріалів Рада Аудиторської палати України більшістю голосів членів цієї Ради, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності";

"13. Дисциплінарна справа стосовно аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності розглядається Радою нагляду або Радою Аудиторської палати України протягом 60 календарних днів з дня її порушення.

У разі якщо під час розгляду дисциплінарної справи, порушеної Радою Аудиторської палати України, суб’єкт аудиторської діяльності набуває право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, Аудиторська палата України передає справу на розгляд Раді нагляду. При цьому перебіг строку, зазначений в абзаці першому цієї частини, починається заново з дня отримання дисциплінарної справи Радою нагляду. Час, що минув до переривання цього перебігу строку, до нового строку не зараховується.

Розгляд дисциплінарної справи, порушеної Радою нагляду, та прийняття рішень здійснюються Радою нагляду і в тому випадку, коли в процесі розгляду дисциплінарної справи суб’єкт аудиторської діяльності втратив право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес";

у частині чотирнадцятій та абзаці першому частини п’ятнадцятої слова "відповідальність аудитора або суб’єкта" замінити словами "відповідальність аудитора та/або суб’єкта";

друге речення абзацу другого частини п’ятнадцятої виключити;

частини шістнадцяту та вісімнадцяту викласти в такій редакції:

"16. За результатами розгляду дисциплінарної справи Рада нагляду або Рада Аудиторської палати України приймає рішення про притягнення аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку і застосування стягнення та/або про подання інформації правоохоронним органам, або про закриття дисциплінарної справи. Рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати України приймається більшістю голосів її загального складу. Рішення Ради нагляду або Ради Аудиторської палати України щодо видалення реєстрової інформації про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру та скасування його реєстрації приймається двома третинами голосів загального складу. Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим";

"18. Рішення про притягнення аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку і застосування стягнення надсилається або вручається під розпис аудитору або представнику суб’єкта аудиторської діяльності протягом десяти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Аудитор та/або суб’єкт аудиторської діяльності чи особа, яка ініціювала питання про професійну відповідальність аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі до суду. Рішення Ради Аудиторської палати України у дисциплінарній справі в частині делегованих повноважень може бути оскаржено до Ради нагляду. Оскарження рішення не зупиняє його дії (крім оскарження в частині делегованих повноважень до Ради нагляду)";

доповнити частиною дев’ятнадцятою такого змісту:

"19. Члени Ради нагляду, голова Аудиторської палати України та члени Ради Аудиторської палати України повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо інформації з обмеженим доступом, яка їм може стати відомою у процесі розгляду дисциплінарної справи. За розголошення конфіденційної інформації члени Ради нагляду, голова Аудиторської палати України та члени Ради Аудиторської палати України несуть відповідальність, передбачену законодавством, та підлягають виключенню зі складу Ради нагляду та Ради Аудиторської палати України";

37) у статті 47:

у частині першій слова "аудиторської діяльності" замінити словом "аудиторів";

у частині другій слова "включені до Реєстру" замінити словами "зареєстровані у Реєстрі";

частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:

"4. Повноваження Аудиторської палати України визначаються цим Законом.

Аудиторська палата України:

1) веде облік членів Аудиторської палати України;

2) регулює взаємовідносини між членами Аудиторської палати України у процесі провадження аудиторської діяльності;

3) забезпечує інформаційну підтримку професійної діяльності членів Аудиторської палати України з використанням усіх доступних засобів інформації;

4) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності, формує пропозиції з питань нормативно-правового забезпечення аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів державної влади, суб’єктів законодавчої ініціативи;

5) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запити щодо спірних та складних питань;

6) представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

7) забезпечує захист професійних прав аудиторів;

8) налагоджує ефективну взаємодію з професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів;

9) виконує делеговані повноваження у порядку і на умовах, визначених цим Законом.

Аудиторська палата України може виконувати інші повноваження у порядку і на умовах, визначених цим Законом.

5. З метою належного виконання повноважень Аудиторська палата України має право:

1) вносити пропозиції органам державної влади щодо формування та реалізації державної політики у сфері аудиторської діяльності;

2) оскаржувати до суду за правилами адміністративного судочинства від свого імені рішення (нормативні акти, акти індивідуальної дії, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень), які порушують права чи законні інтереси членів Аудиторської палати України;

3) проводити перевірки дотримання членами Аудиторської палати України вимог Положення про членські внески, що затверджує з’їзд аудиторів України;

4) здійснювати міжнародне співробітництво в межах повноважень, визначених цим Законом;

5) використовувати працю найманих працівників, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального стимулювання їхньої праці згідно із законодавством та в межах кошторису Аудиторської палати України, затвердженого відповідно до вимог цього Закону.

З метою належного виконання делегованих повноважень, у разі делегування Аудиторській палаті України таких повноважень у порядку і на умовах, визначених цим Законом, Аудиторська палата України має право:

мати доступ до даних щодо аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, які мають відношення до виконання таким аудитором та/або суб’єктом аудиторської діяльності своїх професійних обов’язків, з можливістю отримання копій таких даних;

отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію щодо аудитора та/або суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язаної з виконанням аудитором та/або суб’єктом аудиторської діяльності професійних обов’язків;

проводити перевірки суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, у частині виконання ними професійних обов’язків;

здійснювати контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів;

у порядку, передбаченому законодавством, отримувати від Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію, необхідну для виконання делегованих повноважень Аудиторської палати України;

застосовувати стягнення до членів Аудиторської палати України у порядку та на умовах, передбачених цим Законом.

Аудиторська палата України має інші права, передбачені законодавством";

у частині шостій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6. У разі делегування Аудиторській палаті України повноважень, Аудиторська палата України зобов’язана";

у пункті 4 слова "дотримуватися рекомендацій, наданих" замінити словами "виконувати рекомендації, надані";

пункт 5 виключити;

частини сьому, дев’яту та абзац другий частини десятої викласти в такій редакції:

"7. Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України, фінансова звітність, кошторис Аудиторської палати України та звіт про його виконання, річні програми роботи та звіти про їх виконання підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України протягом 180 днів з дня закінчення календарного року.

Аудиторська палата України зобов’язана вести бухгалтерський облік, подавати та оприлюднювати фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності. Річна фінансова звітність Аудиторської палати України підлягає обов’язковій перевірці незалежним суб’єктом аудиторської діяльності, відбір якого здійснюється Радою Аудиторської палати України відповідно до Порядку, затвердженого з’їздом аудиторів України";

"9. У складі Аудиторської палати України з метою забезпечення проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності створюється комітет з контролю якості аудиторських послуг";

"Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду і звільняється рішенням Ради Аудиторської палати України. Порядок призначення і звільнення Виконавчого директора визначається Статутом Аудиторської палати України";

частину дванадцяту виключити;

38) у статті 48:

у частині другій слова "в другому кварталі кожного року" замінити словами і цифрою "до 1 серпня кожного року";

у частині третій слова "кінця другого кварталу" замінити цифрою і словом "1 серпня";

у частині четвертій:

у пункті 2 слова "Положення про регіональні відділення" замінити словами "Положення про порядок складання кошторису Аудиторської палати України";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) схвалення звітів голови Аудиторської палати України та членів Ради Аудиторської палати України";

друге - п’яте речення частини сьомої виключити;

частини одинадцяту та дванадцяту викласти в такій редакції:

"11. Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані Аудиторською палатою України на вимогу професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року, а також Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

12. У разі неможливості проведення з’їзду аудиторів України у зв’язку з запровадженням воєнного стану або встановленням обмежувальних заходів він може бути скликаний та проведений дистанційно за допомогою дистанційної електронної системи із використанням засобів електронної ідентифікації у порядку, визначеному Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. У такому разі дистанційна електронна система має бути безпечною, захищеною та надійною";

39) у статті 49:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Загальна кількість членів Ради Аудиторської палати України становить 11 осіб. Голова Аудиторської палати України входить до Ради Аудиторської палати України за посадою.

Строк повноважень членів Ради Аудиторської палати України становить п’ять років. Одна й та сама особа не може делегуватися до складу Ради Аудиторської палати України більше ніж два строки підряд";

абзац другий частини третьої після слів "більшістю голосів" доповнити словами "членів Ради Аудиторської палати України, які беруть участь у її засіданні";

в абзаці другому частини четвертої слова "може бути переглянуто" замінити словами "можуть бути переглянуті";

пункт 2 частини сьомої викласти в такій редакції:

"2) скасування реєстрації у Реєстрі";

40) у статті 50:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Голова Аудиторської палати України обирається членами Аудиторської палати України на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не менше п’яти років. Обраним вважається кандидат, який одержав більше половини голосів від загальної кількості зареєстрованих делегатів з’їзду. У разі якщо жоден з кандидатів не одержав більше половини голосів від загальної кількості зареєстрованих делегатів з’їзду, проводиться повторне таємне голосування, участь у якому беруть два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, при цьому обраним вважається кандидат, який одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів делегатів з’їзду, які взяли участь у голосуванні.

Строк повноважень голови Аудиторської палати України становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою Аудиторської палати України більше ніж два строки підряд";

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Повноваження голови Аудиторської палати України достроково припиняються у випадках, визначених частиною сьомою статті 49 цього Закону.

З моменту дострокового припинення повноважень голови Аудиторської палати України і до обрання з’їздом аудиторів України нового голови Аудиторської палати України, Рада Аудиторської палати України може призначити тимчасово виконуючого обов’язки голови Аудиторської палати України з числа членів Ради Аудиторської палати України";

41) статтю 51 викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Комітет з контролю якості аудиторських послуг

1. Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та комітети з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яким у порядку, визначеному цим Законом, делеговано повноваження з контролю якості аудиторських послуг, забезпечують проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2. Комітет з контролю якості аудиторських послуг очолює голова комітету, який обирається вищим органом управління Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів строком на п’ять років та працює в Аудиторській палаті України або такій професійній організації за основним місцем роботи згідно з трудовим договором. Головою комітету може бути особа, яка має досвід у сфері аудиту та/або бухгалтерського обліку не менше 10 років, бездоганну ділову репутацію та на момент призначення на посаду припинила діяльність із надання аудиторських послуг одноосібно або у складі суб’єкта аудиторської діяльності. Інспекторами комітету з контролю якості аудиторських послуг можуть бути особи, які відповідають вимогам, встановленим частиною восьмою статті 40 цього Закону.

Голова комітету виконує представницькі функції від імені комітету Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів.

3. На працівників комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та комітетів з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій аудиторів та бухгалтерів поширюється законодавство у сфері запобігання корупції.

4. Порядок діяльності комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та професійної організації аудиторів та бухгалтерів визначається положенням, що затверджується вищим органом управління Аудиторської палати України або такої професійної організації аудиторів та бухгалтерів.

5. Повноваження голови комітету припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про складення повноважень голови комітету;

2) скасування реєстрації у Реєстрі;

3) за рішенням вищого органу управління Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів.

З моменту припинення повноважень і до обрання вищим органом управління Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів голови комітету Рада Аудиторської палати України або визначений Статутом професійної організації аудиторів та бухгалтерів інший орган управління такої професійної організації може призначити тимчасово виконуючого обов’язки голови комітету";

42) у статті 52:

у частині першій:

слова "організації аудиторів" замінити словами "організації аудиторів та бухгалтерів";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація про професійні організації аудиторів та бухгалтерів вноситься до Реєстру на підставі звернення такої професійної організації, в якій міститься декларація заявника про її відповідність вимогам, встановленим цим Законом до професійної організації аудиторів та бухгалтерів, та відомості про аудиторів - членів такої професійної організації із зазначенням їх реєстрового номера у Реєстрі. Інспекція здійснює перевірку поданих відомостей";

у частині другій:

в абзаці першому слова "організації аудиторів" замінити словами "організації аудиторів та бухгалтерів";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) здійснювати незалежне оцінювання системи внутрішнього контролю якості (системи управління якістю) суб’єктів аудиторської діяльності";

доповнити пунктом 7 такого змістом:

"7) проводити контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності або здійснювати контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів - повноправних членів цих професійних організацій за умови делегування таких повноважень професійній організації в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Радою нагляду можуть бути встановлені вимоги до професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яким делеговано повноваження з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності або контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів, щодо прозорості їх діяльності, звітування про виконання делегованих повноважень, дотримання політик і процедур контролю при виконанні делегованих повноважень, організації діяльності у спосіб, який унеможливлює виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів. За дорученням Ради нагляду Інспекція здійснює перевірку дотримання такими професійними організаціями вимог, встановлених Радою нагляду та цим Законом";

у частині третій слова "організації аудиторів" замінити словами "організації аудиторів та бухгалтерів";

43) у розділі X "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 13:

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова "чотирнадцятої - шістнадцятої" замінити словами "чотирнадцятої - п’ятнадцятої";

в абзаці четвертому слова "абзацу другого" виключити;

абзац третій пункту 19 викласти в такій редакції:

"Установити, що на період дії воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення або скасування до аудиторів не застосовується відповідальність за порушення вимог цього Закону щодо безперервного професійного навчання".

4. У Законі України "Про публічні електронні реєстри" від 18 листопада 2021 року № 1907-IX:

1) частину першу статті 1 доповнити словами "та Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

2) пункт 3 частини першої статті 2 після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "юридична особа публічного права, визначена законом";

3) частину третю статті 6 після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "юридичні особи публічного права, визначені законом";

4) частину другу статті 13 після слів "реєстрів є" доповнити словами "юридичні особи публічного права або", а після слів "належить відповідна" - словами "юридична особа публічного права або".

5. Підпункти "а", "в", "г", "ґ", "е" підпункту 24 пункту 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" від 14 грудня 2021 року № 1953-IX виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року, крім абзаців сорокового, сорок першого, п’ятдесят першого, п’ятдесят четвертого та п’ятдесят шостого підпункту 12 пункту 3 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2024 року;

крім абзацу четвертого підпункту 13 пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 жовтня 2023 року;

крім абзацу сьомого підпункту 30 пункту 3 та пункту 5 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня введення в дію Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

2. Перша звітність відповідно до статті 38 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" подається суб’єктами аудиторської діяльності до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю до 30 вересня 2023 року за період, що настав 1 січня 2022 року та закінчується 30 червня 2023 року.

3. До початку функціонування Реєстру у порядку, встановленому цим Законом, Інспекція забезпечує реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності у порядку, встановленому Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" в редакції, чинній до набрання чинності цим Законом.

Аудиторській палаті України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом передати, а Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю прийняти електронну копію Реєстру та справи на кожного аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, що ведуться Аудиторською палатою України відповідно до вимог частини десятої статті 22 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", та забезпечити перенесення інформації до Реєстру.

Аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності, інформація про яких внесена до Реєстру станом на дату початку його функціонування у порядку, встановленому цим Законом, зобов’язані протягом трьох місяців з дати початку функціонування Реєстру подати до Інспекції додаткову інформацію, яка повинна міститися у Реєстрі відповідно до статті 21 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Дата початку функціонування Реєстру визначається рішенням Ради нагляду за поданням Інспекції та за наявності відповідних технічних можливостей забезпечення ведення Реєстру відповідно до вимог цього Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність  із цим Законом.

5. Національному банку України та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 вересня 2022 року
№ 2597-IX