Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2563-IX
Прийняття: 06.09.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування спортивних заходів і змагань

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 1:

1) в абзаці четвертому слова "та спортивних заходів" замінити словами "спортивних заходів та спортивних змагань";

2) визначення терміна "організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів" викласти в такій редакції:

"організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів - юридична або фізична особа, яка проводить фізкультурно-оздоровчий або спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цього заходу";

3) визначення терміна "спортивні заходи" викласти в такій редакції:

"спортивні заходи - навчально-тренувальні збори, а також захід (заходи), що проводяться організатором (організаторами) спортивних заходів у межах спортивних змагань або як самостійний захід";

4) визначення терміна "спортивне змагання" викласти в такій редакції:

"спортивне змагання - спортивний захід або комплекс спортивних заходів, що проводиться організатором спортивних змагань з метою порівняння досягнень спортсменів та визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з видів спорту та затвердженого організатором спортивних змагань положення (регламенту) про ці змагання, що відповідає визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, вимогам та цьому Закону";

5) з урахуванням алфавітного порядку доповнити терміном такого змісту:

"організатор спортивних змагань - юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) проведення спортивних змагань та здійснює (здійснюють) організаційно-методичне забезпечення їх підготовки і проведення".

2. У статті 6:

1) абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:

"затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України";

2) абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції:

"організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання і спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, розробляє та подає на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту, Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України";

3) частину сьому викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сприяє розвитку спорту ветеранів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечує проведення всеукраїнських спортивних заходів серед ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних заходах, взаємодіє з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості".

3. Статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Спортивний клуб, який у межах спортивних змагань проводить спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення, вважається організатором спортивного заходу".

4. Частину п’яту статті 19 після слів "спортивних заходів" доповнити словами "і спортивних змагань".

5. У статті 20:

1) абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

"організація та проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань";

2) абзац п’ятий частини дев’ятої викласти в такій редакції:

"інформують центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, про проведення всіх спортивних змагань та про рейтинг спортсменів за їх підсумками";

3) частину десяту доповнити словами "та спортивних змагань".

6. У статті 21-1:

1) абзац третій частини другої після слів "та міжнародні" доповнити словами "спортивні змагання та";

2) частини третю та четверту після слів "проведення спортивних" доповнити словами "змагань та".

7. У статті 21-2:

1) абзац третій частини другої після слів "та міжнародні" доповнити словами "спортивні змагання та";

2) частини третю та четверту після слів "проведення спортивних" доповнити словами "змагань та".

8. Частину п’яту статті 22 після слів "проведенні спортивних" доповнити словами "змагань та".

9. У статті 23:

1) абзац п’ятий частини другої після слів "міжнародних спортивних" доповнити словами "змаганнях та";

2) абзац четвертий частини шостої після слів "міжнародних спортивних" доповнити словами "змаганнях та".

10. Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:

"Метою паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні є розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, поліпшення фізичного стану та суспільної інтеграції осіб з інвалідністю, організація і проведення заходів з фізичної культури, спортивних заходів та спортивних змагань осіб з інвалідністю, участь національних збірних команд України у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях осіб з інвалідністю".

11. Абзац третій частини третьої статті 25 після слів "та міжнародні" доповнити словами "змагання та".

12. Частину першу статті 36-2 після слів "міжнародних спортивних" доповнити словами "змаганнях та".

13. У статті 37:

1) у частині дев’ятій слова "та спортивних заходів" замінити словами "спортивних заходів та спортивних змагань";

2) частину дванадцяту після слів "від участі у спортивних" доповнити словами "змаганнях та".

14. Частину першу статті 38 після слів "видовищних спортивних" доповнити словами "змагань та".

15. У статті 45:

1) частини першу і третю викласти в такій редакції:

"Організація підготовки та проведення фізкультурно-оздоровчого заходу або спортивного змагання здійснюється відповідно до положення (регламенту) про такий фізкультурно-оздоровчий захід або таке спортивне змагання, що затверджується відповідно організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів або спортивних змагань";

"Офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи та спортивні змагання і заходи - спортивні змагання і заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України, календарних планів фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, календарних планів фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань районів, міст, селищ та сіл (далі - календарні плани)";

2) частину шосту після слів "назви таких заходів та" доповнити словами "спортивних змагань, у межах яких вони проводяться, а також";

3) доповнити частинами десятою та одинадцятою такого змісту:

"Організатори спортивних заходів, які проводяться в межах спортивних змагань, можуть на добровільних засадах передавати організаторам змагань права, зазначені в частині восьмій цієї статті, шляхом укладення договору на умовах, погоджених між організатором спортивних заходів та організатором змагань. Будь-які обмеження права організаторів спортивних заходів вільно розпоряджатися правами, зазначеними в частині восьмій цієї статті (у тому числі через регламенти проведення змагань чи інші документи, які приймаються чи затверджуються організаторами проведення змагань), не допускаються.

Положення частин восьмої та десятої цієї статті застосовуються до спортивних заходів, які проводяться в межах міжнародних спортивних змагань, у частині, що не суперечать положенням статутних та регламентних документів організатора таких міжнародних змагань".

16. У статті 51-1:

1) абзац п’ятий частини першої після слів "проведення спортивних" доповнити словами "змагань та";

2) в абзаці п’ятому частини п’ятої слова "та спортивних заходів" замінити словами "спортивних заходів та спортивних змагань".

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
6 вересня 2022 року
№ 2563-IX