Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 2558-XII
Прийняття: 07.07.1992
Видавники: Верховна Рада України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

{ Постанова втратила чинність на підставі Закону N 4107-VI ( 4107-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 28, ст.311 }

Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 39, ст. 581 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 279/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 26, ст. 179 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Тимчасове положення про Фонд державного майна України (додається).

2. Комісіям Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством, з питань розвитку базових галузей народного господарства, Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України до 1 жовтня 1992 року підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти законодавчих актів про управління державним сектором економіки, про Кабінет Міністрів України, про Фонд державного майна України.

3. Встановити, що управління майновими комплексами, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України здійснюють відповідні служби зазначених установ.

Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ
м. Київ, 7 липня 1992 року
N 2558-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Верховної Ради України від 7 липня 1992 року N 2558-XII

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Фонд державного майна України

1. Фонд державного майна України (Фонд) є державним органом, який здійснює державну політику в сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю.

2. Фонд у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією ( 888-09 ) і законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. В Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі Фонд створює регіональні відділення. У разі необхідності Фонд має право створювати представництва в інших містах, а також районах України.

4. Основними завданнями Фонду є:

захист майнових прав України на її території та за кордоном;

здійснення прав розпорядження майном державних підприємств у процесі їх приватизації, створення спільних підприємств;

здійснення повноважень щодо організації та проведення приватизації майна підприємств, яке перебуває у загальнодержавній власності;

здійснення повноважень орендодавця майна державних підприємств і організацій, їх структурних підрозділів;

сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, організує і контролює їх виконання;

змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства;

здійснює повноваження власника щодо частки акцій акціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі приватизації, зокрема несе ризик (відповідальність) у межах зазначеної частки;

продає майно, що перебуває у загальнодержавній власності у процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва;

створює комісії по приватизації;

затверджує плани приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності;

укладає угоди з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації;

видає ліцензії посередникам;

здійснює зв'язок з місцевими органами приватизації;

вживає заходів до залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації;

забезпечує систематичне інформування населення, Верховної Ради, органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування про хід приватизації державного майна;

щорічно складає звіт про хід приватизації і баланс доходів та видатків Фонду і подає його на розгляд та затвердження Верховної Ради України після узгодження з Кабінетом Міністрів України;

виступає орендодавцем майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що є загальнодержавною власністю, дає дозвіл підприємствам, організаціям на передачу в оренду майнових комплексів їх структурних підрозділів;

бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;

бере участь у розробці проектів нормативних актів з питань управління майном, що є у державній власності, та його приватизації;

бере участь у розробці і укладенні міждержавних угод з питань власності та використання державного майна;

представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.

6. Фонд має право:

видавати в межах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові для виконання органами державної виконавчої влади, іншими юридичними особами, контролювати їх виконання;

одержувати інформацію від органів державної виконавчої влади, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій;

проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, що відповідно до Державної програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання;

затверджувати кошторис витрат з державного позабюджетного фонду приватизації в межах, встановлених Державною програмою приватизації майна державних підприємств.

7. Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, за винятком випадків, передбачених законодавством України і установчими документами цих підприємств.

8. Фонд очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови ВР N 279/97-ВР від 21.05.97 )

У разі коли кандидат на посаду Голови Фонду не отримав, відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), згоди Верховної Ради України на призначення на посаду Голови Фонду, повноваження Голови Фонду тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду.

( Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови ВР N 279/97-ВР від 21.05.97 )

Голова Фонду має заступників, які призначаються і звільняються з посади Президією Верховної Ради України за поданням голови Фонду.

Керівники регіональних відділень та представництв Фонду на місцях призначаються головою Фонду за поданням органів державної виконавчої влади відповідних адміністративно-територіальних одиниць і звільняються з посади головою Фонду за погодженням з ними.

9. Голова Фонду, керівники регіональних відділень та представництв несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд і регіональні відділення та представництва завдань і здійснення ними своїх функцій.

10. Голова Фонду, його заступники, керівники регіональних відділень та представництв, відповідальні працівники цих органів не можуть бути народними депутатами, членами керівних органів політичних партій, інших громадських об'єднань, займати посади в господарських і комерційних організаціях. Працівники Фонду, його регіональних відділень та представництв не можуть бути покупцями об'єктів приватизації (крім випадків, коли вони використовують приватизаційні папери).

11. Для погодженого вирішення питань реалізації державної політики у сфері приватизації і оренди майна, що є загальнодержавною власністю, обговорення найважливіших напрямів діяльності у Фонді створюється правління у складі голови Фонду та його заступників за посадою, а також керівних працівників Фонду. Персональний склад правління Фонду затверджується Президією Верховної Ради України.

Рішення правління проводяться в життя наказами Фонду.

12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Фонду, регіональних відділень і представництв затверджуються Президією Верховної Ради України.

13. ( Дію пункту 13 зупинено до призначення Голови Фонду державного майна України згідно з Постановою ВР N 279/97-ВР від 21.05.97 ) Структура, штатний розпис апарату Фонду і положення про його структурні підрозділи затверджуються головою Фонду, а регіональних відділень і представництв - їх керівниками на основі типових положень, що розробляються Фондом за погодженням з Комісією Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством.

14. Фінансування витрат на утримання апарату Фонду, його регіональних відділень здійснюється з державного бюджету, а представництв - за рахунок коштів позабюджетного фонду приватизації.

15. Фонд, його регіональні відділення і представництва є юридичними особами, мають самостійні баланси, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.