Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2488-XII
Прийняття: 23.06.1992
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Сімейного Кодексу N 2947-III ( 2947-14 ) від 10.02.2002, ВВР, 2002, N 21-22, ст.135 )

Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.528 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР ( 2006-07 ) такі зміни і доповнення:

1. Преамбулу виключити.

2. У статті 1:

в абзаці другому слова "радянської" і "яка грунтується на принципах комуністичної моралі" виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"виховання дітей сім'єю з обов'язковим піклуванням батьків про їх здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до праці";

в абзаці п'ятому слова "та забезпечення щасливого дитинства кожній дитині" виключити;

абзац шостий виключити.

3. У статті 3 і в частині першій статті 5 слова "Конституцією СРСР і", "Конституції СРСР і" виключити.

4. У статті 6:

частину другу доповнити словами "і є особистою справою громадян";

у частині третій слово "радянських" замінити словом "державних".

5. Статтю 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Законодавство про шлюб та сім'ю

Законодавство про шлюб та сім'ю складається з цього Кодексу та інших законодавчих актів України, що приймаються відповідно до нього".

6. Статтю 8 виключити.

7. У статті 9 слова "законодавством Союзу РСР і Української РСР" замінити словами "законодавством України".

8. У частині другій статті 14 слова "виконавчим комітетом районної, міської чи районної в місті Ради народних депутатів" замінити словами "органом запису актів громадянського стану".

9. У частині другій статті 16 слова "Виконавчі комітети районних, міських чи районних у містах Рад народних депутатів" замінити словами "Державна адміністрація районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі комітети міських і районних у містах Рад народних депутатів".

10. Доповнити Кодекс статтею 27-1 і викласти її в такій редакції:

"Стаття 27-1. Право подружжя на укладення шлюбного контракту

Особи, які беруть шлюб, мають право за власним бажанням укладати угоду щодо вирішення питань життя сім'ї (шлюбний контракт), в якій передбачити майнові права і обов'язки подружжя.

Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становище будь-кого з подружжя порівняно з законодавством України.

Порядок укладення шлюбного контракту визначається Кабінетом Міністрів України".

11. Статтю 30 виключити.

12. Статтю 31 доповнити новою частиною такого змісту:

"Правила статей 22, 24, 25, 26 застосовуються у тому разі, якщо шлюбним контрактом не встановлено інші положення".

13. У частині першій статті 32 слова "один одного" замінити словами "одне одного";

після слів "після народження дитини" доповнити словами "(у разі, коли дружина перебуває у відпустці по догляду за хворою дитиною, - на весь час перебування у такій відпустці, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку)".

14. У частині другій статті 55 слова "ім'я та по батькові батька дитини" замінити словами "ім'я, по батькові та національність батька дитини".

15. Статтю 56 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Дружина, яка дала письмову згоду своєму чоловіку на запліднення та народження дитини іншою жінкою (донором), записується матір'ю цієї дитини і не має права оспорювати проведений запис".

16. У частині першій статті 61 слова "суспільно корисної" виключити.

17. Статтю 64 викласти у такій редакції:

"Стаття 64. Здійснення батьками прав і виконання ними обов'язків по вихованню і навчанню дітей

Здійснення батьками прав і виконання ними обов'язків по вихованню і навчанню дітей провадиться відповідно до Закону України про освіту. Батьки вправі віддавати дітей для одержання освіти в навчально-виховні заклади, засновані на різних формах власності, що не звільняє їх від виконання обов'язків по вихованню дітей (стаття 61 цього Кодексу)".

18. Статтю 76 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"При задоволенні позову про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав суд обов'язково вирішує питання про стягнення з батьків коштів на утримання дітей".

19. У частині першій статті 82 слова "не менш як 20 карбованців" замінити словами "не менше 25 процентів мінімальної заробітної плати".

20. Статтю 84 викласти в такій редакції:

"Стаття 84. Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів

Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів, визначаються в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України".

21. У статті 92:

у частині першій слова "через адміністрацію" замінити словами "через власника або уповноважений ним орган";

у частині третій слова "Адміністрація підприємства, установи, організації" замінити словами "Власник або уповноважений ним орган";

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"При виїзді громадянина, який зобов'язаний сплачувати аліменти, за кордон на постійне місце проживання в держави, з якими Україна не має договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

22. Статтю 95 після слів "якщо вони не мають батьків" доповнити словами "або якщо батьки з поважних причин не в змозі їх утримувати".

23. Статтю 102 викласти в такій редакції:

"Усиновлення провадиться рішенням державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах Рад народних депутатів на прохання особи, яка бажає усиновити дитину".

24. У статті 113 слова "виконавчим комітетом районної, міської чи районної в місті Ради народних депутатів" замінити словами "державною адміністрацією районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчими комітетами міських чи районних у містах Рад народних депутатів".

Друге речення виключити.

25. Статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі присвоєння усиновленому прізвища усиновителя, імені і по батькові за іменем усиновителя або ж запису усиновителя як батька усиновленого відділ запису актів громадянського стану вносить до актового запису про народження усиновленого відповідні зміни і видає нове свідоцтво про народження з урахуванням зроблених змін. Раніше видане свідоцтво про народження анулюється".

26. Статтю 127 викласти у такій редакції:

"Стаття 127. Порядок поновлення актового запису про народження в разі визнання усиновлення недійсним або його скасування

При скасуванні усиновлення або визнанні його недійсним суд зобов'язаний надіслати копію рішення до відділу запису актів громадянського стану за місцем реєстрації народження дитини для внесення відповідних змін до актового запису про народження дитини.

При визнанні усиновлення недійсним або його скасуванні в актовому записі про народження усиновленого поновлюються всі дані, записані до усиновлення. Раніше видане усиновителю свідоцтво про народження анулюється".

27. У статті 129:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Опіка і піклування встановлюються державною адміністрацією районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчими комітетами міських чи районних у містах, сільських, селищних Рад народних депутатів.

Безпосереднє ведення справ по опіці і піклуванню покладається на відповідні відділи і управління місцевої державної адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих комітетів міських чи районних у містах Рад народних депутатів: щодо осіб, які не досягли 18 років; щодо осіб, визнаних судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства; щодо осіб, визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами; щодо дієздатних осіб, які потребують піклування за станом здоров'я".

У частині четвертій слова "Радою Міністрів Української РСР" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

28. У статті 130 слова "виконавчими комітетами вищестоящих Рад народних депутатів" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією та виконавчими комітетами вищестоящих Рад народних депутатів".

29. Статтю 134 викласти у такій редакції:

"Стаття 134. Обов'язок повідомляти про осіб, які потребують опіки чи піклування

Установи і особи, яким стане відомо про неповнолітніх, які залишилися без опікування батьків, або неналежне виконання батьками (одним з них) обов'язків по вихованню чи про зловживання батьківськими правами та про громадян, які потребують опіки чи піклування, зобов'язані негайно повідомити про це органи опіки і піклування за фактичним місцезнаходженням осіб, які підлягають опіці чи піклуванню".

30. Частину першу статті 138 доповнити словами "з урахуванням їх можливості виконувати опікунські обов'язки і стосунків між опікуном (піклувальником) і особою, над якою встановлюється опіка (піклування)".

31. Статтю 143 викласти в такій редакції:

"Стаття 143. Права та обов'язки опікунів і піклувальників по вихованню неповнолітніх і захисту їх прав та інтересів

Опікуни і піклувальники над неповнолітніми мають право і зобов'язані виховувати підопічних, піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати їх до праці, захищати їх права та інтереси".

32. У статті 153 слова "до вищестоящого виконавчого комітету Ради народних депутатів" замінити словами "у встановленому законом порядку".

33. У частині першій статті 158 і частині першій статті 160 слово "усиновлення" виключити.

34. Статтю 159 викласти у такій редакції:

"Стаття 159. Органи запису актів громадянського стану

Акти громадянського стану реєструються в районних центрах, районах міст Києва і Севастополя відділами запису актів громадянського стану місцевих державних адміністрацій, у містах і в районах міст обласного підпорядкування - відділами запису актів громадянського стану виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів, а в сільській місцевості і селищах - виконавчими комітетами сільських і селищних Рад народних депутатів".

35. У статті 160:

у частині першій слова "Відділи запису актів громадянського стану виконавчих комітетів районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів" замінити словами "Районні, районні у містах Києва і Севастополя відділи запису актів громадянського стану районних державних адміністрацій, міські, районні у містах обласного підпорядкування відділи запису актів громадянського стану виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів";

у частині другій слова "провадять реєстрацію" замінити словом "реєструють".

36. Частину третю статті 161-1  після слів "за висновком" доповнити словами "Ради Міністрів Республіки Крим".

37. Статтю 162 викласти в такій редакції:

"Стаття 162. Актові книги. Правила реєстрації актів громадянського стану

Зразки книг реєстрації актів громадянського стану та свідоцтв, що видаються на підставі записів у цих книгах, затверджуються Верховною Радою України.

Положення, що визначають порядок зміни, поновлення, анулювання запису актів громадянського стану і порядок та строки зберігання актових книг, Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, Правила реєстрації актів громадянського стану затверджуються в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України".

38. Частину першу статті 169 доповнити словами "або за місцем поховання".

39. Статтю 172 доповнити словами "а в разі неможливості одержання довідки медичної установи або висновку судово-медичної експертизи чи прокурора - не пізніше п'яти діб".

40. У статті 180 слова "за заявою подружжя або одного з них по пред'явленні" замінити словами "по пред'явленні подружжям або одним з них".

41. У частині другій статті 181 слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".

42. Главу 24 Кодексу виключити.

43. Статтю 188 після слів "одного з батьків" доповнити словами "або за місцем реєстрації народження дитини".

44. У назві розділу VI слова "радянського законодавства" замінити словами "законодавства України".

45. У статті 194:

у частині першій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити, а слова "радянськими громадянами" і "Союзу РСР" замінити відповідно словами "громадянами України" і "України";

у частині другій слова "в СРСР" і "радянськими громадянами" замінити відповідно словами "в Україні" і "громадянами України".

46. У статті 195:

у назві і частині першій слова "радянських громадян" і "радянським законодавством" замінити відповідно словами "громадян України" і "законодавством України";

у частині другій слова "в СРСР" замінити словами "в Україні".

47. У статті 196:

у назві і тексті слова "радянських громадян", "радянськими громадянами" і "СРСР" замінити відповідно словами "громадян України", "громадянами України" і "України";

у частині першій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити.

48. У статті 197:

у назві і тексті слова "радянських громадян", "радянськими громадянами", "радянський громадянин", "СРСР", "за радянським законодавством", "в радянському суді" замінити відповідно словами "громадян України", "громадянами України", "громадянин України", "України", "за законодавством України", "в судах України";

у частині п'ятій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Справи про розірвання шлюбу за заявами громадян України, які проживають поза межами України, можуть розглядатися в судах України за дорученням Верховного Суду України".

49. У статті 198:

у назві і тексті слова "СРСР" і "за радянським законодавством" замінити відповідно словами "України" і "за законодавством України";

у частині другій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити.

50. У статті 199:

у назві і тексті слова "радянськими громадянами", "радянським громадянином", "у радянському громадянстві", "СРСР" і "радянським законодавством" замінити відповідно словами "громадянами України", "громадянином України", "у громадянстві України", "України" і "законодавством України";

у частині першій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити;

частину четверту після слів "в кожному окремому випадку дозволу" доповнити словами "державної адміністрації області, міст Києва і Севастополя, Ради Міністрів Республіки Крим".

51. У статті 200:

у назві і тексті слова "радянськими громадянами", "СРСР" і "за радянським законодавством" замінити відповідно словами "громадянами України", "України" і "за законодавством України";

у частині першій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити.

52. У статті 201:

у назві і тексті слова "радянських громадян", "СРСР", "законодавство Союзу РСР і Української РСР", "союзних республік" і "якої республіки" замінити відповідно словами "громадян України", "України", "законодавство України", "держав" і "якої держави";

у частині першій слова "Відповідно до Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім'ю" виключити.

53. У статті 202 слово "СРСР" замінити словом "України".

54. У статті 203:

у частині першій слова "радянського ладу" замінити словами "державного устрою України";

у частині другій слова "СРСР або" виключити.

У назві і тексті Кодексу посилання "Української РСР", "Української Радянської Соціалістичної Республіки", "в Українській РСР", "УРСР" замінити відповідно на посилання "України", "в Україні".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 червня 1992 року
N 2488-XII