Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2394-IX
Прийняття: 09.07.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) текст статті 3 після слів "інші закони України" доповнити словами "чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України";

2) у частині першій статті 6:

в абзаці першому слова "Законом України "Про основи національної безпеки України" замінити словами "Законом України "Про національну безпеку України";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Суб’єктами забезпечення цивільного захисту є центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, громадські організації";

3) пункт 1 частини першої статті 7 доповнити словами "а також виконання у воєнний час норм міжнародного гуманітарного права";

4) частину третю статті 11 після слів "особливий період" доповнити словами "у тому числі у воєнний час", а після слів "згідно з вимогами" - словами "норм міжнародного гуманітарного права";

5) частину першу статті 16 доповнити пунктами 10-1 та 10-2 такого змісту:

"10-1) визначення порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами);

10-2) визначення в особливий період порядку видачі особам, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідних посвідчень та розпізнавальних знаків (емблем)";

6) у статті 22:

частину другу доповнити пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) участь у проведенні евакуації населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, забезпечуються засобами цивільного захисту для проведення робіт в автономному режимі протягом не менше трьох діб";

7) частину першу статті 27 після слів "ліквідації наслідків таких ситуацій" доповнити словами "наслідків збройного конфлікту чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт";

8) частину першу статті 28 після слів "надзвичайних ситуацій" доповнити словами "збройного конфлікту чи терористичних актів, проведення відновлювальних робіт, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню";

9) пункт 3 частини першої статті 34 після слів "заходів цивільного захисту" доповнити словами "у тому числі заходів світлового та інших видів маскування".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) пункт 52 частини першої статті 26 доповнити словами "а також пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони";

2) пункт "б" частини першої статті 31 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) здійснення контролю за реалізацією інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на особливий період під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних мереж і транспортних комунікацій";

3) підпункт 6 пункту "б" частини першої статті 33 виключити;

4) у пункті 3 статті 36 слова "та цивільним захистом" виключити;

5) доповнити статтею 36-1 такого змісту:

"Стаття 36-1. Повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

а) власні повноваження:

1) підготовка, подання на затвердження, організація виконання та реалізація місцевих програм у сфері цивільного захисту;

2) здійснення заходів щодо забезпечення діяльності створених відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, а також пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони;

3) створення та використання відповідно до законодавства матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж на відповідній території;

4) організація та забезпечення відповідно до законодавства підготовки працівників пожежно-рятувальних підрозділів, а також комунальних аварійно-рятувальних служб та членів добровільної пожежної охорони - у разі їх утворення на відповідній території;

5) утворення місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для координації діяльності, пов’язаної із забезпеченням захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них;

6) утворення (за потреби) спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території;

7) утворення органів з евакуації, планування, підготовка та проведення на відповідній території у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, іншої небезпечної події евакуації населення, культурних і матеріальних цінностей, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

8) забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих осіб, а також формування списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

9) забезпечення оповіщення та інформування населення, яке проживає на відповідній території, про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

10) виконання вимог законодавства щодо визначення потреби, створення, використання, утримання, реконструкції та ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту територіальної громади, здійснення контролю за станом утримання таких споруд та готовності їх до використання за призначенням та підтримкою в належному технічному стані;

11) розроблення та здійснення заходів із забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період;

12) забезпечення завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

13) організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від наслідків надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

14) організація на відповідній території робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та забезпечення проведення відновлювальних робіт, залучення в установленому законом порядку до таких робіт суб’єктів господарювання, сил цивільного захисту, волонтерів та населення;

б) делеговані повноваження:

1) забезпечення виконання передбачених законодавством вимог щодо пожежної та техногенної безпеки на відповідних територіях;

2) розроблення, забезпечення та виконання визначених законодавством планів у сфері цивільного захисту;

3) утворення субланок ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, затвердження положення про них, керівництво їх діяльністю та забезпечення виконання ними завдань у сфері цивільного захисту;

4) виконання на відповідній території передбачених законодавством заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

5) підготовка відповідно до вимог законодавства пропозицій щодо віднесення територій і населених пунктів до груп із цивільного захисту та суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, - до категорій із цивільного захисту та подання таких пропозицій на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих державних адміністрацій;

6) створення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

7) забезпечення відповідно до вимог законодавства навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, працівників органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання комунальної форми власності з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту; організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, формування планів проведення і облік проведених спеціальних об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на відповідній території;

8) здійснення у межах, визначених законом, інших повноважень у сфері цивільного захисту на відповідній території";

6) підпункти 5-9 пункту "а" частини першої статті 38 виключити.

3. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами):

1) частину першу статті 2 після слова "єдиної" доповнити словом "державної";

2) абзац десятий частини першої статті 3 доповнити словами "зокрема у воєнний час, з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права";

3) частину третю статті 11 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"організовує залучення відповідно до закону Збройних Сил України до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів чи терористичних актів, проведення відновлювальних робіт, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню".

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім;

4) частину третю статті 12 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"залучаються відповідно до закону до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів чи терористичних актів, проведення відновлювальних робіт, надання гуманітарної допомоги цивільному населенню".

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

5) текст статті 19 після слів "особливий період" доповнити словами "зокрема у воєнний час", а після слова "визначених" - словами "нормами міжнародного гуманітарного права".

4. У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 8:

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19) проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, а також із зон збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій) у безпечні райони";

доповнити пунктами 19-1 і 25 такого змісту:

"19-1) проводити евакуацію матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності, у разі виникнення загрози їх пошкодження або знищення згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

"25) запроваджувати інші заходи, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права";

2) частину першу статті 12-1 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) після початку збройного конфлікту здійснює заходи щодо створення відповідно до норм міжнародного гуманітарного права безпечних зон, організованих у спосіб, який дає змогу забезпечити захист цивільних осіб";

3) пункти 25, 33 і 35 частини другої статті 15 викласти в такій редакції:

"25) встановлення посиленої охорони та забезпечення у взаємодії з відповідними суб’єктами господарювання сталого функціонування важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення";

"33) прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, боротьби з епідеміями, епізоотіями, епіфітотіями";

"35) створення відповідно до законодавства комунальних аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та/або добровільної пожежної охорони, здійснення заходів щодо забезпечення їх діяльності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
9 липня 2022 року
№ 2394-IX