Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2354-III
Прийняття: 05.04.2001
Видавники: Верховна Рада України
                             

                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2389-IX ( 2389-20 ) від 09.07.2022 }

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 23, ст.113 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

територія пріоритетного розвитку - територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць;

( Абзац третій частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

реструктуризація підприємства - здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

реконструкція підприємства - переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;

перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання послуг).

Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму
інвестиційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області запроваджується з метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування працівників, які вивільняються у зв'язку із закриттям, реструктуризацією та перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, для впровадження новітніх технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури, ефективного використання природних ресурсів.

Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності

1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на території пріоритетного розвитку у Волинській області і діє протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Початком реалізації інвестиційного проекту є дата фактичного внесення інвестиції.

2. До території пріоритетного розвитку у Волинській області належать у своїх адміністративно-територіальних межах місто Нововолинськ та селище Жовтневе міста Нововолинська.

Стаття 4. Особливості дії законодавства України на території
пріоритетного розвитку

1. Законодавство України на території пріоритетного розвитку діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Органи управління територією пріоритетного розвитку

Органами управління територією пріоритетного розвитку є:

Нововолинська міська рада та її виконавчий комітет;

Рада з питань території пріоритетного розвитку.

Стаття 6. Повноваження Нововолинської міської ради та її
виконавчого комітету щодо управління територією
пріоритетного розвитку

1. Нововолинська міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території пріоритетного розвитку відповідно до Конституції та законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. До сфери повноважень Нововолинської міської ради та її виконавчого комітету також належать:

внесення пропозицій про зміни в статусі території пріоритетного розвитку у порядку, встановленому законодавством України;

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території пріоритетного розвитку;

укладення договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Нововолинською міською радою;

регулювання залучення до роботи на території пріоритетного розвитку іноземних працівників;

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 7. Повноваження Ради з питань території пріоритетного
розвитку

1. Рада з питань території пріоритетного розвитку (далі - Рада) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до цього Закону на території пріоритетного розвитку у Волинській області.

Рада є юридичною особою, яка утворюється Волинською обласною державною адміністрацією за поданням Нововолинської міської ради.

Положення про Раду та її склад затверджуються Волинською обласною радою за поданням Нововолинської міської ради.

2. До повноважень Ради належать:

розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку території пріоритетного розвитку;

розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видача свідоцтв про затвердження інвестиційних проектів;

здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів суб'єктами підприємницької діяльності на території пріоритетного розвитку;

підготовка відповідних пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;

організація підготовки та перепідготовки кадрів;

прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до виконання на території пріоритетного розвитку при реалізації інвестиційних проектів;

розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності при реалізації інвестиційних проектів;

надання Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України інформації щодо наслідків запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності;

реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Матеріально-технічне забезпечення Ради може здійснюватися за рахунок відрахувань суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти. Розмір відрахувань встановлюється Радою за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошторис витрат Ради затверджується Волинською обласною радою за поданням Нововолинської міської ради.

Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на
території пріоритетного розвитку

1. На території пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений на території пріоритетного розвитку, поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб виключно під час реалізації ними на цій території інвестиційних проектів, затверджених у встановленому цим Законом порядку.

3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення виконавчим комітетом Нововолинської міської ради договору (контракту) з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту) визначається Нововолинською міською радою.

4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради, такий суб'єкт підприємницької діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законом та відповідним договором (контрактом).

5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Рада може скасувати рішення про затвердження інвестиційного проекту та внести пропозиції виконавчому комітету Нововолинської міської ради про розірвання у встановленому законодавством порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності.

6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з виконавчим комітетом Нововолинської міської ради щодо умов реалізації затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного проекту виконавчий комітет Нововолинської міської ради може прийняти рішення про розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту.

7. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення виконавчого комітету Нововолинської міської ради про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому порядку.

( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у двомісячний строк визначити перелік видів економічної діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних проектів на території пріоритетного розвитку у Волинській області;

у місячний строк внести пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 730/99 ( 730/99 ) "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2354-III