Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2255-IV
Прийняття: 16.12.2004
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.107 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1993 р., N 5, ст. 34; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111, N 34, ст. 268, N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1997 р., N 4, ст. 23; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 23, ст. 320, N 36, ст. 447, N 50, ст. 536):

1) частину першу статті 4 доповнити реченням такого змісту: "Зазначеним особам пенсії призначаються незалежно від того, чи мають вони офіцерські військові (спеціальні) звання";

2) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

"Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України";

3) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Соціальна допомога пенсіонерам

Органи місцевого самоврядування в межах наданих їм законом повноважень за власною ініціативою можуть встановлювати за рахунок коштів місцевого бюджету доплати до пенсій, які призначаються відповідно до цього Закону, додаткові компенсаційні виплати пенсіонерам з числа осіб, визначених цим Законом, та членів їх сімей";

4) статті 48 і 52 викласти в такій редакції:

"Стаття 48. Звернення за призначенням пенсій

Заяви про призначення пенсій військовослужбовцям строкової служби, які звільнені з військової служби, та членам їх сімей

подаються  до районного (міського) органу Пенсійного фонду України
за місцем проживання, а звільненим із служби особам офіцерського
складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право
на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей - до органів
пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону України, Управління державної охорони,
інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій,
Державної податкової адміністрації України, Державного
департаменту України з питань виконання покарань. При цьому днем
звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного
пенсійного органу письмової заяви про призначення пенсії з усіма
необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі
пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику роз'яснюється, які документи він повинен надати додатково. При наданні ним цих документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз'яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата відправлення документів поштою, зазначені в частині першій цієї статті.

Особа, яка звернулася за призначенням пенсії, пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує особу";

"Стаття 52. Загальний порядок виплати пенсій. Органи, що виплачують пенсії

Пенсіонерам з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання.

Пенсіонерам з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, та членів їх сімей пенсії виплачуються установами Ощадного банку України за місцем фактичного проживання пенсіонера, незалежно від реєстрації місця проживання, на підставі відповідних документів, які оформляються органами пенсійного забезпечення Міністерства оборони України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною сумою у встановлений строк, але не пізніше останнього числа місяця, за який виплачується пенсія.

За бажанням пенсіонера доставка пенсії може здійснюватися через підприємства зв'язку за місцем його фактичного проживання незалежно від реєстрації місця проживання.

Переказ пенсії поштою або доставка її за місцем фактичного проживання пенсіонера здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України";

5) частину третю статті 60 викласти в такій редакції:

"Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі його сім'ї тощо), можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень органу, який призначає пенсію, чи суду";

6) у статті 63:

частину третю викласти в такій редакції:

"Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у строки, встановлені частиною другою статті 51 цього Закону";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються".

2. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 9, ст. 38, N 24, ст. 127; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 36, ст. 444, N 50, ст. 536):

1) преамбулу доповнити словами "визначає гарантії, які забезпечують їм гідне життя, активну діяльність, шану та повагу в суспільстві";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони

Державна політика стосовно ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони здійснюється в рамках обов'язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, спрямованих на забезпечення реалізації гарантій та пільг, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони та членів їх сімей.

Реалізація обов'язкових цільових державних і місцевих програм соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування з використанням засобів масової інформації здійснюють пропаганду важливості бездоганної військової служби, служби в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні, значення державних нагород за ратні подвиги та видатні заслуги у захисті Вітчизни, державного суверенітету, зміцненні обороноздатності та безпеки України, охороні конституційних прав громадян, за мужність і героїзм у боротьбі із злочинністю, у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, за сумлінне і віддане служіння Українському народу.

Відповідальність за реалізацію державної політики стосовно ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування";

3) у статті 3:

назву після слів "Гарантії прав" доповнити словами "та соціального захисту";

доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Держава гарантує кожному ветерану військової служби, ветерану органів внутрішніх справ і ветерану державної пожежної охорони рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я з метою забезпечення активного довголіття;

надання пільг, компенсацій та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

організації соціально-побутового обслуговування;

пенсійного забезпечення відповідно до законодавства".

У зв'язку з цим частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою;

4) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони та членів їх сімей

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони та членів їх сімей покладається на органи державної влади та органи місцевого самоврядування";

5) розділ I "Загальні положення" доповнити статтею 4-1 такого змісту:

"Стаття 4-1. Сфера дії цього Закону

Дія цього Закону поширюється на громадян України, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони відповідно до цього Закону і які постійно проживають на території України.

Права та пільги, зазначені у статті 6 цього Закону, можуть надаватися іноземним громадянам та особам без громадянства, які віднесені до категорій ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони і які на законних підставах перебувають на території України відповідно до порядку та умов, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

3. Пункт 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 1769-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 447) після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Особам, віднесеним в установленому законом порядку до ветеранів війни, відповідний статус яких їм надано за участь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років і у війні з імперіалістичною Японією в серпні - вересні 1945 року, та особам, які брали участь в інших бойових діях, що передували згаданим війнам, а також дружинам загиблих (померлих) зазначених осіб раніше призначені пенсії перераховуються і виплачуються з 1 січня 2005 року у 100-відсотковому розмірі перерахованої пенсії".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року, крім пункту 3 розділу I, що набирає чинності з 1 січня 2005 року.

2. Кабінету Міністрів України:

до 1 січня 2007 року провести упорядкування грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб, які мають право на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 );

починаючи з 2005 року передбачати при розробці проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік обсяг коштів, необхідний для реалізації цього Закону;

у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити нову редакцію порядку обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам і членам їх сімей;

забезпечити проведення перерахунку пенсій, раніше призначених військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), відповідно до вимог цього Закону з урахуванням змін розмірів та введення нових видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", з яких обчислюються пенсії, що відбулися чи були введені після призначення пенсії. У разі якщо розміри пенсій, обчислених відповідно до цього Закону, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2004 року
N 2255-IV