Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2228-IX
Прийняття: 21.04.2022
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):

1) у пункті 30 частини першої статті 1, абзаці третьому частини четвертої статті 4, частині п’ятій статті 112, частині третій статті 113 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту" в усіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі;

2) у статті 113:

у першому реченні частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту";

у частині третій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

2. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) текст статті 4 викласти в такій редакції:

"1. Цивільний захист - комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки";

2) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту:

1) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та на особливий період;

2) забезпечує формування державної політики з питань створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення обліку таких споруд;

3) забезпечує формування державної політики з питань впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, забезпечує відповідне нормативно-правове регулювання, виконує функції з нормування в будівництві щодо заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки під час проектування та будівництва;

4) забезпечує формування державної політики з питань радіаційного і хімічного захисту, встановлює вимоги для засобів радіаційного і хімічного захисту населення та аварійно-рятувальних формувань;

5) визначає показники, за якими здійснюється районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

6) затверджує порядок організації виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях), крім територій, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також порядок взаємодії під час виконання таких робіт;

7) затверджує статут дій органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях;

8) затверджує порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах та підрозділах цивільного захисту;

9) затверджує порядок використання авіаційних сил і засобів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території України;

10) затверджує правила пожежної та техногенної безпеки, норми, інструкції і методики, а також інші нормативно-правові акти з питань пожежної та техногенної безпеки, що є загальнообов’язковими для виконання;

11) здійснює нормативно-правове регулювання щодо порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, порядку та умов застосування запобіжних заходів;

12) затверджує перелік центрів медико-психологічної реабілітації, порядок проходження медико-психологічної реабілітації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також постраждалих внаслідок такої надзвичайної ситуації, положення про медико-психологічну реабілітацію та відповідність санаторно-курортних установ вимогам медико-психологічної реабілітації;

13) визначає порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

14) затверджує типове положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

15) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України";

3) доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту

1. До системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, входять сили цивільного захисту, заклади освіти та наукові установи, заклади охорони здоров’я (медичні підрозділи) (далі - органи та підрозділи цивільного захисту), що належать до сфери його управління.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту:

1) організовує та забезпечує керівництво Кабінету Міністрів України єдиною державною системою цивільного захисту;

2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та на особливий період, організовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади;

3) проводить підготовку органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок;

4) здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;

5) залучає аварійно-рятувальні формування центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та координує їх діяльність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівнів, організовує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснює контроль за їх проведенням;

6) забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків;

7) організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) забезпечує організацію авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

9) бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

10) здійснює безпосереднє управління заходами з переведення єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

11) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави;

12) розгортає в разі проведення мобілізації спеціальні формування, призначені для виконання окремих завдань цивільного захисту міст та суб’єктів господарювання, віднесених відповідно до груп та категорій цивільного захисту;

13) веде облік осіб, які проходять службу цивільного захисту, а також осіб, які уклали контракт про перебування в резерві служби цивільного захисту;

14) визначає потребу у фінансових та матеріально-технічних ресурсах органів та підрозділів цивільного захисту для виконання ними завдань особливого періоду та в разі проведення цільової мобілізації подає відповідні пропозиції до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного і соціального розвитку;

15) здійснює координацію, організацію та методичне керівництво щодо визначення стану готовності функціональних і територіальних підсистем до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період;

16) реалізує державну політику з питань створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення обліку таких споруд;

17) реалізує державну політику з питань впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, виконує роботу з віднесення населених пунктів та об’єктів національної економіки до груп (категорій) цивільного захисту;

18) реалізує державну політику з питань радіаційного і хімічного захисту населення, координує та контролює здійснення заходів для захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

19) здійснює разом із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

20) реалізує державну політику з питань організації та виконання заходів з евакуації населення, координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання із зазначених питань;

21) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики з питань медичного та біологічного захисту населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

22) бере участь у здійсненні заходів з медичного захисту, надання екстреної медичної допомоги постраждалому населенню та рятувальникам в зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження), заходах з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні заходи, медичне постачання та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту (ветеранів війни) та членів їхніх сімей;

23) визначає рівні надзвичайних ситуацій, веде їх облік, видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації;

24) забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, здійснює просвітницьку та освітню діяльність з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

25) виконує піротехнічні роботи, пов’язані із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях), крім територій, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

26) здійснює атестацію та сертифікацію аварійно-рятувальних служб і рятувальників;

27) здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

28) вносить відповідним органам пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

29) забезпечує виконання актів Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іноземним державам, зокрема організовує закупівлю товарів і послуг, у тому числі із завантаження, вивезення та складування вантажів, здійснює їх супроводження до місця призначення та передачу отримувачам гуманітарної допомоги;

30) визначає основні напрями розвитку відомчої науки, виступає замовником наукових робіт;

31) забезпечує організацію проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

32) забезпечує організацію навчання з питань цивільного захисту посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання, забезпечує організацію розроблення програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, розглядає та затверджує їх, забезпечує організацію та контроль за їх виконанням;

33) здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту, затверджує навчальні плани і програми післядипломної освіти;

34) затверджує робочі навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій;

35) бере участь у формуванні державного оборонного замовлення;

36) реалізує державну політику щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, територіальних органах (у разі їх утворення), спеціальних формуваннях і підрозділах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

37) здійснює міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту;

38) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів з охорони праці в системі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, здійснює відповідно до законодавства державний нагляд (контроль) за безпечним веденням робіт особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

39) здійснює державний нагляд (контроль) у сфері пожежної та техногенної безпеки щодо виявлення та запобігання порушенню вимог законодавства органами та суб’єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, іншими юридичними особами;

40) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог пожежної та техногенної безпеки під час проведення робіт з будівництва будівель та споруд, крім об’єктів будівництва класу СС1, площа яких не перевищує 300 квадратних метрів (крім об’єктів, вбудованих у будівлі), а також крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, індивідуальних гаражів;

41) погоджує проекти норм, правил і регламентів та інших нормативних документів, нормативно-правових актів у частині забезпечення пожежної та техногенної безпеки;

42) бере участь у розробленні суб’єктами господарювання положень, інструкцій та інших нормативних документів з питань пожежної та техногенної безпеки;

43) здійснює відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

44) бере участь у розслідуванні причин виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та невиконання запобіжних заходів;

45) забезпечує контроль за створенням та використанням матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;

46) створює і використовує фінансові ресурси та матеріальні резерви для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової невідкладної допомоги постраждалим;

47) складає акти перевірок, приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, інші обов’язкові для виконання розпорядчі документи;

48) звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, у разі якщо такі порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей;

49) здійснює реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

50) складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки;

51) перевіряє стан дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та складає відповідні акти;

52) подає Раді міністрів Автономної Республіки Крим, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування інформацію про юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні вимог законодавства у сфері цивільного захисту;

53) розробляє відповідно до компетенції нормативно-правові акти та нормативні документи та забезпечує їх прийняття в установленому законом порядку;

54) застосовує адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки;

55) бере участь у проведенні технічних розслідувань обставин і причин виникнення надзвичайних ситуацій, загибелі і травмування людей, знищення і пошкодження майна;

56) проводить перевірки наявності документів, що дають право на виконання вибухопожежонебезпечних робіт;

57) здійснює звукозапис, фото- і відеозйомку як допоміжні засоби документування порушень вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, готує пропозиції щодо запобігання виникненню пожеж та надзвичайних ситуацій;

58) скликає в установленому порядку та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

59) отримує в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, інших юридичних осіб інформацію, необхідну для виконання повноважень;

60) залучає до комплексних перевірок представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців науково-дослідних та проектних установ, представників інших органів державного нагляду за погодженням з їх керівниками, якщо їх повноваження із здійснення чи участі в комплексних заходах передбачені законом;

61) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, здійснює повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи (у разі їх утворення)";

4) пункт 3 частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

"3) у закладах освіти із чисельністю 500 і більше осіб, які здобувають освіту за денною формою, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту";

5) у статті 39:

пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

"2) за місцем навчання - здобувачів освіти";

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) здобувачів освіти - на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та затверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та на заклади освіти, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня";

частину третю виключити;

у частині п’ятій слова "позашкільні навчальні заклади" замінити словами "заклади позашкільної освіти";

6) у статті 41:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Навчання здобувачів освіти";

частини першу і третю викласти в такій редакції:

"1. Навчання здобувачів освіти діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час освітнього процесу дітей старшого дошкільного віку за навчальними планами і програмами розвитку дітей, учнів - за навчальними планами і програмами з навчальних предметів, студентів на кожному рівні вищої освіти - за програмами навчальних дисциплін та планами об’єктових тренувань з питань цивільного захисту за рахунок коштів, передбачених на фінансування закладів освіти, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня";

"3. Популяризація серед здобувачів освіти знань у сфері цивільного захисту, у тому числі щодо дій у надзвичайних ситуаціях та правил пожежної безпеки, організовується і здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, разом із іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування за участю громадських об’єднань шляхом підготовки та реалізації комплексу заходів відповідного спрямування";

7) пункт 4 частини першої статті 60 викласти в такій редакції:

"4) заклади освіти, науково-дослідні установи, об’єкти, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";

8) статтю 64 виключити;

9) в абзаці першому частини першої статті 65 слова і цифри "з питань, які визначені частиною першою статті 64 цього Кодексу" виключити;

10) статтю 67 виключити;

11) у частині першій статті 94 слова "інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення" виключити;

12) частину другу статті 97 виключити;

13) у пункті 3 частини третьої статті 103 слова "вищих навчальних закладів цивільного захисту" замінити словами "закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";

14) у статті 105:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, можуть бути залишені за рішенням керівника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, якому надано право на підписання контракту, на службі понад граничний вік до п’яти років, а особам начальницького складу, які проходять службу в закладах освіти та наукових установах і мають науковий ступінь або вчене звання, - до десяти років";

частину третю виключити;

15) у пункті 7 частини другої статті 106 слова "а також центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки" виключити;

16) у частині першій статті 111 та пункті 1 частини першої статті 112 слова "іншому центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки" виключити;

17) у частині першій статті 114 слова "інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення" виключити;

18) у статті 117:

у частині сьомій слова "інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізацію державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення" виключити;

у частині вісімнадцятій слова "центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки" виключити;

19) у статті 119:

у частині сьомій слова "вищих навчальних закладів центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" замінити словами "закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";

у частинах одинадцятій і п’ятнадцятій слова "центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки" в усіх відмінках виключити;

20) частину другу статті 132 виключити;

21) у частині першій статті 137 слова "іншими центральними органами виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці та державного гірничого нагляду, управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення" виключити;

22) у пункті 30 частини першої статті 2, частині другій статті 9, частині другій статті 10, пунктах 9, 13 частини першої статті 18, пунктах 6, 13, 17, 28 частини першої, пунктах 6, 17, 29 частини другої статті 19, пункті 1 частини другої, другому реченні частини одинадцятої, частині чотирнадцятій статті 23, частинах першій, третій статті 24, абзаці першому частини третьої статті 34, частині другій статті 38, пункті 1 частини другої статті 39, частині сьомій статті 40, частинах шостій, дев’ятій статті 48, пункті 5 частини першої статті 60, частині шостій статті 61, частинах першій, четвертій статті 62, частині третій статті 63, частинах першій і другій статті 73, частині четвертій статті 76, другому реченні частини третьої статті 79, другому реченні частини четвертої статті 80, пунктах 3, 7 частини другої статті 106, частині першій статті 111, пункті 1 частини першої статті 112, частині першій статті 114, частинах першій, третій, четвертій, сьомій, восьмій, п’ятнадцятій, шістнадцятій, вісімнадцятій, двадцятій статті 117, першому реченні частини одинадцятої, другому реченні частини п’ятнадцятої статті 119, частині першій статті 132, частині третій статті 135, частині третій статті 136, частині першій статті 137 слова "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку;

23) у частині п’ятій статті 5, у пункті 24 частини першої, другому реченні частини четвертої статті 20, частині другій статті 24, частині сьомій статті 32, частині шістнадцятій статті 33, другому реченні частини третьої статті 36, частині другій статті 40, абзаці другому частини другої статті 42, частині п’ятій, пункті 7 частини одинадцятої, другому реченні частини двадцять третьої статті 48, частині четвертій статті 53, частинах четвертій, п’ятій статті 61, частині п’ятій статті 73, частині восьмій статті 76, частинах другій, дев’ятій статті 80, другому реченні частини шостої, частині тринадцятій статті 90, частині другій статті 114, частині тринадцятій статті 117 слова "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку;

24) у пункті 21 частини першої статті 20, частині п’ятнадцятій статті 32, частині першій статті 56, абзаці першому частини третьої, абзаці першому частини четвертої статті 57, пункті 1 частини першої статті 60, абзаці першому частини першої статті 65, статті 66, статті 68, назві та абзаці першому частини першої статті 69, абзаці першому частини першої статті 70, частині п’ятій статті 91 слова "центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки", "центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки", "центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки", "центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку;

25) у частині третій статті 90, частині другій статті 95, частині другій статті 99, частині другій статті 102, частині дев’ятнадцятій статті 117 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку;

26) у частині першій, першому реченні частини третьої статті 91, частині першій статті 94, частині другій статті 98, частині четвертій статті 99 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку;

27) у тексті Кодексу слова "навчальний заклад", "навчальний заклад цивільного захисту" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "заклад освіти", "заклад освіти із специфічними умовами навчання, який належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі.

3. У частині другій статті 14 Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 48, ст. 682; 2016 р., № 4, ст. 44) слова "а пожежну і техногенну безпеку - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку" виключити.

4. В абзаці сьомому частини восьмої статті 34 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами) слова "уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "уповноважені органи (підрозділи) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

5. У частині другій статті 4 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451; 2014 р., № 4, ст. 61; 2016 р., № 4, ст. 44; 2020 р., № 28, ст. 188) слова "державну політику у сфері цивільного захисту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

6. У частині четвертій статті 14 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 176; 2003 р., № 29, ст. 233; 2013 р., № 48, ст. 682; 2016 р., № 4, ст. 44) слова "центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

7. У статті 38 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 2, ст. 10; 2013 р., № 48, ст. 682):

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";

частину третю після слів "цим Законом" доповнити словами "Кодексом цивільного захисту України", а слова "Про пожежну безпеку" виключити.

8. У частині третій та абзаці першому частини п’ятої статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255; 2013 р., № 41, ст. 550; 2014 р., № 29, ст. 942; 2021 р., № 29, ст. 234) слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

9. У Дисциплінарному статуті служби цивільного захисту, затвердженому Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398):

1) у статтях 32, 41 та 73 слова "керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту";

2) у статті 85 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту";

3) у тексті Закону слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

10. У Законі України "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 49, ст. 560; 2019 р., № 46, ст. 295 із змінами, внесеними Законом України від 16 грудня 2020 року № 1089-IX):

1) у частині другій статті 3 слова "утворені у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту" виключити;

2) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивільного захисту" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство внутрішніх справ України" у відповідному відмінку.

11. У частині третій статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 719; 2015 р., № 52, ст. 482) слова "центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, пожежної і техногенної безпеки" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
21 квітня 2022 року
№ 2228-IX