Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 220/2013
Прийняття: 17.04.2013
Видавники: Президент України

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 419/2019 від 20.06.2019}

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами

1. Внести до Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами, затвердженого Указом Президента України від 30 березня 2012 року № 236 «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами», такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 3 доповнити абзацами такого змісту:

«здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

запобігання порушенням у сфері ціноутворення та їх усунення»;

2) у пункті 4:

у підпункті 4 слова «державної дисципліни цін та» виключити;

підпункт 6 після слова «виробництва» доповнити словами «та/або реалізації»;

доповнити пункт підпунктами 91 - 93 такого змісту:

«91) здійснює державний контроль (нагляд) за дотриманням центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

92) надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання приписи про усунення порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

93) приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін»;

3) у пункті 6:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) одержувати відповідно до законодавства у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час проведення перевірки»;

доповнити пункт підпунктами 3 - 10 такого змісту:

«3) одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що перевіряються, копії документів та інші відомості, необхідні для здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, документів, що можуть підтверджувати їх порушення, платіжних доручень, квитанцій, що підтверджують факт перерахування до бюджету коштів у разі застосування адміністративно-господарських санкцій, а також довідки, підготовлені суб'єктами господарювання на її вимогу;

4) робити запити та одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в повному обсязі інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на неї функцій;

5) проводити у суб'єктів господарювання в установленому порядку планові та позапланові перевірки:

достовірності зазначеної у документах інформації про формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, показників реєстраторів розрахункових операцій та інших документів незалежно від способу подання інформації, пов'язаних із формуванням, встановленням та застосуванням державних регульованих цін;

6) вимагати від суб'єктів господарювання, що перевіряються, усунення виявлених порушень вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

7) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також невиконанням законних вимог посадових осіб Держцінінспекції України;

8) звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету коштів у разі прийняття рішення про порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;

9) складати акти проведення перевірки, протоколи про адміністративні правопорушення, надавати обов'язкові до виконання приписи, а також подавати в установленому законодавством порядку до відповідних органів матеріали проведення перевірок для притягнення винних осіб до відповідальності;

10) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами»;

4) підпункт 15 пункту 10 викласти в такій редакції:

«15) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення у межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держцінінспекції України і коштів, передбачених на утримання Держцінінспекції України, а також щодо ліквідації, реорганізації її територіальних органів».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 квітня 2013 року
№ 220/2013