Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2190-VIII
Прийняття: 09.11.2017
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.405)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):

1) у пункті 2 частини другої статті 9 слова "з підстав, передбачених законодавством про державну службу" виключити;

2) статтю 11 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби у цих структурних підрозділах";

3) у пункті 4 частини першої статті 39 слова "та керівників структурних підрозділів апаратів місцевих державних адміністрацій" виключити;

4) у статті 44:

частину другу доповнити словами "в порядку, передбаченому законодавством про державну службу";

частину третю після слова "виконавців" доповнити словами "здійснює визначені Законом України "Про державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права)";

у частині четвертій слова "призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату" виключити.

2. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р., № 4, ст. 43):

1) частину п’яту статті 6 доповнити реченням такого змісту: "Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів України";

2) у частині першій статті 42:

у пункті 4:

в абзаці другому слова "відповідно до законодавства про державну службу" виключити;

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"пропозиції щодо спрямування і координації Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема через міністра, який не очолює міністерство".

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:

"12) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно міністрів та їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Застосовує до таких осіб дисциплінарні стягнення;

13) надає доручення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно керівників місцевих органів виконавчої влади, їх заступників";

3) частину третю статті 45 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Член Кабінету Міністрів України може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому цим Законом";

4) абзац другий частини третьої статті 50 доповнити словами "а також міністром, який не очолює міністерство".

3. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50, № 35, ст. 376):

1) частину третю статті 3 доповнити пунктом 91 такого змісту:

"91) голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників";

2) у частині другій статті 6:

абзац п’ятий пункту 1 виключити;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"керівників та заступників керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, апаратів місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів";

3) частину першу статті 17 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) у місцевих державних адміністраціях:

керівник апарату - в апараті місцевої державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права);

керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права - у такому підрозділі";

4) частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:

"6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення:

1) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії "А" на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;

2) про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу;

3) про тимчасовий розподіл обов’язків за іншими вакантними посадами державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

Строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії "А", передбаченого пунктом 1 цієї частини, не може перевищувати три місяці.

Рішення, передбачене пунктом 2 цієї частини, може бути прийнято за умови відсутності посади заступника керівника самостійного структурного підрозділу у державному органі або якщо така посада є вакантною.

У разі прийняття рішення, передбаченого пунктами 1-3 цієї частини, відповідним працівникам встановлюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону";

5) у статті 91:

у частині першій слова "голів місцевих державних адміністрацій" замінити словами "керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України у порядку, передбаченому Конституцією України та законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 листопада 2017 року
№ 2190-VIII