Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2182-III
Прийняття: 21.12.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 9, ст.39 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2000 р., N 5, ст. 35):

1) преамбулу Закону доповнити словами "безоплатно або шляхом обміну";

2) у частині третій статті 1 слово "безоплатна" виключити;

3) у статті 2:

абзац шостий частини першої доповнити словами "у тому числі не завершені будівництвом";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність:

підприємства, що провадять діяльність, передбачену частинами першою, другою та третьою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 );

казенні підприємства";

4) абзац третій частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:

"органом, уповноваженим управляти державними корпоративними правами, - щодо акцій (часток, паїв), що належать державі";

5) у статті 7:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. З державної у комунальну власність передаються безоплатно такі об'єкти:

житлові будинки (разом із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями) та гуртожитки (в тому числі не завершені будівництвом);

заклади освіти, дошкільного виховання, культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, в тому числі не завершені будівництвом;

підприємства міського і приміського транспорту, шляхового господарства, а також акції (частки, паї) господарських товариств, створених на базі їх майна (у разі якщо щодо них не було прийнято рішення про закріплення їх у державній власності);

аеропорти цивільної та колишні аеропорти військової авіації, які не мають можливості самостійно забезпечувати свою сертифікаційну придатність, за поданням Міністерства транспорту України та Міністерства оборони України.

Безоплатно можуть передаватися також інші об'єкти права державної власності, визначені статтею 2 цього Закону, якщо такі об'єкти не менше двох разів пропонувалися до продажу конкурентними способами приватизації, але не були реалізовані";

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"2. Передача об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами здійснюється у визначеному цим Законом порядку, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі передачі об'єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну цими об'єктами до узгоджених відповідно до статей 4 і 5 цього Закону пропозицій щодо такої передачі додаються акти оцінки вартості об'єктів, затверджені органом, уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом місцевого самоврядування.

Вартість об'єктів передачі визначається за їх балансовою вартістю, а об'єктів незавершеного будівництва та акцій (часток, паїв) - відповідно до законодавства з питань оцінки об'єктів приватизації".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372):

1) пункт 51 частини першої статті 26 доповнити словами "а також щодо придбання об'єктів державної власності";

2) пункт 32 частини першої статті 43 доповнити словами "а також щодо придбання об'єктів державної власності".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 грудня 2000 року
N 2182-III