Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 217-VIII
Прийняття: 02.03.2015
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 15, ст.99)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37) такі зміни:

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 502.259.708 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 474.745.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 27.514.031,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 566.869.708,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 537.566.703 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 29.303.005,7 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 75.820.006,1 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 61.953.010,5 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону";

2) у статті 5 цифри "1.176.060.356,4" замінити цифрами "1.393.950.825,4";

3) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

"Дозволити Кабінету Міністрів України створити у 2015 році стабілізаційний (резервний) енергетичний фонд у розмірі до 1.000.000 тис. доларів США за рахунок коштів зовнішнього запозичення, що можуть бути залучені під державні гарантії понад обсяги, встановлені абзацом першим цієї статті. Кабінету Міністрів України затвердити порядок формування і використання коштів такого фонду";

4) статтю 11 доповнити пунктами 7-9 такого змісту:

"7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 16 статті 14 цього Закону, у таких підприємств";

5) статтю 14 доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:

"15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

16) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 11 цього Закону)";

6) у частині першій статті 15 цифри "65.400.000" замінити цифрами "60.500.000";

7) статтю 19 викласти у такій редакції:

"Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

8) у статті 25 слова "сфери управління Державного управління справами" замінити словами "сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства інфраструктури України, Державного управління справами";

9) пункт 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:

"Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому";

10) пункт 2 статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"Розрахунковий показник обсягу освітньої субвенції (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному";

11) доповнити статтями 29-31 такого змісту:

"Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів та медичної субвенції між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України".

Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу не менше ніж на 360 календарних днів";

12) у розділі "Прикінцеві положення":

у пункті 7 цифри та слово "3, 5 та 7" замінити цифрами та словом "4, 7 та 10";

в абзаці третьому пункту 9 слова і цифри "частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-42, ст. 529; 2010 р., № 43, ст. 529; 2010 р., № 44-45)" замінити словами і цифрами "Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529 із наступними змінами)";

доповнити пунктами 14-17 такого змісту:

"14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

У разі прийняття суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового і юридичного радників за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.

Дозволити Міністерству фінансів України та Київській міській раді здійснити правочин щодо переведення місцевого боргу за місцевими зовнішніми запозиченнями (крім запозичень від міжнародних фінансових організацій) Київської міської ради до державного боргу. За результатами такого правочину Київська міська рада погашає заборгованість перед державою на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

15. Зупинити на 2015 рік дію пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

16. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання зобов’язань за здійсненими запозиченнями у сумі 1.915.250 тис. гривень.

17. Кабінету Міністрів України передбачати необхідні кошти Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рахунок державного бюджету протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання - резидентами України";

13) внести зміни до додатків №№ 1-8 та № 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків №№ 1-9 до цього Закону, виклавши додатки № 8 та № 10 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 березня 2015 року
№ 217-VIII


{ДОДАТКИ №№ 1-9 ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2015 РІК"}