Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2157-III
Прийняття: 21.12.2000
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 7, ст.35)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496
№ 4731-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.98}

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України щорічно розробляти заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні і передбачати виділення відповідних коштів на їх реалізацію під час розробки проекту закону про Державний бюджет України.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4731-VI від 17.05.2012}

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ
21 грудня 2000 року
№ 2157-III
Затверджено
Законом України
від 21 грудня 2000 року № 2157-III

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні

I. Стан розвитку малого підприємництва в Україні

На сьогодні в Україні існує майже 200 тисяч малих підприємств, працює близько 1 млн. підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств.

Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн. чоловік, або 9 відсотків працездатного населення України. У той же час мале підприємництво виробляє 11 відсотків загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим.

Не слід відкидати і міжнародний аспект розвитку малого та середнього підприємництва для України. Рівень розвитку малого підприємництва має сприяти створенню позитивного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову економічні системи. Створення сприятливого підприємницького клімату в Україні повинно стати запорукою консолідації зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці з донорськими організаціями та участі у міжнародних проектах. Державна політика в цій сфері спрямована на приєднання України до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міждержавних і міжвідомчих угод щодо підтримки малого підприємництва.

Основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємництва, є:

відсутність чітко сформульованої через систему правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва;

збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо);

відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;

надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності;

невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;

надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів господарювання.

Проте темпи зростання малого підприємництва в Україні свідчать про його достатній внутрішній потенціал, а результати аналізу розвитку в умовах ринкових реформ - про необхідність формування та проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва, що відповідає стратегічним векторам розвитку економіки.

Все це зумовило необхідність прийняття Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі - Програма).

II. Мета і основні завдання Програми

Програму розроблено на підставі положень Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" і виходячи з важливого значення розвитку малого підприємництва для економіки України.

Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

Основними завданнями Програми є:

створення державної системи забезпечення розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення належних умов розвитку малого підприємництва в регіонах;

сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва;

підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів та інших верств населення;

активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;

формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва;

створення умов для розвитку малого підприємництва у виробничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств.

III. Основні напрями Програми

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Основними напрямами Програми є:

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;

формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

{Абзац третій вступної частини розділу III в редакції Закону № 2388-VI від 01.07.2010}

активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;

впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва.

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Проте нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається надто складним. Відсутність системності породила багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як початок, так і здійснення підприємницької діяльності.

Тому одним з напрямів Програми є максимальне спрощення юридичних процедур у правовідносинах "держава - підприємець".

Адміністрування підприємництва повинно займати якомога менше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності.

Створення законодавчої бази має на меті забезпечення належних умов для формування сприятливого правового середовища і є підставою для стабільного розвитку суб’єктів малого підприємництва.

Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва є:

створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців;

гармонізація українського законодавства з законодавством Європейського Союзу та СНД;

забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики щодо підтримки малого підприємництва;

розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою та підприємцями, роботодавцями і найманими працівниками, у тому числі і для забезпечення їх соціального захисту, встановлює норми і правила здійснення підприємницької діяльності, регламентує діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого підприємництва;

вдосконалення функціональної та організаційної структури центральних та місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприємництва.

Системне здійснення практичних заходів у цій сфері повинно забезпечити стабільну нормативно-правову основу для ефективного розвитку підприємницької діяльності. Незмінність єдиних для всіх суб’єктів підприємницької діяльності взаємовідносин протягом тривалого часу є однією з найголовніших умов пожвавлення економічної ситуації в Україні.

2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності

Формування цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної державної регуляторної політики є одним з основних завдань Програми. Реалізація такої політики спрямована на істотне вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами малого підприємництва, перегляд регуляторних актів для визначення їх доцільності та ефективності в нових економічних умовах, забезпечення оприлюднення проектів зазначених актів, а також відстеження результативності регуляторних актів.

Реалізація державної регуляторної політики забезпечується шляхом:

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій;

відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення відповідних звітів;

удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності;

висвітлення в засобах масової інформації проблем, пов’язаних з реалізацією державної регуляторної політики, забезпечення гласності у процесі підготовки проектів регуляторних актів шляхом залучення громадян, суб’єктів малого підприємництва та їх об’єднань до розроблення та обговорення таких проектів;

удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення процедури державної реєстрації суб’єктів господарювання.

Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики спрямовані на забезпечення системності, послідовності та координації дій з розроблення та прийняття регуляторних актів, урахування пропозицій громадськості під час їх опрацювання, досягнення оптимального державного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва.

{Підрозділ 2 розділу III в редакції Закону № 2388-VI від 01.07.2010}

3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

Одним із головних напрямів Програми є створення умов для побудови дієвої та ефективної фінансово-кредитної системи підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Ситуація, що склалася з фінансуванням малого підприємництва, вимагає невідкладної побудови небанківського фінансово-кредитного сектора, спрямованого виключно на малий бізнес і самозайнятість населення. Отже, фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва спрямована на:

формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ;

розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва;

створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на розвиток малого підприємництва.

4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

Формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва - одне з завдань Програми, яке спрямовано на створення спеціалізованої інфраструктури по всіх регіонах України, орієнтованої на потреби малого підприємництва.

Для сталого розвитку малого підприємництва необхідно продовжити зусилля по впровадженню та реалізації потенціалу працюючих інститутів і елементів інфраструктури до якісно нового стану, відповідно до вимог ринкової економіки.

Метою Програми в цьому напрямі є створення:

системи інформаційного та консультаційного обслуговування малого підприємництва, спеціалізованих фірм, що надають послуги малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні агентства тощо);

бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств, бізнес-інкубаторів, виробничих та технологічних парків;

навчальних центрів з підготовки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих підприємствах, формування економічних знань і набуття практичних навичок роботи в умовах ринкової економіки;

системи підготовки підприємців-початківців, підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприємництва та державних службовців з основ підприємницької діяльності.

5. Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

Основною умовою реалізації Програми є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на створення та підтримку сприятливого середовища для розвитку підприємництва як основного чинника структури регіональної економіки.

Основними умовами цього процесу є:

впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями підприємців на основі соціального партнерства;

розробка та реалізація регіональних та місцевих програм розвитку малого підприємництва.

Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з підприємцями забезпечується шляхом сприяння формуванню громадських колегій і координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва та залучення до участі у формуванні і реалізації державної політики регіональних та галузевих об’єднань підприємців.

Регіональні програми спрямовуються на комплексне вирішення питань розвитку та підтримки малого підприємництва в межах повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а саме:

вдосконалення нормативно-правової бази, фінансово-кредитного забезпечення, зменшення податкового тиску у сфері малого підприємництва і насамперед з метою підтримки малих підприємств, що здійснюють свою діяльність у сфері виробництва та науки;

впровадження системи фінансово-кредитної та ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва, у тому числі створення регіональних гарантійно-кредитних установ, фондів сприяння розвитку малого підприємництва;

сприяння розвитку регіональної інфраструктури підтримки малого підприємництва;

фінансове забезпечення заходів щодо реалізації регіональних програм розвитку підприємництва.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів, одержаних від приватизації державного майна, та інших джерел фінансування, не заборонених законом.

На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти місцевих бюджетів за рішенням відповідних органів місцевого самоврядування.

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на державну підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині Державного бюджету України окремим рядком відповідно до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва".

V. Організація та контроль за виконанням Програми

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України.

На виконання Програми Кабінет Міністрів України щорічно розробляє та затверджує заходи щодо реалізації Програми з визначенням змісту, очікуваного результату впровадження, відповідальних за реалізацію, термінів виконання, вартості, а також обсягів бюджетного фінансування і подає їх до Верховної Ради України у порядку, встановленому законодавством.

Координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, який щорічно звітує Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми та передбачених нею заходів.

VI. Реалізація Програми та очікувані результати

Програма передбачає щорічну розробку Кабінетом Міністрів України відповідних заходів щодо її реалізації. Заходи щодо реалізації Програми на 2001 рік є її невід’ємною складовою частиною.

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, стійка тенденція збільшення кількості малих підприємств, зменшення рівня тіньового обороту у сфері малого підприємництва, збільшення внеску малого підприємництва в економіку України, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

ЗАХОДИ
щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2001 рік

Зміст заходу

Очікуваний результат

Термін виконання

Відповідальні за реалізацію заходів

Розрахункова вартість робіт,
тис. грн.

всього

у тому числі за рахунок Державного бюджету України

1

2

3

4

5

6

1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності

Розроблення проектів законів України про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" та про внесення змін до Закону України "Про підприємництво"

Визначення термінів "велике, середнє, мале підприємство", "мікропідприємство" і "суб’єкт малого підприємництва"

I кв.

Держпідприємництва
Мінекономіки
ДПА
Держкомстат
Мінфін
Мін’юстРозроблення проекту Закону України про мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва спеціальними установами

Встановлення правових умов щодо фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва небанківськими фінансовими установами

I кв.

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юстРозроблення нормативно-правового акта щодо сприяння створенню та діяльності бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів

Отримання комплексної підтримки та обслуговування суб’єктів малого підприємництва в межах бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів

I кв.

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінпраці
Міносвіти і науки
Мінфін
Мін’юстРозроблення проекту Закону України про засади державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності

Адаптація механізму регулювання господарських відносин до умов ринкових перетворень

I кв.

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мін’юст
Антимонопольний комітетРозроблення проекту законодавчого акта, який регулюватиме діяльність уповноважених з питань захисту прав підприємців

Створення інституту діяльності уповноважених з питань захисту прав підприємців

II кв.

Держпідприємництва
Мін’юстПідготовка проекту нормативно-правового акта стосовно гарантованої частини державного (регіонального) замовлення для суб’єктів малого підприємництва

Гарантована участь на конкурентних засадах суб’єктів малого підприємництва у поставках продукції, виконанні робіт та наданні послуг для державних (регіональних) потреб

III кв.

Мінекономіки
Держпідприємництва2. Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Залучення до участі у формуванні та реалізації державної політики розвитку малого підприємництва всеукраїнських, регіональних, галузевих об’єднань підприємців

Забезпечення впливу самоврядних організацій малого підприємництва на формування нормативно-правових актів у сфері підприємництва

Протягом року

Держпідприємництва
Центральні та місцеві органи виконавчої владиОптимізація адміністративного правового регулювання економічних відносин:


Протягом року

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мін’юстзапровадження стандартизованої системи процедур з підготовки проектів регуляторних актів

Забезпечення системності, послідовності та координованості дій з розроблення та видання регуляторних актів

Протягом року

Держпідприємництва
Центральні та місцеві органи виконавчої владизабезпечення публічного обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на ринкове середовище, зачіпають права і законні інтереси підприємців

Врахування пропозицій громадськості при розробленні регуляторних актів

Протягом року

Держпідприємництва
Центральні та місцеві органи виконавчої владизабезпечення відслідковування ефективності дії регуляторних актів

Вдосконалення регулювання підприємницької діяльності

Протягом року

Держпідприємництва
Центральні та місцеві органи виконавчої владивпровадження практики перегляду неефективних регуляторних актів

Скасування регуляторних актів, що стримують розвиток підприємницької діяльності

Протягом року

Держпідприємництва
Центральні та місцеві органи виконавчої владиЗабезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики у сфері підприємництва

Підготовка регуляторних актів з урахуванням результатів публічних обговорень

Протягом року

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
МіносвітиПроведення семінарів, "круглих столів", прес-конференцій, громадських слухань

Створення кадрового потенціалу у напрямі нормативного регулювання підприємницької діяльності

Протягом року

Держпідприємництва
Мінекономіки
Мінфін
МіносвітиПроведення моніторингу реалізації регуляторної політики

Оцінка ефективності впровадження регуляторної політики у сфері підприємництва, можливість її корекції

Протягом року

Держпідприємництва
Центральні та місцеві органи виконавчої влади3. Активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва

Розроблення механізму компенсації частки лізингових платежів лізингоотримувачам - суб’єктам малого підприємництва

Сприяння технічній оснащеності та фондоозброєності суб’єктів малого підприємництва

III кв.

Мінекономіки
Мінфін
Держпідприємництва
Мінпраці
Мін’юстСприяння функціонуванню Кредитно-гарантійної установи

Розширення можливостей доступу малого підприємництва до позабюджетних фінансових джерел, їх кредитно-гарантійна підтримка

Протягом року

Український фонд підтримки підприємництва
Національний банк
Фонд держмайна
ДержпідприємництваФормування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва в усіх регіонах України

Впровадження прогресивних механізмів кредитно-гарантійної та фінансової підтримки підприємництва

Протягом року

Український фонд підтримки підприємництва
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держпідприємництва

2000

2000

Здійснення заходів щодо залучення коштів іноземних кредитних ліній і міжнародної технічної допомоги для підтримки малих підприємств через цільові та регіональні програми підтримки підприємництва

Розширення можливостей доступу малого підприємництва до позабюджетних фінансових джерел

Протягом року

Держпідприємництва
Національний банк
Мінфін
Мінекономіки
МЗСРозроблення та впровадження механізму надання гарантій від ризиків некомерційного характеру на базі діючого проекту створення інвестиційної привабливості Автономної Республіки Крим

Надання гарантій, забезпечення інвестиційної підтримки малих підприємств Автономної Республіки Крим

III кв.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Держпідприємництва
Український фонд підтримки підприємництва
Кредитно-гарантійна установа
Кримська компанія розвитку та підтримки інвестицій

1265

1265

4. Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

Здійснення заходів щодо створення та запровадження Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності

Вільний доступ органів виконавчої влади до інформаційного фонду, запобігання створенню фіктивних підприємств

IV кв.

Держпідприємництва
Мінекономіки
ДПА
МВС
Держкомстат
Мін’юст

1000

1000

Створення науково-методичного центру з проблем розвитку малого підприємництва

Дослідження процесів становлення та розвитку підприємництва; проведення аналізу стану сектора малого підприємництва; методичне забезпечення розвитку підприємництва

I кв.

Держпідприємництва
НАН України

2000

2000

Створення довідково-інформаційних мереж для підприємців про законодавство, потенційних клієнтів, податки, конкурентне середовище тощо

Доступ суб’єктів малого підприємництва до ділової інформації, що стосується виробничої діяльності та послуг, розширення інформаційного поля

Протягом року

Держпідприємництва
Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів"

3000

3000

Сприяння розвиткові мережі навчально-ділових центрів, бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів

Забезпечення малого підприємництва фінансово-майновою, організаційно-методичною підтримкою

Протягом року

Мінпраці
Міносвіти і науки
Мінфін
Держпідприємництва
Місцеві органи виконавчої владиСтворення регіональних центрів підтримки розвитку малого підприємництва

Забезпечення суб’єктів малого підприємництва інформаційними, навчальними, консалтинговими послугами

Протягом року

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
Держпідприємництва

150


Сприяння організації і проведенню виставок та ярмарків продукції суб’єктів малого підприємництва

Збільшення збуту товарів, робіт, послуг суб’єктів малого підприємництва, залучення інвесторів, стимулювання випуску конкурентоспроможної продукції

Постійно

Центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації5. Впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва

Запровадження механізмів громадської підтримки малого підприємництва через громадські приймальні, громадські колегії, інститут уповноважених з питань захисту прав підприємців

Посилення ролі та значення підприємницьких громадських організацій у вирішенні проблем суб’єктів підприємництва

Постійно

Держпідприємництва
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністраціїРозроблення та впровадження освітньої програми для підприємців

Залучення широких верств представників підприємницького середовища до вдосконалення рівня знань основ підприємницької справи

Протягом року

Держпідприємництва
Український фонд підтримки підприємництва
Міжнародні організації

1313

1313

Реалізація соціально-спрямованих програм:


програма реструктуризації вугільної промисловості в Луганському регіоні;

Зниження соціального напруження шляхом соціальної та професійної адаптації, створення нових робочих місць

Постійно

Український фонд підтримки підприємництва

2022

2022

реалізація спеціальних проектів щодо створення суб’єктів малого підприємництва серед слабозахищених верств населення;

Створення нових робочих місць, залучення до підприємницької діяльності слабозахищених верств населення: інвалідів, жінок, молоді

Протягом року

Держпідприємництва
Мінпраці
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
Український фонд підтримки підприємництва
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

9000

9000

програма по залученню до підприємницької діяльності та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас (спільне фінансування з Міжнародним фондом соціальної адаптації)

Сприяння працевлаштуванню військовослужбовців, звільнених у запас

Протягом року

Український фонд підтримки підприємництва

10240 (кошти Міжнародного фонду соціальної адаптації - 5140)

5100

Участь у розробленні та реалізації програм співробітництва з державами - учасницями міжурядових програм з питань підтримки розвитку малого підприємництва

Інтеграція національного підприємництва у світову економічну систему

Постійно

Держпідприємництва
Мінекономіки
МЗСОрганізація щорічної науково-практичної конференції з проблем розвитку малого підприємництва та ходу впровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності

Забезпечення стійкого розвитку малого підприємництва, у тому числі у виробничій, науково-технічній та інших сферах економіки України

IV кв.

Держпідприємництва
НАН України
Український фонд підтримки підприємництва
регіональні координаційні ради

50

50

Організація теле- і радіопрограм з висвітлення проблем розвитку і підтримки малого підприємництва

Поширення досвіду організації діяльності підприємців та надання консультативної допомоги суб’єктам малого підприємництва

Постійно

Центральні та місцеві органи виконавчої владиОрганізація періодичних видань, що висвітлюють проблеми малого підприємництва

Поширення досвіду організації діяльності підприємців та надання консультативної допомоги суб’єктам малого підприємництва

Постійно

Держпідприємництва
Український фонд підтримки підприємництва

250

250

Всього:
32 290

27 000