Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2090-III
Прийняття: 02.11.2000
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 51-52, ст.451 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) такі зміни:

1. Абзаци третій - п'ятий статті 1 замінити абзацами третім - шостим такого змісту:

"сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу;

сільськогосподарський виробничий кооператив - юридична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;

сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності;

сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої валовий доход, отриманий від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, в тому числі й на умовах оренди за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу. Це обмеження не поширюється на осіб, які мають особисті підсобні господарства".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим.

2. Частину третю статті 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу".

3. Друге речення частини першої статті 7 викласти в такій редакції: "У статуті визначаються: найменування кооперативу та його місцезнаходження; предмет і мета діяльності; порядок вступу до кооперативу і виходу з нього; порядок визначення розміру та порядок внесення вступного внеску і паю; склад засновників кооперативу; права і обов'язки членів кооперативу; органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі членів обслуговуючого кооперативу; розподіл доходів кооперативу; співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї; умови реорганізації та ліквідації кооперативу".

4. У статті 8:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і юридичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог, користуються послугами, формують фонди та беруть участь у діяльності кооперативу відповідно до статті 3 цього Закону";

2) у частині третій слова "кількох кооперативів" замінити словами "кількох обслуговуючих кооперативів".

5. Частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту: "Члени кооперативу беруть участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що становить більшу частину річного обороту діяльності, яка кооперується".

6. У статті 15:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу якого входить не менш як 10 членів, на термін, що не перевищує трьох років";

2) частину третю після слів "можуть обирати зі свого складу" доповнити словами "голову кооперативу".

7. Частину першу статті 16 викласти в такій редакції:

"1. Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує трьох років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу".

8. Друге речення частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

"Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому термін отримання паю не може перевищувати двох років, а відлік цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після моменту виходу (виключення) із кооперативу".

9. Частину другу статті 26 доповнити реченнями такого змісту: "Об'єднання, які створюються за рішенням установчих зборів уповноважених представників обслуговуючих кооперативів, можуть мати асоційованих членів на тих же умовах, що і обслуговуючі кооперативи. Створені об'єднання є неприбутковими".

10. Частину другу статті 28 викласти в такій редакції:

"2. Виробничі кооперативи (об'єднання) реалізують свою продукцію за цінами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, якщо інше не передбачено законом.

Обслуговуючі кооперативи (об'єднання) надають послуги за цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо для членів кооперативу та інших осіб".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Сільськогосподарським кооперативам (об'єднанням) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої установчі документи у відповідність із цим Законом. Плата за перереєстрацію в даному випадку не справляється.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 листопада 2000 року
N 2090-III